הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1999/2000 תנוע
רבמטפס - טסוגוא
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
1:1 םילשורי ר"תיב - דודשא .ק.ט.מ
0:3 םילשורי ר"תיב - הווקית-חתפ יבכמ 2:4 הינתנ יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:0 - םילשורי ר"תיב - םילשורי לעופה 1:1 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב

5 רוזחמ
[Down] [Up]
ם-י-ד-ח-פ-מ ונחנא ,ילא
1:1 םילשורי ר"תיב - דודשא .ק.ט.מ
רבמטפסב 25 ,דודשאב ינוריעה ןוידטצאה
תיקשו היתש תיחפ םע ,לצב ,עיציב תבשל .תרוקיב ריבעהל הז לק יכה
תוטלחהה ילבקמלש רורב רתאה תווצל .רדסב אל המ דיגהלו ,םיניערג
,תועט חרכהב אוה הנובירטהמ ער הארנש המ לכ אלו םהלשמ םילוקיש שי
הרישי תרוקיב ריבעהלו ונגהנממ גורחל םיבייח ונחנא םעפה תאז לכבו
,ימשר רתא אל וא ימשר רתא .םילשורי ר"תיב לש יעוצקמה תווצה לע
םעפ לכב .םינפה לע ןה הנשה ר"תיב לש תושובלתה :רמאיהל תבייח תמאה
היזיולטב הנומת וזש השגרה שי םינקחשה תרהנממ ץבצבמ הזה ןומיל-בוהצהש
ר"תיבש םויה ורמא "םירעשו םיריש"ב .םיעבצה ירותפכ םע הב קחיש והשימש
םיעודי לגרודכ ינקחש - הרורב הביסה ונתעדלו ,תובהלתה ילב תקחשמ
לפונ םימלשוריה לש םטבמש םעפ לכבו םהלש םידפקומה שובלה ילגרהב
.םהלש ךודכדה סלפמב הילע דוע תמשרנ ,םפוג לע חותמש קירבמה דבה לע
עזעזמה בוהצהשכ ,היזיולטב םמצע תא תוארל םיכירצ דוע םה ךכ רחא
.םישיגרה םיפוצה לצא הלק הליחב ררועמו ךסמה לע שטשוטמ םתכ רצוי הזה
ךסמ ןמז הווש היהיש רבד םוש תושעל אלש םילדתשמ םיר"תיבהש אלפ ןיא
.השובה לע לבחו םילכתסמ םירבחהו החפשמה ,תאז לכב -
ר"תיב ןיב םויה היהש קחשמה חוויד תא םכל םיבייח ונחנא ,השוב בגא
םהיניב ורחתה ןוידטצאהמ האיציב :ףוסהמ ליחתנ .דודשא .ק.ט.מ ןיבל
םהידיל לופי םא ושעיש המ לש העווז ירואיתב םילשורי ר"תיב ידהוא
תסיפ לש ידוסי טומיק לע ורביד םינותמה .םתצובק לש אבה קחשמל סיטרכ
תא ורזפיו סיטרכה תא ופרשיש ושקעתה םירחא .הלסאל התכלשהו ריינה
והשימ םאש ומייא םיינוציקהו ,ביבא-לתב הינבלא תורירגש לומ ורפא
קחשמל ומצעב תכלל ותוא וצלאי םה ,ר"תיב לש קחשמל סיטרכ םהל איבי
.דודשאב םויה ונעתה םהש יפכ תונעתהלו
תיללכה ותמרש תורמל ,תישאר .דודשאב םויה ילילש היה לכה אלש אלא
חתומ ,ריהמ לגרודכ לש העש עברל םג וניכז ,הכומנ התיה קחשמה לש
רבדה .קחשמ לש תיתימא הוודחו םירעשה םינכוסמ םיכלהמ םע ,ןגוהו
.ק.ט.מ לש לגרודכל רפסה תיבמ םידלי ולע אשדה רכ לא רשאכ ,הקספהב היה
,ונדילש רעשה תא ופקתש ,םילוחכה ןיב לידבהל השק תצק היה .דודשא
הזה ישוקל טרפ לבא ,לוממש רעשה תא ופקתש םילוחכ-תוחפ-תצקה ןיבל
קחשמל ר"תיב הרזח ךכ רחא .לגרודכה קחשמב שיש יפויל תרוכזית ונלביק
.חכשנ לכהו
ויהו תממעשמו השלח התיה ,1:1 וקיתב המייתסהש ,הנושארה תיצחמה
:םיטלוב םיעוריא העברא הב
רודכה םע םדקתה ימוקמה יבערש רידא .דודשא לש ביהרמ ןורתי רעש
תילאמשה הניפל הריו הטיעב בצמ ומצעל ןיכה ,ר"תיב לש שרגמה יצח זכרמב
.ןיינעב וב םיטיבמ ר"תיב ינקחששכ ןייפנרוק לש ההובגה
,ןימימ הפי ץרפ יערד ןלוג .תרגובה הצובקב יבוקעי דעלאל הרוכב רעש
םשמ .ןרקה וקל ךומס הבחרה ךותל רודכה תא בחסו לוקית ירחא שקעתה
ןוויכ הניש ,ןגמב עגפ רודכה ,טעב יבוקעי ,הרוחא רודכ סינכה אוה
.רעושה לש וידיל תחתמ סנכנו
ןווטשיא םוקמב סנכנ במוד יסאשכ ,ר"תיב תורושב 35-ה הקדב ףוליח
.השבלהה רדחל דימ ךלהו לפשומו סעוכ דרי רמאה .רמאה
וז .יהשלכ ןישנוע תטיעב הבינה אלש הבחרב ידודשא ןקחש לש הלשכה
