הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1999/2000 תנוע
רבמצד
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
3:2 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
2:1 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ 1:3 הווקית-חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב 1:1 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב

17 רוזחמ
[Down] [Up]
הציבה ךלמ ןבור
3:2 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
רבמצדב 25 ,הינתנ
לכ בלב תונורכז םילעמ ןיידעש םידדובה תומוקמה דחא אוה הינתנב ןשיה שרגמה
,הינתנ לש תמסרופמה תוישישה תנועב 1-6 שארב ונלביק ןאכ .וילא עיגמה יר"תיב
ונחקלו םירעשה תורוק תא ונדרוה םג ןאכו הנושארה תופילאה תנועב 3-4 ונחצינ ןאכ
.ימשר ןפואב תופילא
אוה תובר םינשש איה הינתנב שרגמה תא םיבהוא ר"תיב ידהואש תירקיעה הביסה לבא
הינתנב ,ידט הנבנ אל דוע לכו יגולותימה א"קמיל אוהשכיא המדש דיחיה רבדה היה
ןיידע הינתנבו םיימעפ ץפושמ רבכ ידט ? המ קר .וניתווקת הדבא אל ןיידעש ונשגרה
.תיתנוכשה הציבל תוקד ךות תכפוה םויה ומכ םויבשו הנמז רבעש הברוחב םייח
להק-תינש .רוחש-בוהצה עבצה תישאר -ר"תיב הרומהמ הינתנ הדימלתה הדמל םירבד המכ
-תישילש .הטאש אלכב קוניצה ומכ הארנ אוה םא םג הללאל יתיב ןוידטציאב ץחולו םח
יזנכשא טסינומוק לש םש ול שי םא םג ,למסל ךופהי דועש תיב תרצות יביטקרטא ץולח
תוצובק יתששכו .התייה םעפ לש ר"תיבל קרש ומכ הלודג המשנ -תיעיברו רנליו ומכ
.הזמ תאצל לוכי בוט קר ,תושגפנ הלאכ
.םימלשורי 3000 םכתמו רוחש-בוהצב םלוכ ,שיא 7000 -תצצופמ התייה הינתנב הברוחה
הינתנב .בוהצב םיטס ינש םע עיגה "הרקמב"שכ הינתנ לע דובעל חילצה שורה ריאמ
םשגב ץוב-םוחל וכפה תוקד 5 ךותש ןבל ידגבב ולע הררב תילב ךא ףאה תא ומקיע
.קחשמה תחיתפ ינפל שממ תדרל קיספה הנמזה יפל וליאכשו ןורשה לע םואתפ לפנש
עובשמ םוטנמומה תא ךישמהלו םשגב הגופהה תא לצנל הסנמ ,הרעסב החתפ ר"תיב
רוטקיו תא יצובה שרגמה לעמ הכורא הכורא הריסמב רטע אצמ היינשה הקדב רבכ .רבעש
.0-1 :רגניזנייש תא עינכה בורקמש ה'צאפ
תעתפהו הליחכ לבא תוער אל תויונמדזה המכל העיגה םגו המחלמ בישהל התסינ הינתנ
,ללכב ער אל ןגמכ הלגתהו בהצומה ןונג םוקמב ילאמש ןגמכ הלעש -ה'גראפ קחשמה
סיסקובא .תינוסכלא 'מ 30 ר"תיבל ישפוח רודכ ,12 ה הקדב .הייקנ תשרל וגאד
.0-2 :המינפ חגונ רודנאשו היבגמ
תונייפאמ ךכ לכש תויועט ןתואל בוש הרזחו ר"תיב הגוסנ רעשה ירחא דיימ טעמכ
,הינתנל .בוט הל ושע אל ,תדרל לחה בושש םשגהו הנגהב תורגתסהה .הנועה התוא
