הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1999/2000 תנוע
רבמבונ - רבוטקוא
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
1:1 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:3 םילשורי ר"תיב - הווקית-חתפ לעופה 1:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת לעופה
2:1 םילשורי ר"תיב - אבס-רפכ לעופה 0:2 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב
1:0 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב 1:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה

13 רוזחמ
[Down] [Up]
הרשע דועו הליחכ
1:1 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
רבמבונב 27 ,ידט ןוידטצא
:בותכל ונלוכי אל ןמזמ יכ ,דחיב הז לע רוזחנ ואוב
תסבומ הדרי אל םילשורי ר"תיב םא - רבמבונב 27 ,ידט ןוידטצא
:והזו הנורחא םעפ ,בוט ...דגנ הקחשמב םויה
תסבומ הדרי אל םילשורי ר"תיב םא - רבמבונב 27 ,ידט ןוידטצא
םיכירצ הידהוא לש הדותה ימלשש ירה ,הפיח יבכמ דגנ הקחשמב םויה
ןותיע לש לגרודכה ןשרפ ,ןהכ איגש :דחא םדאל הנושארבו שארב ןתניהל
ךלהמב םינותיעב םיחווידהו הנחוא ילא לש ויתורהצה יפ לע .בירעמ
רשאכ ,םימלב ינש קר םויה קחשמב תולעהל הנחוא ילא ןווכתה ,עובשה
,רקובב ישיש םויב ןומיאה יפ לע טופשל םא .לספסל דרי קאיטירט ייגרס
,התיבה הנחוא רזח זאש אלא ,ינשה בכרהל דעוימ ןכא היה קאיטירט
םרטש תולגל בזכאתהש ירחאו (התמגודכ ןיאש תוטשפב) טנרטניאל רבחתה
בירעמ לש "ןשקא" ףסומ תא חתפ ,Netscape 5 לש אתיבה תסריג האצי
בתכ קחשמה תארקל תיזחתב .תפסונ המולהמ גפס ולש חורה בצמו טרופס
תא דבכת הפיח יבכמ ,דחא ימדק םלב םע הלעת ר"תיב םאש ןהכ איגש
ארקמל .ןייפנרוק לש ותשרל דובכ יחטמ המכב ידט לש תשדוחמה החיתפה
תליחת דע טבנש ערז ,ילא לש ובילב הדרח לש ערז ערזנ הלאה םירבדה
במוד יסאו הליחכ דוהא םע ,ןהכ ילא ןונגסב בכרה חימצהו קחשמה
דחי - הזה וקה לש הקופתה .קאיטירט ייגרס ינפל ימדק המילב וקב
תא הליחכ ליצה דחא דצמ .תרדהנ התיה - ר"תיב לש אלפנה רעושה םע
תושילגב דימת - רעשל ךרדב ויהש תוצרפתמ תופקתהמ םימעפ המכ הצובקה
הדובעה תא השע קאיטירט ייגרס .תויועטמ יקנ קחשמבו תויקנו תומכח
תא ורבעש םירודכה לכ תא טעמכ חקל ןייפנרוק קיציא ,הבחרה זכרמב
הקדב במוד יסא לש ורעש היה תירוחאה הילוחה לש סונובהו ייגרס
יתלב תמאב לבא לכסתמ היה 87-ה הקדב הפיח לש ןויוושה רעש .76-ה
.הזה קחשמה לש רופיסה אל תמאב איה האצותהו הריצעל ןתינ
ינפל העש .ידט ןוידטצאל הרזחה לש תושגרתהה דיל ילוש אוה 1:1-ה
הסינכהמ רטמוליק טעמכ ,םילשוריב גוצרה שיבכב םישנא ונח רבכ קחשמה
ללוכ ,ןבומכ הדימעב םלוכ - ןיטולחל אלמ היה יחרזמה עיציה .שרגמל
הצובקהשכ .ידמל םיסלכואמ ויה ינופצהו יברעמה םגו - תורדגהו םירבעמה
,םיקוקיז ינימו ריינ לש ןנעב םיריהבהו םירקה םיימשה וסכתה אשדל התלע
םילשורי ר"תיב .סיד-ובא דע עיגה תוגאשה לש דההו ןשע אלמתה אשדה
.התיבה הרזח
תליחת זאמ ונתוא תבזכאמש הצובק התוא תא וניאר שדוחמה אשדה לע
ןייפנרוק קיציא :תוטלוב רוא תודוקנ יתש הב ויה רומאכ לבא ,הנועה
תא יטמרה ןפואב רגסש הליחכ דוהאו דואמ םישק םירודכ המכ חקלש
היה גפסש בוהצה סיטרכה וליפאו ,ר"תיב לש ירוחאה ךרעמב תוצרפה
וכרדכ ,רשופ קחשמב סיסקובא יסוי - ובזכיא םינקחש המכ .קפקופמ
ןבוארו קחשמה בור ןימי דצב ומצע תא שפיחש רודנאש שאמאת ,וזה הנועב
ודיעי םיאבה תועובשה .שגרומ היה אל םילודג םיקחשמ ינש ירחאש רטע
תימואלה הגילב ןלגרודכמ - טוטיצל אלש - ונלש רתאה עמשש תיזחתה םא
םיבוט םיקחשמ ינש ןתיי" ,ןקחש ותוא רמא ,"רטע" .שממתת רטע יבגל
הלא ,ןבומכ ,ויה ".הפיח לעופהו הווקית-חתפב השעש ומכ םלעייו
םירתוימ םירורדיכבש רשכומה יערד ןלוג .והשמל םהמ תופצל ונקספה רבכש
ףלחוהש דע תוקד 70 ץרש ה'צאפ רוטקיו ,הצובקה לע לטנל ומצע תא ךפוה
לש בוטרוק לש לדב לש ובנז בנז לש והצק ספא וליפא הוויה אל לבא
- לולח'צמ המולעתה - תרתוכה תלוגו ,יאפיחה רעשה לע םויא לש ץמש
ליגרה סקטב םינקחשה תומש תא אירקה זורכהשכ .ה'גרפ ןד - 4 רפסמ
יר"תיבה ןקחשל ה'גרפ היה "החפשמ םש םתא ,יטרפ םש ןתונ ינא" לש
ידגאה רכב ןליא וליפאש דובכ ,ומש תא תונעלמ ענמנ להקהש ןושארה
תוקד שמחו םיעבש ךשמ .(רשויב ותוא חיוורהש תורמל) ול הכז אל
ףיקתהל הסינ ,ץמאממ םינפ קומס ,אשדה לע ונלש ללמואה שכרה בבותסה
חילצה אל - תיצחמ לכב תחא - תוקייודמ תוריסמ יתשל טרפ לבא ןגהלו
רודכ ידוביא טעמ אלמ התנהנ ,תאז תמועל ,הביריה .ותצובקל רוזעל
.קחשמל ןיינעו בצק ףיסוה אוהש רמול רשפא ךכבו ה'גרפ לש
הלע וכריבב הרומח העיצפ תודוא ןורחאה "ריעה לכ"ב תורתוכ ירחא
חיכומ ותוא תוארל הוויק להקה .70-ה הקדב שרגמה לע היליבס רינ
תונמדזה לביק אל רינ לבא ,תומזגומ ובצמ לע תועידיהש ךכ לע וירבד תא
היבגה סיסקובא ,ןימי ףגאב יערד ןלוג לשכוה 76-ה הקדב .היואר
תילאמשה הניפל תשקב חגנו רוחאל קניז במוד יסאו הבחרל קזח רודכ
ךפה עגר ותואמו ,החמשמ ללותשהש להקל הווחתשהו ץר במוד .ההובגה
ר"תיב ירישו תוקירש לש םיינזוא שירחמ ןואש .שממ לש םונהיגל ידט
הקדב ,רטע ןבוארש דע ,בוהצ רקנוב לש תוקד 11 ךשמ קחשמה תא הוויל
רסמ ,יצחה תא תוריהמב רבע ןטק ביני .לאמש ףגאב רודכ דביא ,87-ה
לש תילאמשה הניפל קזחו חוטש טעבו 16-ה וק דע עיגהש הזדיקוחגל
ר"תיב ידהואו וצצופתה יחרזמה עיציה הצקב םיאפיח 2542 .ןייפנרוק
דוע ךשמנש העונת קקפל ךרדב ןוידטצאה תא םיבזוע ולחהו וקתתשה
ישנא םמצע תא וניכה יברעמה עיציה ימורמבש םיבתכה אתב .הכורא העש
ףרפרש ןויאר ,הנחוא ילא הגלוקה םע ינכייח ןויאר דועל טרופסה ץורע
הריואב םייתסהו ,םילשורי ר"תיב לש תויתימאה תויעבה לעמ תולילקב
.הל םיפתוש תויהל םילוכי הצובקה לש םידהואה םא קפסש תימיטפוא

