הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1999/2000 תנוע
ראורבפ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:2 ביבא-לת לעופה - םילשורי ר"תיב 2:0 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
1:1 הווקית-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב 1:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב

26 רוזחמ
[Down] [Up]
!יתוא סונק ,רחש
2:0 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
,הפיחב הזה שרגמב ,וב שי המ - ראורבפב 28 ,רזעילא תירק
ירדש ןושלב ,הל תתלו םילשורי ר"תיב ינפב ספרתהל תוצובקל םרוגש
םייתנש וליפא ופלח אל ?שרגמב "החור לע הלועה לככ תושעל" ,לגרודכה
תאצומ בוש םילשורי ר"תיבו ,ןאש-תיב דגנ אוהה םסרופמה קחשמה זאמ
תורמל ,תאז םע .חצנל תצמאתמ שממ אלש הצובק לומ תקחשמ המצע תא
ועמשי אל הזה הרקמבש שחנל ונל ושרה ,םישגפמה ןיב עיתפמה ןוימדה
תורחתה ,יביטרופסה קדצה תריבא ,ביבא-לת לעופה לש הדיצמ רבש תוקעז
איבהל ושקבי אל םה הזה 0:2-ה תא ,אל .ההובגה הלכשההו תנגוהה
העיבתב תפי טפושה לע ומייאי אל םהלש רצח יבתכו ,הריקח תדעו ינפל
רבעש עובשב ,םכריכזהל .הפיח לש יקוח רעש לספש ללגב קר תיטפשמ
שיגהל ,יביבא-לת ןותיעב בתוכש לעופה דהוא ,יאמש ירא דחא זרדזה
היליבס לש לדבנל קורשל אל זעהש רוצ לייא טפושה דגנ הרטשמב הנולת
.ר"תיב לש ינשה רעשב
שגפמב דיספהל ןויערב ברעה קחשמה ינפל העשעתשה םילשורי ר"תיב
ישילשה בוביסב להק יכשומ תיב יקחשמ הרומתב חיורהלו הפיח לומ
םיפסכה ישנא לש םביל תניגמל ,התליג םירפסמב תוקמעתה .הגילה לש
ישימחה םוקמה תא הארנכ ונתי םויה וקית וא דספהש ,םיר"תיבה לש
ןוחצינ לש הרקמב יעיבר םוקמ ןיב איה הרירבהש ךכ ,הווקית-חתפ יבכמל
תראשינ ביבא-לת לעופהש הדבועב שיש באכה לכ םע .ישיש םוקמ ןיבל
דבואה ןבב תקזוחמ) הפיח יבכמ תא חצנל ר"תיב הצלאנ ,ןושארה םוקמב
יכרעמ לכ לש לודג קחשמ אל המל זא ,ןוחצינ רבכ םאו .(רטע ןבור
?הנגהב תמלשומ הריגסו תוריהמ תוצרפתמ ,הדשה זכרמב תטלחומ הטילש ,הצובקה

לבא ,שרגמה לכב יביטקפא ץחלו הטילשב קחשמה תא הלחה הפיח יבכמ
רקיעב ולבוהש תוריהמ תופקתהב הביגהו תונותשע הדביא אל ר"תיב
:הרירב ונל התיהש אל .רמאהו יערד ןלוג ,ןונג ידי לע םיפגאהמ
- הדש זכרמ ינקחש ינש קוידב ר"תיבל ורתונ רטע לש ותביזע ירחא
הפיח .רודכ תענהל יעצמא םג ושמיש םיפגאהש ךכ - סיסקובאו רודנאש
הנגהב תחא תועטש תוארל לק היה לבא תולקב תובוהצה תופקתהה תא הפדה
שיואמ היה אל םיקוריה לש הבחרה רוזיא ןכש ,ןכוסמ בצמל םורגת הלש
יזרח ןולא לש תונמוימהו קוידה לע הארנכ ךמס ןהכ ילא .תופיפצב
ןונג יבוקשכ 22-ה הקדב עישוהל ולכי אל הלא ינש לבא ,ודאנב קיראו
