[Left Banner] םילשורי ר"תיב
1996/97 הגילה יקחשמ
[Right Banner]

1997 ינוי-יאמ
30 רוזחמ
[Down]
- ןאש תיב תוארתהל
הפוריא םולש

הדולחהמ טעמ לומתא הקינ יזרח ןנור - יאמב 30 ,ןאש תיב
םירעש ינש שבכ יזרח .עוצפ היה םהב םישדחה ךשמב וב הקבדש
תנוע תא םותחל ר"תיבל עייסו ןאש תיב לעופה לש התשרל
ןאש-תיבב קחשמל ועיגהש םיפוצ יפלא יניעל ,3:2 ןוחצינב 96/97
תא חתפ היליבס רינ .לגרודכב הנידמה תפולאב תוזחל ידכ
.רהוז קיציא לש הריסמ רחאל תירישעה הקדב רעשב קחשמה
היגלבמ קחשמל עיגה םינקחש ןכוסש ר"תיב ינקחשל עדונשמ
,ןנור רובע קחשל הצובקה הלחה ,יזרח ןנורמ םשרתהל ידכ
השבכ ןאש תיב .םירעש ינש שובכל ידכ תאז לצינ אוהו
לש םויסה תרוש םג התיה תיצחמה תאצותו הלשמ םירעש ינש
הנושארל קחשל הכז ,הנשמה רעוש ,ןממ ימולש .3:2 - קחשמה
.ןייפנרוק קיציא תא ףילחהשכ הנועה
29 רוזחמ
[Down] [Up]
חותפ לכה
(ר"תיבב םירעשה תוכלמ לע תורחתב - הגילב אל)

