1999/2000 לגרודכב הנידמה עיבג רמג
הגילב תופילאה קבאמ ירחא בקעש ימ לכ - יאמב 17 ,ןג-תמר ןוידטצא
תירטסוא תוריבאב תורתוומ תוצובק שולש ובש דרוסבא הזחמ האר הנשה
ןידה תא לבקל ,הראווצ תא טושפל תצלאנ ןהמ תחאש דע ראותה לע
המיגדהו הזה קחשמל םילשורי ר"תיב הפרטצה םויה .הפולא תויהלו
םיפרנ-יצח םיקחשמ המכב אל .ראות לע םירתוומ תמאב ךיא הגילה ראשל
תוקמחתה יליגרת לש ,תזכורמו השודג ,תחא הנמב אלא םיהומת םידספהו
.הער הנועל קותמ םעט קינעהל תונמדזה לש הצמחה םפוסש
קחשמה ינפל בוהצה להקה
תנומתל הצצה ונתנ הנושארה הקדב רבכו עגר טעמכ וזבזב אל הנחוא לש וינקחש
טעבו שמחה תביתב היליבסמ רודכ לביק יחרזמ ןולא :היהיש קחשמה
דוהא לא ההבגה רודכ עיגה ךכ רחא הקד .תילאמשה הרוקה דיל עורג
תחנב רוצעל היה לוכי הליחכ .5-ה תבית לש תינמיה הניפב הליחכ
לש וידי ןיב לא תיליצא תשקב חוגנל רחב לבא ,ץיצפהלו הזחה לע
התיה תוקד יתש ךות םיחוטב םירעש ינש תצמחה .הדותה ריסא רעושה
רוחאמ הסג הריבע לע בוהצ סיטרכ גפס יערד ןנער .הנושארה הנמה קר
ךרדב ותוא רבעש ןקחש ספת רתוי רחואמ תוקד רשעו ,15-ה הקדב
ןולימב םישפחמ םתאשכ .ץוחב ןנערו ינש בוהצ .תצרפתמ הפקתהל
.הזה הרקמה לע ובשיח ,"םתס" הלימה תא
םומיחל םילוע םיר"תיבה
רסח הזחמ הררג הקחרהה
תוקעצב לפנתמו שרגמל סנכנ הנחוא ןמאמהשכ ,הנועה ר"תיבב םידקת
קיחרהלו שקבתמה תא תושעל אל ויד שיגר היהש יול ריאמ טפושה לע
ורעצל תושיגרב קפתסה אל אוה ךשמהב - יול ריאמ תא ורכיז .ילא תא
תירפסמה תותיחנה תורמל .ליעפ ןפואב ול עייסמ לחהו הנחוא לש
ולש ןגמה תא רבע היליבס :35-ה הקדב ןיוצמ בצמל ר"תיב העיגה
.יחרזמ ןולאל אלפנ בחור רודכ ריבעהו הבחרה הצקל ץרפ ,לאמש ףגאב
דועב הארי אוהש יפכ ולש םסרופמה בוביסה לש יוקיח השע ןוריואה
ןוילעה ףוגה גלפ לש ןח רסח םוקיע :םידכנ ויהי ןולאלשכ ,םינש 30
.רעושה רבעל רודכה תא םיטיסמ םיכורשהשכ אשדב לגרה תחטהו
:םיעיציב שחרתמה לש רואיתל לצננ קחשמה תקספה תא
ןוידטצאב חוכ ןגפמ םויה הכרע םילשורי ר"תיב
םיעיציה תא ושדג הידהואמ 30000-כ רשאכ ימואלה
יר"תיבה להקה .המודאה תוחכונה לע וליפאהו ןג תמרב
תוינעזגה תואירקה וליפאו ,ערפתה אל לבא ינלוק היה
תמועל .תילמס הרוצב קר ושענ המעוט םילס יפלכ
אישנ לע ותעד תא רורב ןפואב להקה עיבה תאז
זורכה ידי לע ומש לש רוכזיא לכ לביקשכ הנידמה
רבע וילעש רבידה רוכזיאבו תומר זוב תוקירשב
.("וינע אוה" םע זרחתמ :זמר) להקה תעדל אישנה
ןפואב רקיעב - להקה לש תניינעמ תואטבתה דוע
המלב ,ןושרג ןועמשל הרושק התיה - התשענ ובש
עיציה ופילחה תוקד ךשמב .ביבא-לת לעופה לש
וקסעש תונמזותמ תוגאש יברעמה עיציו יחרזמה
הנושארה םעפה וז .םאה ןושרג תרבג לש העוצקמב
תויאפוריא עוציב תומרל עיגמ ר"תיב לש להקהש
.םיימוקמ םיטסקטב שומיש ךות
ץמוקה
,הינשה תיצחמב תרדוסמ אלו תדחופמ התארנ ר"תיב
הכאלמה תא לקהל יול טפושה ונעדוימ רחב זא לבא
,ןורטאית בבוחו ץולח ,היליבס רינ :םימלשוריה לע
