הנידמה עיבגב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1998/99 תנוע
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
2:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת לעופה
5:1 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ 4:2םילשורי ר"תיב - הדוהי-ינב
0:7 םלש רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב 3:2 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע

רמגה
[Down]
עיבגל קיפסמ אל דחא ןתח
2:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת לעופה
[Beitar Lamp]
לגרודכ ןקחש אוה סיסקובא יסוי - יאמב 19 ,ןג תמר ןוידטצא
הרפסה תא אשונ אוה קחשמה ןמזב .םילשורי ריעהמ הלבט זכרמ תצובקב
ףתתשה הנותחה ינפל .םויה ןתחתמ אוה ךכל רשק ילבו ,ובג לע הנומש
אוהש טילחה אוה ולש ויתוביסמו לגרודכב הנידמה עיבג רמגב יסוי
,םחלינ ,ץר אוה הכראההו קחשמה תוקד לכ ךשמ .עיבגב תוכזל הצור דואמ
הצובקל עיגי עיבגהש ידכ לכה השעו וירבח תא גיהנה ,רסמ ,לקית
הקיפסה ולש האלפנה תישיאה תלוכיה ,יסוי לש ולזמ עורל .קחשמ אוה הב
,ביבא-לת לעופה ,הביריה לומ תודדומתהל ותצובק תא איבהל ידכ קר
רעוש .תוילשא תלוטנו תבאוכ ,הרצק התיה הערכהה .רטמ 11-מ תוטיעבב
הינשה תא טעב במוד יסא ,(רודנאש לש) הנושארה הטיעבה תא ףדה לעופה
הערכהש רמול לבוקמ .תיעיברב עיקבהל חילצה אל היליבס רינו ףוקשמל
תא ר"תיב ידהוא ודביא םויה לש קחשמב לבא ,תירזכא איה םילדנפב
אכודמ ,וילגר תא ךריש רודנאשש ינפל הברה הכזית םתצובקש הווקיתה
תאצויה הנידמה תפולא .הנושארה הטיעבב ולש האטחהה ירחא ,דדובו
לש הטמשה ירחא תישישה הקדב היליבס רינ ילגרמ ירקמ רעש העיקבה
תחאה הקדב ישפט רעש הגפס איה .תירטש רפוע לש הטיעב תובקעב רעושה
הווקת םולש לש הטיעבו קאיטירטו ןייפנרוק ןיב לובליב ירחא הרשע
לוכסיתל ר"תיב השידקה קחשמה ראש תא .16-ה וק לע תעקפה תא ףקעש
.ןג תמר ןוידטצא יעיציב םיבוהצ םידהוא ףלא רשע-השימחמ הלעמל
סיסקובאש הממ רתוי ויה תודקפינב הפקתהו לבלובמ רושיק ,הנגהב הקינאפ
,ןרוק ינד לש תיתיירורעש טופיש תגוצת ךכל ופיסוה .ןקתל לוכי דחא
ולבקתו ,םייתנש ינפל רמגה יצחב ר"תיבב ולש תוללעתהה תא רזחישש
ולזמל .םילשורי ר"תיב תודלותב רתויב םילכסתמה םיקחשמהמ דחא תא
תריבש לע ידעלבה יארחאה היהי אוה תירמש םע ותנותחב םויה ,יסוי לש
היה אוה הצובקל וירבח לש םתרזע לע ךמתסהל ךירצ היה וליא .סוכה
