הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1998/99 תנוע
לירפא - סראמ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:2 הווקת-חתפ לעופה - ר"תיב 4:1 םילשורי ר"תיב - ןאש-תיב לעופה
0:0 - םילשורי ר"תיב - ופי יבכמ 0:1 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:0 םילשורי ר"תיב - ןולוח םירירפצ 1:0 ביבא-לת לעופה - ר"תיב

25 רוזחמ
[Down] [Up]
החפשמה םע ישיש םוי
4:1 םילשורי ר"תיב - ןאש-תיב לעופה
ןולוחל ידטב הדיספמ ר"תיב הבש הנשב -לירפאב 23 ,ןאש תיב
תומוקמ םנשיש תוארל דדועמ ,ץוחב ופי יבכמ תא חצנל החילצמ אלו
.תרוסמל דובכ שי ןיידעו ונכותמ ןקורתה םרט "תורבח" גשומה םהב
לעופהל העירפה אל םילשורי ר"תיב לש דואמ תינוניב לגרודכ תגוצת
קר םעפה - הליגרה הנמה תא ןטשק רורד לש ויכינחמ לבקל ןאש-תיב
.ינשה םוקמה לע קבאמה תנומתב תאצויה הפולאה תא ריאשהלו - היעיבר
וושהשכ םימלשוריה תא םינאש-תיבה וחתמ תונורחאה םייתנשב ליגרכ
יפלכ הווחמכ רתוי השענ רבדה לבא ,1:1-ל הינשה תיצחמה תליחתב
.הגיל תודוקנ גישהל ןויסינכ רשאמ ימוקמה להקה
ןוחצינה ירעש ינשל אילפהל המוד רעש ר"תיב השבכ הנושארה תיצחמב
הבחרל ןימימ היבגה סיסקובא :רבעש רוזחמב הווקית-חתפ לעופה דגנ
.המינפו הרוקל תחתמ לא חגנו לע-לא רתינ אלפנה רודנאש שאמאתו
דוע לבא ,תירטשו יחרזמ םוקמב היליבסו יערד וסנכנ הינשה תיצחמב
:רעש ר"תיב הגפס ולש ןושארה בוהצה תא גופסל ןנער קיפסה םרטב
סירומ) ינאש-תיב ץולח רבעל חגננ ןייפנרוק לש הבחרל תשקוהש רודכ
טפושה קרש לדבנ תואל די םימירמ חלשו במודש העשב ,ליגרכו (?ןזוא
תירטש רפוע ןייארתה 67-ה הקדב .1:1 - עצמאה לוגיע רבעל עיבצהו
קיפסה םרטב ...אוהו ןמאמ שיש םושמ ףלחוהש ריבסהו "םירעשו םיריש"ל
רעשה ךות לא היליבס רינ חגנ האשילקה תא םילשהל לזמה שיב ונצולח
.ר"תיבל ןורתיה תא ריזחהו ימוקמה רעושה לש הפידהמ רזחש רודכ
תישקהו ביריה תבחר לש ןימי דצב רודכ רמאה בנג רתוי רחואמ תוקד 8
הקדב .המינפ ("השק" םג םיפיסומ ויה טרופס יאנותיעו) ההק תיוזמ
ר"תיבל ןאש-תיב ןיב ןושארה שגפמב שחרתהש ירוטסה עוריא רזחוש 85-ה
ברועמ היהש ,ר"תיב לש ירוחאה רשקה .בוקינסלט ןא'ז לש רעש - הנועה
עורל .ר"תיבל 1:4 עבקו רטמ 18-מ "ליט" טעב ,היליבס לש ורעשב םג
םוליצ תא 2 ץורע לש דויצב תינכט הלקת הענמ בוקינסלט לש ולזמ
ר"תיב לש ימואלניבה 4 רפסמ לש םירעשה ללשמ יצחש הרק ךכ .ולש רעשה
,הפוריאב תוצובקל ץיקה חלשיתש ולש ואידיוה תטלק לע אצמיי אל
.תפסונ הנועל ונלצא ותוא ריאשת וז (?)תירקמ הלקתו ןתי ימותימואלה הגילה
25 רוזחמ
63 הפיח לעופה 1
52 םילשורי ר"תיב 2