טעב סיסקובא .ונא'ז (אל םא ימ) ידי לע לשכוהו לאמשמ הבחרל ץרפ
תדוקנ היה הזה רעשה .יאפיחה להקל תווחתשהל ץרו המינפ לדנפה תא
אוה הלש ןוחצינהש תיטירובייפכ הפיח הקחיש וילא דע .קחשמב הנפמ
תויועט שודגל קוריה קחשמה ךפה 1:0 לש רוגיפב לבא ,ןמז לש הלאש
הריסמ איצוה אל ונא'ז ישיבא :דחוימב עורג היה םיפגאה קחשמ .ףוקשו
דע הפי ועיגה יסייק םרודאו ןטק ביניו עבוקה רוזיאב תחלצומ תחא
.קאיטירטו הליחכ לש וקה תא רובעל וחילצה אלו וכבתסה םשו 16-ה וקל
,הנגה םג השע יערד ןלוגו סיסקובא םע דחי עצמאב הקינ יערד ןנער
לש רעשה ןוויכל טועשל ידכ רודכל הכחמ קר אוהש רורב היה יכ םא
חילצמ אוה םינורחאה םיקחשמה ינשבש רמאל שי ןלוג לש ותוכזל .הפיח
ר"תיב לש ןימי ףגא תא ךפוה הזה יונישהו ןמזב רודכה תא ררחשל
היליבס רינו רודנאש שאמאת לש יעבטה דצה הז ןכש דחוימב ןכוסמל
.תוינש ךותב ביריה רעש תברקל רודכה תא םיאיבמ יערד םע דחיש
תונויסנה םגו ,תילכת אלל םיפגאב טולשל הפיח הכישמה הינשה תיצחמב
דדומתהל תלוכי רסוח - ר"תיב לש תיתימאה הפרותה תדוקנ תא לצנל הלש
ויה קמועה תוריסמש ןוויכמ וחילצה אל - תוקייודמ קמוע תוריסמ םע
הפקתה החילצה תחא םעפ .לדבנ תדוכלמ ךותל רשיה וא תויטיא ,תופוקש
יסוי לש ותוינואג לש אצוי לעופ היה רבדהו ,רעש רצייל הפיח לש
הנגההמ ףדהנש רודכ .ותצובק לש קחשמה תקיטקטל רשק אללו ןוינב
חיגשהש ןקחשהמ ררחתשה יסוי .16-ה תניפב ןוינבל עיגה ר"תיב לש
ילגרל זתינ ,הקוחרה תילאמשה הרוקב עגפש הפהפי רודכ תישקהו וילע
,סאימחנ ןווקה םיוקה לע בצינ ר"תיב לש הלזמל .רעשל םשמו ןהכ יפר
רעשהמ רטמ 5-מ תוחפ לש קחרממ עקבומש רעשש תסרוגה הלוכסאל ךיישש
וגפסש םיקוריה תא לכסיתו לגד םירה סאימחנ .לדבנ בצמ חרכהב אוה
,ר"תיב לש ינשה רעשה .ר"תיבל ףסונ רעש תומדב תפסונ הכמ הקד ךות
לש 16-ה וק לע הרבשנש הפיח לש הפקתה דוע ירחא עיגה ,58-ה הקדב
ןוויכל טקניטסניאב טעבש יערד ןלוגל הנימי איצוה סיסקובא .ר"תיב
הזחה םע טיסהש ה'צאפ רוטקיו הכיח הזה רודכל .ביריה לש הדשה זכרמ
טעוב רוטקיושכ ,הבחרב המייתסהש הריהמ הצירב יזרח ןולא תא רבעו
תונומת ןתוא לבא ףוקתל הכישמה הפיח .המינפו רעושה לש ופוגל המצעב
הטסה ,קאיטירט וא הליחכ לש הקחרה ,הבחרל רודכ :ןמצע לע ורזח
.יאפיחה חטשה קמועב רודכה תוינש שמח ךותו יבוק וא ןלוגל הריהמ
.יחרזמ ןולא תא סינכהו האצותה לע רומשל הנחוא טילחה 80-ה הקדב
רוזעל וא העקבה יבצמל סנכיהלמ תונדפקב ענמנו הלועפ ףתיש יחרזמ
תוגיגח ולחה ןמז תפסות לש תוקד עברא םותב .רעשל ברקתהל וירבחל
שפחמ הנחואו רדגל רבעמ םייפכ לע אשינ הליחכשכ ,רוחש-בוהצה עיציב
.רבעש עובשהמ קוביחה תא ךישמהל ידכ ןטשק תאתימואלה הגילה
26 רוזחמ
57 א"ת לעופה 1
55 הפיח יבכמ 2
54 ת"פ לעופה 3
47 םילשורי ר"תיב 4
