הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1998/99 תנוע
ינוי - יאמ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
1:2 םילשורי ר"תיב - דודשא ינוריע
2:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת יבכמ 1:4 אבס רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
1:1 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב 1:1 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב

30 רוזחמ
[Down] [Up]
תונואג לש ןורחא ץוצינ
1:2 םילשורי ר"תיב - דודשא ינוריע
םילשורי ר"תיבמ ןטשק רורד לש הדירפה קחשמ - יאמב 29 ,דודשא
.ימומרע לגרודכ לעושל רעישה ףוסכ ןמאמה בשחנ עודמ תפסונ םעפ םיגדה
ינרדומה ףילחתה ,וטוטרטניאה לעפמל ר"תיב תא איבהל לולע היה ןוחצינ
תיצראה הגילל דירומ היה וקית .הצמישל עדונה היציזיוקניאה ןוגריאל
םירירפצ תא ריאשמו ,ר"תיב לש הקיתו תודוקנ תיקפס ,דודשא ינוריע תא
האר אל אצויה ןמאמה .םעפ אל ר"תיב המעט העורז תחנ תאש ןולוח
ויתוארוה תא שממל וליכשה ויכינחו ,דספהל טרפ רבד םוש ויניע דגנל
.1:2 ,דודשא ינוריע לומ םיחצונמ םהיתודלותב הנושארה םעפב תדרלו
רבכ 0:2 ר"תיב הרגיפ רעשב ףירג איג םעו רודנאשו סיסקובא ילב
הרומת ימוקמה להקל םימלשוריה וקינעה הינשה תיצחמב .35-ה הקדב
הנבלה הדוקנהמ רעש םע ר"תיבמ דרפנ יולאש ןפטס :ופסכל תמלוה
םידודשא 5000 ודמע הנורחאה העשה יצחבו ,בוקינסלט לש הלשכה ירחא
דירומ היה וקית רומאכ ןכש ,קורשל טפושב וציאהו םיעיציב םישגרנ
םיר"תיבהו ,הגשוה הרטמה ,קרש טפושה .הנשמה תגילל םתצובק תא
ר'גנמה לש ותגהנה תחת ,האבה הנועל ששחב הלוהמ הווקתב םיטיבמ
.הנחוא ילא שדחה

ייב הללאיתימואלה הגילה
30 רוזחמ
71 הפיח לעופה 1
63 א"ת יבכמ 2
60 הפיח יבכמ 3
57 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ףירג
קאיטירט ,חלש
,רכב ,במוד
רמאה , יערד
,יולאש ,בוקינסלט
היליבסו תירטש

29 רוזחמ
[Down] [Up]
רבכ רמגיש
1:4 אבס-רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
לע םויה הרמש םילשורי ר"תיב -יאמב 22 ,ידט ןוידטצא
אבס-רפכ לעופה תא הסיבהשכ וטוטרטניאה לעפמל עיגהל הייוכיס
יתצובקה םירעשה ךלמ תלבטב רבעו הישילש שבכ היליבס רינ .1:4
היליבס .(!םירוזחמ הרשע ינפל ןורחא הגיל רעש) תירטש רפוע תא
הטיעבב דחאו החיגנב םיינש ,הנושארה תיצחמב השולשה לכ תא שבכ
.סיסקובא יסוי לש תישפח הטיעב ירחא החיגנ רעש ףיסוה רודנאש .בורקמ
הלחה זאמ ילילש איש ,םיפוצ םייפלאמ תוחפ :קחשמה לש טלובה ןותנה
.ידטב קחשל ר"תיבתימואלה הגילה
29 רוזחמ
68 הפיח לעופה 1
60 א"ת יבכמ 2
