הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1998/99 תנוע
רבמצד - רבוטקוא
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:1 א"ת יבכמ - םילשורי ר"תיב 3:2 םילשורי ר"תיב - אבס רפכ לעופה
1:2 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה 3:0 ר"תיב - הדוהי ינב
2:3 םילשורי ר"תיב - ת"פ לעופה 0:6 ןאש לעופה - ר"תיב
4:1 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ 1:7 ופי יבכמ - ר"תיב
0:1 ר"תיב - א"ת לעופה 2:1 ןולוח םירירפצ - ר"תיב

14 רוזחמ
[Down] [Up]
ןטק 3:2
3:2 ר"תיב - אבס רפכ לעופה
[Beitar Lamp]
ר"תיב ןיב קחשמה לש 70-ה הקדה דע - רבמצדב 25 ,אבס רפכ
רזוח בשות ,ימרב לאגיש היה המוד ,אבס רפכ לעופה ןיבל םילשורי
הכז לאגי .תוצובקה יתש ןיב שגפמה לש יתימאה רוביגה היהי ,תפרצמ
רעוש תא רטמ 11 תטיעבב עינכהש ירחא ל"וחל הסיט סיטרכב הקספהב
המוד אשדה רכ לע הפרנה קחשמה רואל .ןושש יבא (ר"תיב לש םג) רבעה
לבא ,תוצובקה יתשמ םינקחשה לש םהיעוציב לע ליפאמ הז גשיהש היה
רטמ 11 תטיעבב רעש שבכש ,תירטש רפוע לש ררחסמה םויסה עיגה זא
םישוביכה ינש ."םידכנל תוארהלו טילקהל" לש גוסהמ רעש דוע וירחאו
ראשי ימרבש ועבק לכה ךסבו (8 הקד) 15 רפסמ לש ףסונ רעשל ופרטצה
םירבד טעמכ ויה אל םירעשל טרפ .2:3 ןוחצנ םע רוזחת ר"תיבשו ינומלא
תוברת - רקיעל רובענ ךכ רחאו הרצקב םתוא ראתנ ןכלו ,קחשמב םייבויח
ריאמ טפושל חבש תולימ המכו ,אבס-רפכ לעופה לש ןפודה תאצוי חוריאה
.ביריה לש שרגמה קלחל רעוש רודכ ןייפנרוק טעב תינימשה הקדב .יול
בוביס השעו רודכה תעונת תא ארק היליבס רינו תחא םעפ ץפק רודכה
רפכ ינקחשש דע רהמ הכ שחרתה ךלהמה .רוחאמ ישיאה ורמוש תא ריאשהש
.הנגהל ץוחמ םבור ויה - הפקתהב ויה ןכל םדוק תורופס תוינשש - אבס
,הפי הריסמ .תירטש רפוע ,ותימע תאו רעוש ,דחא ןגמ הבחרב האר רינ
לושיב .הקוחרה תילאמשה הניפל ךלוה רודכהו תירטש לש הנטק היעטה
תיצחמה ךשמה תא .תירטש רפוע לש ינייפוא ינעוצקמ רעש ,רינ לש לודג
קחשמב התיה אל ר"תיב .חוכשל - רכב ןליא דוחיבו - םינקחשה ופידעי
.תונרק 8-כ ןהיניב ,תוטעמ אל תויונמדזה תורמל עיקבה אל אבס רפכו
,תיר"תיבה הבחרל אבס רפכ לש ןרק רודכ עיגה הינשה תיצחמה ךותב תוקד יתש
טעב ,םיחראמה לש םירזה דחא ,רגנואו ולבלבתה ןייפנרוקו קאיטירט
רצענ אל לבא בוהצ ןקחשב עגפ רודכה .רטמכ לש קחרממ בקעה םע רוחאל
ידכ ןטשק רורדל תוקעזב םנורג תא וליכ םימלשוריה םידהואה .1:1 -
וניכז ףוליחה םרט דוע לבא ,םישלחה רכב ןליאו יחרזמ ןתיא תא ףילחיש
ןוויכל העיגה הכורא הריסמ .התובילע אולמב ר"תיב תנגה תא תוארל
ביני םקמתה וירחא דימ .רודכה תא איטחהו החיגנל ץפקש ,רכב ןליא
םיביריב רבודמ וליאכ םיניגמ השולש דוע ריבעהו הבחרל רדחש לי'גרבא
רודכה תא ףטקו וילגרל ןייוצמ ןייפנרוק דרי לזמה הברמל .םייתנוכש
,לדבנ תנעטב לספנ אבס רפכ לש ףסונ רעש .הריבע ילב
קאיטירט תא ףחד רגנוא .ורגסנ אל םירוחה לבא סנכנ יערד ,אצי רכב
לומ דבל רהד קוריה ןקחשהו ךישמהל ןמיס טפושה ,רודכ ירחא ץורמב
לבא תוחטתשה דוע .ןייפנרוק
קיודמ טעב לי'גרבא .רטמ 11 תטיעב לביקו לופיל רשקה ליכשה םעפה
היה רתוי רחואמ תוקד רשע .ןורתיל אבס רפכ תא הלעהו תינמיה הניפל
.ןגמה םע תולקתיהב לפנו הבחרה ךותל הריסמ םע ץרש תירטש רפוע הז
אקווד ואל הזש) הבוג יצחב לדנפה תא טעב ומצע תירטשו טפושה קרש בוש
.תובהלתהב הפקת ר"תיבו קזחתה םשגה .(ןייוצמ הזש) תשרה ךותל (בוט
ררחתשה רפוע .ימדק-ינמיה שרגמה קלחב רודכ תירטש לביק תוקד 5 ץקמ
ררחשו ןגמ דוע רבוע אוהשכ 16-ה וקל ברקתה ,זכרמל ךתח ,הרימשהמ
ויה םיליבומ תרושקת ישנאש רעש .תשרה לש ןוכנה דצה הרצענש הצצפ
הקירדוט ןיטנלו בוש סנכנ ומוקמבו אצי היליבס ."םיהדמ" קפס אלל םינכמ
18-מ ןישנוע - אבס רפכ לש הנורחאה תונמדזהה תאו ,(3 'סמ) ריעצה
.הצוחה םיקוריה וטעב - רעשה זכרמ לומ רטמ
ןכש ,תרחא םעפב םכל רפסנ קחשמה תקספהב םיעשעשמה םיעוריאה לע
םע .זכרתהל ונילע השקמ תיבב וישכע לשבתמה ינמיתה קרמה לש וחיר
יול ריאמ טפושל םיחבש קולחל ילב חווידה תא םותחל לכונ אל ,תאז
."הכלמ דוד" תיתרקויה הרדסב םינושארה םיטירפה םע םינמנה וינווקלו
םלעתמ ,ויתוטלחה לש לודג קלחב העוט יולש המדנ היה שרגמב םיפוצל
תודיחא רסוחב טילחמ ,םיימיטיגל םילוקית לע קרושו תוסג תוריבעמ
ונתכרעהל ,ץמוקמ רתוי טעמ - םיפוצ המכ .תצקמב יוקל תעד לוקיש הלגמו
םינווקל וצילמה םירחא .ויתוקיספ לע םיקלוח םהש יולל וריהבה -
סנכינ אל .קחשמה ךלהמב םתוא םישמשמה םילגדב יתריצי שומיש תושעל
תמיסחל םורגל הלולע רשא הלועפב רבודמש וניארוק תא ריהזנ לבא םיטרפל
הדבועה אקווד :ריהבהל שקבמ רתאה תווצ .הנממ ענמיהל ףידע ןכלו םייעמ
לגרודכל רשק תורסחו תוכחוגמ ,תוהומת םיפוצל וארנ יול לש ויתוקיספש
היה לגרודכה קחשמ םא .רתויב ההובגה המרב טפושב רבודמש החיכומ
רתומ המ טילחהל לוכי היה עיציב םטוח-בז לכש הזכ ןפואב טופישל לק
םלוכלו קחשל םילוע ויה םינקחשה ?ןוכנ ,טפושב ךרוצ היה אל ,רוסא המו
.סיטרכ איצוהל ךירצ ימלו לדבנ שי יתמ ,לדנפ עיגמ יתמ רורב היה
תא לטבל לגרודכל תודחאתהה שאר בשויל םיארוק ונא וזה תונמדזהב
תועובשב וניארש המ יפ לע .תורחא תונידמ םע םיטפוש יפוליחל תינכתה
.םלועב תוימשיטנא לש שדח לג ררועי רבדהש דבכ ששח םייק ,םינורחאהתימואלה הגילה
14 רוזחמ
35 הפיח לעופה 1
32 הפיח יבכמ 2
28 םילשורי ר"תיב 3
28 ת"פ לעופה 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
, ןייפנרוק
, יול ,חלש ,קאיטירט
,יחרזמ ,(יערד) רכב
,רמאה ,סיסקובא
,רודנאש ,יולאש
(ןיטנלו)היליבסו