:םירוביחל קנע רודכ רנליו טעב תיצחמל הקירשה םע שממו עירפה אל םשגה ,רבתסמ
? יערד ןלוג היה הפיאו 1-2
תופקתה לובמו םיימשמ לובמב החתפנ היינשה תיצחמה -תיריירפ אל איהש התארה הינתנ
.ןויוושה תא חגונ שינרוו הינתנל ןרק -48 הקד .תוימוקמ
,הנשה ר"תיב לש שארמ יופצ ךכ לכה טירסתה -םיממוד הזה בלשב ובשי םימלשורי 3000
היה רבכש קחשמ דוע תדבאמ ר"תיב יכ היה המדנ בושו םהיניע דגנל בוש שממתהו ךלה
ריאשהו ולש תינרותה תועטה תא בוש השע סיסקובא יסוי ,ךכב יד אל םאו .םיידיב הל
.רודכ ילב יתיינתנ ןקחש לש ולגרב ספתש רחאל םינקחש הרשעב ר"תיב תא
סיסקובאש עגרמ .רטע ןבואר לש ותומדב סנה עיפוה ,םוקמ םושמ ,זא אקווד לבא
וזו שרגמה לע תחא הצובק קר התארנ םויסה דע טעמכו תוגיהנמ לתלותמה ספת ,קחרוה
ץובהמ הרזע הברה םעו הבחרל ץוחמ הצצפ חלוש רטע 72 ה הקדב .הינתנ התייה אל
.קנע 2-3 ,המינפ ףע רודכה -ץובב קילחהש רגניזניישו ,םשגה ,שרגמב
הליחכ םג בוטל רכזיי .תונורחאה תוקדב ןייפנרוק תא ןוחבל הקיפסה דוע הינתנ
לספש רובעב רינו ,תילולשב החש רבכ ןייפנרוקש ירחא וקהמ רודכ שארה םע איצוהש
! רעשל רשי םיטעוב אל הרישי יתלב הטיעב :בוק'ציוטס וטסירח הל-א רעש הינתנל
- בוט לגרודכ לש תוצוצינ הניגפמ ר"תיבש תופיצרב ינש עובשו תודוקנה רקיעה לבא
.ןמז דאמ הברה רבכ הנממ וניאר אלש המ

רקוטסור ןוריתימואלה הגילה
17 רוזחמ
42 הפיח יבכמ 1
39 א"ת לעופה 2
35 ת"פ לעופה 3
31 הפיח לעופה 4
29 ת"פ יבכמ 5
29 םילשורי ר"תיב 6
21 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ה'גרפ ,הליחכ
,רודנאש ,יערד .ג
,(יחרזמ .א) רטע
(יערד .ר)רמאה
ה'צאפו סיסקובא

16 רוזחמ
[Down] [Up]
הלבטה זכרמ תרמצ לש ןוילעה קלחל ךרדב
1:3 הווקית-חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
הדובכ תא םויה הבישה םילשורי ר"תיב- רבמצדב 18 ,ידט ןוידטצא
.תימוקמה יבכמל 3:0 הסובתב ,םישדח העברא ינפל הווקית חתפב סמרנש
וזה המקנבש םיעדוי םויה ידט ןוידטצאב וחכנש םיפלאה תנומש קר
ר"תיב ידהוא יפלא תורשע רובע .דובכ אל לבא ,םירבד הברה ויה
ןוחצינב רבודמ ,היזיולטב םירעשה תא ואר וא וידרב קחשמל ובישקהש
ישימח קחשמו הגיל תודוקנ שולש ,הגילה תרמצמ הצובק לע 1:3 םישרמ
ןייפנרוקו הליחכ ,ןגרואמ אל קחשמ ןיגפהל הכישממ ר"תיב .דספה אלל
תיברמ רובע הנורחאה היצפואה איה הריסמו תבש ידמ ונתוא םיליצמ
.הקיטסיטטסב תופקתשמ אל הלאה תודבועה לבא ,הצובקה ינקחש
תועובשב תוריבס תואצות גישהש בכרהה תא ץירהל ךישממ הנחוא ילא
אלפנ קחשמ הליחכ .הזל הז םימוד םיארנ ןכא םיקחשמהו ,םינורחאה