.אבה םוינלימה ךותב קומע ותוקוורב רתונ
םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט ,חלש
,בוקינסלט ,במוד
סיסקובא ,רכב
,רמאה ,רודנאש ,
(יולאש) תירטש
(יערד) היליבסו

רמגה יצח
[Down] [Up]
רושע ירחא ןושאר רמג
4:2םילשורי ר"תיב - הדוהי-ינב
[Beitar Lamp]
לבא ר"תיב לש הלודג הגצה אל - יאמב 4 ,ןג תמר ןוידטצא
תלוכיו הפהפי יתצובק קחשמ לש ירפ (...ימצעהמ ץוח) םלוכש םירעש
לע עיתפמ ןוחצינ ירחא קחשמל העיגה הדוהי ינב .ההובג תישיא
םא תעדל השק .רמגב "הרוגס" הרואכל התיהש הצובקה ,הפיח לעופה
ץמאמ דוע םהל סחדש ,הזה דמעמה תא ללכב וצר הנוכשהמ םימותכה
הרטמה ,םוקמ לכמ .תימואלה הגילב תודרשיה יקחשמ לש ףופצ חולב
- הכראהל הרירג עונמל ידכ ריהמ רעש - הרורב התיה ר"תיב לש
רמאהל סיסקובא לש הלודג הריסמו הפיטח .הלועפ הפתיש הדוהי ינבו
תוברעתהו היליבס לש שארה ןוויכל 14 רפסמ לש התשקה ,ןימי ףגאב
תוקד המכ .10-ה הקדב ולש ורעשל חגנש םואבנגייפ ןנור ןגמה לש
תשקב טעבו ביריה תבחר לש ןימי דצל בוש רמאה עיגה רתוי רחואמ
21-ה הקדב .הנגהה ידי לע קחרוהו הרוקב עגפש רודכ הקוחרה הניפל
ילב טעב רפוע ,סיסקובא לש הריסמ בוש .0:2-ל תירטש רפוע הלעה
רפועו רעשה ןוויכל תשקב זתינ רודכה ,רעושה לש ופוגל רוצעל
ינב המצמצ הינשה תיצחמב .המינפ תולילקב טעבו רעושה תא םידקה
הטיעבו 5-ה תביתל בחור רודכ .תינייפוא תצרפתמ הפקתהב הדוהי
התוושה ר"תיב .רעושה תאו ןגמה תא םידקהש יזריש יזח לש תקיודמ
רבוע אוהשכ הדוהי ינב לש שרגמה יצחב לייט רודנאש :הקד ךות
הניפל ןליא לש ההבגהה תא חגנו רכבל הנימי רסמ ,םיניגמ המכ
לובלב - המוד בצממ בוש המצמצ הדוהי ינב .ןמא לש רעש .תילאמשה
ןווכל ,רעשה לומ הריסמ לבקל יזרישל ורשפיאש הבחרב הרימש רסוחו
ףגאב הפיטח :קחשמה לש עצבמה אב זא לבא הצחלנ ר"תיב .טועבלו
תירטשל הלודג הריסמ ,עצמאה וק תא רבועו וקה לע רהוד רכב ,ןימי
,הבחרה עצמאל רודכ ריזחמו ולש ןגמה תא רבוע רפוע ,ינשה דצב
דחא) עיבגה תרגסמב ישילשה ורעשב תשרה תא ערוקו רכב עיגמ םשל
ילילצל םישלושמ םע המייס ר"תיב .(םינורחאה םיקחשמהמ דחא לכב
.ץמוקה עוציבב "האג ףוספסא ולוכ םלועה לכ" שדחה רישהםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט ,חלש
,בוקינסלט ,במוד
סיסקובא ,רכב
רודנאש ,יערד
תירטש ,רמאה
(יבוקעי) היליבסו

רמגה עבר
[Down] [Up]
120 דע
5:1 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