13 רוזחמ
[Down] [Up]
לודג 0:1
0:1 א"ת יבכמ - ר"תיב
[Beitar Lamp]
םיזמור ונחנא תועובש המכ הז - רבמצדב 19 ,ידט ןוידטצא
השוע אל ,םילשורי ר"תיב לש םיגשיהה ריתע ןמאמה ,ןטשק רורדש ןאכ
ףילחהש ירגנוהה קוזיחה ןקחש ,רודנאש שאמאתב ילאמיטפוא שומיש
תא םינפמ ףאו ארוק ןטשקש חכוה םויה קחשמב .טנושיפ ןווטשיא תא
- םויה ךפה רודנאש .הצובקה לש טנרטניאה רתאב םירבעומה םירסמה
רעשב םג דבכתהו הצובקה לש קחשמה השועל - םיווקמ ונא ,עובק ןפואב
ןקחש לש רוגיפב קחשמה תא תמייסמ ר"תיבשכ ,86-ה הקדב שגרמ ןוחצינ
הלעמל ידטב ויה היזיולטב רישיה רודישה תורמל .0:1 ןורתיב לבא
לובג לע - תויביסרגאב רקיעב ןייפואש קחשמ וארש םיפוצ 13000-מ
הנושארה תיצחמב רתויב יתועמשמה עוריאה .ביבא-לת יבכמ דצמ - תומילאה
.תוחטתשהב טלק ןייפנרוק קיציאש רודכל יבכממ םאלג השמ לש השילג היה
וילגר םע עיגה - "ןכוסמ קחשמ" הרדגהל תוחפל םיאתמש המב - םאלג
ונטב לע תוארל רשפא היה וילענ לש םיקקפה ינמיס תאו םינפל תוטושפ
אל ר"תיב לש ןושארה רעושהש םג טלחוה זא .הקספהב םג קיציא לש
,וזה הרבעה .תוימינפ תועיגפל ששחו םיזע םיבאכ לשב קחשמב ךישמי
ימעטל הליגש ,בוקעי םייח טפושה ידימ דבלב בוהצ סיטרכל התכז ,בגא
לש "תצצקמ" הדירי םג ןאכ ריכזנ) יבכמ ינקחש יפלכ רתי תונחלס
,היליבס לש וינפל קפרמה םע המיסחו ,רכב ןליא ילגרל יבכממ וביבר דוד
לצנל יבכמ ינקחש וסינ הינשה תיצחמב .(םיסיטרכ ובינה אלש תורבע
.קוחרמ םימעפ המכ וטעבו הנשמה רעוש ףירג איג לש ונויסנ רסוח תא
,תיצחמה לש הנושארה הקדב ינמנ טעבש הנושארה הטיעבל ביגה אל ףירג
הררחתשה ךכ רחא .ףוקשמב עגפו דסח תוינש 100 רעושל ןתנ רודכה לבא
ליבוהל לוכיש ןייוצמ בוליש םהש וחיכוה סיסקובא תא רודנאשו ר"תיב
םינפלמ טווינ רודנאש ,רוחאמ דבע יסוי .הנועה ךשמהב ר"תיב תא
ץלאנ לבא תונכוסמ תוטיעב המכ ףדה בוראבוא .ףטש יר"תיבה קחשמהו
רודכ לש הפידה ירחא רכב ןליא לש וילגרל דרישב עגפנש ירחא ףלחתהל
ויתוקצהל ביגהש ירחא יולאש קחרוה 70-ה הקדב .סיסקובא תרצותמ ןישנוע
ושאר תא הסיכ יולאש .ךירעה אל טפושהש סדנוק השעמב לובלב וקרמ לש
וליאב לפנו הזכ בצמב שקבתמה תא השע לובלבו ,ותצלוחב לובלב לש
.(םיריכמ רבכ םתא תורומחה היתואצות תאש העיגפ) םאלג השמב לקתנ
הקדבו ,העקבה יבצמל עיגהל יבכמ החילצה אל יתומכה ןורתיה תורמל
טעב חלש רימא .רעשב המייתסהש הריהמ הפקתה ר"תיב האיצוה 86-ה
רודנאשו הבחרה ןוויכל ושארב דירוה היליבס ,5-ה וקמ םלב רודכ
רעושה ןהכ יפר לומ ,דבל ,המידק טעשו ןגמה ילגר דיל רודכה תא ףסא
שידא לוגלגו רעשה ןוויכל דעצ דוע ,לאמשמ הנטק הפיקע .ףילחמה
םשל ,קדצב) ףיסוה טפושה ,הצחל יבכמ .רעשה זכרמל הנחוא-הל-הא
החמש וריכזהש תוגיגחל תוא הנתנ םויסה תקירשו תוקד עברא (יוניש
תונורחאה םינשה שולשב הינשה םעפב .תופילא קחשמ וא עיבג רמג לש
.םיבכמה לע קותמ ןוחצנ - הל תידוחיה ךרדב הכונחה גח תא ר"תיב תגגוחתימואלה הגילה
13 רוזחמ
35 הפיח לעופה 1
29 הפיח יבכמ 2
25 םילשורי ר"תיב 3
25 ת"פ לעופה 4
האלמה הלבטל[Tamas Sandor]


םע הקחיש ר"תיב
,(ףירג) ןייפנרוק
, יול ,חלש ,קאיטירט
,יחרזמ ,רכב
,רמאה ,סיסקובא
,רודנאש ,יולאש
(ןיטנלו)היליבסו