ילב הבחרה רוזיאל דודשא ינקחש ועיגה ןהב תוברה םימעפהמ תחא התיה
בצמה תא הניש אל במוד יסא .תיר"תיבה הנגהב תולילדהמ האצותכ ,הערפה
היהו תופקתהב ףתתשהל חילצה אל םש ,שרגמה זכרמב בצוה אוה ןכש הזה
.ולש תיעבטה םלבה תדמעמ קוחר
,יולאש ןפטסש יאדוב עדוי ןורחאה הגילה רוזחמ תואצותב ןכדועמש ימ
לע .םירעש השולש םויה עיקבה ,הרבעש הנועה ףוסב ר"תיב לגסמ הפונש
לכ עיגה אל ,ה'צאפ רוטקיו ,ר"תיב לש שדחה 9 רפסמש ןייצנ הז עקר
ףלחוהו וילא ועיגהש תוריסמה בור תא דביא ,דחא הטיעב בצמל קחשמה
תירטשש רמא ידיל דהוא .להקה לש זוב תוקירש לוקל םישישה הקדב תירטשב
.םולכ השוע אל טושפ ה'צאפ לבא ,וילע זגרתהל המ לע שיו ץימחמ תוחפל
ריהמ קחשמ גיצה ,תחא הנועל לאשוהש ה'גארפ ןד ,ר"תיב לש ינשה רזה
תונמדזהה התיה וז .הינשה תיצחמב המויא הצמחה ףיסוהו ,קויד רסח לבא
הקירבמ ההבגהל עיגה ה'גארפו ,וזה תיצחמב רעש שובכל ר"תיב לש הדיחיה
.ודיל היה תירטש רפוע םג - רעושה לומ דבל טעמכ אוהשכ יערד ןלוג לש
,שרגמל ץוחמ לא ןתומהו ךרבה תרזעב רודכה תא ינמורה לגליג םירטמ ינשמ
תואירקב וביגה םידהואהו אשדב ושאר תא חיטהו ויכרב לע דרי תירטש
."םירז םילעופ םיצור אל"
קירבמה לושיבה ירחא דואמ ינבצע סיסקובא יסוי הארנ רבעש עובשב
תא דואמ סיעכה לבא דואמ שלח יסוי קחיש םויה .רודנאש שאמאתל ולש
יתמ ומוקמב סנכנ 70-ה הקדב .ףלחוהש ירחא ותוגהנתהב קר םידהואה
לספסה דילש הילמפהמ והשימשכ השבלהה רדחל סעוכ דרי יסויו ,'ג'גח
ילב םג .ונלש ןודעומה תוברתמ םלעיש בטומש טקניטסניאב וירחא ץר
אלמלאו ,םידהואל יתימא טויס התיה הינשה תיצחמה ,הזה בולעה עוריאה
.םויה תסבומ התיה ר"תיב אלפנה ןייפנרוק קיציא לש תולודג תולצה
:ינרדומה לגרודכב תידוחיי הארנה לככ איה הצובקה לש קחשמה תטיש
רודכהש עגרמ לבא ,ולש שרגמה תיצחמב ביריה תא םיצחול ר"תיב ינקחש
וליג בושו בוש .החותפ ןייפנרוק לש הבחרה לא ךרדה עצמאה וק תא רבוע
ייגרס רשאכ ,םילוחכ העברא וא השולש לומ דבל םהש קאיטירטו הליחכ
.םיערדה ינש וריאשהש םירוחה תא רוגסל ידכ הלאמשו הנימי תכלל םג ץלאנ
םידודשאה ןיב ץוצחל ידכ יד םהב היה אל לבא בוט וקחיש םימלבה ינש
לש בצמב םירודכ םעפ רחא םעפ ףדה ,רומאכ ,קיציא .ןייפנרוק ןיבל
רודכל תיאלפ ךרדב עיגה רשאכ 90-ה הקדב ואישל עיגהו רעוש לומ ןקחש
םויסל תפי טפושה קרש ךכ רחא .םיימוקמה םידהואהמ קנע "שי" טחס רבכש
םע ליימ-יא חולשלו טנרטניא תדמע שפחל ידכ הצוחה וצר םימלשוריהו
.יולאש ןפטסל הכרבתימואלה הגילה
5 רוזחמ
13 הפיח יבכמ 1
11 הפיח לעופה 2
10 א"ת לעופה 3
9 ת"פ לעופה 4
9 ת"פ יבכמ 5
8 דודשא .ס.מ 6
8 םילשורי ר"תיב 7
האלמה הלבטלתא שבול אלש דיחיה
תוקירבמה תוצלוחה


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,הליחכ
,יערד .ג, יערד .ר
יבוקעי ,ה'גארפ
,('ג'גח) סיסקובא
,רודנאש
(במוד) רמאה
(תירטש) ה'צאפו

4 רוזחמ
[Down] [Up]
היתוכרבו הנש לחת
2:4 הינתנ יבכמ - םילשורי ר"תיב
לע וקלדנ 19 תורפסהשכ ,80-ה הקדב - רבמטפסב 18 ,הילצרה
טילחה טפושהש עגרל יל היה המדנ ,וקה טפוש לש ינורטקלאה טלשה
םינותנ ויה םיבוהצה .קחשמל תוקד 19 ףיסוהלו ר"תיב םע הלועפ ףתשל
יוציפ תויהל הלוכי התיה וזכ ןמז תפסותו ,תוררועתה לש המוציעב
ןמיס יתבזכאל .קחשמה בור ונקלח תנמ ויהש םומעישהו הבזכאה לע
ירגנוהה .רודנאש שאמאת לגרודכה ןמא לש לש הצלוחה רפסמ תא טלשה
םייסש ירחא םילשוריל רזח רשא ,במוד יסא םלבל ומוקמ תא הניפ ףחרמה
במוד .וניראמ ןס לש םיבבוחה תגילב ותקסעה תויורשפא תא קודבל
ותמישמב לשכנ לבא - ר"תיבל 1:3 - האצותה לע רומשל ידכ הארנכ סנכוה
