הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1998/99 תנוע
ראורבפ - ראוני
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
3:0 םילשורי ר"תיב - םילשורי לעופה
1:1 הפיח יבכמ - ר"תיב 1:1 םילשורי ר"תיב -צ"לשאר ינוריע
2:4 דודשא ינוריע - םילשורי ר"תיב 0:2 ת"פ יבכמ - ר"תיב

19 רוזחמ
[Down] [Up]
רפס-תיב ונל ושע
3:0 םילשורי ר"תיב - םילשורי לעופה
[Beitar Lamp]
הזו ,רזכא קחשמ אוה לגרודכ - ראורבפב 20 ,ידט ןוידטצא
,דימת םיארי םיקזחה ,סנל דימת תווקל םילוכי םישלחה .ומסיק דוס
יופצ אל דחא םרוג קיפסמ םימעפל .שרגמה לע תוחוכה יסחיל רשק אלל
גזמ וא טפוש לש תועט ,רעוש לש לודג םוי ,ץולח לש רוחש םוי -
ןורחאה םלועה עיבג רמגב היה ךכ .היצסנס רציל ידכ - גירח ריוא
הקרבה הקיפסה ובש ,ימלשוריה יברדב םג הרק ךכו ,ליזרבל תפרצ ןיב
.םילשורי ר"תיב תא חצנל ידכ ,יחרזמ יסוי ,לעופה ןמאמ לש תחא
בוש חיכוה יחרזמ לבא ,ר"תיבל 0:3 ,םנמא ,התיה תיפוסה האצותה
תפוסא רשאמ רתוי הבוט הצובקל יוארש ימומרע לגרודכ לעוש אוהש
דיקפת תא ,םירחא םיבדנתמ ןיאב ,םיאלממה םודאה ישבול םינבבוחה
- םילשורי לעופה ישנא ונייארתה עובשה לכ ךשמ ."תינוריעה הבירי"ה
.חתפמכ רגוח תווצמ ומייקו - יאנספאה רזועל דעו שארה בשוימ
יטקט ךרעמ תנכהב דורט היהש ,יחרזמ יסוי היה הקיתש לע רמשש דיחיה
דגנ קחשמל תוננוכתהב היעבה .יחרכהה םומינימל הסובתה תא םצמציש
.ר"תיבב הנושארבו שארב היולת קחשמה תאצותש איה םילשורי ר"תיב
,הפיח יבכמ אל ,םרוז ר"תיב לש קחשמהשכ .הבוט יכה איה ,הבוט איהשכ
.התוא רוצעל תולוכי סר'גנייר וגזאלג אל וליפאו הפיח לעופה אל
.ןוחצינ לע םולחל רתומ ןולוח םירירפצל םג ,תקרוח הבוהצה הנוכמהשכ
יכרעמ המכ ןיכהל ךירצש ,ןמאמל יתימא רגתא אוה הזכ םיניינע בצמ
תוינכתה תא ןיבהל וינקחשל םורגל - ךכמ השקו םייביטנרטלא קחשמ
לש הנגפהב םא ןיבו תימעפ דח הקרבהב םא ןיב ,יחרזמ יסוי .ולש
,תבש םויב .הזה ידרוגה רשקה תא ךותחל ךרד אצמ - תדלומ תונלובחת
דחא .קחשמה תחיתפל רוצ לייא טפושה קרש םיירהצה ירחא שולש העשב
חוגנל ,לקתל ,טועבל ,אשדה רכ לע ץצורתהל ולחה ר"תיב ינקחש רשע
.וו-ה'זד לש הלק השוחת םתרכהל לחלחל הלחה תוקד ךותב לבא ,רוסמלו
רורב היה רבכ תיצחמה ךותב העש עבר .רדסב היה הל ,רמאל ךיא ,והשמ
ישרגמל רהימ בוהצה להקהשב ,לגרודכ לש תוקד םיעשת ירחא .הרוק המ
יסוי לש ןוחצינה היה ,וילילאל תודוהל וליפא רוצעל ילב היינחה
תונועב םילשורי ר"תיב יקחשמ לכ תא חתינ ריעצה ןמאמה .םלשומ יחרזמ
חור תא ביתכהל הביריה החילצה תחא תונמדזהב קרש הליגו ,תונורחאה