12 רוזחמ
[Down] [Up]
סיטרכ םיתחמ היליבס
3:0 ר"תיב - הדוהי ינב
[Beitar Lamp]
אשמה שודיח לע תועידי לצב - רבמצדב 12 ,ןג תמר ןוידטצא
םילשורי ר"תיב הבצייתה - רדואל ןיידע ,רדואל ,ןכ ...תצובק םע ןתמו
השולש .תועיצפה לג ךשמהמ האצותכ רסח בכרהב הדוהי ינב םע קחשמל
ןטשק רורדו ,עגרכ םיתבשומ - במודו יולאש ,בוקינסלט - בכרה ינקחש
החיתפה תקירש תא עמוש ללכ ךרדבש ןקחש חתופה בכרהב ףתשל ץלאנ
וב קחשמ לכב טעמכ רעש שבוכ רשא ,היליבס רינ .םיפילחמה לספסמ
תופצל היה ןתינש יפכו ,תוקד 90 םעפה קחיש ,ףילחמכ ףתושמ אוה
דוחה םילשה תירטש רפוע לש החיתפה רעש םע דחי .םירעש ינש שבכ
.הנוכשהמ תיתחתה תצובק לע 0:3 קלח ןוחצינ יר"תיבה
יקחשמ לע אלמ חוויד םכל ריבעהל ונל רשפאתה אל םינורחאה תועובשב
טרופמ רואית ןאכ איבהל םישוחנ ונייה םעפה .תונוש תוביסמ ,ר"תיב
תא טורטורפב ראתל ונווכתה .הדוהי ינב דגנ קחשמב םיעוריאה לש
םיזבזובמה םינקחשה דחא אוהש הארהש ,רודנאש שאמאת לש םיעצבמה
ולש תויפהפיה תורידחה לע םכל רפסל וניצר .ר"תיב תודלותב רתויב
תוטיעבב לזמה עורל ומייתסהש ,םיניגמ העבראו השולש ןיב ,הבחרל
,23-ה הקדב ,תירטש רפוע לש רעשה לש רואית ףיסוהל וניצר .הצוחה
דחא לש תומיע ךות השק תיוזמ הטיעבב ,רודנאש לש זפ תריסמ ירחא
הצירפה תא םייח םיעבצב םכל עובצל ונווכתה .רעושה םע דחא לומ
הקדב ,הבחרה זכרמב היליבסל ולש הריסמה תאו ןימימ רכב ןליא לש
.תשרה תא הערקש רינ לש הקזחה הטיעבה רואית תא ףיסוהלו ,33-ה
ץרמנה יבוקעי דעלא לש ותסינכ תא םג םינייצמ ונייה תוביסנה אלמלא
ונייהש ןבומכ .רינ לש ינשה ורעש ירחא הקד ,היליבס םוקמב 83-ה הקדב
השולש םע היליבס ץר וב ,הזה ןייוצמה רעשה רופיס תא ךכל םימידקמ
ךותל אלפנ טעב םשמו 16-ה וקל דע ותוא רוצעל וחילצה אלש םיניגמ
לכה ךסב התיה הינשה תיצחמהש רמולו םינכ תויהל םג וניצר .רעשה
היה אל .קחשמהמ םילכסותמ םיאצוי ונייה רעשה אלמלאו תממעשמ יד
הרשע םלשל וברסש ,ר"תיב ידהוא לש םינכרצה דרמ וליפא םכמ ךסחנ
(תומילא אלל) המוהמ וללוחו "יעבט" ץימ רטיל יצח לע (!) םילקש
,םיבנג" םביל תמהנמ םיארוק םהשכ ,12 עיציב ןוזמ רכממל ןכודה ביבס
ומוקמ םג דקפנ היה אל.ןכודה תא וליעפהש םיטסלה תמועל "םיבנג
ונתיאמ רצבנ לזמה עורל .יערד ןנערל םודאה סיטרכה לש
טנרטניאה תרשב תימואתפה הלקתה לשב הלאה םיטרפה לכ תא ןאכ איבהל
.קחשמה ירחאש תועשב ונלש בלה תמושת לכ תא הלזגש הלקת ,הצובקה לש
.אבה עובשב םג (ןוכנה ןוויכב) המוד האצותל הווקנו החילסה םכתאתימואלה הגילה
12 רוזחמ
32 הפיח לעופה 1
26 הפיח יבכמ 2
24 ת"פ לעופה 3
22 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטל[Nir Sivilia]


םע הקחיש ר"תיב
,קאיטירט ,ןייפנרוק
,רכב , יול ,חלש
,סיסקובא ,יערד
,רודנאש ,רמאה
(יבוקעי)היליבס
(יחרזמ) תירטשו

11 רוזחמ
[Down] [Up]
ראשנ סוחנאמה ,ונעסנ ונחנא
1:2 ר"תיב - הפיח לעופה
[Beitar Lamp]
םוסרפב רוחיאה לע לצנתהל וננוצרב תישאר - רבמצדב 5 ,רזעילא תירק
םיקחשמבש םעפ רפיס ,םילשורי ר"תיב ר"וי ,שדד השמ .רתאב חווידה
חתמה תא תאשל לוכי וניאש םושמ השבלהה רדחל תדרל גהונ אוה םיבושח
ובילל ירמגל ןיבמ ר"תיב לש טנרטניאה רתא תווצ .קחשמב היפצב ךורכה
ילרוגה קחשמה תארקל ונלש תושגרתהה התיה הבר הכ .רוסמה ונאישנ לש
תויהלמ הקוחר ונל התארנ השבלהה רדח תיצפואש דע ,98/99 תנוע לש
ססובתהל הפיח לעופה ונתוא החלש וב "חלשיו" תשרפ ,תבש םויב .תקפסמ
ונקלח ,הפוריא יבחרב רתאה ישנא וצופנ ,הלבטה זכרמ לש הרופאה הציבב
עובש ףוסל ראשהו ,םדרטסמאב Coffee Shops-ה לש םיילולפאה םיללחל
תוחיש לש תוקד םיעשת ירחא .הבנ'ז ריעב "ליג" תסנכה תיבב תוליפת לש
ימלוע איש קפס אלל ,הזה תוקחרתהה עצבמ םגש ררבתה תויתשבי-ןיב ןופלט
תחצונמ הדרי ר"תיבו ,קיפסמ היה אל ,לגרודכב תולפט תונומא שומימ לש
לש ילרבילה ויפואב ןומט רבסהש ןכתיי .הפיח לעופה דגנ קחשמב 1:2
היעבהש רשפאו ,וידחי ללפתהל םירבגו םישנל ריתמ רשא ,"ליג" תסנכה תיב
םג םיללוש ונניא .םדרטסמאב תווצה לש רדגומ אלה הרכהה בצמב התיה
םינקחש ץוביש תוינידמו ןייפנרוק קיציא לש תכשמתמ השלוחש תורשפא
תיצחמ ירחא ,םוקמ לכמ .האצותה תעיבקל ומרת ןטשק רורד לש ההומת
.וקנלימ לש הפי רעשמ 56-ה הקדב ןורתיל הפיח התלע תספואמ הנושאר
רעשהמ םירטמ 25 לש קחרמל דע עצמאה וקמ עיגה יאפיחה קוזיחה ןקחש
יול קילומש םוקמב היליבס רינ לש ותסינכ .רעשה ךותל הפי טעב םשמו
תישימחה הקדב .74-ה הקדב הוושה ומצע היליבסו ,תוחוכה יסחי תא התניש
ןייפנרוק קיציא לעמ המכח התשקהב קחשמה תא וסור חצינ ןמזה תפסות לש
ר"תיב יצולח ואיטחה ,ץראב וניחילש יחוויד יפ לע .ורעשל ץוחמ בצינש
בצעה .קחשמה לש תונורחאה תוקדה םירשעב םירעש שובכל תובר תויונמדזה
חיטבמש דספהה לע תישאר :שלושמ היה הבנ'זב השועה רתאה תווצ שחש
.לגרודכה תמר תניחבמ ןהו םיקחשמה תועמשמ תניחבמ ןה םמעשמ הנוע ךשמה
לע תישילש .הפיח לעופה לש רתאב - קדצב - לבקנש הלפשהה לע תינש
םיפילחמה לספס לע תוקד 70 טעמכ קחשמ ידמ זבזבתמ היליבס רינש הדבועה
היה הליחתב .תוקד 90 קחיש וליא האצותה התיה המ ןיימדל בלה באוכו
,בר ןמז דוע ךשמי האצותה עדווה עגרב ונתוא דקפש שפנה ךודכדש הארנ
האמחו טולאש ילצבב הפאנש (םייוגה ןושלב הטורט) יתפרצ ךמש גדש אלא
ךויח םע ברעה תא םייסל ףאו תוביצעמה תושדחה םע דדומתהל ונל רזע
!וטוטה עיבגב הינש היכזל ,ר"תיב ,המידק .םיוסמתימואלה הגילה
11 רוזחמ
31 הפיח לעופה 1
24 ת"פ לעופה 2
23 הפיח יבכמ 3
20 א"ת יבכמ 4
19 םילשורי ר"תיב 5
האלמה הלבטל
םע הקחיש ר"תיב
חלש ,קאיטירט ,ןייפנרוק
,רכב ,(היליבס) יול
,סיסקובא ,בוקינסלט
,רודנאש ,רמאה
תירטשו יולאש