קחשמה ילושב

תינכת תא הנושארה םעפב תוארל יתיכז ,ידטל הרזחה תוכזב
ןוירטירק לכב הלועה הקפהב רבודמ .טרופסה ץורע לש "5 רעש" טרופסה
לארשיב לגרודכה ידהוא תא הלכסיתש הבולעה "91-ה הקדה" לע ירשפא
,םיקחשמ ינפל םייטנוולר תונויאר ,רבע יקחשממ םימוליצ .ץיקה דע
םרוג קר .התיכ ונילע תמאב - תוניינעמ תויוזמ םירזוח םיכוליה
.ןפלואב "יעוצקמ"ה ןשרפה - רדרדיה ףא ילואו ותובילעב ראשינ דחא
םיענה סבה לוקב בישמ תימואלה תרחבנה ןמאמ תא תוארל ךיבמ היה
התיה וליא ,תמאב .רבד רמול ילבמ החנמה לש תוטוהרה ויתולאשל ולש
רבודמש םיבשוח ונייה ףרש המלש לש ויתובושת תא תרציימ בשחמ תנכות
הריזש ןימ .תיתוכאלמ היצנגילטניא ללכל םעפ חתפתיש דמחנ קימיגב
"דיפסמ יתייה אל"-ו "לזלזל יאדכ אל" ,"קפס אלל" לש תיטאמוטוא
הלוכי התיה וז .םינקחשה תמישרו הגילה תלבטמ תומש המכ םע דחי
...אלמלא תבשה לש תיתרושקתה הבזכאה תויהל

הנובירטל (תחתמ רקיעבו) לע

היה אל ר"תיב לש תיבה יקחשמב קלוחמש "הנובירטה לע" ןומוסרפה
ךפהו ויפד ןיב שפרה סלפמ הלע הנורחאב לבא ,יתורפס תפומ םעפ ףא
.תומהבל אופסימכ סרגיהל וליפא יואר אל אוהש וזכ הדימב דורי ותוא
וליפאש - הזה ינועבצה ןוטוטרמסה יציפמל עידוהל ר"תיב ישאר לע
לע"ש - תודבועה תא איבהל ףלסל ליכשמ ולש םייביטמרופניאה םיקלחב
םינטק םיעובירל שארמ ךתחי םא קר ידטב קלוחמ תויהל לוכי "הנובירטה
.שרגמל הלוע הצובקהש תעב ריואב הכלשהל תוחונ תוליבחב םידהואל קלוחיותימואלה הגילה
12 רוזחמ
29 א"ת לעופה 1
28 ת"פ לעופה 2
27 הפיח יבכמ 3
23 הפיח לעופה 4
19 ת"פ יבכמ 5
17 א"ת יבכמ 6
16 םילשורי ר"תיב 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ןונג .ק ,הליחכ
סיסקובא ,יערד .ג
,(רמאה) ה'גארפ
,רודנאש ,רטע
(היליבס) ה'צאפו

11 רוזחמ
[Down] [Up]
ודימלתב אנקתמ םדא ןיא
1:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת לעופה