וקית דועו ,לוקוטורפל קחשמ דוע - יאמב 24 ,ידט ןוידטצא
צ"לשאר ינוריע תא םויה החריא םילשורי ר"תיב .ןבצעמ
תפולאכ הצובקה לש הרתכהה סקטל הרואפת תווהל דעונש קחשמב
קחשמל עיגהל וחרטש םידהואה תבזכאל .96/97 תנועל הנידמה
1:1 וקיתב םייתסה קחשמהו חצנל הצובקה החילצה אל ,חתמה לוטנ
ןזאמ תא הוושהו ,תיעיברה הקדב רבכ שבכ רהוז קיציא
תטיעבמ שבכ רהוז .הנחוא ילא לש הזל ולש םישוביכה
תיצחמב רעש הגפס ר"תיב .הנחוא ילא לש הטסה רחאל ,ןישנוע
רוקרזהש ינפל העקבה יבצמ המכ דוע הצימחהו (59 הקד) הינשה
ותשירפל המבכ םויה קחשמב רחבש קחצי-ןב קחצי טפושה לא טסוה
אוה םויה קחשמב רתויב ןינעמה ןותנה .לגרודכ טופישמ
- 14 - םירעש לש ההז רפסמ הנחוא ילאלו רהוז קיציאלש
.הצובקה לש םירעשה ךלמ היהי םהמ ימ עדנ אבה עובשב קרו
28 רוזחמ
[Down] [Up]
הרקי ץוח תדוקנ
םויה היה אל לגרודכ הברה - יאמב 17 ,ידט ןוידטצא
למיסש רעש וניאר ךכ םג ר"תיב דצמ אל תוחפל - ימלשוריה יברדב
וירחא דימ לבא - תונורחאה תונועה יתש לש םילשורי ר"תיב תא
.לגרודכ ינינעב הדורט היה אל םינקחשה לש םתעדש חיכוהש רעש
םע 1:1 וקיתהו החיתפה תקירש ינפל דוע הפולא התיה ר"תיב
םע החתפ ר"תיב .תאז תונשל היה לוכי אל םילשורי לעופה
ןתיא ,םלסמא ,במוד ,הליחכ ,קאיטירט ,ןייפנרוק
קילומש .יזרחו הנחוא ,רהוז ,יולאש ,סיסקובא ,יחרזמ
לש הטילשב לחה קחשמה .הינשה תיצחמב הליחכ תא ףילחה יול
תועזעזמ תוצמחה יתש רחאל םלוא ,לעופה רעש לע ץחלבו ר"תיב
לובלבה תא ופשחו קחשמל םימודאה ורזח הנחואו יולאש לש
רואיתב קפתסנ דבלב לוקוטורפל קחשמה תויהב .תיר"תיבה הנגהב
עצמאה וק ינפל רודכ לביק הנחוא :44-ה הקדב ר"תיב לש רעשה
םע עיפוה ימעפ-דח ןפואבש - ןפטס .יולאשל ותוא טיסהו
רטמ 25-כ רבעו ביריה ינקחש ןיב ץרפ - ובג לע 18 רפסמה
ונימימ היהש יזרח ןנורל העונת ידכ ךות תויטנגלאב רסמש דע
לא הנימי ותוא ךישמהו ,רודכה לע טלתשה ןנור .וינפלו
ןימי לגרבו רודכל עיגה ילא .וילא ליבקמב ץרש הנחוא ילא
.הרוקל רעושה ןיב הבורקה הניפל הבוג יצחב קזח ותוא טעב
...תוקד 2 ךשמל ןוידטצאה תא שיעגהש ביהרמ יתצובק רעש
ר"תיב תנגהב תושידא לצינ םילשורי לעופהמ ימהרבא לייאש דע
תוקד 5 .רעשה לש תילאמשה הניפל 5-ה תבית זכרממ טועבל ידכ
קורשל טפושה לע ופכו םיבר םידהוא שרגמל וצרפ קחשמה םויסמ
,םילשוריב תוגיגחה וכשמנ הלילה לש תונטקה תועשה דע .םויסל
- תופילא תחקל םיצור םא" - סיסקובא יסוי רמאש ומכו
".הז תא תושעל םוקמה הז
27 רוזחמ
[Down] [Up]
םינומלא םילייח
- להקו חתמו תולצהו םילוג ויה - יאמב 4 ,ידט ןוידטצא
ר"תיב בכרהב חתפינ ואוב לבא - תורדתסהב לבא וליפא
,םלסמא ,הליחכ ,קאיטירט ,ןייפנרוק :םויה קחשמה ףוסב םילשורי
,רהוז קיציא ,ןומרח ןלוג ,בוקינסלט ןאז ,יערד ןנער ,יול ינוס
ןוחצינה ירחא להקל וצרש םינקחשה ויה איגש יעורו יזרח ןנור
הסובתה רוזחשמ םידהואה תוששח .ביבא לת לעופה לע 3:0
,ר"תיב לש רסחה בכרהה עקר לע - הרבעש הנועב ביבא לת לעופהל
תוצובקה ןיב םישגפמה תרוסמו השעמל תחטבומ תופילאהש הדבועה