הקחישש הצובקהו ,1998 יאמב 2-ב היה הז .ולש האצותה תאו קחשמה
רתוי דחא רעש םנמא העיקבה ר"תיב .ןאש-תיב לעופה התיה ר"תיב דגנ
הנתנ טושפ ןאש-תיב .ןוחצינה לע גנעתהל הלכי אל לבא ,התבירימ
תוגיגח לע םג הביעמ איהשכ ,ךרע רסחל קחשמה תא הכפה ךכבו ,חצנל הל
ךרדה ,יחרזמ יסוי ןיבה ,וז .רתוי רחואמ עובש ר"תיב לש תופילאה
לעש ךויחה לבא ,תודוקנה תא ילוא חקית ר"תיב .יברדב חצנל הדיחיה
,לעופה ינקחש .דעומ רצקו יתוכאלמ ,הפר היהי הלש םידהואה ינפ
לכ ךשמ םיר"תיבה תא וכיבה ,םהלש ןמאמה תוארוה לש םלשומ עוציבב
םיסאפ-לבאד וליחתה ,הצוחה םירודכ וטעב ,םהיביריל ורסמ םה .קחשמה
ולשכנ ,שרגמה בחורל תילכת רסוחב וררדיכ ,ןרקה וקל רבעמ ומייתסהש
תובולע תוגצה ומייבו טפושה םע ךרוצל אלש וחכוותה ,םיטושפ םילוקיתב
שרגמה לכ לע ץחלב קחשמה תא וליחתה םתומימתבש ,םיר"תיבה .העיצפ לש
םהלש םינואה רסוח תא וניבהשכ ןיינע הרהמ דע ודביא ,תובהלתהבו
,םודאה רעושה ,רבוארטש ןריל .םהיבירי םהל ונמטש תדוכלמה לומ
תא רפה רשאכ הליגש יביטרופסה תעדה לוקיש לע חבשל ןויצל יואר
ךורשה .םירעש השולשמ רתוי שובכל ר"תיב יצולחמ ענמו ןמאמה תודוקפ
,ולש םייטאפאהו םילבלובמה םימלבה ןיב 16-ה תבחרב ףחיר הזה שימגה
בוהצה ליחנה ינפב ךרדה תא ופוגב םסחו ףרגיא ,ףדה ,םירודכ טקיל
הנושארה םעפב :וירוחאמש תשרה הזז םימעפ שולש קר .ורעש ןוויכל םרזש
רודכה .הבחרל רוסמל הסינו זכרמל ךתח ,25-ה הקדב ןימימ היליבס ץרפ
,םדוקה יברדב ןושארה רעשה לש ךיבמ רוזחשב ,יאלוזא רמותב עגפ
הכחמש ,ןפטס .תילאמשה הניפל 16-ה וקמ טעבש יולאש ןוויכל זתינ
שבכנ ינשה רעשה .רשואמ רוכיש היה ,הגיל רעשל םישדוח השולש רבכ
עיגה ןפטס ,לאמש ףגאב יולאש תא אצמ סיסקובא .תיצחמה ינפל טעמ
יסא ימדקה םלבה עיפוה םש ,ינשה דצל רודכ רשייו הבחרה תניפ דע
הקספהה תא .0:2 רבכו תינמיה הניפל החוטש הטיעב ,ןטק רורדכ .במוד
,םילבכב היזיולטב היפצו שב-שש יקחשמב ,םתסה ןמ ,םיר"תיבה וליב
.םיישונא םילושכמ ןיב הלק הציר לש תועגיימ תוקד 45 דועל ולע זאו
לאמשמ הבחרל סנכנש ,היליבס רינל הפהפי רודכ רודנאש רסמ 55-ה הקדב
תמאב ראשה .הקוחרה תילאמשה הניפל רעושל רבעמ תקייודמ תשקב טעבו
תא ואר וליפאו םיבצמל ועיגה ,םישלושמ ושע םיבוהצה - בושח אל
ותוא הזל היה לבא ,קינלטסוק לש הטיעב תחא םעפ ףדוה ןייפנרוק
.ינשה בכרהל ןושארה בכרהה ןיב ןגו תיבב ןומיא קחשמל שיש ךרע
בכרהב קחשל םילוכי לעופה ינקחשמ םיטעמש ןוויכמ ,תוחפ וליפא
.ר"תיב לש ינשהתימואלה הגילה
19 רוזחמ
48 הפיח לעופה 1
39 םילשורי ר"תיב 2
39 א"ת יבכמ 3