57 הפיח יבכמ 3
57 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט ,חלש
,רכב ,במוד
,סיסקובא , יערד
,יולאש ,רודנאש
רמאה ,
(תירטש) היליבסו

28 רוזחמ
[Down] [Up]
הלפשה
2:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת יבכמ
יאמב 15 ,ןג-תמר ןוידטצא
יבכמל קחשמה תא דיספהל אלא הרירב םויה התיה אל םילשורי ר"תיבל
תונמדזהה אוה יעיבר םויב עיבגה רמג .הגילב ינשה םוקמה תאו ביבא-לת
םוקמ - וניניב יכ וזה הנועהמ והשמ איצוהל הצובקה לש הנורחאה
תורקיו תורתוימ תועיסנ המכ רשאמ רתוי אל ושוריפ א"פוא עיבגב
תואדווב טעמכ - ושוריפ חצנל הרטמב ביבא-לת יבכמ דגנ קחשל .ל"וחל
ןפואב עיפשהל לולעש חתמו םימודא וא/ו םיבוהצ םיסיטרכ ,תועיצפ -
ישממ ןויסנ לע רתוול ישוקה לכ םע .עיבגה רמג קחשמ לע ילילש
אלש תוסנל ,עוגר קחשל ויכינחל תורוהל ןטשק רורד לע היה חצנל
םינקחשה .ביבא-לתמ תעבשומה הביריה לומ דובכב דומעלו רעש גופסל
קחשמה בור המישמב דובכב ודמע (לוחכב םויה וקחישש) םיבוהצה
ודירוהש םירעש ינש וגפס ןהב תונורחאה תוקדה םירשעב קר שת םחוכו
דמוע םידהואה לש ףועמה רסח ךא ןבומה לוכסתה לומ .םיחצונמ םתוא
ירחא םג םירכוז םיעיבגה תאש עדויש ,ןטשק לש קיודמו רק בושיח
בור .לכסתמ ףאו חינז גשיה אוה ינשה םוקמהש דועב םינש םירשע
תופקתהה תא ןיוצמ המלבש ביבא-לת יבכמ לש הטילשב היה קחשמה
ר"תיבל היה זכרמב .ןייפנרוק לש הבחרל תולקב עיגהו ר"תיב לש
ףגא ינקחש לש םרדעיה ללגב ותוא לצנל ךרד התיה אל לבא ןורתי
סיסקובא ,רודנאש ןיב תוריסמ יפוליח ירחא .דדוב ץולח םע קחשמהו
תויצפואהו ,רעשל ברקתהל ידכ והשימל ריבעהל ךירצ היה בוקינסלטו
וחוכש יערד ןנערו רזופמה רכב ןליא - םיפגאב :תוצרוק ויה אל
היליבס רינ - הלעמלו ,הריסמו רודכ תקזחהב תוחפו הנגהב רקיעב
.רודכה לע הנגהל טרפ רבד תושעל היה לוכי אלו חוכב רמשנש דדובה
הקדב :רעש ולש ךלהמ בינה תחא םעפו הדיחיה היצפואה ראשינ רמאה
ושארל קיודמ רודכ תישקהו םדקתה ,לאמש ףגאב רודכ לביק אוה 14-ה
הניפל הפי חגנו ולש רמושה לעמ הברה הבוגל רתינש היליבס לש
תוחיגנ יתשל טרפ תויונמדזה דוע ויה אל ר"תיבל .הקוחרה תינמיה
תולקב התוושה יבכמ .רעושה לש וידילו הצוחה וכלהש רודנאש לש
קחדנו רעשה ינפל ץפק ,הבחרל הבגוהש לאמש ףגאמ ישפח רודכ ירחא
הקפתסה ר"תיבו טלחומ ןפואב יבכמ הטלש הינשה תיצחמב .המינפ
הקיבוק לע הבחרב במוד יסא לש הרורב הריבע ירחא :ינמז ןורתי רעשב
ולגרהכ ךבתסה בוקינסלט .תצרפתמל ר"תיב האצי ,טפושה לש תומלעתהו
דיל לופיל ליכשהש ירחא ןישנוע תטיעב לביק םעפה לבא רורדכב
התניש ,המוחב העגפ סיסקובא לש החוטשה ןישנועה תטיעב .הבחרה