51 א"ת יבכמ 3
48 הפיח יבכמ 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט ,חלש
,בוקינסלט ,במוד
סיסקובא ,רכב
(יערד) יחרזמ
,רודנאש ,רמאה
(היליבס) תירטשו

24 רוזחמ
[Down] [Up]
בוהצו לודג ונלש רודנאשה
0:2 הווקת-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
11 םיעיצי ושעג םימעפ שמח - לירפאב 17 ,ןג תמר ןוידטצא
םיימעפ .הווקת-חתפ לעופה דגנ קחשמה ךלהמב םויה ןוידטצאב 12-ו
,ר"תיב לש ןוחצינה ירעש תא חגנשכ להקה תא רודנאש שאמאת םירה
הדוהי ינב לש ןורתיה ירעש לע ועמששכ םידהואה וחמש םיימעפ דוע
דרי 60-ה הקדב :דחוימב הקותמ התיה תישימחה םעפה .הפיח יבכמ לומ
אשדה רכלו ,(םירגובב הרוכב תעפוהב) 'ג'גח יתמ רעונה ןקחש שרגמהמ
,תקיודמו היקנ הדובע ליגרכ השע ייגרס .קאיטירט ייגרס ,שמח רפסמ רזח
תיב ןזאמ לע הרמש ר"תיבו ,(?ינמי ןגמ) בצוה הבש הדמעה תורמל
.0:2 תחצנמ איהשכ הווקת-חתפ לעופה לומ םלשומ
Sergei Tritiak
:שדחמ תחתפנ תירוחאה הנחתה
טרופס בירעמ :םוליצ .העיצפמ רזוח קאיטירט

העקבהל תויונמדזהה תיברמ - והשלכ ןורתי ר"תיבל היה אל ומצע קחשמב
וריאשה הבחרב םינייוצמ םיבצממ תורזומ תוצמחה קרו ,םיחרואה לש ויה
לש תישפוח הטיעבב 15-ה הקדב לחה הז .יקנ ןייפנרוק לש ורעש תא
עגפ לבא ןכוסמ אל הארנ רודכה .ר"תיב לש ןימי ףגאמ רטע ןבואר
יאווקית-חתפ ןקחש לש ושאר ותוא שגפ םש ,5-ה תביתלו וקל זתינ ,ףוקשמב
תבחר זכרמל ןייוצמ רודכ רודנאש ריבעה דגנמ .ףוקשמה לעמ חגנש
הדיחיה תונמדזהה התיה וז .רעשה לעמ העירכ יצחב הרי תירטשו ,ביריה
םע רמאה םדקתה הבש תחא הפקתה טעמל ,הנושארה תיצחמב ר"תיב לש
שאמאת .הבחרה זכרמל רודכ היבגהו המינפ ךתח ,לאמש ףגאב רודכה
הז .ר"תיבל 0:1 ,תילאמשה הניפל הפי חגנו ורמוש לע רבג רודנאש
.ןורתיה תא דבאל אלש ר"תיב הליכשה תיצחמל דעו 30-ה הקדב הרק
המכו הצחל הווקת-חתפ .קאיטירט ייגרס סנכנ ,רומאכ ,הינשה תיצחמב
תירטש רפועו השלח התיה ר"תיב .הבחרה ךותמ הינקחש וצימחה םימעפ
ושאר לע רודכ רמאה חינה תחא םעפ .םיאלפנ םיבצממ םיימעפ ץימחה
.הצוחהו ידמ הנימי הכלה ץולחה לש החיגנהו ,הבחרה זכרמב רפוע לש
רעשה לומו ורמושמ ררחתשה ,הבחרה לש לאמש דצל תירטש ץרפ תרחא םעפ
תורמלש אלא .הקחרוהו רעושה לש וילגרל הכלהש הטיעב ןיעמ ררחש
רכב .75-ה הקדב הנוחצינ תא ר"תיב הססיב הווקת-חתפ לש ןורתיה
שלח חגנ רודנאשו ןישנועה תא היבגה סיסקובא ,ןימי ףגאב לשכוה
בוטה ןקחשה רודנאש היה םירעשה ינשל טרפ .תינמיה הניפל קיודמו
,סיסקובא- רושיקה ראששכ הדשה לע הצובקה תא קיזחה השעמלו ר"תיבב
דעלא ףילחה ךשמהב .ףועמ אללו שלח םיקחשמ בוקינסלט רקיעבו רמאה