תופלל ידכ ימע ןב לייא לש תינבצע הפיחד לצינ
עקרקב ופוג תא חיטהלו בל ערוק באכב וינפ תא
.יתריצי ןורטאיתל יול ריאמ סרפב ותוא הכיזש ןפואב
דביאו קלדנ קחשמה .ימע ןב לייא לש הקחרה :סרפה
ר"תיבל הרזע וזה הדבועהו ול היהש רדסה טעמ תא
טלבתה רמאה ןווטשיא .אשדה לע תיטננימודל ךופהל
םעפ לכב רתליאש הצובקה לש חתפמה ןקחש רותב
יסוי .המודאה הנגהה לע רובגל ידכ רחא ןורתיפ
קמוע תוריסמו םירדהנ םילוקיתב רזע סיסקובא
םע ורדתסה הליחכו קאיטירט .ולצונ אלש תובוט
םהבש םירקמבו לעופה לש תוננכותמ אלה תופקתהה
היה רשפא םיביבא-לתה לש תצרפתמ הפקתה התיה
.התוא סורהיש רכב ןליא לע ךומסל
תא המליש ר"תיב רשאכ 90-ה הקדל ברקתה קחשמה היליבס תא ףילחה ה'צאפ
ישפח הצינו'צר תא האצמ תנייוצמ הריסמ :הלש יפקתהה קחשמה ריחמ
קחשמל .תשרה תא הערק טעמכ ולש הטיעבהו ןייפנרוק לש ןימי דצב
,הבורק התארנ אל ר"תיבו תועיצפ ןמז ללוכ תוקד 7 דוע ורתונ
תוהבגהה לכ :הנועה לכ םילשוריב ודבע המ לע ררבתה עתפל רשאכ
קזחו הובג בירי לומ דחוימב תוקיחצמ וארנש ,םיפגאהמ תורזומה
ןווטשיא :קחשמה לש ךלהמל הנכהכ וררבתה ,ביבא-לת לעופה ומכ
ה'צאפ רוטקיוו שמחה תביתל בבוסמ טעמו קזח רודכ היבגה רמאה
ותצלוח תא טשפ ונלש ינבלאה .המינפו רעשה זכרמל בר חכב חגנ
סנכיהל תוצובקה יתש תא חירכהו ולש ןמאמה ןוויכל קומא תציר ךות
לע הנחואמ ערפיהל שקיב ה'צאפש רבתסה דבעידב.הכראהל
עיגה טעמכו קחשמב חתופה בכרהב ותוא ביצה אל ןמאמהש ךכ
הדיי הרבעש הנשבש ימ לצא העיתפמ אל העפות - תומילא ללכל
.ולש הטיעב רצע ןורחאה הזש ירחא סה יש רעושב לענ
לעופה לש ןושארה רעשה ירחא ןואכידה
לבא עיבגה תא תחקל רודנאש היה לוכי הכראהה םויסל תוקד רשע
רודכ :תלדב קופדל אבש לזמל בגה תא הנפה אוה הצובקל וירבח ומכ
ךותב וילגרל רשיה עיגה ןימי ףגאמ סיסקובא לש הטיעב ירחא ףדהנש
ךות הפטח ר"תיבו הרוקה לעמ טעב רודנאש .קיר רעש לומ ,הבחרה
המעוטו לפנו קילחה הליחכ ,הווקתמ הריסמ לביק המעוט םילס .הקד
.טעמכ .עיבג םע לעופהו ןטק לוגליג .הבחרב דבל ומצע תא אצמ
.ןרק דוע היבגמ סיסקובאו ,םויסל םייתוקד ר"תיב לש שואי תפקתה
חגונש ה'צאפל רודכה תא תואיבמ יערד לש הכיפהו ןייפנרוק לש העיגנ
.הנוילעה תילאמשה הניפל יתשק רודכ רטמ הרשע טעמכמ
90-ה הקדב ה'צאפ לש ןויוושה ירחא תוינש
לש הבוט הטיעב ירחא :הרבעש הנשה לע הבוצע הרזח ויה םילדנפה
.ךלמילא ידי לע הרצענש יערד ןלוג לש הבוג יצחב הטיעב האב סיסקובא
לבאדה תריסמ דיקפת תא ומצע לע חקלש קאיטירט היה אבה טעובה
ןייפנרוק לש הריצע וליפאו ,ףוקשמה לעמ הקזח הטיעב :םימודאל
הרבע ,הל שיש לזמה ירגאמ לכב השמתשה ר"תיב .הרזע אל המעוט לומ
הדוקנהמ ןהינקחש לש תואטחה תוכזב הינתנ יבכמו עבש-ראב ר"תיב תא
החילצהו אבס רפכ לעופה לש ץילבמ רורב אל סנב הלצינ ,הנבלה
רבכ עיבגה רמג לש םילדנפל לבא ,דחא קחשמב םיימעפ רבקהמ תאצל
.לזמ תפיט ףא הראשנ אל
ולש לדנפה תצמחהמ שאר יופח רזוח קאיטירט