הטעבו ץוחלל הכישמה יבכמ .רעשה לש תינמיה הניפל הרדחו ןוויכ
.ריואב הינקחש לש תונוילעה תררבתמ םעפ לכבשכ ,ןרק רחא ןרק
ינקחש תא רצוע אוהשכ ותלודגב ןייפנרוק קיציא הלגתה הלא תוקדב
.דחא לע דחא לש םיתומיע המכב יבכמ
החיגנ רעשל הכפהש ,ןימימ ןישנוע תטיעב הקספנ תונרקה תחא ירחא
זכרמב החיגנמ בוש (70) 2:3-ל התוא התלעה יבכמ לש תפסונ ןרק .לק
הבושחה הרטמב בשחתהב לבסנ היה הז ברקה דספהה תורמלו ,הבחרה
םייטקטה םיבושיחה לכו ,87-ה הקדה העיגה זאש אלא .הצובקה ינפלש
,רכב לש לובלבל ונלגרתה ,הנגהב ןויפרה תא ונלבס .םיילוש וכפה
ומוקמב וריזחהו בוקינסלט תא ופטח םירזייחש הדבועה םע ונמלשה
םירודכה ,תירטש לש תוצמחההמ ונשגרתה אל ,רודכב בהואמש ינבצע רשק
םיפוליחה תוינידמו ונתוולשמ ונתוא ואיצוה אל סיסקובא לש םידובאה
.עבט תדבוע רבכ איה ןמאמה לש הנושמה
עיבג תוחפל ךירצ ?הדשהמ דועו ?ונדגנ ?רהוז קיציא לש לוג לבא
.וזכ הלפשה לע ונתוא תוצפל ידכתימואלה הגילה
28 רוזחמ
67 הפיח לעופה 1
57 א"ת יבכמ 2
57 הפיח יבכמ 3
54 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטלרזוח יולאש
םיישדח ירחא


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט ,חלש
,בוקינסלט ,במוד
סיסקובא ,רכב
,(יולאש) יערד
רמאה ,רודנאש
(תירטש) היליבסו

27 רוזחמ
[Down] [Up]
?עיבג חקינ הככ
1:1 הדוהי-ינב - םילשורי ר"תיב
תרוכזת םויה הקפיס םילשורי ר"תיב -יאמב 8 ,ידט ןוידטצא
שי םא קפסו) הרוחא םייעובש קר עיגמ םנורכזש םידהואל תנייוצמ
ןג תמרב הגצההו הפיחב טרצנוקהש ימ .(לגרודכ ידהוא לש רחא גוס
לביק ,הנועה תליחת זאמ ןטשק לש ויכינח תוללוע תא ונממ וחיכשה
לכסתמה לגרודכה ךותל תחאב ררועתהו ידטב הינשה תיצחמה תא םויה
ורכזי םיעגר ינש .הנועה תליחתמ ר"תיב תא ןייפאמש תילכתה רסחו
יתננובתה 30-ה הקדב .1:1 בזכאמ וקיתב םייתסהש ,הזה קחשמהמ ילצא
הדוהי ינב לש ןקחש .שרגמה זכרמל ךומס ר"תיב לש ןימי ףגאב שחרתמב
יערדב ותוא ענכשל הסנמן וילע קלעתמ יערד ןנערשכ ,הפקתה חתפל לחה
הפצש ,סיסקובא יסויב יתנחבה םיינשה דיל .רודכה לע רתוול םעונ
.םייסנכמה יסיכב וידי תא קיזחה ףאש ןכתייו השענב טלוב ןיינע רסוחב
ףטח ,יסוי לש תושידאהמ ילש תחנה רסוח תא לוקב אטבל יתקפסה םרטב
םואתפ ררועתה הנומש רפסמ .סיסקובאל ותוא רסמו רודכה תא ןנער
דע ותוא תישקהו ףגאב םינקחשה תעקפ ךותמ רודכה תא ץליח ,םייחל
יסוי לש ופתוש ,רודנאש שאמאת רהד םשל ,ביריה תבחר לש ידגנה דצל
אוהשכ הזחה לע רודכה תא רצע רודנאש .הדשה זכרמב םימסק תיישעל
המידק דעצ דוע ךישמה ,ונימיל דומצ היהש ןגמה ינפמ וילע ןנוגמ