טפושה .חלש רימא תא הקירודואת ןיטנלוו תירטש רפוע תא יבוקעי
םויה םידהואהמ גפסש תוללקה בור תאש ןייצל שיו ןיילק תימע היה
.רשויב חיוורה אוהתימואלה הגילה
24 רוזחמ
60 הפיח לעופה 1
51 א"ת יבכמ 2
49 םילשורי ר"תיב 3
48 הפיח יבכמ 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
(ןיטנלו) חלש
,יערד ,במוד
,בוקינסלט ,רכב
(קאיטירט) 'ג'גח
,רודנאש
סיסקובא ,רמאה
(יבוקעי) תירטשו

23 רוזחמ
[Down] [Up]
הוואגב דחי
0:0 - םילשורי ר"תיב - ופי יבכמ
ולחה םהב םימיה םהל ורבע ופלח - לירפאב 2 ,(ופי) ןואג ןוידטצא
איגה רעשב ופלחש תמיא לכ דוערל םילשורימ םיר"תיבה לש םהילגר
ןורחאה ישיש םויב וחיכוה םילשורימ הרונמה ינקחש .ףוחה רושימ הכאוב
קיזחהל ,םילשורימ קחרה ,תיביבא-לת הצובק לומ דומעל םילגוסמ םהש
תחפקמ - 0:0 וקית - םויסה תאצות .רעשל םיבורק תויהל ףאו דמעמ
רקיעבו תיר"תיבה הנגהה לש הנסוח לע הדיעמ לבא םיחראמה תא טעמב
!קיציא ,יחל הכ .ןייפנרוק קחצי רעושה לש תנייוצמה ותלוכי לע
טרופסה יכרועש ורבס ישיש םויב םיטלקמה תא וליעפהש וידרה יניזאמ
ןימאי אל דחא ףא .תמזגומו תרחואמ לירפאב 1 תחיתמ םעפה ואיצוה
,םירעש 53 הגפסו תוירשפא 66 ךותמ תודוקנ 6 הרבצש הצובק ,ופי יבכמש
ר"תיב ,םכריכזהל .0:0 וקיתב םילשורי ר"תיב םע הקחשמ תא םייסת
תורחבינהמ תחאב וקחיש םילארשיה הינקחש לכ ,הנידמה תפולא איה
המדנש המש אלא .תרחבנה לגס לע םינמנ ןיידע םהמ העבראו תוימואלה
תכלהמ ,תעזעזמ רמול אלש) תאכדמ תואיצמב הלגתה תשפוטמ הלתהמ תויהל
ידהוא לש ינשה הנגהה וק .(םינפה לע וליפאו תורעש תרמסמ ,םימיא
םויב רבודמש היה (הלא תורוש בתוכ םללכבו) קחשמב וחכנ אלש ר"תיב
ראב לעופהמ ץרפ יבא לש םהיתוגוצת תא רזחישש ,ופי רעוש לש לודג
(95/96 תנוע) צ"לשאר ינוריעמ ךלמילא טיבשו (96/97 תנוע) עבש
.ר"תיב לש העקבהה תונויסנ ינפב יטסימ טעמכ ןפואב םרעש תא ולענ רשא
לש המוגע הנומת ורייצ רשא ,קחשמהמ םיחווידה עיגהל ולחה טא טא
רסה ןעמל .הכומנ היצביטומו הבולע תלוכיב הקחישש תקרופמ הצובק
,םינורחאה תועובשב ליגרכ ,ר"תיב .ופיל אל ,ר"תיבל הנווכה ,קפס
הבינה םינורחאה םירוזחמה ינשב .שובכל התסינו תונושארה תוקדב הפקת
אל םעפה .שרגמהמ ר"תיב המלענ ןכמ רחאלו ,רעש הלאה תופקתהה תחא
שידא קחשמל הרבעו הגהנממ התניש אל ר"תיב לבא ,גופסל ופי הליכשה
לש תונייוצמ תוריצע יתש ללגב קר הבוח רעשב םייתסה אלש ינלשרו
.ןייפנרוק קיציא

רורד לע םאה" הלאשה גצות וב םיארוק לאשמ רתאב עיפוי ינש םויב
.םכתעד תא עיבהלו ףתתשהל םינמזומ םכלוכ ."?רטפתהל ןטשקתימואלה הגילה
23 רוזחמ
57 הפיח לעופה 1