[Beitar Lamp]
תילארשי לגרודכ תוישיא וזיא - לירפאב 27 ,רזעילא תירק
?"הזב דבוע יתייה אל ילש עוצקמה היה אל הז םא" וידרב םויה הרמא
הצובקש םעפ לכב בואה ןמ הלועש ןמאמה לש ומש איה העיתפמ אלה הבושתה
טפשמה .םואבנגייפ "עייש" אוה אלה ,תימואלה הגילהמ הדיריל תברקתמ
םע דחא הנקב הלוע ,תמייוסמ תוריתיב הקול םיחמומ יפ לעש ,הזה
םינקחש תפוסא לכ טוונל לוכיש החמומ ספטמכ םואבנגייפ לש ןיטינומה
"עייש" לצא ןמאתהש ימ .וילעמ הברה אל לבא םודאה וקל לעמ לא תלשוכ
םימכוחמ םיחותינ וא םיקחשמ ינפל תוגלפומ תויטקט תונכה לע רפסמ אל
ךשומ ,ויכינח ינפב וביל תא ךפוש טושפ ןמאמה .רבעה תואיגש לש
ןובלע רדגב היהי ער קחשמש השגרה םהל ןתונו ויסנכמ ילושב תונשגרב
.ורובע ישיא
ןליא ץולחה תא בסהו הילצרה יבכמ תא םואבנגייפ לביק םייתנש ינפל
תרחבנל עיגה רכב ,הגילב הראשינ הילצרה .ינמי ןגמ דיקפתל רכב
ירחא םישדח 8 ,וישכע קר .די וילע המש םילשורי ר"תיבו תיפמילואה
ריאמ לש וינסחממ םיבוהצה "םוקלס" ידגב תא שבל המוקה הבג ןקחשהש
סחיתי אוהש יוארה ןמ םאה רהרהל ןטשק רורד לחה ,יאנספאה שורה
.יוקיחל היואר לגרודכ תקרבה לאכ םואבנגייפ לש תיעוצקמ הטלחה לכל
רושיקה לש ןימי ףנכב םואתפ עיפוה שדח ןקחשו עציב ,טילחה ,בשח
ותואל אילפהל המוד אוהו רכב ןליא ול םיארוק .יר"תיבה יפקתהה
רבעמ דע םעפ רחא םעפ ץרופ ,םירוח השוע ,םירודכ דבאמ היהש ןקחש
ןקחשה ןכש דבלב ינוציח אוה ןוימדה .הנגהל רוזחל רחאמו ןרקה וקל
ףתתשמ ,תוחלצומ תוריסמ רסומ ,ביריה רעש לע דימתמ םויא הווהמ שדחה
תדקפומ ןימי ףגא תנגה .םירעש שבוכ ףאו תחא העיגנ לש תופקתהב
שאמאתו רמאה ןווטשיא ,חלש רימא - םינרות המכ ידיב תעה התוא לכ
ויה רשאמ רתוי דחא ןקחש םע תקחשמ ר"תיבש המדנ עתפלו ,רודנאש
ןושארה יצחה עצמאב רשאכ םויה םג עריא ךכ .תועובש המכ ינפל דע הל
לומ עיבגה רמג-עבר קחשמב הפיח יבכמ לומ 0:1 רוגיפל ןטשק ביגה
הקדב ונא'ז ישיבא לש רעש ירחא .רושיקל רכב תא טיסהו הפיח יבכמ
םירודכ המכ וירבחל 17 רפסמ ןתנ תילאמשה הניפל החוטש הטיעבב 11-ה
ר"תיב יצולח לש תוצמחה קר .0:1 רוגיפמ רוזחל םהל רוזעל ולכיש
66-ה הקדב .הניעב האצותה תא וריאשה הפיח רעוש לש תולודג תולצהו
השולש ןיב ןמוא תריסמ לביקש ,היליבס רינ לש וילגרמ ר"תיב התוושה
לש לדבינה וק תא רבש ,(יערד םוקמב תיצחמב סנכנ) תירטש רפועמ
ויה םימלשוריה .הבורקה תילאמשה הניפל לגליג רוצעל ילבו הפיח