43 הפיח לעופה 5
40 ת"פ יבכמ 6
32 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט
יערד .ג ,הליחכ
ןונג ,יערד .ר
(במוד) רודנאש
סיסקובא ,רמאה
(יחרזמ) ה'צאפ
(ה'גרפ) היליבסו

25 רוזחמ
[Down] [Up]
חלסינ לכה
0:2 ביבא-לת לעופה - םילשורי ר"תיב
דהוא תויהל ףיכ ארונ םימעפל - ראורבפב 20 ,ידט ןוידטצא
.הזכ םוי היה םויה .םילשורי ר"תיב לש

ר"תיב לש דספה .תרחא רמגיהל לוכי היה אל הזה קחשמה ,םצעב
וציק תא שיחמ ,תופילאה רופיס תא רגוס היה ברעה ביבא-לת לעופהל
םישודגה םיעיציב םישאוימ םידהוא לש םימוגע תוזחמ רציימ ,הנחוא לש
םילכתסמשכ .רטע ןבוארמ הבוצעה הדירפל רתוי דוע רמ םעט ןתונו ידט לש
ר"תיב :תואיצמה תבייוחמ התיה איה המכ דע םיאור ,הביטנרטלאה לע
בזוע רטע ןבואר ,ןושארה םוקמב הראשינ לעופה ,הדובכ תא המקיש
זוב קורשל ידכ םצעב ואבש םינומההו החמישו הבהא לש ןנע ךותב
הרישב םיאצוי םמצע ואצמ ןבור לש ותביזעל םדי תא ונתנש ימל
אשדה לע וארינש תוזחמה .ונלש הפהפיה ןוידטצאה ירעש ךרד הרידא
ר"תיבל 0:2 ןוחצינ - וזה האצותהש ךכל החכוה ויה קחשמה םותב
וקבחתה ןטשק רורדו הנחוא ילא .םידדצה לכל רתויב הבוטה איה -
רבעש ימ לכ םע קשנתה רטע ןבואר ,חצנמה דצב םהינש ויה וליאכ
םע תופאכ קילחה יזרח ןנור ,סוחנאמה תא רבש היליבס רינ ,ודיל
אלו בוט חור בצמב ולש ןמאמהש ןיבהשכ ךייח 'ץיטורמיסו סיסקובא
שיא אב אל הרצונש סויפה תריואב .יכונאה וקחשמ לע ותוא שינעי
תורמל היליבס רינ לש ורעש תא ורשיאש לע טופישה תווצל תונעטב
הרדיש היזיולטה ,םיצורמ ואצי םלוכ .ילובג לדבינ לש בצממ עקבוהש
םישגפמה דחא תא הספתו ר"תיב לש הלהנהה ימויא ףא לע קחשמה תא
הב הנושארה םעפב ,הארה ידטב תואצותה חולו הנועה לש םיבוטה
.הנוכנה האצותה תא ,לעפוה
תוקד שולש ירחא לבא ,הטילשב קחשמה תא הלחה ביבא-לת לעופה
.היליבס תא ץירהל ולחה רטעו סיסקובאו ר"תיב התשעתה לובליב לש
דוגינב ,שממ תימולח ונלש רושיקה תישילש התיה רודנאש םע דחיב
ולביק ,םיזואוטריו ינש ,רטעו רודנאש .םינורחאה םיקחשמל טלוב
סיסקובא ,םיאלפומה םהירושיכ תא וניגפהו םיפגאבו הדשה עצמאב שפוח
יערד םיניגמהו ימדקה שילשב ריצה תא קפיס רמאה ,רוחאמ הפיח
היליבס לש השלח הטיעבו הפי הצירפ ירחא .םיפגאב ןיוצמ וכמת ןונגו
רעושה ,יערד לש ההבגהל םמורתה רודנאש :תיעישתה הקדב רעשה עיגה
ריזחה רטע .לאמש דצל ריואב ךישמה הזו ,רודכל עיגה אל ותיא ץפקש
דיל תחנ רודכהשכו ןרקה וקמ טעמכ הברקה תחיגנב קחשמל רודכה תא
.הביכש טעמכ לש בצממ המינפ רשכומה ירגנוהה ותוא קחד רודנאש
הצינו'צארו טנושיפ לש תוטיעבה לבא טולשלו ףוקתל הרזח לעופה
תניפמ תישקהל םיימעפ רמאה הסינ דגנמ .רעושה ידיל וא הצוחה ויה
היליבסש רעשה עיגה 49-ה הקדב .ףוקשמב תחא םעפ עגפו םירוביחל 16-ה