10 רוזחמ
[Down] [Up]
Thank you, come again
0:6 ןאש-תיב לעופה - ר"תיב
[Beitar Lamp]
לש הווצמ יחילש ,םירוסמ םירטוש ינש - רבמבונב 21 ,ידט
ולזג ךכבו ידט ןוידטצאל סנכיהל רתאה יגיצנמ וענמ ,הריבה תרטשמ
קייודמו יביטקייבוא חוויד אורקל תורשפאה תא ,םירקי םיארוק ,םכמ
ישיאה לוכסיתה .םילשורי ר"תיב ןיבל ןאש-תיב לעופה ןיב קחשמה לע
,םילשורי ר"תיב רשאכ ,תוקד םיעשת םותב דמגתה ונתיאמ הלזגנש היווחה לע
תא ביחרנ אל םכתושרב .0:6 ןאש-תיב תא הצחמ ,תמיוסמ הבוט תויפכב
ליגרכ וניגפהש ,הריבה תרטשממ םיניוצמה ונירוחב םע שגפמה לע רובידה
.תילנויצארו הריהב הבשחמו הטוהרו היקנ רוביד תפש ,יפוד אלל םיסומינ
בוקינסלט ןא'ז לש רעשש דועב ,ידטב הרגשבש ןיינע אוה הזכ עוריא
תווצ הנפ תחא אל .ירוטסה טעמכ עוריא אוה - תרחבנה תרגסמב אלו -
איהש הלועפמ קצומה רשקה לש ותוענמה לע ההימת עיבהו ןא'זל רתאה
יתורחתה לגרודכה לש ויאישמ דחאל תבשחנו םיבר םינקחש לש םשפנ תאשמ
םייפוסוליפ ,םייטקט - םירבסה ויה דימת בוקינסלטל .ביריה רעש שוביכ -
שבכו ירוביצה ץחלל ענכנ אוה םויה לבא ,(לשבל ףידע) םיירנילוקו
הנושארה תיצחמב דיחיה היה ןא'ז לש ורעש .ר"תיבב ןושארה ורעש תא
העקבה בצמל העיגמ ףאו תונלבסב תננוגתמ ןאש-תיב לעופהשכ ,(25 הקד)
הקד) היליבס לש ורעש למיס הינשה תיצחמב .ןייפנרוק ידיב לכוסש בוט
הקדב ימצע רעשב הקלח תא המרת ןאש-תיב לעופהו ,רכסה תחיתפ תא (52
,האצותה תא רמאה םתח םיעשתה הקדבו םירעש ינש דבכתה יול קילומש .65-ה
קחשמהמ ונלש חקלה .ינש בוהצ סיטרכב קחרוה יערד ןנערש ירחא תוינש
זכרממ וקחרוי םא .הגילה םוצמצ לש ךילהתה תא שיחהל ךירצש אוה הזה
לעופהו ת"פ לעופה ,הפיח לעופה ומכ תוקיעמו תורתוימ תוצובק הריזה
תובירי תבש ידמ םישתוכ םהילילא תא תוארל ר"תיב ידהוא ולכוי ,א"ת
תיתימאה םתלוכי תא ןיגפהל םהל תורשפאמ רשא ,ןאש תיבו ופי תמגוד
.לגרודכ קחשל תועירפמ אלותימואלה הגילה
10 רוזחמ
28 הפיח לעופה 1
21 ת"פ לעופה 2
19 הפיח יבכמ 3
19 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטל
םע הקחיש ר"תיב
,קאיטירט ,ןייפנרוק
,יערד ,יול ,חלש
סיסקובא ,בוקינסלט
,יולאש ,רמאה
(הנחוא) היליבס
תירטשו

9 רוזחמ
[Down] [Up]
?הא ,ופי תא ונערק ךיא
2:3 םילשורי ר"תיב - ת"פ לעופה
[Beitar Lamp]
ירשתב 'י תא תעבוק לארשי תרות - רבמבונב 14 ,הווקת-חתפ
.םהיתונווע לע םירפכמו םהיאטחמ םיקרמתמ לארשי-ינב ובש ךיראתכ
- םדא ינב יפלא המכ הנומה הנטק תכ תפשחנו תכלוה תונורחאה םינשב
דעומ הל הרחבש - הירגנוהמ םילילא ידבוע םתצקמו םידוהי םבור
םייקל הדיפקמ הצובקה לבא עובק וניא ךיראתה .הלש תינעתה םויל רחא
םיטילפ הנחמו השוטנ הוורוא והארמב גזממה םוקמב הנשב םעפ סקטה תא
םויה עיגה ,םינק העבש תב הרונמ אוה הלמיסש ,הצובקה .דחוימב חנזומ
תומדב םעפה - הלש תיתנשה הלפשהה תא הלביק ,עובקה לגרל הילעה רתאל
תוצמחהו תויועט ,תורבע לש תפסונ הנשל הנכומ איהשכ הבשו - 3:2 דספה
,הדספהב אצי הצובקה לש הרכש וליאכ הארנ ,תאז םע ,םעפה .תועוושמ
הנשל הלש יארשאה תיברמ תא הלצינ איה סקטה תוקד םיעשת ךלהמב ןכש
קיציא רעושה אצי הב ,קחשמל 57-ה הקדה תא ריכזנ םא יד .הבורקה
השלחה הטיעבה .רודכ קיחרהל ידכ ,ץוחה וקל דע ךרוצ אלל ןייפנרוק
תינוסכלא םירטמ 30-כ דמעש ןוטרמ רובאג לש וילגרל העיגה קיציא לש
,תרגסמב עגפו הרי ,ןוויכ הווקת-חתפ לש ירגנוהה םלבה .ןימימ רעשל
.ההובגה תשרה לא רודכה תא טיסהל ידכ קר קיפסמ קאיטירט לש ושאר רשאכ
69-ה הקדב םידע ןוידטצאה תא ואדגש םיפוצה יפלא תעשת ויה ךדיאמ
לישכה בוקינסלט :לגרודכב שנועהו רכשה םוחתב ףלאמו רידנ רועישל
לש תינמיה הניפל לדנפה תא טעב "ןבור" ,הבחרה ךותב רטע ןבואר תא
תולהצב קוסע היה להקהש העשבו ,רצעו ןייוצמ חטתשה ןייפנרוק ,רעשה
קיציא לש רעושה תטיעב העיגה ,תולוחכ שואי תואירקו תורוחש-תובוהצ
- בוהצה דוחהו רודכה תא איטחה דחא ןגמ .שרגמה לש ינשה דצה לא
םידקמ ,תירטש רפוע ,15 רפסמשכ ,הבחרה לא קחדנ ,תירטשו היליבס
הז עגרמ .3:2 עובקל ידכ וילעמ תשקב טעובו סה רעושה תא תונמוימב
םירעשה רשע-דחאש היה הארנ לבא ץוחלל ר"תיב הכישמה קחשמה ףוסל דע
תשומחתה יאלמ תא וליכ םינורחאה םייעובשב ןטשק לש ויכינח ועיקבהש
תטלחומ הטילשב הלהנתה הנושארה תיצחמה :הנומתה תא םילשהל ידכ .םהלש
ץימחה ןהבש ר"תיב לש תופקתה יתש טעמל ,הווקת חתפמ םיחראמה לש
הקוחרה הניפל המכח החיגנב רעש שבכ תירטש רפועו רידנ בצמ יולאש
לש ךורא רודכ עיגה הקספהל תוקד יתש .יול קילומש לש ההבגה ירחא
רודכ ןרקה וקמ טעמכ הציר ךות טעבש ,רידב דילאוול דע יליוושוזוק
הרוקל הכומסה תשרל ר"תיב ידהוא תמהדתל ךישמהו ןייפנרוק דיל רבעש
תונוע יתש ינפל ר"תיב לש התשרל המוד רעש עיקבה רטע ןבואר .תינמיה
,םדוק ונראית הווקת-חתפ לש ןורתיה רעש תא .הפיחב 3:3 וקיתה קחשמב
,עיגה רודכה .יול קילומש לש תלשוכ הקחרה ירחא עיגה ישילשה הרעשו
ןוויכל חוטש טעבש ,ןאטס ינמורה רשקה לא ,הבחרל ץוחמ םירטמ העברא
ןוויכ הניש ,ןוקק לש ולגרב עגפ רודכה .וילא הבורקה תינמיה הניפה
.ןייפנרוק לש ערוכה ופוג דיל רדחו
תוינוכמה רוטשכ ,העש יצחכ דוע וכשמנ הווקת-חתפ ןוידטצאב תוגיגחה
ילוכ .שרגמה רוזיא תא תלכסותמ הממדב בזוע ר"תיב ידהוא לש ךוראה
תולפטה תונומאה ףוטש םחומב רצונ ,ךוראה קקפב הנתמהה ןמזבש הווקת
רשק רידב דילאוו לש ורבעל "םיברעל תוומ" וארקש ר"תיב ידהוא לש
ילוא .הזה ןקחשה שבכש רעשה ןיבל וללה תויביטימירפה תוקעצה ןיב
יקחשמב היפצה תיווח תא תלקלקמה ,וזה העפותהמ ףוס-ףוס לאגינ ךכ
.תקחשמ הצובקהש בולעה לגרודכל רשק ילב ר"תיבתימואלה הגילה
9 רוזחמ
25 הפיח לעופה 1
21 ת"פ לעופה 2
16 הפיח יבכמ 3
16 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטל[Ofer Shitrit]