הכרבל םנורכז ונימכח ונווכתה המל - רבמבונב 10 ,דליפמולב
ונדמל רפסה תיבב ?"ודימלתב אנקתמ םדא ןיא" הרמימה תא ועבטשכ
דימלתה לש ותחלצהש ינפמ ולש דימלתב אנקמ וניא םדא :אבה שוריפה תא
הלוע דימלתה םא םג רכשנ אצוי הרומה ןכלו הרומה לש ותחלצה םג איה
ןוזמ תרכומ התיה הנוזה בחרש םג םידמלמ רפסה תיבבש ןוויכמ .וילע
,(ימלשורי דלי לכ עדויש יפכ ,החלמב אלו) תיבה רהב היה שדקמה תיבשו
אנקתמ וניא םדא :לשמל . ילאיר רתוי תצק שוריפ שפחל ונל יאדכ
האורו הלבטב ןושארה םוקמל הלוע ,1:4 ותוא חצנמ אוה רשאכ ודימלתב
ןומטה לאיצנטופה תא תוצמל חילצמ וניאו בושו בוש הגוש דימלתה דציכ
םיכסהל השקתיי אל דליפמולבב םויה היהש קחשמה תא הארש ימ .ותצובקב
םייתנשב ןטשק רורד לש ודימלת היהש ,הנחוא ילא .הזה שוריפה םע
םויה קחיש ,םילשורי ר"תיב תצובק ןומיא תא הנשה לביקו תונורחאה
ןיע הבוש קחשמ תורמל .ןיעו ןשב תודדומתההמ אציו וברו ורומ לומ
הידהוא תא חמשל ר"תיב החילצה אל קחשמה לש םיבר םיקלחב םיבוהצה לש
םצמצש רטע ןבואר לש אלפנ רעשב ,57-ה הקדב :םיימעפ רשאמ רתוי
יסאשכ 78-ה הקדבו םיעיציב םימלשוריה יפלאל הווקת ןתנו 1:2-ל
.ןייפנרוק תא רבע רבכש רודכ וקהמ ליצה במוד
קחיש אל סיסקובא יסוי .םישק החיתפ יאנת םע קחשמל העיגה ר"תיב
ריבסו ילנויצאר ןפואב הטילחהש) תודחאתההו בוקעי םייח תובידאב
איהשכ ,12-ה רוזחמה ירחא םייעובש 11-ה רוזחמה תא םייקל ןיטולחל
.(ינוויכ-וד ןפואב םרוז ןמזהש תינרדומה הקיזיפב תוחכוהה לע תכמסנ
היעב לע תורבדמ הצובקה ךותמ תועומשו וכריבב עוצפ היליבס רינ
אופיא קחשל התלע ר"תיב .המלש הנועל התבשהב םייתסהל הלוכיש השק
לומ .יביסנפד רשק אללו ,דוחב ה'צאפ רוטקיו םע ,שממ לש ץולח אלל
הווהמש ןקחשה אללו הגילב רתויב הירופה הפקתהה םע הצובקה
םע קחשל הנחוא רחב - סיסקובא - ר"תיב לש ןושארה המילבה וק תא
.קחשמה לכ לספסה לע ראשנ הליחכ המשנה ןקחששכ דבלב םימלב ינש
רודכ תענהב תופידע התליג ר"תיב ובש קחשמ התיה הרישיה האצותה
תוצרפתמ תופקתהל הענכינ לבא ביריה לש 16-ה תבחר ביבס םוזמזבו
היה אל דגנמ .ולצונ אלש העקבה יבצמ ינש דועו לדנפ ,רעשב ולעש
הבחרה רוזיאל ועיגהש עגרב רודכה םע תושעל המ ףגאה ינקחשו םירשקל
אל הביבסב ןושרג ןועמש םעו הדיחיה הריסמה היצפוא היה ה'צאפ -
7-ה הקדב ןושארה תא הגפס ר"תיב .םש שפחל המ יטגרנאה ינבלאל היה
תא עיתפה ,תשקב הלעש רודכ רטמ 18-מ בוביסב טעב 'ץיטורמיס רשאכ
.הקוחרה תינמיה הניפב תחנו ('ץיטורמיס תא םגש הארנכ) ןייפנרוק
להינ רטע .הל היהש המ לכ םע הפיקתהו הקינאפל הסנכנ אל ר"תיב
םיניגמהו םיפגאל םירודכה תא ריבעה רודנאש ,הדשה זכרמב קחשמה תא
םירודכהש התיה ,רומאכ ,היעבה .המינפ םתוא וסינכה ,יולו ןונג -
וא עצמאה ךרד קר ועיגה ר"תיב לש תויונמדזההו ואבש תמועלכ ואצי
הקדב הרוקל טעב רמאה .ןישנוע תוטיעבו תונרק - םיחיינ םיבצממ
דע לוקש היה קחשמהו 20-ה הקדב ןרק ירחא ףוקשמל חגנ במוד ,10-ה
ןושרג ןועמש ,הבחרב רכב ןליא תא תולק רמאה ףחד תצרפתמ הפקתהבש
.רעשל רדח הזש ינפל רודכב תעגל קר חילצה ןייפנרוקו לדנפה תא טעב
.ףוקתל הכישמה ר"תיבו יול קילומש תא יערד ןלוג ףילחה הינשה תיצחמב
תילאמשה הרוקה דיל רבעש רודכ רמאה לש ההבגה ירחא ריואהמ טעב ה'צאפ
עיגה רודכה ,ההבגה דוע הפדה לעופה לש הנגהה .57-ה הקדה האב זאו
לש לגר תפנה .רטע ןבואר ןוויכל הבחרל ץוחמ ותוא קחדש רודנאשל
תשרה ילופישב תחונו ריואב תיליצא תשק טטרשמ רודכה ,לתלותמה ןמאה
אלל הפקת ר"תיב .םינש רבכ ר"תיבב ואר אלש גוסהמ 2:1 .ךלמילא לש
רעושה תא רבעש ןייוצמ רודכ רמאה היבגה רעשה ירחא תוקד המכו הקספה
החיגנה עקר לע .ר"תיב לש ינמורה קוזיחה ןקחש - ה'גארפ דיל דריו
רובע ידמ הנועט הלימ איה קוזיחש ןכתיי ,הצוחה ה'גארפ לש השלחה
שיאל רורב אל הזה עגרה דע ,השעמל .שרגמה לע אלימ אוהש דיקפתה
לע תושעל רומא ה'גארפ היה המ קחשמה תודוא יתחחוש םתיא םישנאהמ
לבא ,הנגהל אלו הפקתהל םרת אל ,רבד השע אל אוה לעופב .שרגמה
תומישמה ויה המ לשכנ אוה ןהב תולועפהמ וליפא שיקהל היה השק
.וילע ולטוהש
לש הלילדה הנגהה הפשחנ 70-ה הקדב הווקית םולש לש ותסינכ ירחא
ודדומתהש םייפקתה םינקחש העברא ויה הווקיתל .התשלוח אולמב ר"תיב
יביבא-לתה רשקהו ,יערדו במוד ,קאיטירט - םייעבט םיניגמ השולש לומ
הקדב הרק ךכ .יונפה ןקחשה תא םעפ לכב אוצמל השקתה אל רשכומה
היהש 'ץיטורמיס לש וילגרל רשיה הדרי הווקית לש הריסמ רשאכ 75-ה
ידהוא לש תווקתהו הנטק הצפקה .ר"תיב תבחר לש לאמש דצב הסוכמ אל
הנחוא ילאשכ ףיקתהל ר"תיב הכישמה 3:1 רוגיפה תורמל .וזוגנ ר"תיב
לספסה לע היה יבוקעי דעלא) יערד ןנער םוקמב ץרפ ילא תא סינכמ
רודכהו ביבא-לת תוכזל ןישנוע תטיעב הקספנ 83-ה הקדב .(ףתוש אל לבא
הגילהמ ביבא-לת לעופהל הנשה עיגהש ירגנוה רשק ,טנושיפ ןווטשיא לש
.ןקחש ףא לש ותוברעתה ילב רעשל סנכנו הבחרב ץפק ,הינמרגב הינשה
וחילצה אל לבא םישלושמ תושעל לעופה ינקחש וסינ םויסה תקירשל דע
לגרודכ הקחישו הדובכ לע הרמש ר"תיב .תוריסמ יתשמ רתוי םילשהל
רופיש לוחי אל םאש הנחוא ילא רמא קחשמה םותב .הנורחאה הינשה דע
תורטפתה תורשפא ללכמ איצומ וניא אוה םיבורקהתימואלה הגילה
11 רוזחמ
26 א"ת לעופה 1
25 ת"פ לעופה 2
23 הפיח יבכמ 3
20 הפיח לעופה 4
16 ת"פ יבכמ 5
15 םילשורי ר"תיב 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ןונג יבוק
,(יערד .ג) יול קילומש
,רמאה ,ה'גארפ
,רודנאש ,רטע
(ץרפ ילא) יערד .ר
ה'צאפו