רטעו סיסקובא ,(תגפוס ר"תיבו) קחשמב םעפ ולש שיאה תא דבאמ לבא
ףלחומו להקהמ תוללק גפוס ,חתופ יול קילומש ,הז תא הז םילרטנמ
הומת ןפואב טטושמ במוד יסא .תוללק ןתואל הכוזש יערד ןלוג ידי לע
.םידיקפתהמ דחא ףאב חילצמ שממ אלו ,הנגהל רושיקה ןיב שרגמה זכרמב
סנכנ ה'צאפו ,בורק אל וליפא הז לבא בלה באוכש דע לדתשמ היליבס
קחשמ קאיטירט .ףקות תוריבע לש טנמלא ףיסוהל ידכ םויסה תארקל
ץר רמאה ,הנורחאל וב החטוהש הברה תרוקיבה ללגב ןוחטיב תוחפ םע
ןונג יבוקו וירושיכ תא םלוהש דיקפת אוצמל הווקתב שרגמה לכ לע
םיעקבומ ר"תיב לש הירעשש אופיא אלפ ןיא .דבל ול השק לבא הסנמ
הצובקה לש הרקעה רודכה תענה - םיישיא םיעצבמב וא םיחיינ םיבצממ וא
תוביריה תוצובקה ירעוש ןמזה בורו רעשל הטיעב יבצמ וליפא תרציימ אל
.רודכב םיעגונ אל
המדקתה הצובקה המכ דע טילבהש רתוי יארחא קחשמב םויה החתפ ר"תיב
.תוקד םירשע ירחא 3:0 ונרגיפ וב םדוקה בוביסב לפנה קחשמ זאמ
לבא (םיפגאה ךרד רקיעב) הבחרה רוזיאל תולקב יד ועיגה םיחרואה
ר"תיב לש םימלבה וק תא תוריסמ וכתח םיימעפ .ומלבנ דימת טעמכ
,בורקמ תוטיעב יתש אלפנ רצע קיציא לבא ,ןייפנרוק לומ ןקחש ודימעהו
קיפסה 23-ה הקדב .ךשמה תטיעב ףודהל םג חילצמ אוה הנושארה םעפבשכ
ןמצלוה יש :ןורתיל הלעת הווקית חתפש ידכ הנגהה זכרמב ןטק רוח
- יבוט יסאו רעשה ינפל םירטמ ינשכ רבעש רודכ הבוג יצחב היבגה
ר"תיב לש תופקתהה .המינפ ריואהמ טעב - םדוקה קחשמב רעשולשה שבוכ
.ןימי ףגאב יול קילומש לשכוה 29-ה הקדב לבא יוכיס תורסח וראשנ
(הקוחרה) תינמיה הרוקה דיל דרי רודכהש ךכ ןישנועה תא היבגה סיסקובא
השרד ר"תיב .תידגנה הניפל קזח םשמ חגנ רודנאשו ,לולמ ןלוג לש
ירוחאמ הכורא הריסמ רמאה לביק תחא םעפ :וזה תיצחמב םילדנפ ינש םג
16-ה וק לע לולמ ןלוג רעושב לקתנש דע ,לאמש ףגאב דבל ץרו הנגהה
דימעהש ינפלו רעושה ףדהש רודכל היליבס עיגה הינשה םעפב .לפנו
ןמ .םולכ קרש אל ןניק ףסא טפושה .עקרקל לפוה הטיעבל ףוגה תא
.תינמיה הרוקב עגפו תיצחמה ףוס ינפל שממ קוחרמ ןמצלוה טעב ינשה דצה
תיצחמב .להקה לש זוב תוקירש לוקל הקספהל ר"תיב הדרי ןויוושה תורמל
דבאלו תיאווקת-חתפה הנגהה ךרד ררדכל תוסנל םיבוהצה וכישמה הינשה
םויסה תלוכי קרו םיבר םירודכ דביאו קיודמ היה אל רטע .רודכה תא
איצוהל ושקתה הנחוא לש וינקחש .ר"תיב תא הליצה םיחרואה לש העורגה
הווקית חתפש המ עודמ רורב היה אלו שרגמה זכרמל הנגההמ רודכה תא
תואצוה שולשו תוריבע יתש ר"תיבל חקול תוריסמ שולשב תושעל החילצמ
ךשמנ םינואה רסוח לבא רמאהו יול תא ופילחה ה'צאפו יערד .ץוח
טפושה טילחה 80-ה הקדב .לולמ לש רעשה תרגסמל תוטיעב ויה אלו