םע הקחיש ר"תיב
,קאיטירט ,ןייפנרוק
,יחרזמ ,יול ,חלש
סיסקובא ,בוקינסלט
(היליבס) רכב, רמאה
תירטשו יולאש

8 רוזחמ
[Down] [Up]
ןהכ םיסינ תא ואיצוהש לזמ
1:7 ופי יבכמ - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]
םירעשה רפסמ תא םויה הלידגה ופי יבכמ - רבמבונב 7 ,ידט
הנקמ היהש ,קפס אלל ,םישרמ גשיה .33% ב הנועה תליחת זאמ השבכש
ותואב המשר םילשורי ר"תיב :תופסונ תודבוע יתש אלמלא ןוחצינ הל
םירעש השולש קר השבכ ופיו ,תוכזה ירעש רוטב 40% לש לודיג קחשמ
,בוט ...יכל תילושה תפסותה לש הינשה תרזגנה .הנועה תליחת זאמ
שיא ןיימד אל ,1:0 הרגיפ ר"תיבשכ ,22-ה הקדב .לגרודכל רוזחנ
לומ בצוהש אישה תא ונרבש אלש הדבועה היהת הדיחיה הבזכאה םויסבש
הניא לגרודכ קחשמב היעיבשש ןוויכמ .1:7 קר ונחצינו ,הילצרה יבכמ
ילאוטריוה ויפמ קחשמה חוויד תא םכל ריבעהל ונרחב ,החיכש האצות
טרצנוקה תא ידטמ םויה רדשל רתוי הנהנ היה חטבלש ,לולהב ריהוז לש
.הווקתה תנוכשב תוארל וילע הפכנש דודרה קחשמה תא רשאמ ר"תיב לש