לאמש דצב ישפח רמאה תא אצמ רודנאש :םירוזחמ 16 רבכ ול הכחמ
.ןוסכלאב רסמ טועבל םוקמב לבא רעשה ןוויכל ץרפ ןווטשיא ,הבחרה לש
לדוגמ שגרתה ןווקהו ,ריעז לדבנל היליבס תא הסינכה וזה הריסמה
תא השיחמה רעשה תא רינ עיקבה הבש ךרדה .לגד םירה אלו דמעמה
שלג רינ .ולש םירעשה תרוצב תא ףוס ףוס רובשל ולש םוצעה ןוצרה
.וקל רבעמ ךלמילא רעושה ותוא רצע םש ,רעשל ותוא קחד ,רודכל
ןיעמב עיגהל ידכ אשדה לע לתפתה ,רשואי רעשהש חוטב היה אלש ,רינ
רודכה תא וריבעה הלאה תועונתה .רעושה דיל לייטש רודכל החיגנ
םיבהלושמה םידהואהשכ תורדגל ץר היליבסו וקל רבעמ לא קהבומ ןפואב
רזחש זאמ ר"תיבב ןושארה ורעש לש תמלשומ הגיגחל וילא םידרוי
סיטרכ היליבסל איצוהלמ ענמנו הלועפ ףתיש רוצ טפושה .התיבה
תורמל ,הז עגרמ ."תומזגומ תוגיגח" ארוק דוגיאהש המ לע בוהצ
ר"תיבש ,לעופה ינקחש ללוכ ,םלוכל רורב היה ,"םלועמ םירבד ויה"ש
ללוכ) לודג םויב הליחכו קאיטירט לבא ופיקתה םימודאה .תחצנמ
םלוכ .ןייפנרוק קיציאמ הנכסה תא וקיחרה (הליחכ לש וקהמ הלצה
שרגמה יצח לע ללותשהש רטע ןבור ללוכ ,הנגהה תכאלמל וסייגתה
.ןימי ףגאב קירבהש יערד ןלוג רקיעבו ,םירודכ ץלחל ידכ ונלש
"הלוא" תואירקב בוהצה להקה לחה רבכ םויסה ינפל תוקד םירשע
איצוה הנחוא ילאו ,ר"תיב ינקחש ןיב תוריסמ לש תוכורא תורדס לע
,55-ה הקדב רבכ דרי היליבס .תואושת בוביסל ולש םיבכוכה תא
לעופה ,אלפינ התארנ ר"תיב .87-ה הקדב רודנאשו 80-ה הקדב רטע
אלו ,(התוא םיבהוא ונחנאש ומכ קוידב) תלכסותמו הללמוא התיה
1999/2000 תנועמ ונלש קותמה ןורכיזה תא ,הנשה הרקי דוע המ הנשמ
.ונלביק רבכתימואלה הגילה
25 רוזחמ
57 א"ת לעופה 1
55 הפיח יבכמ 2
51 ת"פ לעופה 3
44 םילשורי ר"תיב 4
42 הפיח לעופה 5
40 ת"פ יבכמ 6
32 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטל,ליגרכ ,הליחכ
.וקהמ רעש ליצה


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט
יערד .ג ,הליחכ
ןונג ,יערד .ר
(במוד) רודנאש
סיסקובא ,רמאה
(ה'גרפ) רטע
(ה'צאפ) היליבסו

24 רוזחמ
[Down] [Up]
היה אל
1:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב
רינשכ ,קחשמה לש 55-ה הקדב - ראורבפב 12 ,הווקתה תנוכש
ר"תיב ידהוא וללותשה ,לפנו הדוהי ינב רעוש תא רובעל הסינ היליבס
ןורשיכ רסוחב להינש טפושה ,ןיילק תימעש רורב היה םלוכל .םעזמ
רצב .םירטמ רשע דחאמ ןישנוע תטיעב קספ אלשכ הגש ,קחשמה תא טלוב
דהוא לכ .םירעשו םיריש ינשרפ לע םבהי תא םיבוהצה וכילשה םהל
ועוויש םלוכו ,דמע וב רוזיאב ימוקמ גיהנמל ךפה וידרב דייוצמ היהש
,ונלש הצובקה תא םידקופ םישק םימי ,ןכא .םינשרפה םיבשוח המ תעדל
לש םהיפמ עיגהל הרומא בואשל םיסנמ ונחנאש הדיחיה המחנה רשאכ