רצעש הווקת-חתפמ ףסוי ןב רמות תא קיחרהו ונירוסימ ונתוא לואגל
רודכ סיסקובא היבגה ,ךכ רחא תוקד שמח .תצרפתמ הפקתהב היליבס תא
הרוקה דיל הליחכ דמע םעפה .ןויוושה רעש לחה הנממש הדמעהמ ישפח
ידי לע חגננו רעשה בחורל רבעש רודכ עקרקל קוניזב חגנו תינמיה
וקרזנ אל םאו המוצע התיה ןוידטצאב החמשה .1:2 עובקל ידכ במוד יסא
עצפ זיזחש ירחא הרטשמה תוארתה תוכזב קר הזש ירה םיבר םיזיזח
רעש דוע :ודנרוטבש זוואה דבכ - 90-ה הקדב .הנושארה תיצחמב דלי
םיניגמ ינש רבע ןבור .רטע ןבואר לש ביהלמ לגרודכל תשורחה תיבמ
.הקוחרה הניפה לש תשרב קר רצענש ,עקרקה לע ,חוטש ליט טעבו הבחרב
אחמו םויסה תקירש ירחא להקה ראשנ ידטל הרזחה זאמ הנושארה םעפב
םינקחשה ראשו יחרזמה עיציל וצר הליחכו קאיטירט .הצובקל םייפכ
יפודיגל הרטמ תויהל ילב אשדה רכמ טאל תדרל תונמדזהה לע וגנעתה
.םידהואה לש לוכסתהתימואלה הגילה
16 רוזחמ
39 א"ת לעופה 1
36 הפיח יבכמ 2
32 ת"פ לעופה 3
30 הפיח לעופה 4
28 ת"פ יבכמ 5
26 םילשורי ר"תיב 6
21 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ןונג .ק ,הליחכ
(יערד .ג) ,יול .ש
רטע ,רודנאש
(ה'צאפ)רמאה
היליבסו סיסקובא

15 רוזחמ
[Down] [Up]
הילצרהב תרבוע ישישה םוקמל ךרדה
2:1 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
דוהא לש תלוגלוגה לע רבע השק םוי דוע - רבמצדב 11 ,הילצרה
ושארב ורצענ ןייפנרוק לש ורעשל ךרדב ויהש חתות ירודכ יתש .הליחכ
םיבצממ ונתוא ליצמ תבש ירחא תבשש ,וזה הנועב ר"תיב לש שיאה לש
אל ר"תיב בכרהל רזח הליחכש זאמש הדבועל בל םישל יאדכ .םיכיבמ
לע םויה 1:2 ןוחצינה ללוכ םיקחשמ העבראב רבכ רבודמו ,הדיספה
.הילצרה יבכמ
רתאב םיקחשמה יחווידש ךכל ונביל תמושת תא ובסה םידחא םיארוק
תויתפכיאה לע םידומ ונא הלא םיארוקל .תבשל תבשמ םימוד תויהל םיליחתמ
הדורי המר התואב תקחשמ הצובקהש םביל תמושת תא הענכהב םיבסמו
םע הצובקה ידהוא ורתונ ,תוקד םיעשת םותב ,עובשה םג .תבש ידמ
םלוכש םינקחשמ היונבש הצובק החילצמ דציכ :תחנעופמ יתלבה הדיחה
אלו ףוקש ,םמעשמ לגרודכ ןיגפהל תילארשיה הגילב םמוחתב םיבוטהמ
,במוד יסא ,הליחכ דוהא ,קאיטירט ייגרס ,ןייפנרוק קיציא ?יתילכת
,רטע ןבואר ,סיסקובא יסוי ,יול קילומש ,יערד ןלוג ,ןונג יבוק
היה ןמאמ לכש םירשכומ םינקחש םלוכ םה היליבס רינו רמאה ןווטשיא
ךשמב רצייל םילגוסמ םניא םה תאז לכבו ,ולש הצובקב תוארל הצור
העיקבהש םירעשה ינש .תקייודמ וא/ו תמכחותמ ,תננכותמ הפקתה םלש קחשמ
רשא ,ולאש יבוק ינאילצרהה רעושה לש ותשלוח ירפ ויה םויה ר"תיב
,הנושארה םעפב .םויסל דע הדידו קחשמה לש 25-ה הקדב ולוסרקב עצפנ