תירטשל העיגה טעמכ היליבס לש הריסמשכ 87-ה הקדב ןוחצינל םיבורק
תעיגנ ללגב ודעיל עיגה אל רודכה .הבחרב תמ חטשל העונתב היהש
,ןרוק ינד טפושה לש ודיצמ םודא סיטרכ הררגש יזרח ןולא לש די
ללקל ויה םילוכי ר"תיב ידהוא :תובושח תויעב יתש ורתפנ הז עגרמו
ושביתייש" םוקמב -תוקיעמ תויוגייתסה עימשהל ילב הפיח ינקחש תא
קפתסהל היה רשפא לברוסמה "יזרח ןולא 3 רפסמלמ ץוח ,םיילגרה םכל
םיבוהצה םיעיציה לש חלוקה דודיעה .עלוקה "קותיש םכלוכ ולבקת"ב
30 הכראהב ונתנו זוזע ואלמנ םהו ר"תיב ינקחש לע ודיצמ עיפשה
םייתצובק םיעצבמו םיפי םירעש ללכש הארשה בר לגרודכ לש תוקד
ןמ הלצה לבא 90-ה הקדב חצנלו שובכל הברקתה דוע הפיח .םיקירבמ
היליבס טעב 101-ה הקדב .םיבוהצל המבה תא הריאשה קאיטירט לש וקה
ןוויכל התיה רעושה לש הפידהה .רעשה ןוויכל הבחרל ץוחמ קזח רודכ
דועב .הנוילעה תשרה תא המירה ולש ךשמהה תטיעבש רעתסמה רכב ןליא
עוסנל םהיבורקל םירומו םילשוריל תופיחדב םירשקתמ ר"תיב ידהוא
ינולמגה 17 רפסמל םירושקה םיקתפה תא םינבאה ןיבמ קלסלו לתוכל דימ
הנגהה זכרמ ךרד ץרפ ביהלמה רודנאש . 1:3 לש ןורתיל ר"תיב התלע
רעושה .הקוחרה תילאמשה הניפל חוטש רודכ טעבו הנימי ךתח ,תיאפיחה
רודכה תא ןוסכלאב טועבל ידכ קיפסמ רהמ ץר תירטש רפועו הדיצה ףדה
הפיה רעשה שבכנ הכראהה לש ינשה יצחה ךותב .הדיפקה הרבשנ .רזוחה
הרוחא רזח ,ןרקה וק ןוויכל ךתח ,הבחרב רודכ לביק רמאה :קחשמב
רודכ תונמאב ץיפקהו ודאנב קירא ורמוש תא העטמ אוהשכ המידק בושו
- ןטשק לש לופכ ףוליח .םיקוחרה םיילאמשה םירוביחל רעושה לעמ
"הל-וא"ה ףצר תא עטק אל - רודנאשו היליבס םוקמב 'ג'גחו יבוקעי
הנורחאה הקדב .הפיח ינקחשל רפס-תיב םישוע םהילילאשכ ר"תיב ידהוא לש
ךישמה ,הבחרה לש לאמש דצב העונת ידכ ךות רודכ יבוקעי דעלא לביק
תיוזמ תונמאב לגלגו ותוא רוצעל הסנמ רעושהשכ ןרקה וק ןוויכל
ןוחצינה תאו ,הלפשהל הפיח לש הסובתה תא ךפוה אוהשכ ,רעשה ךותל ספא
ונרבעש םייוניעה לע הנטק המקנ הווהמש ירוטסה עוריאל יר"תיבה
.יחכנה רושעה תליחתב רזעילא תיירקבםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
קאיטירט ,חלש
,בוקינסלט ,במוד
סיסקובא ,רכב
(תירטש) יערד
,רמאה
,('ג'גח) רודנאש
(יבוקעי) היליבסו

רמגה תינימש
[Down] [Up]
הרוי אטאטמ םג
3:2 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע
[Beitar Lamp]

ר"תיבל םישבוכה תמישרב ליחתנ - לירפאב 10 ,ןויצל ןושאר