תוללעתהב םתדובע תועש בור םיקוסע רשא ןושל יגליע םיאנותיע ץמוק
ונחטבה") םכשה לע תידדה החיפטבו ("השוחנ חצמב חגנ") תירבעה הפשב
הלאשה ,הדוהי ינבל 1:2 םויה דספהה ירחאש אלא .("ריאמ ,רעש םכל
ללמוא עוריא ותוא לש רשקהב קר אלו ,לאשיהל היואר ןכא תיסיסבה
?היה אל וא היה :הבחרב
תומלש תונגה רעינש ,היליבס רינ םשב םירעש חירמ ץולח םעפ ונל היה
?הרוקל רעושה ןיבש קדסה תא ,הבחרל ץוחמ ,אוצמל עדיו
תונגהה לע םירעש יחטמ תיחנמ היהש סוטמ תילארשיה הגילב םעפ היה
?תוצובקבש תובוטה לש םינואה תורסח
ךפה ,לארשי תרחבנ לש דיתעה םלבכ ןמוסש הינתנב ןקחש םעפ היה
?א"ת לעופהב תרדהנ הנוע השעו ר"תיבב בכוכל
תוריסמ תתל עדיו תמלשומ הנגה השעש ירוחא רשק ר"תיבב םעפ היה
תחא םעפ קר קחרוה יביסרגאה וקחשמ תורמלו ,שרגמ יצח לע תוקיודמ
?תונוע עבראב
.תובקיע ריאשהל ילבמ םלענ לבא ,היה :תוהז ל"נה תולאשה לכל תובושתה
תואירק להקב עמשיהל ולחה ר"תיבל היליבס רינ רזח זאמ הנושארה םעפב
ירצק םידהואהמ ירשפא יארשא לכ לביק יטפמיסה ץולחה .ותוא ףילחהל
הלאשה ינמיס ולחה קחשמה לש תישילשה הקדב לבא ,ר"תיב לש ליתפה
זכרמל שלח ףדה רעושה ,השק תיוזמ טעב יחרזמ ןולא .עיפוהל םינושארה
לבא ,רמול םיענ אל .רעשהמ רטמ .הצירב עיגה היליבסו שמחה תבית
רודכה ,העיגנ ןתנ רינ .הז תא סינכמ היה - תמאב - ןוצר יבא וליפא
הקדב ומרוהש תובגה .0:0-ב ךישמה קחשמהו רעשה וק לע ןגממ זתינ
תארקל אצי היליבס :55-ה הקדב שואיב םינפהמ ושלתינ טעמכ תישילשה
,רעושה לומ דבל אוהש הליגו ולש הריסמה תא טריי ,הדוהי ינב ןגמ
קרוז אוהשכ הבחרל קחרמה תא תוריהמב אמג רינ .רעשהמ םירטמ 30
ינב יניגמ ויה וברקתהש םידיחיה .הרזע ול שי םא תוארל רוחאל טבמ
,הנימי העונת השע היליבס .דואמ בורק רעושה היה םינפלמו ,הדוהי
,לדנפ הצר (ונלש) להקה .לפנו המידק רעצ השע רינו עקרקל דרי רעושה
היה .םיניגמה דחא לש הקחרה ירחא ןרקב םייתסה ולוכ ךלהמה לבא
.ךיבמ היה .היה ?היה אל וא

וניכז ןכש היליבס לש הרקמב ומכ הלודג אל המולעתה ,ןוריואה יבגל
הצובקב םוקמ אצמ אלש הדבועהו ,לארשי תרחבנ ידמב ויעוציב תא תוארל
דואמ לכסתמ ,תאז תורמל .תועמשמ תלוטנ הניא תפרצב הינשה הגילב
ןייפנרוקו ןמטנא ,גאייסא לש םהיתותשר תא ררוחש ןקחש ותוא תא תוארל
,רוסמל ךירצשכ טעוב ,הבחרה רוזיאב םינוא רסח ץצורתמ םינש ךשמב
תושעל םימחר תררועמ הרוצב הסנמו רודכ קיזחהל ךירצשכ ביריל רסומ
.ולש ןיטינומה תא םקשל ידכ יוכיס ירסח םיישיא םיעצבמ

אוהש הדבועה לשב םיצולחה ינש לש הלאמ הנוש במוד יסא לש הרקמה
ימדיק םלב םוקמב .ןייטצהל תורשפא ול הריתומ אלש הדמעב דקפותמ
ילא הסנמ - הזה ןוסחה ןקחשה לש תלוכיה לובג הצק ךרעב - השקונ
תמרוג האצותה .ירוחא רשקל במוד תא ךופהל הנועה תליחת זאמ הנחוא
