[Left Banner] םילשורי ר"תיב
1996/97 הגילה יקחשמ
 [Right Banner]

1997 לירפא-ץרמ
26 רוזחמ
[Down] [Up]
םירוסיב תינקנ הלואגה
םילשורי ר"תיב המליש רלוד ףלא םירשע - לירפאב 18 אבס רפכ
תא ודבל הווש היה םויה שבכש רעשהו היליבס רינ לש ויתוריש רובע
ןתנ הידהואו הצובקה ינקחש םייורש ויה וב םוצעה חתמה .ריחמה
איצוהל ושקתה תרחבנ ינקחש .םיעיציב ןהו שרגמב ןה ויתותוא תא
ץענ ,היליבס אבש דע ,(תרגסמל הטיעב לע רבדל אלש) הטושפ הריסמ
.חמש חספ גח םיבצעה יטורמ םימלשוריל חיטבהו תשרב דדוב רודכ
היה םייעובש ינפל ךאש ,השישו םירשעה רוזחמה לש הגילה קחשמ
קחשמל ךפה ,םילשורי ר"תיב לש הרתכהה עסממ קלח תויהל יופצ
לע ץחלהו ,וקית וליפא וא ,ףסונ דספה .ןהכ ילא לש ויכינח רובע ןחבמ
םג .וב תדמוע התיה תכרעמה םא קפסש המצועל עיגמ היה הצובקה
םיקוקז ונייה ,תודוקנ שמח לש שרפהב הגילה תא הכילומ ר"תיבשכ
קיציא לש תיברימ תונרעל ,במוד יסאו בוקינסלט ןא'ז לש לודג םויל
תוקד 90 חולצל ידכ םינקחש יפוליח לש ילמיטפוא לוצינלו ,ןייפנרוק
,תויועט אלל טעמכ הדבע ר"תיב תנגה .רעש גופסל ילב לגרודכ לש
.ןועשה םדקתהש לככ וסרקו וכלה הצובקה יכרעמ ראש םלוא
דוד לש תמלשומ המרה איטחהש יול קילומש הז היה החיתפב
רהוז קיציא איטחה ךכ רחא .רעשה לעמ ותחדפ הצקב חגנו ,םלסמא
ןכתיי .םידהואה םעז תא וילע ררועו םיילאידיא העקבה יבצמ ינש
תיצחמה ףוס דע ןכש ,זוכירה תא דבאל רהוזל ומרג תואטחההש
לבס יול קילומש .םירודכ דבאלו ךבתסהל הברה אוה הנושארה
םע ומצע תא אצמשכ לבלבתה הליחכ דוהא וליפאו ,תנומסת התואמ
םיחראמה .הטמל ...בוביסב טעבו ,רעשהמ םירטמ 3 קחרמב רודכ
קיציא רצע םיימעפו ,תונכוסמו תורדוסמ תופקתה המכ ואיצוה
היהש יאבס-רפכ ןקחשל וא תשרל םכרדב ויהש םירודכ ןייפנרוק
הכישמהש ,הקזח הטיעב קיציא ףדה תפסונ םעפ .העקבה תדמעב
תריבש לש המישמב ר"תיב ימלב ודמע ,תאז םע .הצוחהו הרוקל
םיימדקה םימלבה .אבס רפכ לש ירקיעה הקשינ - תוצרפתמ תופקתה
ותוריהמ תורמל לי'גרבא ביני תא ולרטינ - במוד רקיעבו הליחכ -
.תופקתה המכ םג הנוב אוהשכ ,רוחאמ הקינ קאיטרטו ,הפידעה
לע םויא הוויה אל הנחוא ילא .םיצולחה ידי לע ולצונ אל ,ליגרכ ,הלא
עיגהל ידכ םלסמא םע הלועפ ףותישב התיה ותמורת רקיעו ,רעשה