.היליבס רינו רכב ןליא ,יחרזמ ןתיא :םילשורי
:הלק תירבעב םעפה ,םיעיקבמה תמישר בוש הנה ,קפס רסה ןעמל

.היליבס רינו
םיעיציב זוירוק לש דמעממ םויה רבע "ןתיא לש לוג םיצור" ןומזפה ,ןכ
ןקחשה אוה - רודנאש שאמאת םע דחי - יחרזמ .המשגתהש הלאשמ תקזחל
יאדווב ורמאי וניארוק ןיבש בלה יער .ינשה בוביסה לש ר"תיבב טלובה
ןתיאש איה תמאה לבא ,הצובקה לש תיללכה התמר לע הדיעמ וז הדבועש
רעשה םע דחי .הצובקה בור לש הדוריה תלוכיל רשק ילב ןייוצמ קחשמ
רכב ןליאשכ ,תיר"תיבה הירוטסהב הרוש דוע םויה המשרנ ןתיא לש
האצותה תא םתח היליבס רינ לש רעש .הצובקה ידמב ןושארה ורעש תא שבכ
.צ"לשאר ינוריע לע 3:2 ןוחצינ םע רמגה עברל ר"תיב תא הלעהו
ידהוא וכז ,קחשמה םויסל (ליגרכ ןבצעמו שלח) ןרוק ינד קרשש דע
.םינורחאה םישדחב הצובקה תקפנמש לוכסת לש הליגרה הנמל ר"תיב
ןייפנרוק קיציא :הנגהב החנזה ירפ ולוכש ןושאר לש ןורתי רעשב לחה הז
החגשה אלל בבותסהש ץולחל רסמ הז ,ןושאר לש ןקחשל רשיה רודכ ריזחה
ינושארה ץולחהו ןווקה תבוגת תא קודבל הנפנ במוד יסא ,16-ה ןק לע
25-ה הקדב ךרעב היה הז .יר"תיבה רעשב תשרה קזוח תא ודיצמ קדב
היליבס רינ לשהחיגנ ללוכ) שרגמב ר"תיב לש תטלחומ הטילש ירחא
רתוי רחואמ תוקד שולש .(הצוחה ןיוצמ בצממ רמאה לש הטיעבו ףוקשמל
לש רעשל תינוסכלא םירטמ 20-כ ר"תיב תוכזל ןישנוע תטיעב הקספנ
ןכא יסויו ,טעבי אלש סיסקובא ינפב וננחתה עיציב םידהואה .ןושאר
רודכה תא רבוקו יחרזמ ןתיא עיגמ ךכ רחא הינששכ רודכה לעמ גליד
ןיוצמה רעשה תא גוגחל ץר ןתיא .םיחראמה לש רעשה לש הקוחרה הניפב
לעש הרונמה למס תא קשנמ אוהשכ ,םיבוהצה םידהואה יעיצי ינש לומ
תא ךרבל ידכ הנגהה תא עגרל ושטנ חלש רימאו במוד יסא .ותצלוח
.ןושאר לש רעשב לדבינ קספ אלש לע ןווקב רועגל ורזח ךכ רחאו ןתיא
םגו ילאמשה וקה לע םימעפ המכ ץרפ ,יטננימוד תויהל ךישמה יחרזמ
.תויונמדזהה תא לצינ אל ודיצמש ,רמאהל תוניוצמ קמוע תוריסמ יתש רסמ
םינבלה .תיר"תיבה הבחרל בושו בוש העיגה לבא רודכב תוחפ העגנ ןושאר
עיגהל רכב ןליאו יערד ןנער וליכשה אל םש ,ונלש ןימי ףגאב וגגח
ירחא חוטב רעש רצוע ןייפנרוק רצע תחא םעפ .המ לע רמוש ימ הנבהל
.םירטמ 5-כ לש קחרממ בירי ןקחש לש הטיעב
רכב ןליא תא טיסה ןטשק רורד .לבלובמ קחשמ חתפתה הינשה תיצחמב
אל רבכ אוה הנגה תדובעש הדבועה םע םילשמ אוהשכ ,תימדק הדמעל
הקדב .(הצובקב ךישממ וניאש םייעובש ינפל רשבתהש) 17 רפסממ הארי