תוריסמ תתל רומא אל אוה - ותמשא אל תמאב וז לבא בולע תואריהל יסאל
.קחשמ תונבל וא רודכ קיזחהל רומא אל אוהו שרגמ עבר לע

ונרמא הנועה תליחתב ?סיסקובא יסוי יסוי יסוי יסוי יסוי םע המו
הדיספה אל ביבא-לת יבכמש קוספי ררובהש ידכ ומצע תא השוע אוהש
ונבשחו רשוכה ןמאמ תא ונמשאה ךכ רחא .ותוא המיתחה אלשכ םולכ
עונמה תויהל רוזחי יסויו ןתומהמ דרת דיה םינומיאב העקשה תצק םעש
בצמ לע םינוידה תא וקיתשהו תונוחצינ המכ ואב ךכ רחא .המשנה םע
רבצ יסויו בוט לגרודכ ונגציה אל קחשמ ףאב טעמכש תורמל ,הצובקה
בוש תורצה ,ןושארה דספהה םע ,וישכע .תונוטיסב םימודאו םיבוהצ
הטמל הנוע ןתונש ,סיסקובא יסוי ןשארבו ר"תיב לש הווארה ןולחב
.החיתפה תקירשב רבכ ףייע הארנו תינוניבמ

תושפוטמ תויועט השע קאיטירט :םויה רדסב ויה םירחאה םינקחשהש אל
,תוריבעב אלא האופר יבוק תא רוצעל חילצה אל הליחכ .רעשל םרג אל סנבו
יערד ןלוגו ,קחשמה תליחתב ,הבוט תחא ההבגה קוידב רציי ןונג יבוק
.ריקה ךותל ץר - ולשב
וילע הבוט הלימ ןאכ אורקל הפצמש ימ לבא ,ןבומכ ,רטע ?ראשינ ימ
ומכ זואוטריו ןקחשש ןיבהל םיכירצ רטעו הנחוא ילא .הבזכאל יופצ
םא .תיביסרגאו הפופצ הנגה דגנ םולכ טעמכ םורתל לוכי אל ןבור
תא רובעי ןבור םאו ,ינשה אובי ,רודכה תא ול איצוי אל ןושארה
תותיצמש ןישנוע תוטיעב ןבומכ ןבורל שי .ותוא ליפי רבכ ישילשה ינשה
יצחבו ,טועבל ול ןתונ אל סיסקובא םירקמהמ יצחב לבא ,ןוימדה תא
.םויה ר"תיבל היה אל הזמו ,לזמ תצק ךירצ ינשה

קחרממ ,ןוריוואה לש ודיצמ רעשה ןוויכל הנושאר הטיעב ?היה ןכ המ
ךכ רחא .הנושארה הקדב רבכ ,רעשה תרגסממ המוד קחרמלו רטמ 25 לש
תוטלתשה הגרדהבו ,הבחרל סנכיהל וחילצה אלש םיפגאהמ הפיקת תונויסנ
.רודכ לכל םינושאר םתויה תוכזב רקיעב קחשמה לע הדוהי ינב לש
םירודכהש דועב ,תומותכ תופקתהל וכפה ןייפנרוק לש רעושה תוטיעב
ימלב וחילצה םש ,הבחרל דע תוריהמב וענוה םיחראמה לש םיחיינה
ונתיא השע טפושה .תוימתס תוטיעבו תוריבע לש הרדיסב ץלחל ר"תיב
הרורב הלשכה ומכ הארינש המ לע) 40-ה הקדב לדנפל קרש אלשכ דסח
תיצחמל ודרי תוצובקהו .(בוהצ לביק םג ותמהדתלש ,יחרזמ רהס לש
השגדוה הינשה תיצחמב .ר"תיב לש להקהמ תוקזח זוב תוקירש םע 0:0-ב
.הדובע תקולח וא קחשמ תטיש אלל םינקחש לש ףסוא איה ר"תיבש הדבועה
םינקחשה ראש ירחא בקעש ימו רעשה ןוויכל םמצעב ץורפל וסינ םירשקה לכ
םוקמב ,דצ לא דצמ םייתלצעב םיענ וא םידמוע םהש תולגל םהדינ בוהצב
ןולשיכה ירחא .םיפקותה ינקחשל רוזעל תולעל וא הריסמל תונפתהל
קר ינשה דצהמ רעשה היה םדוק ונראיתש בצמב לוג תושעל היליבס לש
,עצמאה רוזיאב תידיצ הריסמ הסינ רטע :ךכ ךלה הז .ןמז לש הלאש
ילאמשה ןגמהו (קחשמה לכ יוויל ול היה) רטע לש ורמושמ ףדהנ רודכה