36 הפיח יבכמ 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,חלש, ןייפנרוק
,(רמאה) יערד ,במוד
,בוקינסלט ,(יול) רכב
,(ןמכייר) סיסקובא
היליבס ,רודנאש
תירטשו יולאש

18 רוזחמ
[Down] [Up]
1:1 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב [Beitar Lamp]
0:3 תוחפל ליבוהל םיכירצ ונייה תיצחמה דע .דחוימב לכסתמ קחשמ
הינשה תיצחמב .וצימחה יולאשו היליבסו תחא םעפ קר שבכ תירטש לבא
קחרוה (75) ךכ רחא .תולקב חקל 'ץיבודיודו שלח לדנפ יולאש טעב
עבקו לדנפה תא סינכה יסייק םרודאו הבחרב הריבע תובקעב יחרזמ ןתיא
.האצותה תאתימואלה הגילה
18 רוזחמ
45 הפיח לעופה 1
36 םילשורי ר"תיב 2
36 א"ת יבכמ 3
36 הפיח יבכמ 4
האלמה הלבטל17 רוזחמ
[Down] [Up]
1:1 םילשורי ר"תיב -צ"לשאר ינוריע [Beitar Lamp]
ראורבפב 6 ,צ"לשאר
תצק דוע הקחיש ר"תיבו 16-ה הקדב הפי רעש היליבסל לשיב תירטש
ויה ןושארלו ,54-ה הקדב ןהכ יפר הוושה הינשה תיצחמב .המלענש דע
.קחשמה תא חצנל תויונמדזה המכתימואלה הגילה
17 רוזחמ
44 הפיח לעופה 1
35 םילשורי ר"תיב 2
35 הפיח יבכמ 3
33 א"ת יבכמ 4
האלמה הלבטל16 רוזחמ
[Down] [Up]
דלונ בכוכ
0:2 הווקית-חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]
ר"תיב ןיב קחשמב 80-ה הקדב - ראוניב 30 ,ידט ןוידטצא
לג ידטב יברעמה עיציה ישנא ועמש הווקית חתפ יבכמ ןיבל םילשורי
ןומההמ עקבש שערב הנוש היה והשמ .םלומש עיציה ןמ דודיע תואירק לש
,"ררועתהל יברעמ" רישל המד אל הז .שמשה לא וינפשכ בצינה בוהצה
.ר"תיב ינקחשל דודיעה ירישמ דחאל אל םגו שאוימה "קחשל ר"תיב"ל אל
ועיגהש תוקעצה לושחנב רכזוה אל ינמנ יבא לש ומשש וליפא היה המוד
תא וחיני יברעמה עיציה יבשויש ידכ קיפסמ גירח היה רבדה .חרזממ
םהיתושנמ תונידעב ושקבי ,םהלש םייראלולסה םינופלטה תא ובכי ,םהינותיע
ינשה ורבעמ םילימל ובישקיו ,תוחפוטמה ןהינרופיצ תא ףיישל קיספהל
.אשדה רכ לש
.תובוצקה תואירקה ודהדה "יחרזמ"
.המהדתב טמשיהל ולחה יברעמה יבשוי לש םהיתותסיל "יחרזמ"
םיצור" יטסילאירוסה ףוריצב לבתמ אוהשכ ,עירהל ןומהה ךישמה "יחרזמ"
."ןתיא לש לוג
.0:2 החצינ ר"תיבש הדבועהמ ןיינעמ רתוי הברה הזש ודות

םויה שמימ ,"דיתעה תושדח" דומעב ונלש רתאה הפצש יפכ .הרק הז ,ןכ
,רעש עיקבה אל אוה ,אל .וילגרב ןומטה לאיצנטופה תא יחרזמ ןתיא
תיצחמ ךשמל חיכשה שרגמה לש לאמש דצב ולש ןיוצמה ףגאה קחשמ לבא
ונבוהא ,סאלאפ לאטסירק לש לספוסמה םיילגרה ךורא הניגמ תא המילש
ןתיאו ףטח ןתיא ,ררדיכ ןתיא ,ץרפ ןתיא .םלסמא "לארשי ךלמ" דוד
ויתובקעש יחצנה 7 רפסמ לש וייח תא ררממ םינש רבכש הז ,להקהו ,ריבעה