רסוח .ותסינכ ירחא תוקד שמח 1:4 ןורתיל הצובקה תא הלעה רשאכ
הקספנ ןמזה תפסותב רשאכ ,ךשמהב הצובקה ירכועב היה הזה תעמשמה
רעשל ןמצלוה יש ךפה התוא רטמ 11-מ ןישנוע תטיעב ר"תיב תבוחל
ודרי הזה הבוחה רעש לש רירמה םעטה תורמל .2:4 - קחשמה לש םויסה
הנושארה םעפב ,םהידהוא לש תוכשוממ תואושת לוקל אשדה רכמ םיר"תיבה
שארב :חומשל תובר תוביס ויה םיבוהצה םידהואל .הנועה הלחה זאמ
16 ירחא ולש ןושארה ,תירטש רפוע לש סוחנאמ רבוש רעש ,הנושארבו
תא ונל ריכזיש והשמ אל המל ,הרוכב רעש רבכ םאו .םירקע םירוזחמ
ץוחמ החוטש הטיעב ?הרבעש הנועב ןושארה בוביסה לש ןעוצקמה תירטש
ריאשמו הרוקהמ םירטמיטנס רעשל סנכנש קיודמו קזח רודכ ,הבחרל
- קחשמה לש ןמזה תפסותמ לודג קלח ?לשמל ,םינוא רסח רעושה תא
ירחא ר"תיב ישנא לכ לש תוכשוממה תוגיגחה ירפ אוה - תוקד שמח
,ןקחשה םע קבחתהו שרגמל סנכנ הנחוא ילא .רפוע לש ןיוצמה ורעש
ריאמ ,רשואמה ץולחה לע ץפקו רעשהמ הצירב עיגה ןייפנרוק קיציא
היה הארנ ומצע תירטשו בוהצ שבלש ימ לכ תא קביח יאנספאה שורה
טילבהו הקישנ ירחא הקישנ חלש ,להקל ץר אוה .רשוא בורמ תועמד ףס לע
'ץיבוקרב לייאש ומכ דודשאל רבוע ינא" רומאל ותצלוח לעש ר"תיב למס תא
."לופרבילל רבוע
תא שבכש ,יערד ןנער לש ןייוצמה וקחשמ התיה החמישל תפסונ הביס
.תירטש לש רעשל הליבוהש הריסמה תא ףיסוהו םירגובב ןושארה ורעש
תרחבנל ותוא איבהש המ תא השוע אוה לבא יעבט ילאמש ןגמ אל אוה יערד
,לדתשמו עיקשמ ,דמול אוה :ר"תיב לש ןושארה בכרהלו תיפמילואה
,קחשמה לש יטירק בלשב אב יערד לש רעשה .תבשל תבשמ רופיש שיו
לספסהמ ,להקהמ ץחלהש ינפל 1:1 ןויוושה תא רובשל התסינ ר"תיב רשאכ
ףגאב ץר אוה 49-ה הקדב .תירשפא יתלבל המישמה תא ךופהי ביריהמו
טעבו הבחרל ךתח ,וינפל רודכהשכ לוקיתמ אצי ,דחא ןגמ רבע ,לאמש
קריפש הפהפי רעש .הבורקה תינמיה הניפל חוטש רודכ העונת ידכ ךות
הדותו הרוכבה רעש לע ןנערל בוט לזמ .יר"תיבה דצב ץחל לש תונוט
.הזה רשכומהו ריעצה ןקחשב ןומא תתל ךישממש הנחוא ילאל
רעשה .במוד יסא לש ובוש התיה ר"תיב יעיציב הלהצל תישילשה הביסה
ירחא הבחרה עצמאמ המכח החיגנ :ימדק םלב לש יסאלק רעש היה ולש
הנחוא םע קבחתהל ץר במוד םג ,תירטש ומכ .סיסקובא לש קזח ןרק רודכ
לכה ירחא - תקורסתה תא לקלקל אלש רהזנ אוהש תוארל היה לק לבא
השק רעשל טרפ .תימדתה לע רומשל ךירצ הפיה יסאו תוקתקתמ תומלצמה
אוהש האלפנה הנועה ןורכז לבא במוד השעש תדחוימ הלועפ לע עיבצהל
והשמש םיווקמ םידהואהו ולש תא השוע םינש שולש ינפל הצובקב ןתנ
הוואת ןיידע קאיטירטו תנייוצמ הדובע השוע הליחכ .הנשה רוזחי הזמ
,תיר"תיבה הנגהה תא קיזחהל םילוכי אל דבל הלא ינש לבא םייניעל
לביק יתיינתנה ןאהד ימולש .39-ה הקדב ונגפסש רעשה חיכוהש יפכ
רודכה לע טלתשה ,הבחרל סנכנ ,(ר"תיב לש ןימי) לאמש ףגאב רודכ
.ןרקה וק לע ,ספא תיוזב ןייפנרוק לומ ומצע תא אצמו לוקית ירחא
ןושארה רעשה תא יבוט יסא עיקבה ונממ בצמה קוידב הז ?רכומ עמשנ
היבגהל הסנמ ריעצה ןאהדש המדנ היה עגרל .םדוקה קחשמב ר"תיב דגנ
המירהו םיקוחרה םירוביחב הסנכנ ולש הטיעבה לבא ,החיגנל רודכ
תופיצרב יעיבר רעש לבקל ךיבמ המכ .ריואב הינתנ ידהוא לש עיציה תא
.הנגהה זכרמב היעב ללגב

ידהוא רובע ךכ לכ יתועמשמל הזה קחשמה תא הכפהש הנורחאה הביסה
ויהיש תוצובקהמ רתוי הבוט איהש החיכוה ר"תיבש הדבועה התיה ר"תיב
ר"תיבש ששחה תא ריסה הזה קחשמה ,תורחא םילימב .הנשה היתובירי
ה'צאפ - תויעבה לכ םע .הנשה הגילהמ הדיריה דגנ דדומתת םילשורי