רעשה וק ינפל םירטמ המכ אצמנ רעושהש ןונג יבוק האר ,31-ה הקדב
לבא עיגה רעושה .הבורקה הניפה ןוויכל לאמש ףגאמ רודכ תישקהו
הפיה םויסה תא ריכזה ינשה רעשה .ןורתי ר"תיבל קינעהו המינפ ףדה
הקדב הילצרה לש הפקתה הרבש ר"תיב - יברדל ה'צאפ רוטקיו ןתנש
לש קחרמל דע ותיא ץר ,עצמאה וק לע רודכ לביק רטע ןבואר ,86-ה
העונתב היה רעושה .רעשה לש ינמיה שילשל קזח טעבו רעשהמ רטמ 20-כ
ודי ףכב ישוקב רודכב עגנ אוהש ךכ ,ןוויכ ךופהל השקתהו לאמש דצל
תיצחמה לכש ירחא עקבוה הז רעש .תרגסמהמ ותוא איצוהל חילצה אלו
תופי תופקתה לומ הננוגתהו ,העקבה בצמ ףאל עיגה אל ר"תיב הינשה
:הנורתי תא תולעהל הלוכי ר"תיב התיה תחא םעפ .הילצרה לש תורדוסמו
יצחב דדוב ןגמ לומ דמוע אוהשכ רודכ הנגההמ לביק ה'צאפ רוטקיו
היה ה'צאפו יר"תיב ןקחש וילא ףרטצה ןימי דצמ .הילצרה לש שרגמה
שקעתה הז םוקמב .רעושה לומ ןקחש דימעהל ידכ הנימי רוסמל קר ךירצ
שמח .רודכה תא דביאו וילגרב ךבתסה ,ולש שיאה תא רובעל ינבלאה
ףגאל ר"תיב לש הנגהה זכרמ לעמ רודכ תשקוה רטע לש רעשה ירחא תוקד
.המינפ קזח טעבו הזחב ומצעל דירוה ינאילצרהה 'ץיסוראמ .ןימי
,האופר יבוק ילגרמ ישילש םויב הגפס ר"תיבש הזל ההז היה רעשה ךלהמ
ךותב םירעש ינש לבא ,תירקמ תויהל הלוכי תחא םעפ .הדוהי ינב ץולח
.םינומיאב הז לע םידבוע ר"תיבבש םיחיכומ קוידב בצמ ותואמ םימי העבראתימואלה הגילה
15 רוזחמ
36 הפיח יבכמ 1
36 א"ת לעופה 2
29 ת"פ לעופה 3
28 ת"פ יבכמ 4
27 הפיח לעופה 5
23 םילשורי ר"תיב 6
18 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ןונג .ק ,הליחכ
(ץרפ .ד) ,יול .ש
,רמאה, יערד .ג
רטע ,סיסקובא
(ה'צאפ) היליבסו

11 רוזחמ
[Down] [Up]
םיעוקת
1:1 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב
ונתוא םלב קנע העונת קקפ - רבמצדב 7 ,םילשורי-ביבא-לת שיבכ
10-ב הלחדזה העונתה .םורד ןוויכל ההג תמוצמ ונאצי תע ,1600 העשב
ךרשנש ףסונ קקפ לא רשיה ונדרי םשו ,םילשורי שיבכל הדיריה דע ש"מק
תחיתפ ינפל העש יצח ידטב קחשמל עיגהל תינכתה .ןוירוג ןב ירחא דע
.הקירשה ינפל ןוידטצאל סנכיהל וניויק וישכעו החכשנ רבכ קחשמה
,ןיעידומ שיבכ ךרד עוסנל ונטלחהו דול תמוצ ירחא תצק הררחתשה העונתה
שיבכ .םילשוריל תישארה הסינכב תוינוכמ ידודג לע ורשיב וידרב ןכש
ויה קוריה וקה לש םוסחמה ירחא דימ לבא ירמגל יונפ היה ןיעידומ
תוינבצע תוינוכמ לש ךורא רוט הירוחאמ הפסא תחא תיאשמו שיבכב תודובע
.וידרב קר עמשנ הקירשה תאש ונבה םהב םיפסונ םירטמוליק 10-כ ךשמל
ךרדל הינפה תא יתספסיפ זא לבא קלח הארינ לכה םילשוריל הסינכב