...סיסקובאו ,רעשהמ קוחר םלוא ,בטיה קחיש יולאש .ביריה תבחרל
:ולש םיעוציבה תטלקב הזה קחשמהמ םיעטק לולכל הצרי אל יסוי
תרזופמ ולש רושיקה תדובע התיה ,הריבס הנגה תדובע דצל
.ןא'ז קר ?ראשנ ימ .ביריל ועיגה ולש םיבר םירודכו ,"הפוקש"ו
לע הפיח ,ומצע תא אוצמל רהוזל רזע - םוקמ לכב היה בוקינסלט
25-מ הפי רודכ טעב וליפאו ,תופקתה הנב ,הנגהל דרי ,סיסקובא
םעו ,םמחתהל יזרח ןנור לחה הקספהב .ןרקל ישוקב ףדהנש ,רטמ
םידהואה .ךישממ אל רהוז קיציאש ררבתה שרגמל םינקחשה תרזח
תיצחמב (?)וירבח תא תוארל רזוח אל רהוזש תוארל ועתפוה אל
רזע ףוליחה .תוחלקמב םימח םימ ריאשיש קר וויק םהו ,הינשה
תיצחמב דימתמ ץחל ליעפה יזרח ןכש ,אבס-רפכ תופקתה תא ןסרל
סיסקובאשכ ,םהלשב וכישמה םינקחשה ראש .ביריה לש שרגמה
רבכ היהש בוהצה להקה יניע דגנל "םיקרפתמ"ו םיכלוה יול קילומשו
םלוא ,יול םוקמב יחרזמ ןתיא תא סינכה ןהכ ילא .תוטטומתה ףס לע
תבחר דיל םירודכ דבאל ולחה ר"תיב ינקחשש וזכ הגרדל עיגה ץחלה
רעש תגפס וענמ ןייפנרוק לש הלועמ םוקימו לזמ קר .םהלש 16-ה
הקדבו ,סיסקובא לש ומוקמב הכרעמל היליבס לטוה זא .הלא תוקדב
יר"תיב ןקחש ,ןימימ ןרק היבגה יחרזמ ןתיא :רעשה לפנ 82-ה
ההובגה תשרל רזוחה רודכה תא בורקמ הרי היליבסו ,הרוקל טעב
שרגמבו עיציב תושגרה תרעס תא (ראתל השקו) ןיימדל לק .תינמיה
ר"תיב ינקחששכ ,םוצע היה םויסל דע חתמה .רעשה שוביכ רחאל
ןמזה תא ריבעהל ידכ קרס תוריסמ רוסמלו םירודכ קיחרהל םיברמ
חתמל וכרדכ ףיסוה קחצי ...ןב קחצי טפושה .האצותה תא רמשלו
אבס רפכמ האצי האב וזשכ םלוא ,םויסה תקירש לש הכורא היהשהב
לבא - טעמכש םיבוהצ םידהוא לש תינועבצו תינלוק ,הכורא הרייש
.בלה תא םהל ולכא - טעמכ קר
,יול ,במוד ,הליחכ ,קאיטירט ,ןייפנרוק םע החתפ ר"תיב
.הנחואו יולאש,רהוז ,בוקינסלט ,סיסקובא ,םלסמא
היליבס רינו יחרזמ ןתיא ,יזרח ןנור וסנכנ הינשה תיצחמב
סיסקובאו יול ,רהוז םוקמב

25 רוזחמ
[Down] [Up]
...חספ ינפל וא הנשה שאר ירחא ,ףרוחב וא ץיקב
...הקדצ קחשמב וא ןאיליל עיבגב ,הגילב
...רטע ילב וא וביבר םע

."ידט"מ החמש תרזוח דימת הפיח יבכמ
תרוסמ לש ןינע
רסחו לשורמ הפקתה קחשמ - לירפאב 11 ,"ידט" ןוידטצא
,הפיח יבכמ לש םיפי םירעש ינש לומ ,םילשורי ר"תיב ינקחש לש ןוחטיב
