[ םימדוק םישגפמ ]

5 רוזחמ ,2000/2001 תנוע ,תימואל הגיל
א"ת לעופה
תודוקנ 7 ,ישיש םוקמ
דגנ
םילשורי ר"תיב
תודוקנ 10 , ינש םוקמ
20:00 ,2000 רבמטפסב 18 ינש םוי ,ידט ןוידטצא
* 5 ץורעב רישי רודיש *
,הפוריאב הכרד תא ןמזמ המייס רבכ לעופה
דגנ לע תגוצתב הגילה תא הלחה לבא
ןושאר וליפאש ררבתה ךכ רחא .דודשא
ולחה דגנמו ,דודשא דגנ תוגצה תתל הלוכי
דספהב ןאישל ועיגהש םודאה קנטב תוקירח
םינמיסה תורמל .הפיח לעופהל 3:1 תיב
םינקחש תרובחב ןיידע רבודמ ,םידדועמה
ןליא אוה םהלש ינמיה ןגמה םא םג ,םינייוצמ
םא רורב אל - קחשמהמ רדעי טנושיפ .רכב
רזפל הסנמ לעופהו ,תוער וא תושדח הלא
,יאמלוה ,שדחה שכרה םגש תועומש
.רישכ אל

הביריה דגנ שגפמל העיגמ ר"תיב
תילארשיה הגילב הלש תיביטמיטלואה
הלוטנו יקינולסב קחשמהמ הלובח איהשכ
ןולא - הלש םיללכושמה םילכהמ םיינש
בצינ רעשב .םיקחרומה סיסקובא יסויו יחרזמ
רואל לבא ,ןהכ דהוא הנשמה רעוש ןיידע
ןייפנרוק קיציא תא ףילחה זאמ ולש תלוכיה
תורמל .הזה םוחתב גואדל המ ןיא עוצפה
יולת הזה קחשמה ,םייתייעבה החיתפה ינותנ
ביני תא בלשל ליכשי ןמטוג םא .ר"תיבב
לש היליבסש םולחה לע רתוולו ל'גרבא
,ןמזה תרהנמ ךרד ונילא רוזחי 1998 תנש
ףלחתת בוקינסלט לע תושקעתהה םא
רודנאש םא ,רתוי קייודמ ןקחשל תונמדזהב
לכונ זא יכ - םיעדוי םהש המ ונתי וסורו
הדיחפמה הצובקה דגנ דובכב דדומתהל
.ןטשק לש


1999/2000
רובע דדועמ היה 1999/2000 תנועב תוצובקה ןיב ןושארה קחשמה
בור בוט התארנ ר"תיב .דליפמולבב 4:1 השקה הסובתה תורמל םיר"תיבה
.אלפנ רעש שבכ םגש רטע ןבור בהלנהו שדחה שכרה ןקחש תוכזב קחשמה
0:2 ןוחצינ םע ,תיטסטנפה הנועה לש תוגספה תחא היה ידטב אבה קחשמה
ךכ רחא םייעובש .(!היליבס לש רעש ,ןכ) היליבסו רודנאש לש םירעשמ
1:2 החצינ לעופה ,הגילה לש ישילשה בוביסב בוש תוצובקה ושגפנ
םג ר"תיב תא החצינ לעופה ןכש ,תופילאב רמגנ אל הז .תופילאל הכישמהו
.תוקד 120 םותב 2:2 ירחא םילדנפב בושו ,עיבגה רמגב
1998/99
םע ר"תיב לש םישגפמה תניחבמ תיארונו ,ללכב המויא התיה 98/99 תנוע
השגפ ידטב .היה אלש לדנפמ 0:1 ונדספה ןושארה קחשמב .א"ת לעופה
בוש החצינו ,הביריה לצא רוגס היה רבכ הנמאמש ,תיפרינ ר"תיב לעופה
לש בולע קחשמב ,עיבגה רמג היה הלפשהה איש .לט ןדיע לש רעשמ 0:1
ואיטחה .םימודאה תבוטל םילדנפב ערכוהו 1:1 ב םייתסהש םיבוהצה
לש ותנותחב םינקחשה ויה קחשמה ירחא םייתעש .במודו רודנאש :ר"תיבל
.סיסקובא יסוי
1997/98
יקחשמ ויה 97/98 תנועב א"ת לעופה ןיבל ר"תיב ןיב םיקחשמה ינש
םירעשמ ידטב 1:2 ,ר"תיב לש תונוחצינה .חנומה ןבומ אולמב הנועה
לש רעשמ דליפמולבב 1:0-ו הינשה תיצחמב טנושיפו היליבס לש םיאלפנ
הדבועה תא ושיגדהו תופילאה תא םיבוהצל ונקה ,הנושארה תיצחמב טנושיפ
הצובק איה ר"תיב ,ףסכו םיטפוש ,תורחא תוצובק לע םירובידל רבעמש
.הלש הדיחיה הרחתמהמ רתוי הבוט
.וטוטה עיבג תרגסמב 0:4 ר"תיב תא לעופה הסיבה וב,דחא קחשמ דוע היה
1996/97
ר"תיב ןיב םירעשה סחי דמע 1996/97 תנועב לבא ,ןימאהל השק
הליבוה דליפמולבב םייקתהש קחשמב .ונתבוטל 1:7 לע לעופהל
הישילש דועו ,יולאש ילגרמ ןויווש רעש הגפס לבא 0:1 לעופה
הרבג ידטב .הינשה תיצחמב (יחרזמ ןתיאו יול קילומש ,רהוז)
.תישילשה תופילאה תנוע לש םיפיה םיקחשמה דחאב 0:3 לעופה לע ר"תיב
תא ףילחהל שקבתהש,ןטשק רורדו תיתחת תצובק זא התיה לעופה
הדירימ התוא ץלחל חילצה ,הגילה לש ינשה בוביסב יניס השמ
.הנועה ףוס תארקל קר תיצראה הגילל
חוכשל השקש םיקחשמ
.תרחא םעפב ךכ לע לבא ,הברה שי