הנגהה ,שגרומ יתלב ,שדחה קוזיחה ןקחש ,ה'גארפ ,ץולח שממ אל אוה
סיסקובא לש תוקרבהב היולת הלוכ הצובקהו קחשמ תטיש ןיא ,תפפור
רואית תא םכל םיבייח ונחנא ,הלא ינש לש תוקרבה בגא ...רודנאשו
שרוד היוחה לש קיודמ רואית .תירישעה הקדב ,ר"תיב לש ןושארה רעשה
ךכל יא .רתאה תווצ תושרל עגרכ םידמוע םניאש םייטויפ תונורשכ
הקיטתסאה ,חורה ראש תא ףיסוהל םכנוימדל ריאשנו תודבועב קפתסנ
לש תישפח הטיעב .רעש ותואב םימולג ויהש ףורצה יפויהו הרוהטה
הטיעב חווטב יסויל הרזח םיילגר המכ ירחאו הנגההמ הפדהנ סיסקובא
ץיפקמ אוהשכ רודכב תוכרב עגנ לבא טעוב אוהש םשור השע יסוי .קוחרמ
רודכה .הבחרה ךותב הרימשמ ררחתשהש רודנאש שאמאת ןוויכל ותוא
הניפל סט אוה אשדב תעגל קיפסה םרטבו רודנאש לש לגרה דיל דרי
םומה היה להקה .ונלש םוסקה רשקה לש בוביסב הטיעב ירחא תינמיה
ןומזפ הלהקמב רישל לחהו תשעתה תוינש המכ ירחא לבא םלשומה עוציבהמ
:רוביצל תורישכ ןאכ םיאיבמ ונא ויתולימ תאש
רודנאש
רודנאש
רודנאש רודנאש רודנאש
רודנ-אש
רוה-וד-נאש
.רוה-וה-וה-וה-וד-נה-אש
:תונומתתימואלה הגילה
4 רוזחמ
10 הפיח יבכמ 1
10 הפיח לעופה 2
9 ת"פ יבכמ 3
7 א"ת לעופה 4
7 דודשא .ס.מ 5
7 םילשורי ר"תיב 6
האלמה הלבטליערד ןנער


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,הליחכ
,יערד .ג, יערד .ר
סיסקובא ,ה'גארפ
,(יול) יבוקעי רמאה ,
(במוד) רודנאש
(תירטש) ה'צאפו

3 רוזחמ
[Down] [Up]
קרס ,קרס
0:3 םילשורי ר"תיב - הווקית-חתפ יבכמ
טסוגואב 28 ,הווקית-חתפ
תועידי" םלצ תא לשמל וחק .ןומזת לש ןינע לכה ,רומוהב ומכ ,לגרודכב
יבכמ ןיב שגפמה תא רקסל ידכ הווקת חתפב הוורואל עיגהש "תונורחא
זיזהל ,לכסותמו עיזמ ,רהימ אוה 20-ה הקדב .ר"תיב ןיבל תימוקמה
לש הבחרה רוזיאל הווקית חתפ לש שרגמה יצחמ ולש םוליצה דויצ תא
םלצל םוקמב .לשכנ ולש רומיההש עדי אוה ובילב קומע לבא ,ןייפנרוק
המלצמה הטלק ,ןוינקב תבבותסמ תלד ומכ הזז ןייפנרוק לש תשרה תא
חתפ לש הבחרב תומשאה םיפילחמ ה'צאפ רוטקיוו תירטש רפוע תא ולש
לכ ירחא יבוט יסא לש וינפ לע ןימאמ אלה ךויחה םוקמב .הווקית
לולמ ןלוג לש תונומת קר הלילה רוכמל לכוי אוה ,וירעש תשולשמ דחא
.קהפמ
תסרודה החיתפה תא הזח אל שיאש רמאי לזמה שיב םלצה לש ותוכזל
השולש עיקבי יבוט יסאש רעיש אל שיאש יאדוו ,הווקית חתפ יבכמ לש
ילאש ןימאמ היה והשימש ןימאהל השק ,ךדיאמ .תוקד 16 ךותב םירעש
וליגשמו ,םינקחש ינש תב הנגה תילוח םע הצובק שרגמל הלעי הנחוא
הליחכ .םות דע וזה הדבועה תא ולצינ םה הווקית חתפ ינקחש תאז
ייגרס דועב ,ליבקמב םינקחש ינש לש ישיא רמושכ ודיקפת םע רדתסה אל
תיטונפיה המדרתל סנכנש דע הנגהה לע טקש הברה ךכ לכ הרשה קאיטירט
הזה קחשמל ביכרה הנחוא .0:3 הרגיפ ר"תיבש ירחא םג המייתסנ אלש
ונל ןיא היקנ ןושל לע דיפקמש רתא רותב לבא יאלוזא רמות תא םג
םירעשה .הזה ןקחשה לש ודוקפתל תויביטקייבואב ןאכ סחייתהל תורשפא
יאלוזא רמות דביא תישימחה הקדב .םתוטשפב םיכיבמ ויה ר"תיב הגפסש
האיבה הבחרב תלשוכ הקחרה .הווקית חתפ לש לאמשמ תצרפתמל ךפהש רודכ
עיגהש דע בחורה וקל קאיטירט ןיב םדקתהש ,יבוט יסאל רודכה תא
וליאכ היה הארנו חטתשה קיציא .ןייפנרוק לש תינמיה הרוקה דיל
.המינפו רעושל רבעמ לא תויטיאב לגלגתה הז לבא ,רודכב עגונ אוה
התשקתה הצובקה לבא ,תוושהל הצור איה וליאכ עגרל הגהנתה ר"תיב
סיסקובא לש תוריסמה .הווקית חתפ לש הבחרה רוזיאל וליפא עיגהל
ר"תיב הגפס 16-ה הקדבו םיצולחה תא םעפ רחא םעפ ואיטחה רודנאשו
יסאו ןימימ רודכ "רוויע לע" היבגה הווקית חתפ לש ןקחש .ינשה תא