,םילשורי ר"תיב לש תופיצרב ינשה הדספהל םויה ואיבה
.תופילאב היכזב ןוחטיבה תשוחת רוערעלו
םילגדו םיפיעצ תורוטע תוינוכמ לש תורייש ,שמש ףוטש ביבא םוי
תומכו עקפתהל דע םיאלמ םיעיצי ,םילשוריל ךרדב םירוחש-םיבוהצ
התיה וז - םייתוברת םיחוכיו להנל ידכ םיבירי םידהוא לש התואנ
לע .25-ה רוזחמב הפיח יבכמ לומ ר"תיב לש תיבה קחשמל הרואפתה
םישגפמה תא םיקרפל ריכזהש קחשמב וניזח הזה ינוגססה עקרה
וקל םיר"תיבה .תונורחאה תונועה עבראב תוצובקה יתש לש םימוגעה
הנגהה ידי לע ללכ ךרדב הטרוי וז - העקבהה בצמ ינפלש הריסמב רקיעב
.ודאנב קירא ,תומדוקה תונועה יתשמ ונבוהא לש ובוכיכב ,תיאפיחה
המצע תא המיאתמ איהשכ ,ררחושמ ןפואב הקחיש דגנמש הצובקה
,הנגהה תא הלליד ר"תיבשכ הפיקתה הפיח .ר"תיב לש קחשמה בצקל
.תורושה תא חותפל התוא תותפל וסינ םיבוהצהשכ תונלבסב הננוגתהו
תחא םעפ .העקבה תויונמדזה ומשרנ אלש טעמכ הנושארה תיצחמב
ילבמ ריואהמ טעב רשא ,רהוז קיציאל קיודמ בחור רודכ םלסמא ריבעה
רינ .הטיעבה םרטב הריצע לש ןורתיה תא ושיגדה תואצותה .רוצעל
ידי לע ףתוש אלש טעמכ ,קחרומה יולאש לש ומוקמב חתפ רשא ,היליבס
,הבחרה בלב רודכ לביק רשאכ םג רעשה תא ןכיס אלו ,קחשמב וירבח
תוריהמב ותונלבס תא דביא ימלשוריה להקה .רעושה קר ולומשכ
תיצחמה עצמאב רבכ יזרח ןנור תא סינכל ןמאמל ארקו ,תינייפואה
לש ימצעה ונוחטב תא וקזיח וללה תואירקהש חינהל השק .הנושארה
הקדב םלוא ,קחשמה תמגמב יוניש רכינ אל הינשה תיצחמב .היליבס
25-כ לש קחרממ הטיעבב ןייפנרוק קיציא תא יאפיח ןקחש עיתפה 54-ה
ירוביח ןיב סנכנ רודכה םלוא קניז ןייפנרוק .רעשל תינוסכלא םירטמ
ןווטשיא תא ר"תיב הדביא ,ךכב יד אל וליאכ .תשרה ךות תא תורוקה
אל םלוא סנכנ בוקינסלט ןא'ז .ועורז תא רבש הלהש רחאל ,טנושיפ
ןנורב הליחכ דוהא תא ןהכ ילא ףילחה ןכמ רחאל רצק ןמז .ןייטצה
ןוימדה .עבש-ראבל דספהה קחשמב ךרעש הזל המוד ךלהמב ,יזרח
תא ר"תיב הגפס תוקד 8 ךותב :םיכלהמה ינש תואצותב םג ךישמה
חטש ותוא - הבחרה רוזיאב הלילדה הנגההמ תורישי עבנש ,ינשה רעשה
68-ה הקדב רעשה ותוא ןמל .םימלבה ידי לע הסוכמ תויהל רומאש
לוקל תחצונמ הדריו ,הפיח לש הרעש לע רקע ץחל ר"תיב הליעפה
,תודוקנ שולש דספה לע הרומ קחשמה םוכיס .הידהוא לש זובה תוקירש