ךרדב בלתשהל ידכ רצק רוזמרב תוכחלו הסרפ תושעל יתצלאנו ןיגב
םילשורי לש ריהמה ימינפה שיבכל ונסנכנ ףוס ףוס .ידטל הליבומה
ונחנאשכ ,יחרזמה עיציה דיל היונח תינוכמה התיה תוקד 10 ךותבו
ונרבע .םירעשה ןהומכו תורוגס ויה תופוקה .שרגמה ןוויכל םיצר
השולששכ ,וילע האבצ םידהוא תעקפש דחא רעש היה םשו יברעמה עיציל
שיש ענכתשהש דחא רטוש .רותה תא טלוב םינוא רסוחב םילהנמ םירטוש
םוסחמה לע לגר יתחניהש עגרב םלוא ,רדגה לע ספטל יל הרוה סיטרכ יל
.םשמ סנכיהל תוסנל זעא אלש יב הרתהו ינשה רטושה יתמועל קניז
יתיאר םייתניב .ןיתמהל יל ןמיסש ןושארה רטושל יתינפ ,לגר יתדרוה
םירעשה לש תילאטורב הריגסה ינפל עגר .תעקופ םינרדסה לש םתונלבסש
יתקמחו ילש סיטרכב יתפנפנ ,םירטושה ינש ןיב חוורמה ךותל יתקניז
ינבו םילשורי ר"תיב ןיב קחשמה לש םישולשה הקדה תוביבסב ,המינפ
.ביבא-לת הדוהי
.ורדרדהו םיניינעה וכלה הז עגרמ .ברעה לש הנהמה קלחה לע ןאכ דע
.ןוידטצאב יתיארש המ לש םירסיימה םיטרפב םכתא תואלהל הצור ינניא
הקספהב יתלכאש םילקימיכה תעפוש היקינקנהו תיגופסה הינמחלה וליפא
דהוא ינאש הצובקה יתוא המיעטהש םירורמל סחיב ךחל תובירע ויה
שולשמ רתוי הצובקה הרביח אל יתיארש קחשמה תוקד 60 ךשמב .(ר"תיב)
םהילגרב וכבתסה הבחרב םינקחש ,דוביאל וכלה בחור ירודכ .תוריסמ
יד אל םאו ,קחשמה תקספהב םילדנפ תורחתל ולעש םידהוא םה וליאכ
הליחכ תא קאיטירט - תירוחאה הילוחה לש הדיחיה תועטהש ירה ךכב
רבע רדמ יסוי לש ךורא רודכ .57-ה הקדב הבוח רעשב ר"תיבל התלע -
,לאמשל ןימימ ,הפי טעב האופר יבוקו ,םיבוהצה םימלבה ינש ןיב
הבורק התיה אל ר"תיב .רודכב עגנ קר ןייפנרוק .תידגנה ההובגה תשרל
.75-ה הקדב סיסקובא יסוי לש תישפח תטיעבב התוושהו הדש רעש תעקבהל
השעמלו ,העקבהל םיבוהצה תא ובריק אל ןמז תפסות לש תוקד שש וליפא
תוטיעב ירחא ,תונורחאה תוקדב ןייפנרוק לש תופי תולצה יתש אלמלא
םיפוליחה .קחשמב םיחצנמ םיחרואה ויה ,הדוהי ינב ינקחש לש קוחרמ
- יול קילומש םוקמב יערד ןלוגו היליבס םוקמב ץרפ ילא - הנחוא לש
.ר"תיב לש הדירחמה תיתצובקה תלוכיה תא וניש אלו וליעוה אל
.ורעש ךרוא לע אקווד הנחוא ילאל ריעהל להקה רחב םויסה תוקדב
בשחתהב רזומ השעמ ,םיעיציה תשולשב וארק "רפתסת ,רפתסת ,רפתסת"
תויעוצקמה תורצהו ,הנחוא לש (םישקשקה תלוטנו) תחפוטמה תקורסתב
,הלאכ םנשי םא ,םייוקילה לע תוליפאמ יאדוובש ולש הצובקה לש
םחנתהל דימת רשפא ,הזמ ץוח.ר'גנמה לש תינוציחה ותעפוהב
.יולאש לש ינימשבתימואלה הגילה
11 רוזחמ
33 הפיח יבכמ 1
33 א"ת לעופה 2
29 ת"פ לעופה 3
27 הפיח לעופה 4
25 ת"פ יבכמ 5
20 םילשורי ר"תיב 6