.תילאמשה הניפל תולקב חגנ ("?וילע רמוש ימ ,ןיטולחל ישפוח") יבוט
תוריסמ תרדסל ךפוה ר"תיב לש רודכ דוביא דועו ךכ רחא תוקד שולש
יבוט לש הקזח הטיעבב תמייתסמש ,הבחרה ךותב הווקית חתפ ינקחש לש
,הבחרה לש ןימי דצב ("?וילע רמוש ימ ,ןיטולחל ישפוח") בצינש
.ההובגה תשרה ךותל
ןיקת אל והשמש הזה בלשב שיגרה ,םידדוחמה וישוחב ,הנחוא ילא
ץיחלהל ידכ םמחתהל לספסה ינקחש לכ תא חלש אוה .ותצובק לש דוקפתב
קוידה ידירש תא ודביאו וצחלינ ןכא הלאו ,ןושארה בכרהה ינקחש תא
רודנאש ,סיסקובא תא וניאר הלאה תוקדב .עגר ותוא דע םהל ויהש
םיקמחתמ תירטשו ה'צאפ תאו קמוע ירודכ רוסמל םיסנמ יערד ןלוגו
רמות .םיינחמ קחשמב רבודמ היה וליאכ תונמוימב הלאה םירודכהמ
קילומש .ותוא ףילחה יול קילומששכ 35-ה הקדב וירוסימ לאגנ יאלוזא
רסח היה המכ דע םיגדהו הצובקה לש קחשמה תא תיתועמשמ הרוצב הניש
קחשמה תא ריבעה אוה .רודנאש לש ודיצל קחשיש רשק עגר ותוא דע הל
םיצולחה ידי לע וזבזובש םיבצמ רצי ,הווקית חתפ לש שרגמה קלחל
ר"תיב לש הנושאר תיתועמשמה הטיעבה תא טעב ףאו תורתוימ תוריסמב
הדיחיה תונמדזהה התיה קחשמל הרזח ר"תיבש תורמל .רעשה ןוויכל
זכרממ םהלש ץולח לש הטיעבשכ םיחראמל תכייש תיצחמה ףוס דע רעשל
.ןייפנרוק ידי לע תויטאבורקאב הפדהנ הבחרה
.קחשמב רתויב תוכיבמה ימעטל ויה הינשה תיצחמה לש תונושארה תוינשה
לושחנ/רוטיק ןוליס/הרק תחלקמ/הפיטש ולביקש ימל האיכ ,ר"תיב ינקחש
תוריסמ תרדיסב וחתפו שרגמה לע ורעתסה השבלהה רדחב הדלוק הניפ
ןווטשיא לש םתייחמ רוזיא ,עצמאה וקל דע רודכה תא ואיבהש תוצרמנ
םיעיקשמ םהשכ תוריסמ םהיניב ופילחה הלא ינש .יערד ןנערו רמאה
תולגל ידכ קר ,םייונפ םיחטשל םיענו תומוקמ םיפילחמ ,בר ץמאמ
םיינשה וריזחה םהל רצב .ר"תיב לש שרגמה קלחב וראשנש ליגרתה ףוסב
.הווקית חתפל רבע אוה תוינש המכ ץקמו הנגהה ןוויכל רודכה תא
רופיאו ינועבצ ףא םהינפ לע תוטעלמ ץוח לכה תירטשו ה'צאפ ושע דוחב
תדמעל וצרו קמוע תריסמ םהילא החלשנשכ רעשל בגה תא ובבוס םה .ןבל
רפוע ןיחבהשכ .תצרפתמ הפקתהל תונמדזה התיה ר"תיבלש םעפ לכב לדבנ
ןויסינ השע אוה קחשמה ידמ תא םישבול ץרפ ילאו יבוקעי דעלאב תירטש
תוארהלו בירי ןקחש ירחא ףודרל ,ושואיו ותומימתב בלל עגונ ,ןורחא
.יר"תיבה לספסב הטלקנ אל וליפא וזה הווחמה לבא ,הנגהב עיקשמ אוהש
.הנומתה תא וניש אל יבוקעיו ץרפ לבא 60-ה הקדב ואצי ה'צאפו תירטש
לש םיסאפ-לבדהו קמועה תוריסמ ,תוהבגהה לכ לבא רתוי ולדתשה םה
יסא היה לוכי דגנמ .הווקית חתפ תנגה ידי לע תולקב וטרוי רושיקה
קוניזב ףטקנ םירטמ 5-מ חגנש רודכה לבא יעיברה ורעש תא שובכל יבוט
.ןייפנרוק לש קזב
םג ונתיאמ וכסחנ אל ,שרגמה לע ונגפסש הלפשהב יד היה אל םא
רמא ןירובד ינד .קחשמה ףוסב םירעשו םיריש ינרדש לש לבהה ירבד
תא לכמ רתוי למסמ ויפתכ לע ונב תא קיזחמה יבוט יסא לש והארמש
אבה תיבה קחשמל הסינכ םיסיטרכ ינש ןאכ עיצמ רתאה .הזה קחשמה
הרימאל רתויב חלצומה רבסהה תא עיציש דהואל םילשורי ר"תיב לש
ןמאמל חיכוהל המ ול ןיאש רמאו ענטצה יבוטש ןייצל רתומל .וזה
ןימזהל ימ תא עדוי ףרש המלששו (םיכסהל אלא ונל ןיא הז םע) תרחבנה
יבוט יסא תא ףרצל ךנוצרב םא :ימואלה ןמאמה בל תמושתל .אל ימ תאו
סינכהלו ר"תיב לש הנגהה תיילוח תא םג ןימזהל ךילע תרחבנה לגסל
תדובעב וירעש תא שבכ יבוט ןכש ,קחשמ לכ ינפל ביריה בכרהל התוא
תרחבנ לש רמאנ ,רתוי הבוט הנגה .םילשורימ תירוחאה הילוחה םע תווצ
םירעשה תא תגפוס התיה אל - קורבוט-סנ ר"תיב לש וא גרובמסקול
םיימוי דועבש וניארוקל ריכזנ ,וזכ המוגע המינב םייסל אל ידכ .הלאה