םיבושח םיבוהצ םיסיטרכו ,טנושיפ ןווטשיא לש קחשמה תנוע םויס
.במודו סיסקובא ,(ביבא-לת לעופה לומ קחשי אלש) הנחואל
,יול ,במוד ,הליחכ ,קאיטירט ,ןייפנרוק םע החתפ ר"תיב
.הנחואו היליבס ,רהוז ,טנושיפ ,סיסקובא ,םלסמא
םוקמב יחרזמ ןתיאו יזרח בוקינסלט וסנכנ הינשה תיצחמב
סיסקובאו הליחכ ,טנושיפ

24 רוזחמ
[Down] [Up]
םלשומ ןומזת
,םדוקה בוביסב הווקת-חתפ לעופהל ונדספה וליא
בצמב .ןושארה םוקמב םויה ונייה אלש ןכתי
תא ריאשהל היעב ר"תיבל ןיא ,יחכנה םיניינעה
.ינשה םוקמה לע תוטטוקתהב ןיינעב תופצלו תודוקנה

המיחלו ,םילשורי ר"תיב לש שלח קחשמ - לירפאב 4 ,הילצרה
קחשמל תיעבט האצות ודילוה ,הווקת-חתפ לעופה לש תורשפ-אלל
.תופילאה קבאמב עירכמ בשחנ היה םירוזחמ השימח ינפל דעש
.םיפסונ םירעש השולשמ הקוחר התיה אלו ,1:2 החצינ הווקת חתפ
יולאש רשאכ ,קחשמה ףוס תארקל דחוימ סונוב הלביק ר"תיב
.םיפוצר םיבוהצ םיסיטרכ ינשב קחרוה
םלב לצינ תישימחה הקדבו ,הווקת חתפ לש ץחלב לחה קחשמה
זכרממ טעבו ,ןרק רודכ רחאל תי"רתיבה הנגהב לובלב םיחראמה
,תוקד 20-כ ךשמל קחשמל הרזח ר"תיב .רעשה בלל 5-ה תבית
יווחטמכ ותוא ברקש הפי הדש רעש רהוז קיציא שבכ ןכלהמב
לחה ךלהמה .הצובקב םיעיקבמה תלבט תושארמ תחא העקבה
,הנחוא תא אצמ יסוי .הנגהב ץלוחש רודכ ליבוה רשא ,סיסקובאב
ץורפל ישפוח יולאש ןפטס תא ריתוה ,רעשל ובגשכ ,הלק העיגנבש
רודכה תא םש קילחה 9 'סמ .תיאווקת חתפה הבחרה עצמאל דע
קיציא דע העיגה בחורה תריסמו ,וב עגונ קפס הנחואשכ ,הנימי
היה אל ,םיפי םירעש ינש עובשה עיקבהש ,תרחבנה רשק .רהוז
םירוביחל (תרחא עדוי וניאש םושמ ילוא) המצועב טעבו ,הסוכמ
דוע ץוחלל הכישמה ר"תיבו ,18-ה הקדב עקבוה רעשה .םיבורקה
הז ןמז קרפב .הווקת-חתפל קחשמה ןסר תא הריזחהש דע תוקד 10-כ
30-כ לש קחרממ הפהפי ןישנוע רודכ טועבל רהוז קיציא קיפסה
תשרב קר עגפ םלוא ,רעשה לא רדוח הארנ רודכה .םירטמ
ועיגה הינקחשו ,תוליעיבו תוריהמב הפקת הווקת-חתפ .תינוציחה
ללכ-ךרדב םתוא םלב םש ,תימלשוריה הבחרה ךותל םעפ רחא םעפ
,ירמגל ץורפ היה ר"תיב לש לאמש ףגא .ןיוצמ םויב ןייפנרוק קיציא
חתפ ץולח רבג 48-ה הקדב .הינשה תיצחמב םג הנתשה אל רבדהו
ךות לא ןרקה וקמ טעמכ בחור רודכ רסמו ,קאיטירט יגרס לע יאווקת