ץולחה ,ירוג ביטס .הבחרה ינפלש רוזיאל היבגה רודכה תא לביקש
,הליחכו קאיטירט תא (קחשמה לכ השעש יפכ) םידקה ,הדוהי ינב לש שדחה
הטיעב :ןוכנ תאז םישוע ךיא היליבס תא דמילו ןייפנרוק לומ עיגה
קחשמהש השוחת התיה הזה בלשב רבכ .םימותכל 0:1-ו רעשה זכרמל הקזח
ה'צאפו במוד םוקמב רודנאש - הנחוא השעש לופכה ףוליחה לבא ,דובא
הסינ ה'צאפ .ר"תיב יעיציב הלק הווקית וחיפה - ןוריואה םוקמב
,רודכ לביקש םעפ לכב ףקות תוריבע גפס לבא הפקתהב יוניש תושעל
אל םייטנגלאה םירורדיכה - קחשמה לכ הווח רטעש המ הליג רודנאשו
התיה ,(בוש) לאמש דצב רודכ דוביא ירחא .הזה קחשמה לש טירפתב ויה
ןוויכל תוריהמב הבגוה ,קרזנ רודכה .הדוהי ינב תוכזל ץוח תאצוה
ירוגל הרשפיא ןייפנרוק לש המויא האיציו הבחרה לש קוחרה רוזיאה
.ימואלה רעושה דיקפתל ונלש דמעומה לש תוטשומה וידי ינפל חוגנל
הרשפיא 81-ה הקדב סה יש רעושה לש הטמשה .רומג קחשמהו 0:2 - 75 הקד
רעשכ רשוא לבא וקה תא רבע ישוקבש רודכ בורקמ טועבל היליבס רינל
הרוכב רעש .ןווקה םע תוצעייתה ירחא ןיילק שלחה טפושה ידי לע
.חוכשל הצרינ ונלוכש קחשמב ,רוכזל חמשי אל רינשתימואלה הגילה
24 רוזחמ
57 א"ת לעופה 1
54 הפיח יבכמ 2
48 ת"פ לעופה 3
42 הפיח לעופה 4
41 םילשורי ר"תיב 5
37 ת"פ יבכמ 6
32 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלהימוה ידוהי שפנ


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט
(רודנאש) במוד
יערד .ג ,הליחכ
רמאה ,ןונג
סיסקובא ,רטע
(ה'צאפ) ןוריואה
היליבסו

23 רוזחמ
[Down] [Up]
ירוביצה רדסה ןעמל
1:1 הווקית-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
הנולת יבתכמ רתאל ועיגה עובשה - ראורבפב 5 ,ידט ןוידטצא
"ימשר רתא םתא" .תושדחה ידומעב םיקחשמה יחוויד לש ישיאה יפואה לע
רוביצ ,רייפש המ רייפ ."ימשר חוויד ונל ונת" - םיארוקה ורמא -
תא םיקרופש םילכסותמ םיבתוכ ץמוק ללגב לובסל ךירצ אל םידהואה
,תוצירקה תא דצב ונמש ,ןכ םא ,תבשה .רתאב םהלש תויתריציה יפדוע
חתמ"-ש רעושה לע חווידל ונמצע תא ונכהו תוקחדהו ןושלה יקחשמ
ךורע היה לכה .וטנ לגרודכ ."הצובקה תא ףחד"-ש להקהו "וירבא תא
.תוצובקה :וקלח תא אלמל בריס תכרעמב דחא דצ קרו ,רדוסמו ימשר חווידל
קחשמל תבש םוי ברעב ידטב ושגפינ הווקית-חתפ לעופהו םילשורי ר"תיב
:םהילע חוודל הוושש םיעוריא הרשעמ תוחפ ללכש לגרודכ
הטיעבב 'ץיבוקרפ רימירוב לש ביהרמ רעש
רונמ .ןייפנרוק לש םיילאמשה םירוביחל םירטמ 17-מ
רודכ איצומ ,ןימי ףגאב הליחכ תא (ישוקב) רבוע ןסח
ונייה .טעובו הצירב עיגמ 'ץיבוקרפו הבחרה ףס לע רצק
תטירמב תוקוסע ונלש םיידיה ויה אלמלא םייפכ םיאחומ
.שארה רעיש
39 הקד
התיהש ןסח רונמב סיסקובא לש הקזח הסינכ
רמגנ .ימלשוריה ןטפקל הנועה ישילש םודא בינהל הלוכי