.ביבא-לת יבכמב סיסקובא יסוי לש והזוח ןינעב תוררובה קספ ןתניי
יבכמל חיכוהל ידכ וצרמ בטימ תא יסוי עיקשה םינורחאה תועובשב
.היתורושב קחשמ וניא אוהש הדבועה לשב רבד הדיספה אלש ביבא-לת
לגרודכ קחשלו רוזחל יסוי לכוי ,הטלחהה ןתמ ירחא ,ישילש םויב
.לאוג ןויצל אבותימואלה הגילה
3 רוזחמ
9 הפיח יבכמ 1
7 דודשא .ס.מ 2
7 הפיח לעופה 3
6 א"ת לעופה 4
6 ת"פ יבכמ 5
4 םילשורי ר"תיב 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,הליחכ
,יערד .ג, יערד .ר
,(יול) יאלוזא
רמאה ,סיסקובא
רודנאש
(יבוקעי) תירטש
(ץרפ) ה'צאפו

2 רוזחמ
[Down] [Up]
קדצה ןוחצנ
1:1 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
ודמע םיישיא םיתומיע השולש - טסוגואב 21 ,הווקתה תנוכש
םלוכבו ,הילצרה יבכמ דגנ םילשורי ר"תיב לש 1:1 וקיתה זכרמב םויה
תיטמוטואה הריחבהש הליחכ דוהא חיכוה ר"תיב ףרועב .קדצה חצינ
התיה ,במוד יסא תא וינפ לע ףידעהל ,הרבעש הנשב ןטשק רורד לש
ימ םע סיסקובא יסוי תמעתה שרגמה זכרמב .תרתוימו היוגש ,הרקי
קיציא אוה אלה ,96/97 לש תופילאה תנועב ר"תיבב ןושאר רוניכ ןגינש
תומיעבש דע ובירימ הברהב בוט היה סיסקובא .רהוז ("בבוסל אל")
יתועמשמה תומיעה .םודא סיטרכב רהוז קחרוה שרגמה זכרמב םהיניב יזיפ
םירעשה ךלמ ,יולאש ןפטס ןיבל ,םיוקה לעש ,הנחוא ילא ןיב היה םלוכמ
.שדחה ר'גנמה ידי לע הצובקהמ קרזנש תונורחאה םינשב ר"תיב לש
הנחואל ריכזה ,תכשוממ העיצפמ םילחהש ירחא ןושארה וקחשמב ,יולאש
תויוכיאה ןהמ הנוכשב ימורדה עיציה תא םויה ושדגש ר"תיב ידהוא יפלאלו
תורופס תוקד חגנשכ ,ר"תיב תודלותב רתויב יתועמשמה רזל ותוא וכפהש
.הילצרה לש ןויוושה רעש תא שרגמל ותסינכ ירחא
יאדוב ואצמת ,םיימויה םינותיעה לש טרופסה ירודמ תא וחתפתשכ ,רחמ
ר"תיב ןיב םויה היהש קחשמב 1:1 וקיתה תאצות לע תויונשרפ ילית
ץמאתהל לגרתהל הכירצ ר"תיבש ובתכיש ימ ויהי .הילצרה יבכמל םילשורי
ריתוהש רוחה לע ורבדי םירחא .סיבהל הלוכי התיה רבעבש תוצובק לומ
םיארוקה בל תמושת תא הנפי ןהכ איגשו ,ןימי ףגאב רכב ןליא וירחא
תונושארה תורפסה עברא ןהש ,1-4-1-5 ךרעמב הקחיש הילצרה יבכמש הדבועל
לבל וניארוק תא םיריהזמ ונא .יאפ רפסמב תינורשעה הדוקנה ירחא
הווקתה תנוכשב םויה היהש קחשמה .הלא לבה ירבדל ןימאהל ותפתי
,תונורחאה םינשב ר"תיב לש םילכסתמ םיקחשמ הברהמ םואמב הנוש היה אל
,םחאפ-לא-םואב וא ידטב ,במוד ילב ,היליבס םע .המצע הילצרה יבכמ דגנ םקלח
לומ דמעש המ קוידב הז רקנובו .רקנוב דגנ קחשל תעדוי אל ר"תיב
ןקחשב ועגפ הבחרל ץוחמ תוטיעבה לכ טעמכ .םויה הנחוא לש ויכינח
ורעש לעמ ופחירש ףנכה ילעב לע םייאל וקיפסהש ינפל תלכת תצלוחב
ה'צאפו תירטש וקיפסה םרטב וקחרוה תוהבגהה לכ .הילצרה רעוש לש
ינקחש לש שוג ידי לע דימת טעמכ ועטקנ םיסאפ-לבדו רודכל עיגהל
רעשל ברקתה רבכש המ .ר"תיב הקחיש וב רוזיאל ןמזה לכ קבדנש בירי
.ןייטצהש חרואה רעושה ,ולאש יבוק ידי לע קחרוה
ילגרמ תולקב רודכה תא הצליחו הפידע ר"תיב התיה קחשמה תחיתפמ
םירודכהו תומכחותמ תוריסמ ריבעהל חילצה אל רהוז קיציא .הילצרה ינקחש
העיגה ר"תיב .הצוחה ואציו וירבח ישאר לעמ םימעפ המכ ופלח ולש
ה'צאפו תירטש וחילצה אל םש לבא ביריה לש 16-ה תבחר רוזיאל תולקב
רעושה ידיל בוביסב תחא םעפ טעב ה'צאפ .םהלש םירמושה םע רדתסהל
ר"תיב לש היפהפי תצרפתמ ירחא רודנאשל רוסמל חילצה אל תירטשו
,קחרוה רודכה .הילצרהל ןרקב הלחהש הפקתה התיה וז .30-ה הקדב
טריי בוקינסלט .ןייפנרוק לש הבחרל הבגוהו הילצרה לש ןקחשל עיגה