17 א"ת יבכמ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ןונג .ק ,הליחכ
(יערד .ג) ,יול .ש
,סיסקובא ,רמאה
ה'צאפ ,רטע
(ץרפ .א) היליבסו

14 רוזחמ
[Down] [Up]
הפי הז תא רומגנ
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב
רתויב יבצקה קלחה ,90-ה הקדה דע - רבמצדב 4 ,ידט ןוידטצא
העפוהה היה - םוינלימה ףוסב ונממ רתונש המ וא - ימלשוריה יברדב
םיאתה ולוכ קחשמהש אלא ,דבלב וז אל .קחשמה תקספהב ירובת ימיש לש
וכשמנ ךכ ."השלוח לש עגר" - ירובת לש יחצנה וטיהל ךותמ הרושל
חורבו ,ה'צאפ רוטקיו אבש דע תוקד 90 ךשמ םהל ועגייתהו םיניינעה
ורעש ."הפי הז תא רומגנ ,רמגיי הז םא"ש החטבהה תא םייק רישה
אל ינשה ףלאבש חיטבהו 0:2 יר"תיבה ןוחצינה תא םתח ינבלאה לש
הנורחאה םעפב שחרתהש עוריא ,יברדב ר"תיב תא חצנל לעופה דוע הכזת
.םינש הנומשמ רתוי ינפל
תוצובקה ןיב קחשמה תא תוארל ידכ ידטל אובל ותפתה םיפוצ 12000-כ
ר"תיב .תקדצומ התיה אל קחשמה לש ומויסב םהלש הבזכאהו ,תוימלשוריה
זטניפש ימ לכו הנועה ןהלש תלוכיל רשאב דחא ףא ולשה אל לעופהו
הארנכ יח ?ףשכמ ...ה רטעו םסוקה סיסקובא ,ןטוטהלה רודנאש לע
יטס ,ונינד תא תוארל ומלחש םימודאה םידהואה ,ינשה דצה ןמ .רבעב
תויזטנפה תא ידמ רתוי תחא םעפ הארנכ וארק לגרודכ םיקחשמ הלוגו
תובתכנ ןהש ןובשחב איבהל ילבמ ,םילשורי לעופה לש םידהואה רתאב
םיליחתמ םניאו דימתמ הרכה לופרע לש בצמב םייורשה םישנא ידי לע
.סיבאנקה חמצמ םיקפומה םירמוח ינימו לוהוכלא לש הנמ ילב םויה תא
לבא ,לומתא רעש ףוס ףוס עיקבה ,בוהצה להקה בוהא ,היליבס רינ
ןווקה םירהש הומת לגד .חומשל םיר"תיבל ןתי ןרוק ינדכ שיא אל
הצלאנ ר"תיבו רודנאש לש תנייוצמ הריסמ ירחא הפי רעש רינל לספ
סנכיהל תונויסנה .ןושארה רעשה תא לבקל ידכ 39-ה הקדה דע ןיתמהל
רעושה לש הטילשהו הבחרב תופיפצה ללגב הפי ולע אל םיפגאה ךרד
ר"תיבל קיפסה לעופה לש הנגהב ןטק לובלב לבא ,ורעש ביבס םודאה
ןוויכל ךפה ,ןימי דצב הנגההמ רזחש רודכ לביק רודנאש .קירבהל ידכ
םשו הבחרה לש לאמש דצל דע השלח החיגנב ךישמה במוד יסא ,ינשה
םירוביחה דיל תשרה תא םירהו םידעצ ינש םדקתה ,רמאה ןווטשיא סנכנ
לומ פורדואל ןאירב לש עצבמה תא ריכזה הזה הפהפיה רעשה .םיבורקה
היה העקבהה רחאלש תוגיגחבש הדבועה טעמל ,'98 לאידנומב ליזרב
.ינדה ץולחהמ רתוי הפי רמאהש ןיחבהל לק
רקיעבו ירובת ימיש לש ילאקווה םסקהמ דוע ,רומאכ ,ונלביק הקספהב
ךירצ - ידטב תילאמרונ הרבגה תכרעמ ןיקתהל רשפאש הדבועהמ ונלעפתה
ןוידטצאה להנמ לש וידידיל הכאלמה תא ריאשהל אלו עוצקמ לעב איבהל קר
תכרעמה הקרופ תיצחמה עצמאב .וידרב הנחת ןווכל םילגוסמ ישוקבש