לומגל עדי הזה להקה ,1991-ב הירבט לעופה לומ ורעש ירחא טעמ ומלענ
,הזה קחשמב הרק רבדהש ,בגא ,בוט .תגייוסמ יתלב הבהאב יחרזמ ןתיאל
הנושארה תיצחמה תפרח תא החיכשה ןתיא לש תימואתיפה ותחירפ ןכש
,רודנאש לש דחא רעש טעמל) ביריה תבחרל העיגה אלו טעמכ ר"תיב הבש
ילככ הנידמה תפולא תא הגיצה ת"פ יבכמ .(היה אלש לדבנ לשב לספנש
הקדב קר .אוהש גוס לכמ קחשמ חתפל טושפ ץחל תרזעב הנממ הענמו קיר
.זבזוב ןבומכש ןרק רודכב וכז ףאו רעשה רוזיאל םיבוהצה ועיגה 20-ה
דבאלו ררדכל הברמ רודנאששכ ,לבלובמ רושיק ףשח סיסקובא לש ונורסח
הביסה התיה המ ןיבהל להקל םרוג אוהש ךות דצ לא דצמ ענ בוקינסלטו
ףאו רתוי יתילכת ןפואב ר"תיב הקחיש הקספהה רחאל .הכב השטינש ךכל
רדגומה ןפואב ,הווקית חתפ רעוש ירוחאמש תשרב תעגל רודכל םורגל התכז
קזח רודכ רטמ 17-מ טעב תירטש רפוע ."רעש"כ לגרודכה תקוחב
םרטב לבא רודכה לע טלתשהל הסינ רינ .היליבס רינ לש וילגרל ףדהנש
רטממ טעבו ,יעיבשה רוזחמה זאמ רדענש במוד יסא םשמ-יא חיגה חילצה
עצבמה ליחתה קר ןאכ .והשכיא ,המינפ ,בוט ...וביח ןיב לא יצחו
המכ 20 רפסמ לע וטע רעשה שוביכ םע דימ .במוד לש (!םיהדמ) םיהדמה
עיגה ןושאר .ותוא קבחל הרטמב הארינה לככ ,בוהצ םישובל םינקחש
רינ .הנימי ףוגה תייטה ךות תולקב ונממ קמחתה במודו ,יחרזמ ןתיא
,ףפוכתה במוד ןכש ,ריווא ספת םינפל תוטושפ םיידי םע רעתסהש היליבס
ןווטשיאש ינפל עגרו ,תירטש ןיבל רשואמה בוקינסלט ןיב הצריפב רבע
".יס.םא" תא ריאשהו םוקמה לע בוביס השע יחלה לע הקישנ ול קיבדה רמאה
זאו ,רודנאש לצא קר רצענ ונלש ימדקה םלבה .ודיב ותוואת יצחשכ
תוקד רשע .הכרעהו הביח לש תווחמ וילע ףיערהל םינקחשה ראשל ריתה
םירהו וקה לע ץרפ ".יס.םא" ,לאמש ףגאב רמאהל חלש רסמ רתוי רחואמ
עבקו ןימיל לאמשמ חגנ תירטש .םיניגמל רעושה ןיב הבוג יצחב רודכ
תרסח איה - םירוזחמ 16-ב םירעש 15 - תירטש רפוע לש הקופתה .0:2
יולאש היה הרבעש הנשב .ןורחאה רושעה לש םילשורי ר"תיבב םידקת
םע רהוזו הנחוא הלא ויה םדוק הנועו ,םישוביכ 16 םע םירעשה ךלמ
לש תיטרפה הגצהה הליחתה ךרעב וז הדוקנב .הנועה לכב - דחא לכ 14
הווקת-חתפ תונויסנ לכו ,וכרד רבע התשע ר"תיבש המ לכ .יחרזמ ןתיא
תואושתב ול למג ,רומאכ ,להקה .תונוסחה וילגרב ורבשנ לאמש ףגאב ףוקתל
.םירטמה 20-30 יחווטמ ןישנועה תוטיעב תא עצבי יחרזמש שרד ףאו
הביחל ףיסוה קר רבדה ןכש ךכש בוטו ,רבד לש ופוסב טעב אל ןתיא
ינש בוהצ סיטרכ הררג יחרזמ לש תחא הצירפ .םיעיציב ויפלכ החתפתהש
שרגמהמ הווקית-חתפ המלענ (71 הקד) הז עגרמו ותוא רוצעל הסינש ןגמל