ביריה לש יצחב קומע רודנאש רבכ היה ךכ רחא תוינש שמחו רודכה תא
םוקמב ,רפועו תירטשל הנימי רסמ אוה הבחרה ףס לע .וילגרב רודכהשכ
החונ אל תיוזב םמורתהל רודנאש תא ץליאו היבגה ,עקרקה לע ריזחהל
לש רעשב ןימימ ןרק המייתסה ךכ רחא תוקד המכ .הצוחה - חוגנלו
איטחה רעושה ,הבחרל הבגוהש רודכה תא חגנ רודנאש .ה'צאפ רוטקיו
רחא תוקד המכ .ההובגה תשרל תילאמשה הרוקה דיל טעב ה'צאפו ותוא
רהוז .המידק לגר תטשוה ידכ ךות רהוז קיציא תא סיסקובא לקית ךכ
ףקתהב הקל וליאכ ביגה יסוי .סיסקובא תא לישכהו הריבעה לע סעכ
אל ילוא ולש תויולתפתהה .תוילכב םינבא לש דחוימב השק ימואתפ
סיטרכה תפילשל ךרדב וקיזה אלש יאדוב לבא ומח-ןב טפושה לע םשור ושע
,ירפסמה ןורתיה תא לצנל ר"תיב החילצה אל תיצחמל דע .רהוזל םודאה
םגו קחשמה תא הילצרה הלחה התיא תיתנגהה המגמה לע םג דמלמש המ
בכיכ ר"תיב תנגהב .הדשב תוחוכה יסחיל רהוז קיציא לש ותמורת לע
קאיטירטשכ ,ןכוסמ רודכ לכ תוליעיבו תוטשפב קיחרהש הליחכ דוהא
,ףסונ ןיוצמ קחשמב ,יערד ןלוגו הבחרה הצקב םיכבוסמה םיבצמב לפטמ
לעופל איצוה םג יערד .(ביריה לש לאמש) ןימי ףגאב תופקתה עטוק
שרגמה זכרממ םישרמ םולאלסב עיגה דחא הרקמבו תופי תופקתה המכ
טלתשהל חילצה אלו רעושה לש ופוגל טעב םש ,תילאמשה הרוקל ךומס דע
:רתוי ךבוסמ רופיס התיה ר"תיב לש רושיקה תילוח .רזוחה רודכה לע
ופלחש תוטיעבב רעשה לע םייא םגו תובר תויבויח תולועפ השע סיסקובא
רכינו דצה תא ספת אוה 20-ה הקדב רבכ לבא ,הרוקלו ףוקשמל ךומס
תא לצניש ימ היה אל לבא ןיוצמ היה רודנאש .קחשל ול השקש היה
הדובעה רושיא עיגיש דע ר"תיבב קחשמש ,בוקינסלט .דוחב ולש תוריסמה
ישעמ רבד םוש אצי אל והשכיא לבא ץרפו לקית ,הברה ץר ,דנלטוקסמ
הדשה זכרמב רתויב יתייעבה קלחה .שרגמה זכרמב ולש תוצצורתההמ
הנועב הלחהש םישלח םיקחשמ לש הרדיס ךישממש ,רמאה ןווטשיא היה
.הרבעש
.ןויוושה רעש תא הגפסש דע ןנוגתהל ר"תיב התברה הינשה תיצחמב
ההבגהה תא .לבקל הבחרל ץרו הנימי רודכ ריבעה ,ןימימ ץרפ יולאש
םירוביחל תונמואב יולאש חגנ ,רעשהמ רטמ 10-כ לש קחרמ ,וילא עיגהש
ןפטס לש ךכ לכ תרכומה הצירה תא וניאר דימ .ןייפנרוק לש םיילאמשה
300-כב סלכואש הילצרה ידהוא עיציל םעפה ,םידדצל תוטושפה םיידיה םע
עצבמל םייפכ ואחמ םהמ םיבר לבא םימומה ויה ר"תיב ידהוא .םישנא
ןפטס תא ךותחל הטלחהה לע םיבשוחשכ .י'גני'גה עשת רפסמ לש םישרמה
האצמ אל ןיידע ר"תיב ,תישאר :תוהימת יתש תולוע ר"תיב לש לגסהמ
רותיו ידכ דע ריהזמ וניא הצובקה תפקתהב בצמה ,תינש .ישימח רז
רפוע חתופ ר"תיב לש בכרהב ,םכריכזהל .יולאש לש ותמרב ררוקס לע
םידהואה ןיבש םיבידנה וליפאו הגיל יקחשמ 14 רבכ עיקבה אלש תירטש
.םיפילחמה לספס תא ול הארמ וניא הנחוא עודמ םיניבמ אל
תוליעיב הלסיח הילצרה לבא ףוקתל ר"תיב התסינ ןויוושה רעש ירחא
תא סינכה הנחוא .הלאה תונויסנה לכ תא (ןייצל בושח ,תוניגהבו)
לבא רודנאש םוקמב סבליסו תירטש םוקמב יבוקעי ,רמאה םוקמב גיווש
דהוא ארק ,ושואיב .דחא העקבה בצמ וליפא הצובקל היה אל הקירשל דע
הבוראל דע עיגהש יסוי לש קמוע תריסמ ירחא) סיסקובאל דחא ר"תיב
."הילכה תא ריזחת ,יסוי" :(קושה בלב יפצומ לואש ידופיש לשתימואלה הגילה
2 רוזחמ
6 הפיח יבכמ 1
4 דודשא .ס.מ 2
4 םילשורי ר"תיב 3
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,הליחכ
,יערד .ג, יערד .ר
סיסקובא ,בוקינסלט
(גייוש) רמאה
(סבליס) רודנאש
(יבוקעי) תירטש
ה'צאפו

1 רוזחמ
[Down] [Up]
!הגילל - וישכעו
2:0 - םילשורי ר"תיב - םילשורי לעופה
ותונמאנב קפקיפש ימ לכ - טסוגואב 14 ,ןג-תמר ןוידטצא