רודכה לע ורעתסה ר"תיב ינקחש .החיתפה תקירש םע וגומנ - רבעב
קחשמה תליחתמ .הגילהמ הדירי תנכסב היוצמה וז איה םתצובק וליאכ
לספס לע לוכסית לש תוכורא תועש ררוויאש יחרזמ ןתיא טלב
ףטחשכ וירושיכ תא יחרזמ ןיגפה תישילשה הקדב רבכ .םיפילחמה
היליבס רינל הנימי רסמו ךרד תרבכ ותיא ץר הדשה זכרמב רודכ
תבחר וקמו בירי ןקחש ףקע היליבס .לדבנ-קפס לש בצמב היהש
ר"תיב .רעשה לש הקוחרה תינמיה הניפל יתשק רודכ טעב 16-ה
(!קחשמה לכב דחא בוהצ סיטרכ קר) יערד ןנערשכ ץוחלל הכישמה
םיפגאב .לעופה לש הפיקתה תונויסנ תא םימלוב הליחכ דוהאו
לש הפופצה הנגהה תא ףוקעל םלסמא דודו יול קילומש וחילצה
םינינעמ םיבצמ המכ וחתפתה קחשמל הנושארה העשה יצחבו .ביריה
.ןימימ ןרק יחרזמ ןתיא היבגה 13-ה הקדב .יביבא-לתה רעשה דיל
ינש ןיבו ןרקה וק ןוויכל תוריהמב םדקתהש םלסמאל עיגה רודכה
היליבס רינ .הבחרה זכרמל רודכ היבגה םיביבא לת םיניגמ
רבג הז בלשמ .ולומש תשרה זכרמל חגנו רתינ הסוכמ היה אלש
ךרעל םירשעה הקדב .ימלשוריה רעשה לע לעופה לש הצחל דואמ
עיתפה רהוז קיציא :ר"תיב לש שרגמה קלחב ךיבמ עוריא שחרתה
ץליח ,בירי ןקחש ירחא קלד אוה ;תצרמנ הנגה תדובעב להקה תא
ןוויכל ילאמשה שרגמה וק לע טעמ םדקתה ,רודכה תא וילגרמ
בירי ןקחש לש ונוויכל קירבמ טסיסא ררחישו ימלשוריה רעשה
ססיה עתפומה לעופה ץולח .ןייפנרוק קיציא לש הבחרב היהש
וילגרל ןייפנרוק שלג הזה ןמזה קרפבו טועבל הסינ םרטב עגרל
םיבצמב םג ההובג תלוכי ןייפנרוק הליג ךשמהב .רודכה תא ץליחו
םישק םירודכ המכ רצעו בירי ינקחש קר םיברועמ ויה םהב
קחשמהו הינשה תיצחמב ףוקתל הכישמה ר"תיב .תשרל םכרדב ויהש
עגופ ןזח ןולאשכ ,ןויוש היה ףוקשמל תוטיעבב וליפא .לוקש היה
הטיעב קיבדמ יחרזמ ןתיא דועב םיילאמשה תורוקה ירוביחב
ןתיא לביק 70-ה הקדב .ףוקשמה לש ימינפה וקלחל הרידא
ןגמה תא רבע ןתיא .ינמיה ןרקה לגדל ךומס יול קילומשמ רודכ
רהוז קיציא .הבחרה זכרמל הפי רודכ היבגהו וילא דומצ היהש
השרה הז בלשב המינפו תינמיה הרוקל חוכב (!)חגנו תולק םמורתה
םיפילחמה לספס הצק ינכושל קחשמ תוקד קינעהל ןהכ ילא ומצעל
איגש יעור ,קילומש ויחא תא ףילחה יול ינוס - ר"תיב לש
.יחרזמ ןתיא םוקמב סנכנ ןומרח ןלוגו היליבס רינ תא ףילחה
הקד רעש שבכ טעמכ הצובקב ץולח תויהל דעוימה ,איגש יעור
דוד לש בחור רודכ טעמב ךא איטחהשכ קחשמה םויס ינפל
ר"תיב - ימשר ןפואב החטבוה אל ןיידע תופילאהש תורמל .םלסמא
תורשע שרגמל וצרפ - הז ךרוצל הגיל תודוקנ יתש דועל הקוקז
.םהילילאמ המכ לע לא ופינהו תונלבס ירצק םידהוא
םינקחש 5 לש םרדעה ףא לעש ןייצל הבוח שיגרמ ינא ,םויסל
היה במודו טנושיפ ,סיסקובא ,יולאש ,הנחוא - הצובקב םיריכב
הגיצהש רתויב םייבצקהו םיצרמנה םיקחשמה דחא (ימעטל) הז
לש םתוחכונב היולת הניא םילשורי ר"תיבש הדבועה .וז הנועב ר"תיב
(הלועמ רמול אלש) תנייוצמה הדובעה לע הדיעמ חתפמ ינקחש
.הצובקב ןהכ ילא השועש

[Beitar Separator]

May 4 1997 -ב הנורחאל ןכדוע [Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]