קר .ילותח קוניזב ןייפנרוק רצע התוא 90-ה הקדב תחא הטיעב טעמל
הקדב ןטשק רורד ךרעש ףוליח - הינשה תיצחמה לע הביעה תחא הננע
דואמ בזכואמ הארינ רינ .יולאש תא סינכהו היליבס תא איצוהשכ 65-ה
ריבסהשכ תושעל לידגה ןטשק .יתוברת סעכב ביגה להקה םגו ףוליחהמ
טפשמ - "ףלחומ יוארכ ודיקפת תא אלממ אלש ימ"ש וידרב קחשמה ירחא
ונורשכמו וצרממ םורתלו הצובקב ראשיהל היליבס תא דדועי קפס אללש
,לולהב רייהוז לש טפשמ דועב חנקנ ,וידרה תא ונרכזה םא .םוצעה
ןאש-תיב החצינ וב היצסנסה קחשממ חווידש ,וידרה םלוע לש M.C. Escher
".תשרה ילופישב תחנו לגלגתה ,לגלגתה רודכה" :הפיח יבכמ תא ונתוחאתימואלה הגילה
16 רוזחמ
41 הפיח לעופה 1
35 הפיח יבכמ 2
34 םילשורי ר"תיב 3
31 ת"פ לעופה 4
האלמה הלבטליחרזמ ןתיא


םע הקחיש ר"תיב
קאיטירט, ןייפנרוק
,יחרזמ ,במוד ,חלש
,בוקינסלט ,רכב
רודנאש,רמאה
(יולאש) היליבס
תירטשו

15 רוזחמ
[Down] [Up]
תיצחמב רבכ הרגפל ואצי
2:4 דודשא ינוריע - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]

ףלא רשע השולש לש זובה תוקירש - ראוניב 2 ,ידט ןוידטצא
ודיעה דודשא ינוריע לומ םילשורי ר"תיב לש הקחשמ םויסב םיפוצה
תיצחמב 0:4 לש ןורתי .הינשה תיצחמב הצובקה יעוציבמ םתבזכא לע
לגרודכ לש תוקד 45 דוע ירחא ובזכנש תויפיצ םיעיציב ררוע קחשמה
הכירעה ילכ םתושרל ודמע אל םיפוצה לש םלזמ עורל .הבוח ירעש ינשו
,ןלהל םיגדנש יפכ .טנרטניאב םישלוגה להק תונהל לוכי םהמ םיללכושמה
תא טעמכ תונשל ילבמ הבורמ האנה קחשמה לש םלגה ירמחמ קיפהל ןתינ
.תודבועה

ידט יעיצי תא תולילדב ושדגש םיפלאה ינפ תא םדיק םיענ ריוא גזמ
תימלשורי שמש הממיח םיעיציה תאו לצומ היה שרגמה .םיירהצה רחא םויה
ינוריע .הינשה תיצחמה תחיתפל קרב דוד טפושה קרש 16:00 העשב .תפטלמ
לע המחלמ ,םיצרמנ םילוקיתב האטבתהש תושיחנב שרגמל התלע דודשא
ישוע ,רודנאשו סיסקובא .שרגמה זכרמב הליעי הרימשו םידובא םירודכ
םיניגמל הרוחא רודכה תא ריזחהל םעפ רחא םעפ וצלאנ ,ר"תיב לש קחשמה
קחשמ .תופקתה חתפל הרשפיא אל דודשאמ םיחרואה לש הריגסהש רחאל
רמאה ןווטשיא לש םתשלוח לשב ןימי ףגאל לבגומ היה ר"תיב לש םיפגאה
המכל עיגהל וחילצה יול קילומשו יולאש ןפטס .לאמש דצב יחרזמ ןתיאו
דגנמ .תולקב וקחרוה הבחרה זכרמל ורסמנש םירודכה לבא ההבגה יבצמ
דצב השלוח התוא לשב ר"תיב תבחרל בורק עיגהל דודשא ינקחש וחילצה
תויונמדזה םהמ ענמ חלשו קאיטירט לש ןייוצמ קחשמ קרו ,ר"תיב לש לאמש
תינייפוא אל ,תצרפתמ הפקתהב אקווד עקבוה דודשא לש ןושארה רעשה .העקבה
הבחרל דבל עיגהש ןמ'גרות רימע תא לישכה חלש רימא .קחשמה ךלהמל