3000-מ הלעמל :תצחומ הבושת םויה לביק םילשורי ר"תיב לש להקה לש
ןוידטצאב םתצובק המייקש ןומיא קחשמ תוארל ואב םיבוהצ םידהוא
"םילשורי רדאס לעופה" םשב םיבבוח תצובק - הביריהש תורמל .ןג תמר
ודדוע ,ורש םה .תוברועמ ר"תיב ידהוא וניגפה ,דואמ השלח התיה -
תוצמחהה ירחא וזגרתה ,"!תבשל" םעפ ידמ וקעצו קנע תוזרכ ופינה
,הינשה תיצחמ בורב בוט התארנ אל ר"תיב .םירעשה ינש ירחא וקבחתהו
.הגילה תחיתפ תארקל הווקית תונתונש רוא תודוקנ המכ הקחשמב ויה לבא
הליחכ .דואמ חלצומ הארינ קאיטירט ייגרסל הליחכ דוהא ןיב בולישה
ביריה ינקחשמ ענומו תוטשפבו הברקהב ,ןהכ ילא ימי זא ולגרהכ ,קחשמ
םכחו טקש - ינייפוא קחשמ ןיגפה קאיטירט ייגרס .הבחרל ברקתהל
קר הטיעב בצמל עיגהל חילצהל ביריה תפקתהל םיינשה ומרג דחיבו -
- םירטמ השימחמ ליט - הלאה תוטיעבה תחא תא .קחשמה לכב םיימעפ
הזיא םידהואל ריכזהו רוחאל יטאבורקא קוניזב ןייפנרוק קיציא רצע
.רעשב םהל שי םולהי
סבליס םייח םגו דואמ שלח םוימ סיסקובא יסוי לבס שרגמה זכרמב
הרושש םסקה לע ורביד םידהואה .ר"תיבב ולש החיתפה קחשמב קירבה אל
תיקלח קר דבע הז םויה לבא ,הפיח יבכממ ר"תיבל עיגמש ןקחש לכ לע
גרובה .ןימי ףגאב ריבס קחשמ ןתנש ,יערד ןלוג - רחא יאפיח לע
היה הארנ לבא רודכה םע תצק דקר ,רודנאש שאמאת ,רושיקב ישילשה
ץימחהש לדנפה םע ,ןג-תמר ןוידטצאב ולש הנורחאה העפוההמ תונורכזהש
.וילגר תא םידיבכמ ןיידע ,עיבגה רמגב
ולש תא ןתנ ינבלאה ץולחה .שלח ה'צאפ-תירטש דמצה היה הפקתהב
הניפלו רעושה לעמ ,שמחה תבית הצקמ ,תיעישתה הקדב תמכחותמ החיגנב
לש ימצע רעש ירחא ,ר"תיב לש ינשה רעשה היה הז .הקוחרה תילאמשה
ןימימ ןרק םירה רמאה .הינשה הקדב םיביריה לש יבלסוגויה רעושה
חילצה אל עיקבהש ירחא .רעשה ךותל רשיה הלעמל קוניזב ףדה רעושהו
לברוסמ קחשמב וילא רבח תירטש רפועו רתוי ביריה רעש לע םייאל ה'צאפ
,ה'צאפ תא ףילחה יבוקעי דעלאש ירחא טעמ ,םיעבשה הקדב .ףועמ רסחו
הבחרל ותוא ריבעה ,ןימי ףגאב דובא רודכ ירחא ריעצה ץולחה קלד
ןאהד .תרגסמל קזח רודכ - סבליס תא ףילחהש - גיווש ןנור רגיש םש
לע קספו ןאהד תא קיחרה טפושה ,ודיב קיחרה (ביריה לש 6 רפסמ)
.תירטש לש הטיעבה תא ףדה רעושהו וקבחתה יבוקעיו גיווש ,לדנפ
ילא ,ר"תיב לש שדחה ץולחל ומוקמ תא רפוע הניפ ךכ רחא תוקד המכ
חרפ יבוקעי .הפקתה ונל התיה עתפלו ,עבש-ראב ר"תיבמ לאשוהש ץרפ
ולש דחא עצבמ .11-12 םיעיציב םידהואה תא ביהלמ אוהשכ ןימי ףגאב
.ולגר הצקב ףדה המודאה הביריה לש רעושה לבא ,רעשב םייתסה טעמכ
אשדה לע אצמ וליאכ ץצורתה ללכבו רסמ ,לקית ,םיניגמב לתיה יבוקעי
קלח .הרבעש הנועב דוע יבכמ לש ןקחש םש ריאשהש ןבל-םודא הזיא
ריעצה יבוקעי םא םגו ,שדח הנחואב רבודמש תולעפתהב ורמא םידהואהמ
אוהש קפס ןיא ,וזכ האמחמל יואר תויהל ידכ הברה דוע תושעל ךירצ
תונורחאה תוקדה םירשעב .קחשמה םותב להקה לש םיכויחל תירקיעה הביסה
לע רפיכ הביריה רעוש לבא םירעש המכ לש שוביכ ףס לע ר"תיב התיה
קלח .0:2 האצותה הראשינ םויסל דעו קחשמה הליחתמ ולש ימצעה רעשה
תבירי רומאכ ןכש ,"יברד" ןיעמב רבודמש וחדבתה וליפא םידהואהמ
בוט ונתעדל .היריעהמ הבצקה תלבקמ וליפאו םילשוריב תקחשמ ןומיאה
טרופסב הל שיש םיבאשמה טעמ תא עיקשת םא םילשורי תייריע השעת
.לבוי תיירקמ םיבבוח תצובקב אלו ינעוצקמתימואלה הגילה
1 רוזחמ
3 דודשא .ס.מ 1
3 הפיח יבכמ 2
3 םילשורי ר"תיב 3
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,הליחכ
,יערד .ג, יערד .ר
סיסקובא ,רמאה
(גייוש) סבליס
(ץרפ) תירטש
(יבוקעי) ה'צאפו