10 רוזחמ
[Down] [Up]
רוחש דגנ בוהצ
0:3 םילשורי ר"תיב - הווקית-חתפ לעופה
1999 רבמבונב 6 ,ס"שת ולסכב ז"כ ,םילשורי
םילשורי ר"תיב לש טנרטניאה תדעו תבישי
ידוס
(רבזג).א ,(רעונ תקלחמ יארחא).ט ,(שאר בשוי) .ד :םיחכונ
(רתאב םירומש םיאלמה תומשה)
תבוגתב ןודל ידכ הדעווה לש םורח תבישיל ןאכ ונסנכתה ,יתובר
לעופהל 0:3 דספהב םויה בוקעי םייח לש יתיירורעשה טופישל רתאה
- העוט אל טפושש הרוק אל ,םצעב - העוט טפושש הרוק .הווקית-חתפ
ונדגנ קורשל ,תועטב סיסקובא תא קיחרהל קיפסה הזה שיאה לבא
...יקוח רעש רטע ןבוארל לוספלו היה אלש לדנפ
: .ד
!הפיו יקוח :.ט
תיצחמב הז לכ - רטע לש יקוח רעש לוספל ...רושק אל הז ,ןכ
תגוצת ללגב לזאזעל ךלה םידהואלו הצובקל בושח ךכ לכ קחשמ !תחא
.עורג עוצקמ שיא לש הבולע טופיש
:.ד
,תישאר ."הבולע טופיש תגוצת" יוטיבה לע תוחמל שקבמ ינא
יוטיבהש ךכ לגרודכ טופיש ןיבל בוקעי םייח השעש המ ןיב רשק לכ ןיא
."הבולע" אלו "תכחוגמ" הלימב שמתשהל יואר יתעדל,תינש .םיאתמ אל ולוכ
.בולעמ ךחוגמ רתוי הברה לבא בולע היה טפושה ,רמולכ
:.ט
?"התובילעב תכחוגמ" וא "הכוחיגב הבילעמ הגוצת" םושרל רשפא ילוא:.א
הנורחאה םעפב ונל הרק המ םירכוז םתא לבא ,םיכסמ ינא תינורקע
ירחא טנרג לע הבתכה תא םירכוז ?רתאב והשימ לע םיער םירבד ונבתכש
שקבל ךירצ היה ?הרבעש הנועב ביבא-לת יבכמ לע ןוחצינה
.םיענ היה אלו היזיולטב החילס
:.ד
,יבכמ ינקחש לש םילאה קחשמל ונלש תונשרפ התיה וז זא לבא
םדאב רבודמש האר רישיה רודישב הפצ וא שרגמב היהש ימ לכ םויהו
.הדובע תומוקמל הגילב ןווק תויהל יואר אלש
:.ט
תימשרה הבוגתל וסנכי אל הלאכ םייוטיבש ךל רורב לבא םיכסמ ינא
ונילע ךלכלל שפחמ קרש בירעממ אוההו םסרפתי הזמ יצחש קיפסמ .ונלש
.בל ףקתה שדד השמל השעתש תרתוכ םע אצי
:.ד
ללגב הדיספה ר"תיבש םיארוקל ריהביש והשמ בותכל ךירצ .רורב
עיבי ,בוקעי םייח לש תוועמה תעדה לוקיש לע ךחגי ,עורג טופיש
הלוג רימאש םשכ טופישה עוצקמל םיאתמ הזכ םדאש ןויערה תא תונידעב
.תיניינע אלו תישיא תרוקיבכ ספתיי אל תאז לכבו לגרודכה עוצקמל םיאתמ
:.א
שייבתיש ,הרוצה תא ול עורקל ךירצ !?תישיא אל המ ,תישיא חטב
,םידהואל האנהה תאו םינקחשל הסנרפה תא תסרוה ולש תושפיטהש טפוש ,ול
...פוש
:.ט
.16 ןב דלי ומכ רבדמ התא .ט ,קיפסמ:.ד
.15 ןב ינא:.ט
.רעונה תצובק תואצותמ דדועתהל הסנת ,השקבב זא .ןוכנ ..הא:.ד
.הדוהי ינבל 0:3 ודיספה:.ט
,ליבד ,קיינאמ ,שפיט ומכ םילימ .תצק קותשל הסנת ...זא ,בוט
ונלש הביתכה תוברתמ קלח תויהל תולוכי אל הלאב אצויכו רגפמ ,ספא
.תואיצמל תומיאתמ ןה םא םג
:.ד
ינשה ןקחשהו רודכל יקנ ךלהש ,סיסקובאל ןושארה בוהצה לבא
?הז לע הריבע קורשל וליפא בשוח היה טפוש הזיא - לפנ אל וליפא
:.ט
?הווקנלא יבאס ?ןרוק ינד לע םעפ תעמש:.א
יוארש טפוש ףאש רורב .ןמז זובזב הז לכ לבא םיקדוצ םכינש
לדנפ קרוש היה אל ,סיסקובא תא קיחרמ היה אל "לעה תגיל"ב דובעל
םא םגש רורבשכ הבחרל הצירפ תעב ןקחש לש הליפנ ירחא 12-ה הקדב
הליספה םג .הקוחה יפ לע רתומ עגמ - ףתכל ףתכב רבודמ עגמ היה
עוצקמ שיא לצא תשחרתמ התיה אל 35-ה הקדב רטע ןבואר לש רעשה לש
רעשל בגה םע םקמתהש היליבס דיל דרי הבוגל קחרוהש רודכ - יתימא
הבחרל ץוחמ ,קזחו חוטש טעב רטע .רטע ןוויכל ותוא חגנו הריבע אלל
.הפי לוג םתס - היעב םוש ,הריבע םוש .המינפו תילאמשה הניפל
:.ד
?טפושב סנכינ אלש המל זא ,ונ:.ט
ןתילכתש תונווכמ תואיגשב רבודמש בושחלמ ונל הלילחש ינפמ
.ר"תיבב עוגפל
:.ד
?זאו:.א
- ונל שדח אל הז - דואמ שלח טפושב רבודמש איה הנקסמה זאו
םירמייתמש לגרודכל תודחאתהה ינקסע םה םויה היהש ןויזיבב םשאש ימו
םיקחשמה תואצות תא םיכפוהש םיטפוש םיקיסעמ לבא לע תגיל ןאכ לעפתל
רחאו ,םיקוח ילבו םילואפ ילב ,הוואר קחשמ תושעל ףידע .תויארקאל
תוטיעבו תורפסמ ,םיבקע ,םילוג רתוי הארי להקה .עבטמ ליטהל ךכ
.בלה תא לכאי אל דחא ףאו ,"הלוו"
:.ד
ונתוא קפד טפושהש םושרת .ידמ רתוי ףצלפתמ התא ,ילש םייניעב
...הבמ ץוח רתוי רוחש שובלל ול רוסאו
:.ט
.ע"בשותב םירועיש ןיכהל ךל !קיפסמ ,.ט:.ד
.הפ תעד לוקיש ךל היה אל ,תקדצומ הקחרה:.א
םעו קחשמ חוויד םע תאזה הבישיהמ תאצל ךירצ ,תאז לכב .הדות
?םיבתוכ המ זא ,טפושה לע תרוקיב
:.ד
םאש ינפמ ,בוקעי םייח טפושה לע בותכל המ ונל ןיא ,הארת
אלו ,ימשר רתאב םסרפל רוסאש םילימ אלמ היהי הז תמאה תא בותכנ
.םינוכנ אל םירבד בותכל לכונ
:.א
?ונל ראשנ המ זא ,ןוכנ:.ד
השימחכ וסינ 72-ה הקדב :הינשה תיצחמב ונלביקש םילוגה ינש
טעבנ םעפ רחא םעפ .םהלש הבחרה ףסמ רודכ קיחרהל ר"תיב לש םינקחש
,הבחרה ךותל זתינ רודכהש דע בירי ןקחשל עיגהו המידק רטמ יצח רודכה
סינכה 75-ה הקדב .המינפו תילאמשה הרוקל לליה ןדיע וב טעב םש
ולפנתה ןייפנרוקו קאיטירט ,ןימימ בחור רודכ הווקית-חתפ לש ןקחש
תוקדב ללכב .המינפ טעב לליה ןדיעו ינשל דחא ועירפהו רודכה לע
ךישמה ה'צאפ תא ףילחהש יערד ןלוג .דואמ השלח התיה ר"תיב הלאה
הנגהב שלח היה ןונג יבוקו ,םירודכ הברה דביאו ולש יכונאה קחשמב
תולודג תולצה המכ ויה ןייפנרוקל הזמ ץוח .ולש ףגאב הגיגח התיהו
וילגרל דרי םעפ ,ןרקל ףדה אוהש קוחרמ הטיעבמ םעפ - תויצחמה יתשב
.חוטב לוג חקלו הבחרב דבל טעמכ היהש ןקחש לש
:.א
וניאר אלש םיבקע המכ רסמ ,ןייוצמ היה רטעש ריכזהל חכשת לא
קנע רודכ רסמ אוה הנושארה הקדבשו בזע ירורד ןוריש זאמ ר"תיבב
,רטע לש בולישה .הרוקה דילו רעושה לעמ 16-ה וקמ חגנש היליבסל
היהי תבש לכ אל - ר"תיבל החמש הברה איבי דוע סיסקובאו רודנאש
,בוקעי םייח תחא םעפ דוע ילוא .והז .קחשמה תא ונל סורהיש טפוש
.האצותה תא עבק תמאב ימ וניבי םיארוקהש
:.ד
.הצור ינא זא היזיולטב לצנתהל בוש ךירצ םא:.ט
!טקש:.דו .אתימואלה הגילה
10 רוזחמ
23 א"ת לעופה 1
23 הפיח יבכמ 2
22 ת"פ לעופה 3
20 הפיח לעופה 4
15 םילשורי ר"תיב 5
15 ת"פ יבכמ 6
11 דודשא .ס.מ 7
האלמה הלבטל