השוחנה םיזואוטריוה תרובח םויה העציבש ךפהמה תא ,םירבחו תורבח
יקמעבש תוירגלובה תודעסמב תוכורא םינש וננשי דוע ןטשק רורד לש
לש תינלטקו תינסרוד ,תינצחומ החיתפ ירחא .הקיתעה ופי תואטמס
שרגמה לע וניאר ,22-ה הקדב 0:1 לש םיהדמ ןורתיל התלעש ,ופי יבכמ
,הרוחש-הבוהצה הקובדה ,הריבהמ הרונמה תצובק ,הפולאה איהו ,תחא הצובק
היריה תא תישאר ראתנ ירוטסהה קדצה ןעמל .םילשורי ר"תיב איה אלה
ותשרל ופי לש ינוטסאה קוזיחה ןקחש ,'ץי'צניטנלו הריש תענכשמה
,ןטיבא ןורש לש תבהלשמ הצירפ .םינואה רסח ןייפנרוק קיציא לש
תריסמב המייתסה ,ופי לש תעטרקמה הצובקה לא בגנה תריבמ עיגהש
שוגב רבועה טרוממ ןיכס ומכ ר"תיב לש הנגהה תא הכתחש הקירבמ בחור
'ץי'צניטנלו .רבדמה לש תכרוחה ,תחפוקה ,תטהולה שמשב ךתינש האמח
תשרה איהו ,תחא הרטמ קר ויניע דגנל האר - הזה םשה תא ורכז -
.ןייפנרוק לש רומקה ובג ירוחאמ תימלשוריה םייברעה-ןיב חורב תרדבתמה
תניגמל רעשה יקמעב ול רפרפ רודכהו - תקייודמ ,תיטלחה ,הדח הטיעב
ןואשב ביגהו םחנתהל ןאימ םיעיציבש להקה .ימלשוריה רעושה לש וביל
,תונברדמ - רקיעב לבא תודירטמ ,תוליפשמ ,תוינמרוצ זוב תוקירש לש
- ןבומכ ופי לש התניחבמ - הדימה לע רתי ןברודמ ומצע שחש ימו
ססונתמ עשת רפסמש ומנידה ,ר"תיב לש חונמה רסח ירגנוהה רשקה היה
- לארשיב תיראייגמה המואה יאצוי לש רתכומ יתלבה ךלמה ,ובג לע
לע םיננוצ חרק ימ לש ילד תוקד שמח ךותב ךפש יולאש .יולאש ןפטס
קקחתש הרוצב תאז השעו ,תיטפמיסה למנה ריעמ םיחרואה לש םתובהלתה
םיבצעה זכרמו המשנה ,בלה - סיסקובא יסוי .ךיפה יתלב ןפואב םנורכזב
יתלבה החיגנל וכיח םלוכש העשבו ,ןימימ ןרק רודכ היבגה - ר"תיב לש
הלוגס ידיחיל קר רומשה חור-ראשבו יולאש ול םמורתה ,הרואכל תענמנ
תמשנ אוהש ליגרתה תא תמלשומ הרוצב עציב - הלאכ שי םא - והומכ
.תרפסמה תטיעב - ןוימדה תיצמ ,ביהרמה ,יביטקרטאה לגרודכה לש ופא
ירוביח - וילע המושר תחא תבותכ קרשכ יולאש לש ולענ הצקמ סט רודכה
הרוחש-הבוהצ הבל - החקרמכ היה ידט .םייניב תונחת ילב ,תורוקה
רעש לע החמש ןיב תושאונ ולטלטה ר"תיב ידהואו םיעיציה תא הפטש
לכ זחשומה דוחה ןקחש לש םלשומה עצבמהמ תולעפתה ןיבל ןויוושה
אל ידט לש רצבמה תומוח ןיב הלומהה .יולאש ןפטס ,ר"תיב לש ךכ
תיטנגילטניא ,המכח העיגנב םעפה ,בוש ץקע יולאש רשאכ ןיידע החכש
לש רושיק תילוח - אל םא ימ וילא ריבעהש רודכ לש הארשה תאלמו
.סיסקובא יסוי ,םילשורימ םיחבטה בר ,ישמה עגמ םע ןקחשה ,דחא שיא
,טלחומ תונותשע ןדבאו םישוח לובלב ,םלה לש בצמל הסנכנ ופי יבכמ
ר"תיב לש תינסרודה הפקתהה ידי לע הבגנש זפמ רקי ריחמ ךכ לע המלשו
ביבא-לת יבכממ ועיגה זאמש שיאה - היליבס .תורופס תוקד ךותב םילשורי
ךישמה - לבב לש םייולתה םינגב רידנ בלחס ומכ הריבה ריעב חרופ
קדוצו ירזכא ,קייודמ רעש םע רבעש עובשה ןמ ולש הרידאה הפונתה תא
לש הנוראב ןורחאה רמסמה הז היה זא .יאופיה הלב דוד לש ותשרל
לאמש דצב ולש תפחוס הצירפ םע ,היליבס ןמיס םעפהו ,הילצרה יבכמ
העיגהש הלבטה תלעונ לש רמה ץקה תליחת תא קר ,הבחרה יתאפל דע
- הרזח הכרדב ונלש האגה הפולאה לש הילגרל םודה שמשל ידכ ידטל
תונועה יתשב חטבל עובקה הנכשמ התיהש ההובגה תרמצל - ילוא ילוא
ירחא םירשעה הקדב שרגמל סנכנ ,םירבחו תורבח ,היליבס .תונורחאה
,ששואתהלו םוקל השקתה הנממ הרבעב אשדה לא דרוה יטנגלאה רודנאשש
,וצרת םא ותוא דירוה ,וב עגפש ןקחשהש קפס לש וליצ-לצ יל ןיאו
ברוצה ,השקה םויה תא תוחמל הצרי היליבס לש ותסינכל ןיפיקעב םרגו
תדרל םיחמש ויהש - םיפוצה .ונורכזמ םלוע ןוארדל הזה ליפשמהו
הנתמ הקספהל םייתוקד ולביק - 1:3 לש קצומ ןורתיב קחשמה תקספהל
לעופהמ עיגהש שיאה ,םתצובק לש תורשפה רסח ררוקסהמ היופצ יתלב
ערופו ,הרבעש הנשב תופילאה ברקל ר"תיב לש הרמה התבירי ,ביבא-לת
ר"ויה ,שדד השמ םתח םהילע ךכ לכ םירקיה תורטשה תא תבש ידמ טעמכ
תגייוסמ הכימת תורמל ,תירטש רפוע .תימלשוריה הצובקה לש האלנ-יתלבה
הבחרה זכרמב זפ תריסמ לביק ,ר"תיב לש םיאלפנה םידהואה דצמ והשמ
ךישמה רתויב ההובגה המרב ץולחל יוארכו ,האלנ יתלבה יול קילומשמ
ץרוק ,ךכ-לכ ןימזמ ,ךכ-לכ לודג עתפל הארנש בחרמה לא רשיה ושארב
.רעשה תורוק ןיב םהל םיערתשמה םיפסכנה םירטמה תעבש ,ךכ-לכ
התסובת תא ךופהל התעדב השוחנ איהשכ ר"תיב התלע הינשה תיצחמב
תוחוכה יסחיל רשאב קפס ריתות אלש הלפשה ,שממ לש הלפמל ופי לש
ןשי-שדחה הנמאמ .ידטב םייניעה רקנמ ןוידטצאה לש חפוטמה אשדה-רכ לע
תינועבצה םירברפה תצובק לש הלמס םינש ךשמב היהש שיאה ,ופי לש
,תסרוקה הדימריפה לש השארב םויה דמועש לוכי-לכה רבעה ןקחש ,וזה
תועט חקמ השע ,הננוא השמ ,ופי יבכמ לש תקסרתמו תלשוכה ,תטטומתמה
אקווד שרגמהמ איצוהל רחב ותצובק לש ימונורטסאה רוגיפה חכונל רשאכ
ןיידעש ונלש הריכבה הגילב םינקחשה ןקז ,תוומלאה-ןב ןהכ םיסינ תא
הלעמב ליפעהל םישקתמ וליג ינבמ םיבר םיברש העשב תותשר דיערמ
הווחמבו וילגר לע םק ימלשוריה להקה .עיציה ימורמ לא תוגרדמה םרג
יגולויבה אלפה ,הזה לוחה-ףועל תוכשוממ עירה השיגרו תשגרנ ,תשגרמ
אלה - לגרודכה תקוחל קרו ךא תייצמו האירבה יקוח לכ תא רתוסה
תוא הזה ףוליחב ואר ןטשק רורד לש ויכינח .ןהכ תיבל םיסנ אוה
ופי המירהש ןבלה לגדל וסחייתהו ,םיחרואה לש יאנת אלל העינכל
םעזה תוכומ ויניע לומ לא תויתנגפהב ףנפנתמה םודא טוטרמס לאכ
םותח היהש שיאה ,יולאש ןפטס .ושידב םסחנש ןסר חולש חגונ רוש לש
,הינשה תיצחמב ופי לש בקונמה הרעש לעמ ןילותבה םורק תעירק לע
יטגרנאה רמאה לש בחור רודכש רחאל תשרה תא קחשמב תישילשה םעפב םירה
תוא היה ר"תיב לש ישימחה הרעש .ביריה תבחרב הקלובמו הקוב רצי
רפסמ לש תינקספו תקייודמ ,תיגרוריכ החיגנב ךישמהש ףסונ חטמל
.יולאש לש הטיטרמ רודכ תמרה ירחא בוש ,תירטש רפוע הרטמה ץולח ,רשע
,בנגל תארוקה הצריפ תניחבב התיה םיחרואה תורושב הררתשהש הקינאפה
ילאמשה רשקה ,ר"תיב לש ישילשה ירגנוהה היה הזה הרקמב עשופהו
אוהש המודו םירוחש םיבוהצה םידמב הינשה הנועה ול וזש םיילגרה לק
הגיזמ והארמב ריכזמה הירגנוה תרחבנ ןקחש ,קחשמל קחשממ חבתשמ
רמאה לש ורעש .רמאה ןווטשיא ,הליהת רוטע איבצמו עונלוק לילא לש
םיקלח העבשב םילשורי ר"תיב התיחנהש המולהמל םלוה םויס תוא היה
וקמ טעבנש ירזממו חקיפ ,ימומרע ,םכח רודכ - המיאה תמולה ופי לע
לחיי ףאו ןיתמה ,הפיצ רשא יאופיה רעושה תעתפהל שרגמה לש ןרקה
רודכה תא ףוטקל שולק יוכיס לש והצק ץמש ולו ול ןתיתש בחור תריסמל
תחצונמה הצובקה לש החצמב םיעיבטמה םיהבגל קוסנל האצותהמ עונמלו
.תוכורא תוכורא םינש דוע החמיי אלש ןיק תוא

.תוכורא

(ןאכ אבומה חווידל רשק ןיא לולהב ריהוזל)תימואלה הגילה
8 רוזחמ
22 הפיח לעופה 1
18 ת"פ לעופה 2
16 םילשורי ר"תיב 3
13 ןולוח םירירפצ 4
האלמה הלבטל- יולאש ןפטס
הישילש דוע


םע הקחיש ר"תיב
,קאיטירט ,ןייפנרוק
,יחרזמ ,יול ,חלש
סיסקובא ,בוקינסלט
(היליבס) רודנש, רמאה
תירטשו יולאש