.הקוחרה תילאמשה הניפל דע רעתסמה רעושה לש ודיצל תויטנגלאב לגלגו
הריהמ הפקתה :הנועה היתולעמ לכ תא טעמכ ר"תיב האטיב הזה רעשב
לש ןמא תוריסמ ,ונממ ףטחנ רודכהש ןיבמ ביריהש ינפל תמייתסמש
.רודנאש שאמאת לש ויכלהמב ןמא לש עגמב בלושמ חוכו סיסקובא יסוי
םיימעפ דוע עיקבהל הלוכי התיהו הפי ר"תיב הקחיש רעשה תעקבהל דע
תקייודמ אל הטיעבו ףושח רעש לומ במוד לש תינלשר החיגנ אלמלא
(הפיחבו ןאש תיבב) םינורחאה וירעש ינש תא חוכב רזחשל הסנמש רמאה לש
תואיחמ לוקל הקספהל הדרי םילשורי .רעושה לעמ רודכה תא תישקה םהב
ןבצעמה וקיתה קחשממ יבילב רוצנש ינשה עגרה .םידהואה לש םייפכ
סרפ עיצה ילעמ הרושב םידהואה דחאשכ ,70-ה הקדב ךרעב היה הזה
תורשע .המידק רסומ בוקינסלט ןא'ז תא סופתיש ימל לטובמ אל יפסכ
לכ תא ריבעהל דיפקה בוקינסלט - אוושל ךא המישמל ומתרנ םידהוא
םירורדכ רחאל רודכ ידוביאב ןתוא לבתמ אוהשכ ,הרוחא ויתוריסמ
,ינמי ירוחא רשק לש הדמעב ןמזהמ קלח קחישש חלש רימא .םירתוימ
.םיביריה ילגר וא ידיל רשיה םירודכ טעמ אל היבגהו המוד תנומסתב הקל
תביתב רודכ לביקשכ תושעל לידגהו ,דבאלו ךבתסהל רזח רכב ןליא
.חרואה רעושה לש וידיל ריואהמ שולשלח רודכ תונמואב טעבו 5-ה
ןורתיה תא ריזחהל תונמדזה לביק יערד ןנער תא ףילחהש היליביס
םכיניבש ןיעה ידח .ףוקשמה לעמ רמאה לש ההבגהה תא חגנ לבא ר"תיבל
הלאו ,הינשה תיצחמב התוושה הדוהי ינבש ןורחאה טפשמהמ ילוא וקיסה
הבחרל ישפח רודכ רדמ יסוי היבגה 55-ה הקדב .םירבדה ינפ ןכא ויה
חרוא ןקחש הלגתה ןרקה וקל רבעמ לגלגתה רודכהש ירחאו ,תיר"תיבה
.לדנפ - ירק ,הבחרה זכרמ לע עיבצמ יול ריאמ טפוששכ ,אשדה לע עורש
ןוויכב תילמס תוחטתשה עציב ןייפנרוק ,תילאמשה הניפל חוטש טעב רדמ
עצמאב המילא תירקת .תוושהל ר"תיב החילצה אל הז עגרמו ,ןוכנה
לע"ב םידודרה םירמאמה ,הריואה תא רתוי דוע הריכעה יחרזמה עיציה
,וידרב יתלביק חוניקה תאו ילש חורה בצמ ידירש תא וקחש "הנובירטה
.הפולא הפיח לעופה :התיבה ךרדבתימואלה הגילה
27 רוזחמ
67 הפיח לעופה 1
54 א"ת יבכמ 2
54 םילשורי ר"תיב 3
54 הפיח יבכמ 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט ,חלש
,בוקינסלט ,במוד
סיסקובא ,רכב
,(היליבס) יערד
רמאה ,רודנאש
תירטשו

26 רוזחמ
[Down] [Up]
לורטנוק ר"תיב דופ ןיידע ידט
1:1 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
םילשורי ר"תיב הגגח םינש 6 ינפל - יאמב 1 ,ידט ןוידטצא
לעופה התסינ םויה .םילעופה גח ,יאמב 2-ב הלש הינשה תופילאה תא
.הגיגחה תא רזחשל ,תקהבומ םילעופ ריעמ העודי םילעופ תגציימ ,הפיח