רשק ןיא
בוקעי םייח טפושל


רשק ןיא
בוקעי םייח טפושל


רשק ןיא
בוקעי םייח טפושל


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
(יערד .ג) ןונג
,יול קילומש
,רטע ,רודנאש
,( יבוקעי) רמאה
היליבס ,סיסקובא
(יערד .ג) ה'צאפו

9 רוזחמ
[Down] [Up]
?תואג לש התליחת
0:2 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב
תלבוקמה החסונה ?םדאה ףוגב שי םד המכ - רבוטקואב 29 ,הילצרה
:אמגודל .זוחא הרשע תוחפ רשעל קלחל םימרגוליקב ףוגה לקשמ איה
.רטיל 6.3 םהש (7 - 0.7) ויהי ,םרגוליק םיעבש אוה ולקשמש ףוגב
םאש ינפמ ,התוא וחכשתו וזה החסונה תא וחק וישכע .יפוי ?םתנבה
לשבלו ר"תיב לש ןושארה רעשה תא עיקבהל םויה חילצה יול קילומש
,הנושארה תיצחמה לכ ךשמ םדה תא ול ותש םידהואהש ירחא ינשה תא
.םודאה םייחה לזונ לש תולדנ יתלב תויומכ שי םדאה ףוגבש אוה תוא
,תופיצרב ינש קחשמ הנועה הנושארה םעפב םויה חצנל החילצה ר"תיב
הנפמ ומכ הארנש הממ םידהואה לש תושגרתהל הפסוותה ןוחצינה תחמשו
םכסהה רשוא ישילש םויב .הנועה תליחתב ונילע וילעש םירבשמה לולסמב
ןבואר הצובקב םתח םויה ,התיבה היליבס רינ רזח יעיבר םויב ,YES םע
לדוגה רדסמ המבל הכיח קרש ןקחשכ הלגתמו ךלוה ןונג יבוק ,רטע
םע םייטמולפידה םירשקה תא השדיח הינטירואמו םילשורי ר"תיב לש
תא המיגדהש הנושאר תיצחמ םג התיה םויה קחשמלש קר לבח .לארשי
םושמ דקפתמ אל רושיקה ,הנושארבו שארב .הנועה ר"תיב לש תויעבה לכ
תולעל הטונש דחאו - סיסקובא - הטמל קחשמש דחא רשק לע ןעשנ אוהש
שלח קחשמ ,תופקתהה תינבב ףתתשהל רומאש ,רמאה .רודנאש - רעשל
רוטקיו ,תינש .("הרבעש" טקשב ףיסוהל רשפאו) הנועה תליחת זאמ דואמ
רבכו עיקבהל עדוי אוה - םיליגרתל וא הריסמל היצפוא אל אוה ה'צאפ
תענהל ךרדב הנחת תויהל חילצמ אל אוה לבא הנועה םירעש העברא שבכ
הפקתההש ללגב םויה ןוחבל השק היה הנגהה תא .ביריה רעשל דע רודכה
ה'גארפ שכרה ןקחשש תוארל היה לק לבא ,םימחר תררועמ התיה ןושאר לש
הנחוא ילא םויה טילחה לזמה הברמל .שרגמה לע ומוקמ תא אצומ וניא
ןלוגש עגרמו ,הנושארה תיצחמב רבכ ה'גארפ לש ותוללמואל ץק םישל
הטלתשה רושיקל ףרטצה יול קילומשו 30-ה הקדב ותוא ףילחה יערד
,הנושארה תיצחמב םג ער היה אל יולש תורמל .הדשה זכרמ לע ר"תיב
תוללק גפסו םידהואה לש לוכסתה תקירפל תידעלבה הרטמה תא הוויה אוה
.תיצחמל הדרי הצובקהשכ םג
רושיקב קחיש אוה .ץמוקה ריקיל קילומש ךפה ,רומאכ ,הינשה תיצחמב
ןלוג .תובוט הנגה תולועפב םגו תופקתה תינבב ליעפ היהו ינמיה
תויכונא םג לבא תנייוצמ תישיא הקינכט ןיגפה םיוקה לע ץרש יערד
(המישרמ תולילקב) רבע ןהב םימעפהמ יצחב רסומ היה יערד םא .תינוציק
.םירעש השולש דוע םויה עיקבהל הלוכי התיה ר"תיב ,ולש םיניגמה תא
תועט ומכ הארנש המ ירחא םעזמ ר"תיב יעיצי וצצופתה 55-ה הקדב
ץרו הרוחא רסמ ןושאר יניגממ דחאש רודכ ףטח ה'צאפ .המויא טופיש
טפושה לבא רוחאמ ותוא לישכמ הארנ ןושאר לש ןקחש .הבחרה ךותל
םידהואה תא וליפא הריתוהש לוכסית תגוצת יול םרבאמ טחסו ךישמהל הרוה
ירחא 60-ה הקדב עקבוה ןושארה רעשהו רהמ הששואתה ר"תיב .םימומה
םירהו הבחרה ףסל עיגה ,ולש ןגמה תא רבע אוה .ןימימ רמאה לש הצירפ
רוחאמ עיגה יול קילומש .שמחה תבית לש הקוחרה הניפל ינוניב רודכ
קומא תצירב םייתש רפסמ תא סיטהש לודג רעש .המינפו ףוקשמל חגנו
ךרדב דדועל םידהואה ורזח עגר ותואמ .םיעיציה ןוויכל רשוא לש
יתלב הריש .ץראב רתויב בוטה להקה לש ןיטינומה תא םהל התנקהש
ןקחש ךכל ישיא דודיעו םיטפושה יפלכ םיינזא תושירחמ תוללק ,תקסופ
רכינ רבדהו וקלדנ ,םדיצמ ,ר"תיב לש םינקחשה .תויתפכיא הארהש
ירחא תוקד רשע .ורפתשהו וכלהש ןונג יבוקו סיסקובא יסויב רקיעב
לש הפקתההמ רבכ אצוהש רודכ לע יולו רודנאש וטלתשה ןושארה רעשה
קילומשו ינמיה ןרקה לגד דיל אשדה לע ראשנ ןושאר לש ןקחש .ר"תיב
ה'צאפ ידי לע חגננש רצק רודכ הפי םירהו םיניגמה ןיב םדקתה יול
לבא עיקבהל תויונמדזה המכ דוע ויה ר"תיבל .הקוחרה תינמיה הניפל
רודנאש לש רודכ םהלש ןגמ ליצה תחא םעפו ןיוצמ היה ןושאר לש רעושה
סנכנ יבוקעיו םידהואה תואושת לוקל היליבס אצי 80-ה הקדב .וקהמ
רודכ ףאש חיטבהו ה'צאפ תא הליחכ ףילחה ךכ רחא תוקד המכו ,ומוקמב
.םויסה תקירש דע ןייפנרוק קיציא תא דירטי אל