48 א"ת יבכמ 2
48 הפיח יבכמ 3
46 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטלHapoel Tel Aviv's coach
הגהה ירוחאמ שיאה


םע הקחיש ר"תיב
חלש, ןייפנרוק
,יערד ,במוד
,בוקינסלט ,רכב
היליבס ,רודנאש
סיסקובא ,יולאש
תירטשו

22 רוזחמ
[Down] [Up]
תוחפשמ דוחיא
0:1 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
הכזת אל םילשורי ר"תיב םא םג - סראמב 20 ,ידט ןוידטצא
וטוטרטניאל סיטרכה תא טומשת ,הנידמה עיבג לעפממ חדות ,תופילאב הנשה
הנועה תא םייסת אל איה ,תוניגהה תלבטב ןושארה םוקמה תא דיספתו
םינורחאה םישדחב הגיצמ הצובקהש ידוחייה לגרודכה .םיגשיה אלל
תנביגה תא םויה וילעמ רעינ םידהואה להקו ,ותלועפ תא ףוס ףוס לעפ
קר .תונורחאה םינשב הצובקה תוחלצהמ האצותכ ידט יעיציב הלדגש
וחדבתהו ודדוע ,ורש םה לבא ,ןוידטצאב םויה ויה םידהוא םיפלא 5000-כ
יתיבשמ יפלא .לכסתמו םמעשמ לגרודכ קחשמ שרגמה לע להנתמ אל וליאכ
םינתונש הלא ,העיקבמ הצובקה רשאכ קר הלהקמל םיפרטצמש הלא ,החמשה
רוביצה תא דירטמה ינוהמת אוהש השוחתה תא רישל ליחתמש דדוב דהואל
וראשנו ר"תיבב הנשה היהי אל רבכ לגרודכש וניבה םיפלא םתוא -
תויהל ידט רזח םהידעלב .(ביבא-לת יבכמ תא דדועל ורבע וא) תיבב
לע ןוחצינה .הקספה אלל הבל קרוי לבא ,הברהב ןטק - בוהצ שעג רה
אובל םיכישממש םידהואהש אל .סונוב קר היה ,0:1 ,הילצרה יבכמ
יתוא עיבשה דחא דהוא - הצובקה לש בולעה קחשמהמ םינהנ םיקחשמל
ונל םילכוא עובש לכ טנרטניאב םושרת" רומאל ןוידטצאהמ האיציב
."םולכ ראשי אל ףוסב - בלהמ הכיתח דוע
בריק םויה לש קחשמהש קפס ןיא לבא ,הזה ףוסה אובי יתמ תעדל השק
רודנאש שאמאת לש ףעי רודכו רהמו קזח החתפ ר"תיב ,ליגרכ .ותוא
רעוש ףדה ךכ רחא תוקד שולש .הנושארה הקדב רבכ הרוקב עגפ אלפנה
הבחרל היבגהל חילצה רכב ןליאו ,יחרזמ ןתיא לש קזח רודכ הילצרה
םיעיציב .רשוא .הקוחרה תינמיה הניפל רודנאש ידי לע חגננש רודכ
יניעל 1994-ב ידטב ךרענש ,הילצרה לומ רחא קחשמ לע זטנפל וליחתה
תא ריזחהל גאד תירטש רפועש אלא ,1:8 האצותב םייתסהו ,לילד להק
תודרט ,יגולוכיספ םוסחמב רבודמ םא רורב אל .1999 תנשל םיפוצה
לבא ,הרותה ימכח תצעוממ והשימ רפוע לע ליטהש "הדפק" וא הסנרפ
.לשכנ םינורחאה תועובשב תושעל הסנמ הזה רשכומה ץולחהש המ לכ
תוטיעבהו םוקמ םושל תוכלוה תוהבגהה ,תוקיודמ אל ולש תוריסמה
השיש שובכל תירטש היה לוכי םינורחאה תועובשה תשולשב ...רעשל
חילצה אוה לבא ,"םירעשה ךלמ" ראות תא ומצעל חיטבהלו תוחפל םירעש
תונותיעה ימלצו ףוקשמה ,תורוקה ,רעושה - תשרה ביבסש המ לכב עוגפל