הנגהה תא ועיתפהש תוריהמ תוריסמ שולש ירחא בוש ןושאר העיקבה 55-ה
הטיעבו בחור רודכ ,(ונלש לאמש) ןימי ףגאל קמוע רודכ :תימלשוריה
תמועל ספאכו ןיאכ היה ר"תיב יעיציב םלהה .המינפו ףוקשמל בורקמ
ןגמה .רכב ןליא ידי לע ר"תיב תוכזל ינשה רעשה תעקבה תעב העתפהה
הנועהו) קחשמה ךלהמב םירודכ דבאל הבריה הילצרהמ לאשומה ינמיה
התיה אל עיקבהש רעשה תא לבא ,תויתנגה תומישמב םג לשכו (הלוכ
רעושה ידיב תחונ הארנ ןימימ בוקינסלט םירהש ןרק רודכ .ץימחהל ךרד
ריזחה הז .לאמש דצב רמאה ןוויכל ותוא האיצוה רודנאש לש החיגנ לבא
.המינפו הטמל ושארב ךישמהו םמורתה רכבו רעשה וק לא רודכה תא
ירוסייב אשדה לע לתפתמ סיסקובא יסוי הארנ רתוי רחואמ תוקד המכ
תווחמב טעממה םנפומ שיאכ יסוי תא ריכמ רשא ,ןרוק ינד טפושה .תפות
השע אוה .שחרתה ארונ הלווע רבדש דימ ןיבה ,ךרוצל אלש תוינפוג
בורקה ןבלה ןקחשה תא קיחרהו תירסומ הניחבמ תשקבתמה הלועפה תא
שחרתה ,קחשמה תא ר"תיבל ןתנ דבעידבש ,הזה סנה ירחא .יסויל רתויב
המויאה העיגפה ירחא יווד שרע לע היהש ,סיסקובא רשאכ ףסונ סנ
תואירקו הידוה תוליפתב וחצפ םידהואה .קחשל בשו עיתפמב םילחה ,גפסש
היליבס היליבס" ןומזפב הרהמ דע ופלחתה רשא ,"םילוח אפור ךורב"
רמאהל קמוע רודכ רסמ - הריהמה ותמלחהמ דדועמ - סיסקובא :"היליבס
ךות חגנו ררחתשה היליבס .הבחרל ךומנ רודכ תישקהו לאמשמ ץרפש
ינקחש לש תוצמחהה עפומ לחה וז הדוקנב .המינפו תינמיה הניפל העירכ
:ר"תיב
רסמ רודנאש .םלומ רעושה קרשכ הבחרל ועיגה רמאהו רודנאש ,רכב
.ןרקה וקל הצצפ טעב ,רעשה דיל ,הזו רמאהל תוריבאב
,לדבנב וניאש האר ,קמוע רודכ לביק (היליבס תא ףילחהש) תירטש
.רודכה לע לפנו וילגרב ךבתסה זאו ןימימ רעושה תא רבע
בבותסהל הסנמ תירטש - ביריה תבחרב םינבל ינש לע םיבוהצ השולש
.הבחרל ץוחמ רודכה תא ףיעמו
טעוב רכב ,דדוב ןגמ םע הבחרב םיר"תיב השולש ,ןימימ ץרופ רכב
.רעושה ידיל רטמ 16-מ
רכזיי הזה עיבגה רוזחמ ,הלאה תוצמחהה לכ תורמל .הנהכו הנהכ דועו
ר"תיב לש קחשמה ינפל םוי - תינש .רמגה עברל ונילע ,תישאר .הבוטל
ןבדבודה תא .5:1 (ידטב) אבס רפכ לעופהל םילשורי לעופה הדיספה
יבכמ תא החידה הווקית-חתפ לעופהשכ ,קחשמה םות ירחא העשכ ונלביק
.עיבגהמ ביבא-לת


רוקממ העושי
- יופצ אל
יחרזמ ןתיא
רכב ןליאו


םדקומה בלשה
[Up]
םילכ יוסינ
0:7 םלש רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]

:םישבוכ
חלשו ראמה ,היליבס ,(2) תירטש ,(2)יולאש