.בוהצ סיטרכב
42 הקד
רמאהו ןוריואה :ר"תיבב לופכ ףוליח
.םיסנכנ רטעו היליבס ,םיאצוי
קחשמה תקספה
.ה'גרפ תא ףילחמ ןונג יבוק60 הקד
הבחרל סנכנש ה'צאפל ךורא רודכ רסומ רטע ןבואר
לדנפה תא טעוב סיסקובא .הצלוח תכישמב לפומו
.המינפו תינמיה הניפל
63 הקד
,16-ה וק לע ישפוח ה'צאפ תא אצומ סיסקובא
הפיח לעופה דגנ אלפנה ורעש ןונגיסב טעוב רוטקיו
.ןרקל ףדוהו עגונ רעושהו
71 הקד
רודכ תסנכהב םייתסמ רטע לש הפהפי רורדיכ
ה'צאפו ףדוה רעושה ,טעוב רודנאש .הבחרל ןרקה וקמ
.הצוחה דנואבירה תא טעוב
80 הקד
.לדבינ תנעטב לספנ הווקית-חתפ לש יקוח רעש
84 הקד
לע ומשל יואר חוויד איצוהל השק דבלב לגרודכמש תואורה םכיניע
תויושחרתהה אקווד .םמעשמ קחשמ היה טושפ .הווקית-חתפל ר"תיב ןיב קחשמה
דואמ ינלוקה דודיעה ,תישאר .ןיינעו עבצ ופיסוה אשדה רכ ביבס
.היליבס רינו רטע ןבוארל הנושארה תיצחמב דוע ר"תיב ידהוא לש
לע היליבס לש שובייה תוינידממ סאמנ ידטב םיעיציה יבשותלש המוד
.ללכב ןיבהל םיחילצמ אל םה ףילחמ דיקפתל רטע לש ורבעמ תאו ,לספסה
רטע תא הנחוא ילא םיקה הווקית-חתפ לש ןורתיה רעש שוביכ םע דימ
עיגרהל הרטמב להקה יפלכ הרורב הווחמ היה הזה דעצה .לספסהמ היליבסו
ןכש ,םידהואה דצמ תוללק לש הכיבמ היווח ילב הקספהל תדרלו ותוא
.הקספהה ינפל תוקד שמח םינקחשה ינש םומיחל תועמשמ התיה אל
להקה תא עיגרהל שדד השמ לש ונויסנ היה קחשמה לש יטנקיפה קלחה
.הנבלה הדוקנהמ סיסקובא יסוי לש (!ביהרמה) ורעש ירחא ימלשוריה
ןוירש תביטח לש היח שאב ליגרתל ידטב םילילצה ומד רעשה ירחאש הקדב
ושגינ םיניצקה .םתיא שחלתהו אשדה לעש הרטשמה יניצקל ארק טפושהו
ר"תיב ר"ויו הקספה ףס לע קחשמהש הארינכ ול וריבסהו שדד השמל
םיזיזח ץצופל קיספהל להקהמ שקבל ידכ הזירכה תכרעמל תשגל הצר
המואל טוהר םואנ דועל ץרענה אישנה לש וכרדב דיחיה לושכמה .םיצפנו
ןוידטצאה ידרשמל הילע לש תורשפאה .אשדה רכ לע ןופורקימ רדעיה היה
לטנ ןכ לעו ,אושנמ השק התארנ קחשמב היפצ תוקד המכ לש הצמחהו
עיציל ותיא שגינו - םעה יפב ןופהגמ - ינדי לוקמר ינחורה ונעור
וחילצה אל לזמה עורל .םסרופמה ישיאה ומסיק תא ליעפהל ידכ יחרזמה
ןפואב שדד רמ לש ולוק תא ריבגהל ןופהגמה לש תושולחה תוללוסה יתש
אל ר"תיב :היעבל רחא ןורתיפ אצמינ ןכלו ,להקה תוגאש לע רבגיש
.הלודג הרצמ ונלצינ ךכו ,םויסה תקירשל דע רעש דוע עיקבהל החילצהתימואלה הגילה
23 רוזחמ
54 א"ת לעופה 1
54 הפיח יבכמ 2
45 ת"פ לעופה 3
42 הפיח לעופה 4
41 םילשורי ר"תיב 5
36 ת"פ יבכמ 6
29 דודשא .ק.ט.מ 7
האלמה הלבטלירחא ר"תיב ינקחש
סיסקובא לש רעשה


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
יערד .ג ,הליחכ
(ןונג)ה'גרפ
(רטע) רמאה
סיסקובא ,רודנאש
ה'צאפ
(היליבס) ןוריואהו