רקדינ רטוש :ןוחצינה לע דואמ ביעהש עוריא דוע היה הינשה תיצחמב
לבא רקודה ימ גשומ ונל ןיא .םידהוא םע הבירמ ירחא ןותחתה עיציב
ףולשל םילגוסמש םישנא ןכש וליעוי אל םייוניגה לכ .אילחמ הרקמה
תאז םע .םהב תעגל תולוכי ונלש םילימהש הלאכ םניא הרגיתב ןיכס
עשפמ םיפח םישנא יפלכ הרטשמה לש תומילאה ןגפמל קודיצ ןיא
.הריקדה תובקעבתימואלה הגילה
9 רוזחמ
22 א"ת לעופה 1
22 הפיח יבכמ 2
19 ת"פ לעופה 3
17 הפיח לעופה 4
15 םילשורי ר"תיב 5
12 ת"פ יבכמ 6
10 דודשא .ס.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,יול .ש ,ןונג
,(יערד .ג) ה'גארפ
,רמאה ,רודנאש
סיסקובא
( יבוקעי) היליבס
(הליחכ) ה'צאפו

8 רוזחמ
[Down] [Up]
תירטש ילב ןושאר הליל
2:1 םילשורי ר"תיב - אבס-רפכ לעופה
לש יקוחה ןמזה םות ירחא תוקד שמח - רבוטקואב 22 ,אבס רפכ
היבגה ,תוקדה עברא תב ןמזה תפסות המייתסהש ירחא המלש הקדו ,קחשמה
.ר"תיב לש שמחה תבית עצמאב דריש ןימי ףגאמ רודכ יאבס-רפכ ןקחש
לגרו ביריה ינקחשמ דחא םע ךבתסה קאיטירט ,עיגה אלו אצי ןייפנרוק
תינומלא תיר"תיב לגר אלמלא .ההובגה תשרה ןוויכל רודכב הטעב תנייוע
המישר ןאכ םיארוק םתייה ןורחאה הינשה רירבשב ןרקל רודכה תא הטיסהש
תוטבחה קש ,אבס רפכ תא וליפא חצנל החילצה אלש הצובקל געל הלוכש
,בושח ץוח ןוחצנ םע ר"תיב תא הריתוה וזה הלודגה הלצהה .הגילה לש
םירעש סחיו 24 ךותמ תודוקנ 12 - הגילב החלצה יזוחא םישימח םעו
אל המ תוארל הנחוא ילאל הבוט תונמדזה ןתנ ומצע קחשמה .11-10 לש
תא לצנל תלגוסמ התיהש הבירי התיה אל לוממשכ ,ולש הצובקב דבוע
עיקבהל לגוסמ היהש קוידב דחא ןקחש היה אבס רפכל .ר"תיב לש היתושלוח
תא רוציל תוסנל םג ךירצ היה אוהש ןוויכמו - ל'גרבא ביני - רעש
רתוי שובכל תלגוסמ אבס רפכ התיה אל ןייפנרוק לש ורעש דיל םיבצמה
,רתי תובהלתה ר"תיב ינקחש ופקתנ תירישעה הקדב .דחא לדנפ רשאמ
ביניל חלשנ הנגההמ רזחש רודכ .אבס רפכ לש שרגמה תיצחמל םלוכ ולעו
עצמא וק ןיב קחרמה תא תוריהמב רבע אוה .ודבל ירמגל היהש ל'גרבא
תוטשומה וידיב לקתנ זאו רעושה תא רבע ,ןייפנרוק לש הבחרל שרגמה
קספו ןייפנרוקל בוהצ סיטרכ תיביטקיטסניא ףלש ומח ןב טפושה .לפנו
קניז ןייפנרוק .תילאמשה הניפל חוטש ל'גרבא טעב ותוא ,לדנפ לע
ביני תא בוזעל במוד יסא לע רוסיא לח הז עגרמ .עיגה אל לבא ןוכנ
.ר"תיב לש רעשה דיל םינכוסמ םיבצמ רתוי ויה אל םאתהבו ל'גרבא
םינמיס הארהש דיחיה ןקחשה .רתוי םימוגע םיניינעה ויה ינשה רבעה ןמ
יבוקעי דעלא היה וירבחל העקבה יבצמ רוציל וא רעש שובכל תונווכ לש
םיבוטה הינקחשמ דחאל ר"תיב לש דיתעה בכוכמ תוריהמב ךפוה רשא ,ריעצה
אוצמל השקתמ ,ה'צאפ רוטקיו ,הפקתהל דעלא לש ורבח .הווהב רתויב
דיל טטושמ ותוא תוארל ןתינ ןמזה בורו דוחב רדגומ דיקפת ומצעל
םייארקא םינוויכל םירורב אל םיטנירפסב חתופ וא ולש ישיאה רמושה
ימימ דוע ה'צאפ לצא רמתשהש טקניטסניאב רבודמש ןכתי .שרגמה לע
תוגהנתהה ירוחאמ שי ילואו ,הינבלאב יטסינומוקה רטשמה תחת וייח
קשנה תויהל קוחרה דיתעב ךופהיש ליגרת לש דירש הזיא וזה תיתיזזתה
שבכ דואמ רזופמה וקחשמ תורמל ,םוקמ לכמ .םילשורי ר"תיב לש ידוסה
דע עיגהו ןימימ ץרפ ןונג יבוק .24-ה הקדב ןויוושה רעש תא ה'צאפ
ךותל רצק רודכ איצוהש רמאהל רסמ אוה .אבס רפכ לש שמחה תבית הצק
הנושארה תיצחמב קחשמה ראש .הנוילעה תשרל קזח ה'צאפ הרי םשמו ,הבחרה
םיפגאהמ םירודכ היבגהל וברה ר"תיב ינקחש - יתילכת אל לבא ריהמ היה
רפכ לש רעשה לע םימויא ויה אל ןכלו תוקיודמ אל ויה תומרהה לבא
םויה בצוה אוה .דואמ שלח היה ,ינמורה קוזיחה ןקחש ,ה'גארפ .אבס
,םימדוקה םיקחשמב רשאמ םירודכ רתוי וליפא דביא םשו ןימי ףגאב
לבא הפקתהב בוט היה יול קילומש .שרגמה לש ינשה ורבעב היה רשאכ
במודו ןיוצמ ,ליגרכ ,היה קאיטירט .הנגהב ריבע יד היה ולש ףגאה
סיסקובא יסוי .ולש ןקחשה עיקבהש רעשה טעמל הריבס הנגה תדובע השע
ורשכב הקול ןיידע אוה המ םושמו םיינוניב םיקחשמ לש הרדיס ךישמה
םלעיהל ךישממ רודנאש .הנועה הליחת ירחא םיקחשמ הנומש ,ינפוגה
טעב רודנאש .עדוי שממ אוהש םיאור רודכב ולש העיגנ לכבש תורמל
תולועפה בור לבא לדתשהו עיזה רמאה .תרגסמל אל לבא רעשל םיימעפ
המכ ןיב ךבתסהל הברה אוהו תוקיודמ ויה אל (רעשה לושיב טעמל) ולש
לש רוא תדוקנ היה יבוקעי דעלא .םירודכ איצוהל םוקמב בירי ינקחש
םיבוביס תושעל ,םיתמ םיחטש אוצמל ןמזה לכ הסינ אוה - ר"תיבב שממ
יבוק .העקבה תודמעב םינקחשל שארב םירודכ דירוהלו ולש םיניגמה לע
יעבט ןפואבו דבל ץורפל ידמ רתוי הסינ אוה םג לבא בוט קחיש ןונג
היה ןייפנרוק קיציא .הצירפה לש רחא וא הז בלשב רודכה ול חקלנ
.וירושיכ תא ןיגפהל ול ויהש תוטעמה תויונמדזהב ליגרכ בוט
ףוריצ ןיגפהל ךישמהו ה'גארפ תא יערד ןלוג ףילחה הינשה תיצחמב
םיבצמה תא זבזבל ול תמרוגש תויכונא םע רורדכו הצירפ חוכ לש לכסתמ
:ןוחצינה רעש תא רודנאש עיקבה 66-ה הקדב .ןיכמ אוהש םינייוצמה
הנגהה ינקחש לכ ,רטמ 40 לש קחרממ ןישנוע רודכ היבגה סיסקובא יסוי
יפל ,הצוחה וא המינפ - חוגנל ידכ וצפק אבס רפכ לש הבחרב הפקתההו
תולעל רודנאש שאמאת ךישמה ,תדרל וליחתה םלוכשכו - הצלוחה עבצ
חגנ די תטשוה תרזעב קר וילא םיעיגמ םישנאה בורש הבוגמו ריוואב
קרו הצלוחה תא דירוה ,םיעיציל רשואמ ץר רודנאש .רעשה זכרמל קזח
םה ףא וטלק םיר"תיבה ראש .בוהצ סיטרכ ומצעל ןימזמ אוהש ןיבה זא
הרזחב שבל םינקחשה תעקפ תוסחבש ,19 רפסמ תא קבחל ורהימו בצמה תא
המ לכ טעמכ תוארל אל ליכשהש ומח ןב טפושהש ,אקע אד .ותצלוח תא
שובלה יקוחל עגונה לכב אקווד דואמ ינריע היה שרגמה לע לגרודכל רושקש
תויונמדזה המכ דוע ויה ר"תיבל .שקבתמה בוהצה תא רודנאשל עיצוהו שרגמב
רמאהו ,רעשל לאמשמ רעושה לומ רמאה תא רודנאש ריאשה תחא םעפ .שובכל
טעבו העונתב םירודכ הבחרב םיימעפ לביק ה'צאפ .םיימשל קזח טעב
טעמ רבעש רודכ העירכב טעב יול קילומשו ,תרגסמל ץוחמ חוטש םתוא
יבוק םוקמב יחרזמ ןתיא :םיפוליח ינש ויה םויסה תארקל .ףוקשמה לעמ
תוכורא תואושתל הכזש יבוקעי דעלא םוקמב יערד ןנערו עצפנש ןונג
,ןוחצינה לע ןנוגל ידכ ודרי ר"תיב ינקחש לכ .שרגמהמ ותדירי םע
תווקלו עצמאה וק רוזיאב דצל דצמ עונל ךישמהש ה'צאפ רוטקיול טרפ
תא םויה שבכ יולאש ןפטסש ונל ריכזמש המ .רעש וגפסי אל וירבחש
.םיקחשמ העבשב ישישה ורעשתימואלה הגילה
8 רוזחמ
19 א"ת לעופה 1
19 הפיח יבכמ 2
18 ת"פ לעופה 3
16 הפיח לעופה 4
12 םילשורי ר"תיב 5
12 ת"פ יבכמ 6
10 דודשא .ס.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
(יחרזמ) ,ןונג יבוק
,יול קילומש
,(יערד .ג) ה'גארפ
סיסקובא ,רמאה
ה'צאפ ,רודנאש
(יערד .ר) יבוקעיו