:תולילה לכמ והשמ הנתשנ הלילה ,לכה תורמל .םירעשה ירוחאמ םירוזפה
הזה הלילהו ,תחא הצמחה ירחא תירטש תא להקה ללקמ תולילה לכבש
תואירק וארקש ימ ויה .םימעפ שולש ירחא םג ותוא דדועל וכישמה
,תוירחא הליגש ץמוקה ידי לע וקתשוה םה לבא ,בוהצ 15 רפסמ יפלכ יאנג
ותואמו בירי ינקחש ינש תויטנגלאב רבע יחרזמ ןתיא .רומוהו תורגב
.תרחבנל ותוא ףרצל תואירק ללוכ ,דודיע יריש ןווגמב ומש תא עמש עגר
רמאהו בוקינסלט לש דחוימב שלח םוי לבא םיבוט ויה סיסקובאו רודנאש
דע ועיגהש הלא םגו ,לשכיהל הפקתהה יכלהמ בורל םרג ר"תיבמ ענמ
םיכלהמ המכ דוע ראתל רשפא.תירטשו היליבס ידי לע וזבזוב ביריה תבחר
קיציא לש תיזואוטריו תופפועתה ריכזהל בושח ילוא - הזה קרסה קחשמב
אלא .תשרל הכרדב התיהש הבחרה ךותמ הטיעב רוצעל ידכ ןייפנרוק
הברה בושח עוריאב ןודל יחרזמה עיציב ונפנ םויסה תקירש ירחאש
ררושמ ,שודק םולש :םואבנגייפ עייש לש ויכינח לע ןוחצינהמ רתוי
לע) םיימוי דועב סייגתמ ,רוחש-בוהצה להקב תינוגסס תומדו עיציה
שומיש תושעל הביטחה יטינרבק וליכשי םא .("ינלוג"ל ,העומשה יפ
תירוטסהה תוביריה לע ץקה ץיקי ,םהידיל לופיל דמועש םולהיב םלוה
ורדרדי םולש לש יתיזזתה וחוממ םיריש המכ .םינחנצה ןיבל םניב
לגרודכה תצובק לש ףיעצל םויה שיש הזל המוד דמעמל המודאה התמוכה תא
.םילשורי לעופה לשתימואלה הגילה
22 רוזחמ
54 הפיח לעופה 1
45 א"ת יבכמ 2
45 םילשורי ר"תיב 3
40 הווקת-חתפ לעופה 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
חלש, ןייפנרוק
,יחרזמ ,במוד
,בוקינסלט ,רכב
היליבס ,רודנאש
סיסקובא ,רמאה
(יערד) תירטשו

21 רוזחמ
[Down] [Up]
ףרט םוי
1:0 םילשורי ר"תיב - ןולוח םירירפצ
[Beitar Lamp]
זאמ ופלח םישדח השימח טעמכ - סראמב 14 ,ןג-תמר ןוידטצא
םישדח העברא .ידטב םילשורי ר"תיבל ןולוח םירירפצ הליחנהש דספהה
בושו בוש םיציקמ םהשכ ,הרונמה ינקחש לש םתנש הדדנ םימי םירשעו
ףלוח ריעצה שאלפ ןרוא - ןפוא ותואב דימת םייתסמש תוהלב םולחמ
התוא לכ ךשמ .ןולוחמ םינבלל 1:2 עבוקו הבוהצה הנגהה לכ ינפ לע
לש ללכושמה םינומיאה ןקתמ תונורדסמב תחא הלימ קר הפחיר הפוקת
וקלד הצובקה לש רשוכה רדחב תורואה .ה מ ק נ - ןגו תיבב ר"תיב
וצרימ לכ תא שידקמ לגסב ןקחש לכשכ ,הלילה לש תונטקה תועשה דע
בישהל לכותש הליעיו הריהמ ,הזר לגרודכ תנוכמל ופוג תא ךופהל ידכ
21-ה רוזחמה ברקתהש לככ .ידטב ללמוא קחשמ ותואב לזגנש דובכה תא
םינומיאה וכפה ,ןולוחמ "םירירפצ"ה לומ ןילמוגה קחשמ דעומ ,הגילב
לע םהיניב םירחתמ םינקחשהשכ ,רתוי םיינעבותו םישקונל ר"תיבב
.רבוטקוא תפרח תא קחמיו ןולוחב אשדה רכל הלעיש בכרהב ללכיהל תוכזה