וז) הזירקה תכרעמל ונרזח זאו ירובת לש העפוהה יקיפמ וניקתהש
םילגלגתמש םימומע תולוק - ןוידטצאה לש הליגרה (ביתכ תאיגש הניא
חוודל השק לגרודכ תניחבמ .להקה לש שערה םע םיגזמתמו םיעיציה ןיב
רודכ סיסקובא לביק תחא םעפ .הינשה תיצחמב םידחוימ םיעוריא לע
שפיח טועבל םוקמבו ,לאמש דצמ רעשהמ תינוסכלא רטמ השימחכ ,הבחרב
טסיסא לביק 67-ה הקדב היליבס תא ףילחהש ה'צאפ .דימ הקחרוהש הריסמ
,עצמאל ריבעהו ןימי דצמ םיניגמה ןיב לחתשהש רטע ןבוארמ אלפנ
קחשמב רעשל הטיעב בצמל העיגה לעופה םג .םיימשל טעב 9 רפסמ לבא
םיניגמה ןיב רודכה םע דבל ךלה ימהרבא לייא .הינשה תיצחמב היה הזו
קזח טעב םודאה ןקחשהש דע ,דובכ רמשמ ומכ הדיצה וזזש ר"תיב לש
ר"תיבב הבוטל ןייצל ןתינש דיחיה ןקחשה .רעשל לאמשמ קיודמ אל דואמו
תונויסנה ידירש תא לסיחש ןיוצמ קחשמב הליחכ דוהא - בוש - היה
תונורשיכ השולש רבחל השק המכ דע ררבתה הדשה זכרמב .ףוקתל לעופה לש
םא רורב אל .לגרודכ תנוכמ לבקל ידכ - סיסקובאו רודנאש ,רטע -
לבא ,הלאה םינקחשה לש תונוכתה ףוריצב וא הריואב ,הטישב רבודמ
ןבאל ,דחיב םיקחשמ םהשכ ,םיכפוה ונלש םימולהיה תשולש הרקמ לכב
אוהשכ שרגמב ומוקמ תא אצומ אל רטע .תשטולמ אלו הטושפ תיכוכז
אוהשכ ולש תוכוראה תוריסמה תא הסנמ סיסקובא ,הגהה ירוחאמ אל
קחשמ רודנאשו ודיצלש םילועמה םירשקב שומישה תיצפוא לע רתוומ
תושעל לוכי אוה םהב תומוקמב וירבח ידיב לעפומ וניאו הוודח ילב
.לדבהה תא
תוקד 90 קר ךשמנ קחשמה לבא - המ לע שיו - רחמ דע רטקל רשפא
םמעשמה קחשמה תא הווש התיה ,ןמזה תפסות ךותב ,ןהבש הנורחאהו
.םהלש הפקתההמ אצי והשמש השוחת התיהו ןרקב התכז לעופה .וניארש
הבוהצה הנגהה לבא ר"תיב לש הבחרה רוזיאל ועיגה םינקחשה לכ טעמכ
,רודכה תא חקל ה'צאפ רוטקיו .16-ה וקל רבעמ לא הלק החיגנב הקיחרה
ץר ודיצל .יצחה תא תוריהמב רבעו עגפ ילב הלוג לש לוקיתמ אצי
תוקחדיה ךות חוכב םתס - הריבע ילב ותוא רבע ה'צאפ לבא לעופה לש ןגמ
רוצעל ידכ ורעשמ אציש םודאה רעושה ,'ץיראס היה אבה לושכמה .ודיצל
רבע םכחו קזח רודכ .תונמדזה ול ןתנ אל ה'צאפו יר"תיבה ץולחה תא
םיר"תיבה .תשרה ילופישל וכרדב וב עגנ קרש רעושה לש ושאר לעמ
אלפנה םעטה םע ראשיהל ידכ ןוידטצאל ץוחמ לא וצרו לודג "!שי" וקעצ
.(םיקקפהמ קמחתהלו) הזה רעשה לשתימואלה הגילה
14 רוזחמ
32 א"ת לעופה 1
30 הפיח יבכמ 2
28 ת"פ לעופה 3
26 הפיח לעופה 4
22 ת"פ יבכמ 5
19 םילשורי ר"תיב 6
17 א"ת יבכמ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
,ןונג .ק ,הליחכ
,סיסקובא ,יול .ש
,רודנאש ,רמאה
(יערד .ר) רטע
(ה'צאפ) היליבסו