7 רוזחמ
[Down] [Up]
ץוח תדוקנ
1:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה

קיפסמ ןיידע שי םילשורי ר"תיבל - רבוטקואב 16 ,רזעילא תירק
יזכרמה קחשמה היהת הפולאה דגנ הלש תודדומתהש ידכ ירוטסה ךרע
לש תיסאלק תודדומתה היה הפיח לעופה דגנ קחשמה לבא ,רוזחמה לש
ר"תיב ,קפס רסה ןעמל .התיבהו וקית קר הצורש הבירי דגנ תרמצ תצובק
הרתונ הפיח לעופה וליאו הפיחב הגישהש 1:1 וקיתהמ דואמ הצורמ התיה
.ןושארה םוקמה תא הדביא םגו תבזכואמ
םילעה הליחכ ,בטיה הלעפ הנגהה .הריבס הנושאר תיצחמ הגיצה ר"תיב
םיבצמב ןיוצמ היה ןייפנרוקו ולש הבחרב טלש קאיטירט ,היליבס תא
עירפהשכ המיענ העתפה ןונג יבוק היה לאמש ףגאב .ןחבמל דמע םהב
קילומש ךישמה ןימי ףגאבו הפיח לש קחשמה תא להנל וסור ינאבו'גל
38-ה הקדב השבכ ר"תיב .העיצפמ םילחה זאמ ולש חלצומה וקב יול
סנכנ ,סיסקובא לש הפי הריסמל עיגה רמאה .הבחרב לשכוה רמאהש ירחא
ר"תיבו המינפ לדנפה תא טעב יסוי .ןופלח ןולא ידי לע לפוהו הבחרל
.הילצרה דגנ קחשמה זאמ וניוח אלש עוריא - ןורתיב תיצחמל הדרי
.רקנובה לש ינשה דצב םייחה םיארנ ךיא ףוס ףוס וניאר הינשה תיצחמב
ףורחב תוננוגמש תוצובקל זובל ר"תיב ונתוא הליגרה ןורחאה רושעב
.ןתחתמאב הדוקנ םע קחשמה םויסל עיגהל ידכ לכה תושועו רעשה לע שפנ
ינב ,ןושאר דגנ םיקחשמב ודמלש המ לכ חוכשל םידהואה םיכירצ הנשה
םסקה תא ךירעהל דומללו ,תויתרוסמה תיתחתה תוצובק ראשו הדוהי
.שילשו חצנ תוכרואש םינקחש תופלחהו תוימתס תוקחרה ,הפופצ הנגהבש
לבא ,הינשה תיצחמה לכ ךשמ ר"תיב לש רעשה לע הבכש הפיח לעופה
שבוכ ירה רטע - עיגיש רורב היה םלוכלש רטע ןבואר לש רעשל טרפ
תא רודכה רבע אל - הנש לכבו הצובק לכב ,תרגסמ לכב ר"תיב דגנ
ןישנוע רודכל קר ענכנו לודג היה קיציא .ןייפנרוק לש רעשה וק
ילילשה דצהו ,חמשמ וקיתה לכה ךסב .71-ה הקדב רטע חלשש יתונמא
םתאו) הפיח לעופה ץולח ,היליבס רינ אקווד היה הזה קחשמב דיחיה
םייאל חילצה אל רינ .(הזה ףוריצה תא בותכל השק המכ םיעדוי יאדוב
םידמה תא שבלש דחהו לילקה סלדרבה תא ריכזהלמ קוחר היהו רעשה לע
םירלוד המכ םא הלאשה תלאשנ .םישדח השימח ינפל דע םירוחש-םיבוהצה
תוודח תא דבאלו לובנל ידכ הבוט קיפסמ הביס םה םיגד חיר יפידמ
.תוכיישה תשוחת תאו קחשמה