םאה תצובק ומכ ביהלמו ןולוח םירירפצב חמצש ןקחש ,םיסינ ןרוא
לש םיררקמהמ םיזתנה ןיי יקובקב תא קחשמל 49-ה הקדב איצוה ,ולש
הקדב היליבס רינ לש החוטש הטיעב לבא ,םייח תיירקב "אתא" יאלמיג
חולב עיפומ אל םילעופה גח ידטבש םימודאה םיחרואל הריהבה 76-ב
רקיעב - דואמ בזכאמ היהש ךפכפה קחשמ םכיס ,1:1 ,וקיתה .הנשה
םימלשוריה רובע בוש - דואמ בזכאמו ,הנושארה תיצחמב - םימלשוריה רובע
םיחראמה תא הפיח לעופה המילעה תונושארה תוקדה 45-ב .הינשה תיצחמב -
לע ססבתה ימלשוריה רושיקהש ךכל םרג רודנאש לש ונורסח .שרגמהמ
קחישש סיסקובאו קחשמ השוע קוידב וניאש בוקינסלט ,ריעצה 'ג'גח יתמ
היליבס רינ תא חולשל םינשנו םירזוח תונויסנ - האצותה .רוחאמ רקיעב
ר"תיב .הפיח לש השקונה הנגהה לומ םידובא םיצואימל רכב ןליאו
תבחר ינפל הברה דבאלו ךבתסהל ידכ היה הז זא םגו יצח הרבע ישוקב
רדענ אל וליאכ קחיש קאיטירט :הברהב בוט בצמה היה הנגהב .ביריה
תא בטיה רמש במוד .דימתכ םכחו טקש ,יטנגלא - םינורחאה םיישדחב
בחור רודכמ שבכ טעמכו סיסב ןוריל קמח תחא םעפ קרו ביריה יצולח
ןיטולחל רתיו ןטשקש ירחא ןימי ףגאב דקפות חלש רימא .ביירג ריבעהש
חלש םרת אל וז הדמעב .ינמי ןגמ םעפ יא היהי רכב ןליאש םולחה לע
תופחל ץלאנ סיסקובא - שגרוה הנגהב ונורסח לבא הפקתהל תיתועמשמ
המייתסה תיצחמה .תובוהצ תופקתהל ןימז היה אל ךכו ןמזה בור רוחאמ
לש דחא חלצומ ףוריצ קיפסה הקספהה ירחא תוקד עברא לבא ,0:0-ב
לש םהינפ לע הפלח הבחרל ההבגה .ןורתיל תולעל ידכ הפיח לעופה
לש העונתה ןוויכ דגנ רטמ 5-מ חגנ םיסינ ןרואו ,במודו קאיטירט
דימו 'ג'גח יתמ םוקמב סנכנ תירטש רפוע .הררועתה ר"תיב .ןייפנרוק
20-מ) ףוקשמ םושרל קיפסה תירטש .הפיח לש ףרועב הוולשה הרפוה
רעושה לש ופוגל תוטיעב יתשב םייתסהש רכב ןליאל אלפנ לושיב ,(רטמ
ינפל ,םינווקה לש םייתרוסמה היארה ייוקיל ללגב לספנש יקוח רעשו
ינפל ץפק ,הנגהה תא רבע רודכה .היליבסל ןייוצמ יתשק רודכ רסמש
ותוא הסיטהש ונלש רשע רפסמ לש הדח הטיעב שגפ זאו תחא םעפ רינ
הפקת אלש טעמכ הפיחו ץוחלל הכישמה ר"תיב .הקוחרה תינמיה הניפל
לא הזתינו תימינפה תינמיה הרוקב העגפש וסור לש תחא הטיעב טעמל
טאווא לבא 88-ה הקדב קיודמ ןישנוע רודכ הרי סיסקובא .הבחרל ץוחמ
הדביא אלו הדיספה אלש ךכמ הצורמ הדרי ר"תיבו ,םירוביחהמ איצוה
.ישילש םויב עיבגה רמג יצחל ךרדב םיבושח םינקחשתימואלה הגילה
26 רוזחמ
64 הפיח לעופה 1
54 א"ת יבכמ 2
53 םילשורי ר"תיב 3
51 הפיח יבכמ 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט ,חלש
,בוקינסלט ,במוד
סיסקובא ,רכב
(יערד) יחרזמ
,(תירטש) 'ג'גח
היליבסו רמאה