7 רוזחמ
[Down] [Up]
(םי)לוג הזיא
4:1 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
[Beitar Lamp]
,הגילב םינורחאה םידספהה ינש ירחא - רבוטקואב 31 ,הילצרה
םירירפצ דגנ רבעש עובשב קחשמב ר"תיב לש השלחה תלוכיה חכונל רקיעבו
תורמל) הילצרהב םיה ךרדב ןוידטצאל דע עיגהל םעט ןיאש יתטלחה ,ןולוח
לש ותפוקל יפסכ תא לשלשל ,(תנייוצמה "'גאח לא" תדעסמל תוכימסה
.ינופצה עיציבש קיטסלפה תואסכ לע תועש שולשכ לוכסיתב תבשלו ואדנל ילא
דגנ הילצרה יבכמ לש הקחשמ לש רישיה רודישב תופצל יתרחב תאז תחת
ילש קחשמה תיארו ינויסנמ ריתעהל תונמדזה התואבו ,םילשורי ר"תיב
תדהא םוחתב םינושארה וידעצ תא השועה םימת החפשמ בורק - יחצ לע
תוגספה תא הריגסמ הניא - ר"תיבל 1:4 - הנותחתה הרושה .לגרודכה
ןלהל ןתוא איבמ ינאו ,רודישה ךלהמב יתילעתה ןהילא קחשמה תנבה לש
.ןטשק רורד לש ונויעלו רוביצה תלעותל
םינורחאה תועובשה לש הזמ טעמב הנוש ךרעמב קחשמה תא החתפ ר"תיב
ףסונב .קאיטירט לש ותמלחהו במוד יסא לש ותיעצפ לש אצוי לעופ -
ןליאו יול קילומש - םיינמיה םיניגמה ינש תא ףתשל ןטשק רורד רחב
ןתינ - רבעש עובשל דע ןימי דצב רובק היהש - יולאש ןפטסלשכ ,רכב
תצחול איהשכ בר ץרמב ליגרכ החתפ ר"תיב .שרגמה זכרמב שפוח רתוי
עגרי תינושארה תובהלתהה ירחאש יחצל יתרבסה .שרגמה לכב הילצרה תא
תוקדה םירשעב .ונלש הבחרל תולקב ועיגי םיחראמהו ר"תיב לש קחשמה
הפקתה ףא .קוחרמ םלוכ ,הטיעב תונויסנ המכ הילצרהל ויה תונושארה
לש הטילשהמ םשרתה יחצ .תיר"תיבה הנגהה תא רובעל החילצה אל םהלש
,ררדכלו ץוחלל תעדוי ר"תיב :ותוא עיגרהל יתרהימ ינא לבא ר"תיב
הריסמה תא אמגודל חק .הזמ אצוי אל - לשמל םילוג - ישעמ והשמ לבא
ץולחל דעוימש ךורא רודכ .24-ה הקדב ול יתרמא ,בוקינסלט לש וזה
וליפא רודכה םע תירטש תושעל לוכי רבכ המ - םיניגמ השולשב ףקומה
תא ואלימש החמשה תוקעצב ועלבנ תונורחאה םילימה ?וילא עיגי הז םא
תויטנגלאב רצע תירטש רפוע .ילש יפמ ,העתפהה הברמל ,ועקבו ,רדחה
ינוציחה קלחב טעבו םיניגמה ןיב םדקתה ,הזחה לע ןא'ז לש רודכה תא
הכישמה ר"תיב .ןעוצקמ לש רעש .הקוחרה תינמיה הניפל לאמש לגר לש
הארנ יחצ .ולצונ אלש םיבצמ המכל ועיגה רמאהו יולאש ,תירטשו ףוקתל
יתרבסה ,"רעשה" .ותובהלתה תא ןנצל יתרהימ ינאו ר"תיב לש ץחלהמ בהלנ
לע םייאל תונויסנה בורו ,תופקתהב טעמל אקווד ר"תיבל םרוג" ,ול
ותונמוימ לשב טעמכ יוכיס תרסח הלועפ ,רודכ תהבגהב םיליחתמ רעשה
?הבוגתב יחצ לאש "?םיקבחתמ םה המל" ."ימוקמה רעושה ,ידראליג לש
לביקו הרצק ןרק איצוהש ירחא הבחרל רודכ רמאה היבגה 40-ה הקדב ,ןכאו
הבחרל סנכנ - הרבעש הנשב יזרח ןולא אלימש דיקפתב- חלש רימא .הרזחב
.תילאמשה הניפל בוביסב חגנו םיניגמה ירוחאמ םמורתה ,ןוכנה עגרב
.רעשה ךותל ודימ ךישמה רודכה לבא תעגל קיפסה יראליג
תיצחמה ךותל תוקד עבש לבא ,ימיטפוא יתייה 0:2 לש תיצחמ תאצות ירחא
רישי ןוניכב קזח ישפח רודכ טעב תג איג .שדחמ קחשמה חתפנ הינשה
ריעצה ץולחהו הבחרה זכרמל ףודהל חילצה קיציא ,ןייפנרוק לש ופוגל
הטעימו תוריהזב קחשל הכישמה ר"תיב .המינפ קוניזב חגנ רגיצנד ןרוא
תמדוקה ותצובק לומ הארנכ שגרתהש ,רכב ןליא תא איצוה ןטשק .ףוקתל
.לאיצנטופ-ברו ריעצ רשק ,יחרזמ ןתיא סנכנ ומוקמב .קיודמ אל קחישו
יונישה תא םילשהל ידכו ,יר"תיבה הדשה זכרמל "טקסומ זוגא" סינכה ןתיא
ירחא תוקד יתש .תירטש רפוע לש ומוקמב היליבס רינ תא ןטשק סינכה
קחרמב ר"תיב תוכזל ןישנוע תטיעב הקספנ - 72-ה הקדב - רינ לש ותסינכ
וניאש ,יחצ .יתננחתה "רעשל אל קר ,יסוי" .רעשהמ םירטמ 30-כ לש
ןחנ סיסקובאש ול יתרהבה .רבסהל קוקז היה ,הצובקה יזרב ינומכ יקב
הסנמ יסוי .והשמ אל ,תושעל המ ,קוידה לבא תינתמיא הטיעבב םנמא
ןיב םירזפתמ םירודכה לבא רהוז קיציא-הל-הא רעש עיקבהל םינש רבכ
היה יסוי לש רודכה ! ל ו ג ה ז י א ..ה לש וידיו תמוסרפה יטלש ,םיעיציה
תונשל קר ידראליגל הרשפיא הטיעבה תמצע לבא רעשה זכרמל םנמא ןווכמ
דוע יל היה .ןוכנה דצב - תינמיה הרוקה דיל תחנש רודכה ןוויכ תא
יתפדעה ילש תומדוקה תויזחתה לש תודבתהה רואל לבא ,יחצל דיגהל והשמ
אוהש םעפ לכב טעמכ ר"תיבב עיקבמ היליבס רינש רמול יתיצר .קותשל
,הנגההמ רודכ רמאה לביק 89-ה הקדב .הפה תא יתמתס לבא ,העיצפמ רזוח
דיל תמ חטשל תקיודמ תריסמ ררחישו םיינאילצרה םירשק השולש ךרד רבע
הניפל רוצעל ילבמ טעבו רודכל עיגה היליבס .ביריה תבחר לש ינמיה דצה
ינאו םויסל יול ריאמ טפושה קרש תוקד שמח ירחא .תינמיה ,הקוחרה
אל" - בל ומיש - רמאש ונלש רשכומה ץולחה לש וירבד תא אמצב יתעמש
בושח אל - רמוא ינאו ".החצינ הצובקהש בושח ,עיקבה היליבסש בושח
.עיקבה היליבסש בושח ,הז תא רמא היליבסשתימואלה הגילה
7 רוזחמ
19 הפיח לעופה 1
18 ת"פ לעופה 2
13 םילשורי ר"תיב 3
13 א"ת לעופה 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
חלש ,קאיטירט ,ןייפנרוק
,(יחרזמ) רכב ,יול
סיסקובא ,בוקינסלט
רודנש, רמאה
(היליבס) תירטשו יולאש