תחיתפל ןרוק ינד טפושה קרש ,15:00 העשב ,1999 סראמב 14 ,תבשב
ןטשק רורד .םילשורי ר"תיב ןיבל ןולוח םירירפצ ןיב תודדומתהה
יפקתה בכרה הלעהשכ ,ןוחצינ לע ךלוה אוהש הדבועה תא ריתסה אל
עיגה תוינש ךותבו ,הרעסב החתפ ר"תיב .תירטשו היליבס ,יולאש םע
רודכ תא בבוס סיסקובא .לשכוהו ביריה לש שרגמה תיצחמ קמועל יולאש
:רוחבל םכל ןתינ ילוא ?רמאל ךיא ...םשו הבחרל ןישנועה
םלוכ לעמ הובג םמורתה היליבס רינ
םיניגמה ןיב ןנתסה היליבס רינ
ישיאה ורמוש תא םידקה היליבס רינ
רודכה לע רעתסה היליבס רינ
לספסה לע ףירג איג םע תומוקמ ףילחה ןמכייר רינ
ןוכנה םוקמב ןוכנה שיאה היה היליבס רינ
םלשומ יותיעב רודכה תא שגפ היליבס רינ
םימי העבראו םישולש האמ האמ לש חתמ .םילשורי ר"תיבל 1:0 עבקו
וצחלו םהיתושגרל רורד ונתנ ר"תיב ינקחשש העשב - תחא תבב קרפתה
תומלצמ רבעל ךייחו בייח ראשנ אלש ריעצה ץולחה לש וידי תא םוחב
.היזיולטה
הנושארה תיצחמב שאלפ לש שלח לדנפ רצע ןייפנרוק קיציא ,הזמ ץוח
איטחה תירטשו ,הבחרב ןולוח לש ןקחש לישכה במוד יסאש ירחא
.והז .םינימאמ אל םתאש ומכ םיימעפתימואלה הגילה
21 רוזחמ
51 הפיח לעופה 1
42 םילשורי ר"תיב 2
42 א"ת יבכמ 3
39 הפיח יבכמ 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
חלש, ןייפנרוק
,יחרזמ ,במוד
,בוקינסלט ,רכב
,רודנאש ,סיסקובא
(רמאה) יולאש
תירטשו היליבס

20 רוזחמ
[Down] [Up]
וטוטרטניאל םינפה םע
1:0 ביבא-לת לעופה - ר"תיב
[Beitar Lamp]
אנקמ תצק ינא הלאכ םיקחשמ ירחא - סראמב 6 ,ידט ןוידטצא
הביתכה ןחלוש דיל םיבשייתמ ,ידטמ םיאצוי םה .טרופס יאנותיעב
רוקיסל םהלש םותכה סקניפב םיאירק יתלבה םיטוברישה תא םיכפוהו
ינאש םעפ לכבו תדלקמה דיל העש רבכ בשוי ינא ?ינא .חלוקו טוהר
ימצע לוג טעמכב ,ךלמילא לש םיידיל תירטש רפוע לש החיגנב רכזנ
הזירק ףטוח ינא ,בוקינסלט לש תונושמה תוטיעבב וא רכב ןליא לש
לש זכורמ אל קחשמ"ב רבודמ דצהמ ןנובתמל .יתבתכש המ לכ קחומו
םויה דספהה קחשמ ונל איבה הבזכא וזיא ןיבמ דהוא קר לבא ,"הפולאה
.ביבא-לת לעופהל 1:0 - ידטב
וניצר .היה אלש לדנפמ ונדספה םדוקה קחשמה תא יכ םויה חצנל וניצר
לעופהו יפקתהו הפי תקחשמ ר"תיב - ונלש ןוימדב תוחפל - יכ חצנל
םינועט םישגפמ המכמ ץוח יכ חצנל וניצר .םילוג תבנוגו םירקנוב הנוב
ןהיניב וקלחי הפיח לעופהו א"ת יבכמ - הנועה םולכ ונל ראשנ אל הלאכ
ףא םיבוט ונחנאשכש םלוכל ריכזהל ידכ חצנל וניצר .ללשה לכ תא
םינימאמ דוע ובש דיחיה םוקמהש איה תמאה לבא ,ונילע לוכי אל דחא
."הנובירטה לע" ןואטיבה תכרעמ אוה הזב
םירודכה םא םגו קחשמב הטלש ר"תיב .הריבס התארנ אקווד הלחתהה