ךרעל 65-ה הקדב .המינפ לדנפה תא טעב ומצע ןמ'גרותו תימלשוריה
דע םינקחש המכ ןיב ףדהנש ןרק רודכ ירחא 0:2 ןורתיל דודשא התלע
קיחרה תיצחמה םות ינפל תוקד רשע .ןהירז לאגי ידיב רעשל קחדנש
תוימשרבו ,ונתעד תוינעל .ינש בוהצ סיטרכב רודנש שאמאת תא קרב טפושה
הבלתשהש קרב רמ לש השק תועטב רבודמש ןייצנ ,וניחוויד תא תנייפאמה
םויסב אופיא המצע האצמ ר"תיב .קחשמב תיללכה טופישה תמרב בטיה
תרחא הצובק .ןקחש לש תותיחנבו םירעש ינש לש רוגיפב הינשה תיצחמה
תטעובו שאונ תרמוא ,הנבל תבגמ הכילשמ ,םיידי ילוא המירמ התיה
תחיתפ םע .יוארו יסיסע רגתאב רבודמ היה ר"תיב רובע לבא ,ילדב
רבכ .תינסרודו הריהמ ,ןיטולחל הנוש ר"תיב וניאר הנושארה תיצחמה
,רודנאש .ןטשק לש םיחקלה תקפהב ןושארה חפטה ףשחנ תישילשה הקדב
רעשה תא יטבורקא קוניז ךות חגנו שרגמל בש ,הינשה תיצחמב קחרוהש
תוקד עבש .ןימי ףגאמ סיסקובא לש תישפח הטיעב ירחא ר"תיב לש קמצמה
רפוע תא אצמ רודנאש :םיפולא לש המרבו ,ןויווש רבכ היה ןכמ רחאל
רבעש רודכ ןרקה וקמ טעמכ םירהו םדקתה 15 רפסמ ,לאמש ףגאב תירטש
ןפטס .יולאש ןפטס עיגה םשל ,הבחרה לש ינשה דצל עיגהו רעושה תא
.תשרל היליבס ותוא חגנ םש ,הבחרה זכרמל רודכה תא ריואהמ ריזחה
תירטש - הנגה לכל טויס איהש הפקתה תילוח לש ביהלמ יתצובק עצבמ
היליבסו ,תוקד הנומש דוע ופלח .קירבמה יולאשו קיודמה היליבס ,שוחנה
קוחרה הצקל בבוסמ סיסקובא יסוי .לאמשמ תישפח הטיעב .בוש הכיה
לש לגרמ זתינ רודכהו טעוב רפוע ,תירטשל דירומ רודנאש ,הבחרה לש
ר"תיב .המינפ ריואהמ בוביס יצחב ךישממש היליבס רינ דיל ץפוקו ןגמ
ופלח .התפרה אל לבא ,תוקד הרשע הנומש ךותב םיהדמ ךפהמ המילשה
הריסמה ירושיכו וחור רוק תא תינשב ןיגפה יולאשו תוקד הרשע םיתש דוע
.ביריה תבחר ךותל ןימימ רדח ןפטסו הלשכ דודשא לש לדבנה תדוכלמ :ולש
תירטש רפועל הלאמש רשיי ,שובכל לוכי היהש ,ןפטסו ותארקל אצי רעושה
.הנועה 14-ה ורעש ,לוג םש - שקבתמה רבדה תא השעו רעשה לומ בצינש
ינקחש דועב ,טולשל ר"תיב הכישמה תיצחמה לש הנורחאה העשה עברב
.רתוי רחואמ העש יצח ושכריש ןורתיה ןדבאמ םיכדכודמ וארנ דודשא
תואיחמ לוקל השבלהה ירדחל םירוחש-םיבוהצה ודרי תיצחמל הקירשה םע
.ויפויב רידנ יביטרופס עצבמ לע הדות ריסא היהש להק לש תורעוס םייפכתימואלה הגילה
15 רוזחמ
38 הפיח לעופה 1
35 הפיח יבכמ 2
31 םילשורי ר"תיב 3
28 ת"פ לעופה 4
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
קאיטירט, ןייפנרוק
,(יערד) יחרזמ ,חלש
,סיסקובא ,יול
יולאש,רמאה
תירטש ,רודנאש
( רכב) היליבסו