6 רוזחמ
[Down] [Up]
לגרתנו דחא דוע
2:1 ןולוח םירירפצ - ר"תיב
[Beitar Lamp]
אצוי אל םהב םיקחשמה םירידנ - רבוטקואב 24 ,ידט ןוידטצא
ךרדב םימייתסמו םומעשב םינייפאתמ םה ,הלאכ םנשי םא .הצורמ הפוצ ףא
ךפהמ ,םירעש ללכש קחשמ ידטב םייקתה םויה .םירעש לוטנ וקיתב ללכ
םירירפצמ שאלפ ןרוא) ריעצ ןקחש לש םולאלסב הפהפי רעשו 1:2-ל 0:1-מ
הצובקלש הטושפה הביסהמ םיבזכואמ םיפוצה לכ ואצי תאז לכבו ,(ןולוח
המכ תחא לע ,ץוח יקחשמל םיעסונש הלאכ אל יאדווב ,םידהוא ןיא וזה
לכסתמה לגרודכה ןגפמ תאש ,אופיא ,הרק ךכ .ידטב םימייקתמ הלאשכ המכו
אלא .דבל תוארל ,הצובקה ידהוא ,ונא ונצלאנ אל םילשורי ר"תיב לש
תרשופה תלוכיל קר סחיל רשפא יא ,ןולוח םירירפצל 2:1 ,דספהה תאש
עובקל רבכ רשפא הנועה ךותב םישדח השולש ירחא .ונלש םינקחשה לש
ומכ .תוביריה תוצובקה רובע תוחפל .םונהיג תויהלמ דואמ קוחר ידטש
הצובקה ,הצובקה תא דדועי להקהש םוקמב ,הצובקה ינקחשמ דחא ונל רמאש
,םעפ ומכ ,אלמ רבכ יחרזמה עיציה קחשמה ינפל העש .להקה תא תדדועמ
ףוריט לש חתור ןשבכ רשאמ יושירה דרשמב רות רתוי הריכזמ הריואה לבא
םיעוגעגהש ,היליבס רינל היה םש יתעמשש יתועמשמה דודיעה .רוחש-בוהצ
34-ה הקדב ומכ ,העיקבמ ר"תיבשכ .קחשמה תוקד ופקנש לככ ורבג וילא
תזורחמ ץיברמו עגרל להקה ררועתמ ,רמאה ןווטשיא לש וילגרמ ,םויה
רעשה .(ינמנ תחפשמל עגונב תיטרדנטסה הנחבאה ללוכ) םיריש לש תחא
תוקירש םיר"תיבה תא וויל תיצחמה םותבו דודיע לש תוקד שמחל קיפסה
הביטיה שממ אל ינופצה עיציה לש המלשהה ,בגא .םיעיציה תשולשמ זוב
יצח ידימת הארמ ןוידטצאל הוושמ םיפוצה לש רוזיפה ןכש ר"תיב םע
ררבתהש דע ,החיתפב שממ העורג התארנ אל ר"תיב :קחשמל עגרל רוזחנ .קיר
רפוע .העקבה יבצמל ללכ העיגמ אל לבא רודכב הקיזחמ איה הנשה ליגרכש
ופתושו ,תוליפנ יתש רשאמ רתוי רציל חילצה אל הרטמ ןקחש היהש תירטש
ינשה וקב .רעשה תא ללכ ןכיס אל לבא םיפי םיכלהמ המכב ףתתשה יולאש
,םייזואוטריו םיכלהמ המכ גיצה רודנאששכ תחנ לש םיעגר המכ אקווד ויה
,תונושארה תוקדב תוביהלמ וארנש ,הדשה זכרמב תויפוסניאה תויורסמתהה לבא
ןרק רשאכ ,ירקמ היה ר"תיב לש רעשה .ןמזה ףלחש לככ תולכסתמ וכפה
.רמאהל העיגהו במוד ידי לע רעשה בחורל החגננ ןימימ בוקינסלט לש
חמש היה הארנו הבורקה הניפב ההובגה תשרל חור רוקב טעב ןווטשיא
.תוינש המכ ךשמל
םיעוריא ינש טעמל ,יללכ ןפואב הנומתה התנתשה אל הינשה תיצחמב
ינפ לע םירירפצמ ריעצה שאלפ ןרוא ףלח 47-ה הקדב .האצותה תא ועבקש
המינפ תונמוימב טעבו ןייפנרוק תא ףקע ,ןימי ףגאב ר"תיב תנגה לכ
אוחמל יחרזמה עיציב להקה לחה םלה תוינש המכ ירחא .הלק אל תיוזמ
םירשע .תומרוצ זוב תוקירשב קחשמה שודיח תא הווילו הפיה עצבמל םייפכ
ףאל םיאתמ אל ולש רואיתה לבא ,רעש דוע ר"תיב הגפס ךכ רחא תוקד
םגו תצרפתמ הפקתה אל ,ישיא עצבמ היה אל הז .לגרודכה םלועמ האשילק
ץולחה ןיבל ר"תיב לש םימלבה ןיב הלועפ ףותיש היה הז .הנגהב רוח אל
רבע ןייפנרוק לש הבחרה ןוויכל ימתס ךורא רודכ .ןולוח לש ירגינה
ןיב .המינפ דיימ ותוא טעבש עתפומה ץולחל עיגהו במודב עגנ ,דחא םלב
,תירטש רפוע לש ומוקמב הנחוא ילא תא ןטשק רורד סינכה םירעשה ינש
ריבעה ילא .ץחמ והשזיאב תפלחתמ ר"תיב לש תוימנאהש המדנ היה עגרלו
םוקמב וררדכ וא ורסמ הלא לבא סיסקובאו יולאשל םיפי םירודכ ינש
םע רדתסמ וניא אוהש הנחואב היה רכינ ינשה רעשה ירחא .רעשל טועבל
.הצוחה הדידו הבחרב עצפנ אוה שמחו םינומשה הקדבו ריהמהו ףופצה קחשמה
,בצוה וב ,לאמש ףגאב הנפמ איבה אל חלש רימא תא ףילחהש יחרזמ ןתיא
לכוא אל ירעצל .תילכת ילב 16-ה וק רוזיאל עיגהל הכישמה ר"תיבו
םיקקפהמ תוקמחתהל ןתוא יתלצינ ןכש ןמזה תפסות תוקד שולש לע חוודל
.ידטמ האיציב
תינכת אוה אלה ,ןושל ינינפ לש הלדנ יתלבה רוקמהמ ,ךויחב חנקנ
."םירעשו םיריש" וידרה
"?ןוידטצאב וישכע שי םיפוצ המכ ,ןונמא" :ןירובד ינד
"ףלא רשע-השישכ" :ראפ ןונמא
"ףלא רשע השימח יל תרמא הקד ינפל" :ןירובד ינד
"ףלא דוע וסנכנ" :ראפ ןונמאתימואלה הגילה
6 רוזחמ
16 הפיח לעופה 1
15 ת"פ לעופה 2
11 ת"פ יבכמ 3
10 ןולוח םירירפצ 4
10 םילשורי ר"תיב 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
(רכב) חלש ,ןייפנרוק
בוקינסלט ,יול ,במוד
סיסקובא ,(יחרזמ) יערד
רודנש, רמאה
(הנחוא) תירטשו יולאש

5 רוזחמ
[Down] [Up]
םימודא ידמ רתוי
0:1 ר"תיב - א"ת לעופה
[Beitar Lamp]
הצרח תיעיברה הקדב ןישנוע תטיעב - רבוטקואב 17 ,דליפמולב
היה אל וליפאו) לדנפ היה אלש הדבועה תורמל לבא ,קחשמה לרוג תא
דחוימב ילמס עגר .הילגר ומב קחשמה תא הדיספה ר"תיב ,(ילובג הרקמ
ךותב רודכ יולאשל "בנג" תירטש רפוע רשאכ ,שמחו םישולשה הקדב היה
בותכל קיעמ תויהל ליחתמ םינשה םע .הצוחה ותוא טעבו שמחה תבית
ןושאר לש 0:1-ה ךרד ,ידטב עבש-ראב לש 0:1-המ .הלאה םיקחשמה לע
דחא קחשמב רבודמש המוד ,דליפמולבב אבס-רפכ לש 0:1-ל דעו ידטב
יכלהמ רופסניאו דחא ישפט לוג .םינש שולש רבכ תופילח שדחתמו קספנש
הווקת םולש תא יולאש ספת תיעיברה הקדב :תודבועה .םיבוהצה לש קרס
םילכמ םתאש ינפל .לדנפל המ םושמ קרש ןיילק תימע טפושהו ,הבחרל ץוחמ
ותוא םלעתה הינשה תיצחמבש ןובשחב וחק ,םכינפלש רקיה ךסמב םכמעז תא
םלבה גהנש גוסהמ) הבחרה ךותב חלש רימא לש הרורב הריבעמ טפוש
.(םיטפושה ול וחלס םש םגו ,א"ת יבכמב קחיששכ הנחוא ילא לע תושעל
.תוקחרה יתש ירחא ,םינקחש העשתב קחשמה תא לעופה המייס ןכ ומכ
ויה םימודא העשת ןיפוליחלו ,ידמ תוחפ ויה םימודא ינש לזמה עורל
תויונמדזה יתשל קר ועיגהו ץחמ רסוחב ופקתש םיר"תיבה רובע ידמ רתוי
הקדל ךומס לעופה לש רעשה וק דע עיגה רודכה .קחשמה לכב תוישממ
הזש הינשה הקדב רבכ עדוי התאש םיקחשמ שי ,תושעל המ ,לבא םיעשתה
סנכי אלתימואלה הגילה
5 רוזחמ
13 הפיח לעופה 1
12 ת"פ לעופה 2
11 ת"פ יבכמ 3
10 םילשורי ר"תיב 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,חלש ,ןייפנרוק
(יול) רכב ,במוד
סיסקובא ,בוקינסלט
רודנש, (ןמכייר) רמאה
תירטשו (יול) יולאש