רודנאש .ןמז לש הלאש קר וזש הארנ היה ביבא-לת לש רעשל וברקתה אל
רפוע לש ושאר לע (הנואמיס הל-הא) ןמוא רודכ חינהו ןימימ היבגה
העטה ,הבחרל סנכנ היליבס .רעושה ידיל שלח חגנ 15 רפסמ - תירטש
לביק תירטש .םיימשל רודכה תא ףיעה סיסקובאו ,עצמאל רסמו הפי
תא ונרבעש ירחא .דומעהמ קוחרו שלח טעבו בוביס השע ,הבחרב רודכ
וחקל םהלש םימלבה - סנכי אל הארנכ הזש ונבה "סנכי הז ףוסב"ה בלש
לגרב ולקתנ ררדכל בוקינסלטו רודנאש לש תונויסנה ,הבוג רודכ לכ
םיוקה לע תירטשו היליבס לש םיזוטניעהו ,רודכה תא םהל החקלש הזירז
ללכ ךרדבש הרבע םע םתוא ודירוה םעפ לכב - דחא ףא לע ודבע אל
לש תצרפתמ הפקתה התיה קחשמ לש העש עברכ ירחא .הקרשנ אל וליפא
תא רוצעל ןויסנב ,רכב ןליאו םודא ץולחל רסמ לט ןדיע .םיחרואה
ערזש ימצע רעש טעמכ - תינמיה הרוקל ךומס רודכה תא טעב ,הריסמה
הדביא - םירקמ ףוריצב ילוא - הז עגרמ .םיבוהצה הרקב הכובמ ןומה
התיה תיצחמה דע .תונוטיסב תוגשל ולחה הינקחשו ןוחטיבה תא ר"תיב
השבלהה ירדחל הדרי הצובקה לבא ,רודנאש לש הטיעבמ תחא תונמדזה דוע
.ידטב ויהש תושקהמ זוב תוקירש לוקל
רסחו לבלובמ לגרודכ לש תוקד שמח לבא ,דדועל ונרזח הקספהה ירחא
תוצרפתמ האיצוה ,קחשמב הטלש לעופה .יחרזמה עיציה תא וקיתשה הארשה
סנכיהל בוקינסלטו רודנאש ,רמאה לש תונויסנהמ קוחצ התשעו תוליעי
ןימימ רכב ןליא לע ךמתסהל הרומא ר"תיב התיה םיפגאב .עצמאה ךרד
ליחתמש ,רכב .יול/םלסמא םאות קוידב וניאש דמצ - לאמשמ יחרזמ ןתיאו
.הפקתהב םגו הנגהב םג הגש ,93/94 תנועב ןוטיב ןועמש תא ריכזהל
םעפ לכבו ,ןופלח סקילפ תא רובעל םעפ רחא םעפ הסינ יחרזמ ןתיא
ורעש ןוויכל רודכה םע קחרתמ ןבל-םודא ןקחש תוארל עתפומ הארנ
סחייתמ "סנכי הז ףוסב"ש רבכ ונבה תוקד המכ ץקמ .ןייפנרוק קיציא לש
רצעש ןווקה תוכזב ונלצינ תחא םעפ .ביבא-לת לעופה לש תופקתהל
,םיימשל לעופה ינקחש וטעב םיימעפו ,היה אלש לדבנ םע יבוט יסא תא
רוצעיש ימ היה אל ,ןופלח לש הטיעב ישוקב ףדה ןייפנרוק קיציאשכ לבא
דעו ,65-ה הקדב היה הז .הבחרה זכרממ תולקב תישרהש לט ןדיע תא
סיסקובא תא ףילחה יבוקעי דעלא .תישממ תונמדזה ר"תיבל התיה אל םויסל
לחה שאוימה להקה .םיביבא-לתה לש לזרבה תנגה לומ שגרוה אל לבא
רבכ הקירשה ירחא הינשו ,יקוחה ןמזה םות ינפל תוקד שמח בוזעל
.זוב קורשל ידכ ןוידטצאב םידהוא קיפסמ ויה אלתימואלה הגילה
20 רוזחמ
51 הפיח לעופה 1
42 א"ת יבכמ 2
39 םילשורי ר"תיב 3
39 הפיח יבכמ 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
חלש, ןייפנרוק
,יחרזמ ,במוד
,בוקינסלט ,רכב
,(יבוקעי) סיסקובא
,רמאה ,רודנאש
תירטשו היליבס