.תירוטר התיה םדוקה טפשמב הלאשה - תילכש םירגתואמה וניארוק בל תמושתל
תימואלה הגילה
7 רוזחמ
16 א"ת לעופה 1
16 הפיח יבכמ 2
15 ת"פ לעופה 3
15 הפיח לעופה 4
12 ת"פ יבכמ 5
9 דודשא .ס.מ 6
9 םילשורי ר"תיב 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,הליחכ
,ןונג יבוק ,במוד
(יערד .ג) יול 'ש
,ה'גארפ
(ץרפ ילא) רמאה
,רודנאש ,סיסקובא
(ןמכייר) ה'צאפו

6רוזחמ
[Down] [Up]
יזרחו טנושיפ :ושבכ
1:0 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
םויה קחשמב 83-ה הקדה תא - רבוטקואב 4 ,דליפמולב ןוידטצא
ץוחמ לא וכרד תא השע הליחכ דוהא .בר ןמז דוע במוד יסא חכשי אל
רמש ותוא ןקחשה תא שפיח במודו ,ינש בוהצב קחרוהש ירחא שרגמל
ינקחשמ המכ לש םהינפ לע רבע במוד לש וטבמ .וילא דמציהל ידכ הליחכ
תבב ותוא וריזחהש תולוחכ חרק יניע גוזב לקתינש דע ביבא לת יבכמ
2:4 ר"תיב תא יבכמ החצינ וב קחשמה לא ,הרוחא םישדח השיש תחא
השעו יר"תיבה םלבב הקיבוק ללעתה קחשמ ותואב .ןג תמר ןוידטצאב
ךפתשה בחר ךויח .אלולטאו אכוח ,םיעיציב רמול גוהנש יפכ ,ונממ
רפסמ וליאכ המדנ היה במודלו ,הקיבוק לש תובחרה רכיאה ינפ לע
רומגנ אובו ,יסא הנה שג" רמואכ ,וילא תשגל ול זמור יבכמ לש 9
הקיבוק ירחא ףודרל במוד ליחתה ןידה תלבק לש השוחתב ".רהמ הז תא
,הקיבוק .רומג רופיסה היה תחא הקד ךותו ,ר"תיב לש שרגמה יצחב
עיגה ,בוביס יסא לע השע ,הנש יצח ינפל היהש קחשמב ומכ קוידב
ירדא ריפכ רודכל עיגה ןושאר .ןייפנרוק לעמ היבגהו ןרקה וק דע
המשל ומש תא ךופהל רשפא תיפוס נ לש תפסותו לק תויתוא לוכיסבש)
לש ורעש תא שבכו ,(רתי תופייעו תוננטצה דגנ תירלופופ הפורת לש
שולשו קחשמה לש תוקדה שש רתי .הבורקה הניפל הקזח הטיעבב ןייפנרוק
ןמז הזבזב יבכמ ,הננוגתה ר"תיב .רבד וניש אל ןמזה תפסות תוקד
תתל ידכ םויסה תקירשל תונלבסב וניתמה םירוחש םיבוהצה םידהואהו
רבועש המ לכ ןוויכל םיצפח תכלשהו תוקירי - םהלש הליגרה הגצהה תא
.8 רעשל תחתמש םינקחשה תרהנמב
תוצובקה יתש ולדתשה ןמזה בורש ןוויכמ םכסל לק םויה לש ומכ קחשמ
:הנושארה תיצחמב םיטלובה םיעוריאה .רשפאה לככ רהמ רודכהמ רטפיהל
סנכנ אלו יבכמ לש הרעש לש ףוקשמה בחורל לייטש רודכ
ולש רעשה דיל םיכיבמ םיבצמ ינשב ןייפנרוק לש הבוט תלוכי
.ה'צאפ רוטקיו לש ההבגה ירחא תירטש רפוע לש ןמואת אלש הצמחה
היהש תירטשל היבגהו 16-ה וק דע אציש יבכמ לש רעושה תא רבע ה'צאפ
קילחה ונלש רשע רפסמ .רעשה וק לע יבכמ לש דדוב הנגה ןקחש לומ
םיימעפ ץפיק ,עקרקל רודכה לפנ םשמו והזח רבעל ושארב רודכה תא
.ותוא קיחרה ןגמהו
הרוקה דיל רובעש םירודכ בוביסב םיימעפ תירטש טעב הינשה תיצחמב
יבוקעי .75-ה הקדב רעושה לומ יבוקעי דעלא תא ריאשהו ,תינמיה
.עיקבהל ר"תיב לש הנורחאה תונמדזהה התיה וזו רעושה לש ופוגל טעב
100 לש םיבצממ ףוקשמה לעמ וטעבשכ םיימעפ וצימחה יבכמ ינקחש
.("הז תא סינכמ היה ןוצר םג") רעש זוחא
אשדל הלעש תורמל לודג קחשמ ןתנש הליחכ קחרוה ךכ רחא תוקד המכ
:ר"תיב לש קוזיחה ינקחשל רשאב .וינפ לע הנגה תכיסמו רובש ףא םע
ףלחוהו תועטל הברה ה'גארפ .תילכת רסחו יטגרנא ,ולגרהכ ,היה ה'צאפ
,לאמש ףגא לש הלודגה הווקתה ,שדחה שכרה ןקחש .רמאה ידי לע תיצחמב
,הפקתהב וא הנגהב םישרה אל ,יערד ןנער תא בכרההמ חידהש ןונג יבוק
התיהש ותנותחמ תונורכז תאלעהב קפתסהו לספסה לע בשי יערד ןלוגו
.שמא לילב
ןווטשיא דליפמולבב םויה ושבכש םירעשב םימחנתמ ונייה םנוקיתב םימיב
םינוכנ אלה םידמבו ןוכנ אלה קחשמב הרק הז לבא ,יזרח ןנורו טנושיפתימואלה הגילה
6 רוזחמ
14 הפיח לעופה 1
13 א"ת לעופה 2
13 הפיח יבכמ 3
12 ת"פ יבכמ 4
12 ת"פ לעופה 5
9 דודשא .ס.מ 6
8 םילשורי ר"תיב 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,הליחכ
,ןונג יבוק ,במוד
,יול קילומש
,(רמאה) ה'גארפ
,רודנאש ,סיסקובא
(יערד .ר) תירטש
(יבוקעי) ה'צאפו