הריו אתוחינב ןוויכ רשא ,ויתימעמ דחא ותוא לביק םש ,הבחרה
תונמדזה וליפא ר"תיב הרצי אל הז עגרמ .תינמיה הניפל הבוג יצחב
רעש ןווכל הינקחש ידי לע ורונש םידיחיה םירודכהו ,העקבהל תחא
םימעפ שולש .תוישפח תוטיעבב וא ,לדבנ תוקירש רחאל ויה ביריה
,ןייפנרוק קיציא םע םירישי םיתומיעל הווקת-חתפ ינקחש ועיגה
םג תרזוע התיה אל (םינותנ ויה וב ץחלה וא) םתויכונא אלמלאו
תוטיעב םנמא םלב קיציא .ימלשוריה רעושה לש הלועמה ותלוכי
הבחרב היה םעפ לכב לבא ,רעשה תרגסמל ןכרד ושעש תוקזח
.האב אל ,לזמה הברמל ,וז .הריסמל הכיחש בירי ןקחש תיר"תיבה
וחתפתה םעפ אלו ,םילא קחשמה ךפה תונורחאה תוקדה 25-ב
.תוצובקה יתשמ םינקחש ןיב (רודכ אלל) םירישי םייזיפ םיתומיע
תוטטקב ןיחבה אל ,רתוי עורג ,וא) שחרתמהמ םלעתהל רחב טפושה
ר"תיב ינקחשו ,ףרה אלל הפקת הווקת חתפ .(שרגמה יבחרב וצרפש
םהשכ ,םעפ רחא םעפ הלש ימדקה ךרעמה ינקחש תא ולישכה
רודכ יולאש דביא 84-ה הקדב .תונוטיסב םיבוהצ םיסיטרכ םיגפוס
.רוחאמ ותוא לישכהו ףטוחה ןקחשה ירחא ףדר ,הפקתה ןמזב
ןכור יולאש הארנ זאו ,בוהצה סיטרכה תא ורבעל ףינה טפושה
הינש רירבש ךות .וינפ תא ףטלמו אשדה לע עורשה ןקחשה רבעל
.םינקחש 10-ב קחשמה תא המייס ר"תיבו ,םודאה סיטרכה ףנוה
,בוקינסלט ,במוד ,הליחכ ,קאיטירט ,ןייפנרוק םע החתפ ר"תיב
.יולאשו הנחוא ,רהוז ,טנושיפ ,סיסקובא ,םלסמא
םוקמב היליבס רינו יול קילומש וסנכנ הינשה תיצחמב
.במוד יסאו בוקינסלט ןא'ז

23 רוזחמ
[Down] [Up]
טרופס קר הז
איש תא םויה התוושה םילשורי ר"תיב - סרמב 22 ,ידט ןוידטצא
הילצרה לע 2:8 ןוחצינב ומכ ,םירעש 5 - תחא תיצחמל העקבהה
קחשמה לכבו ,לוקש בירי התווה אל הבייט לעופה .םייתנש ינפל
תא ררחיש יול קילומש .תחא שוביכ תונמדזהל העיגה אל ולוכ
הז היה .55-ה הקדב בורקמ המינפו רעושה לש ופוגל טעבשב ץחלה
וילגרל רשיה יולאש ידי לע הטסוהש םלסמא לש בחור תריסמ רחאל
:םייפהפי (!) הדש ירעש ינש שבכ רהוז קיציא .בוהצ 12 רפסמ לש
הבחרה לש ינמיה הדיצמ טעבו םיניגמ ינש העטהש רחאל ןושארה
ידכ ךות העיתפמ הטיעבב ינשהו ,תינמיה תשרה לא ןוסכלאב
(90 ,85) םירעש ינש דוע ףיסוה טנושיפ .16-ה תבחר וק לע ,בוביס
.הנחוא ילאו יול קילומש לש םילושיבמ

22 רוזחמ
[Down] [Up]
ןופיפע ונילא דר
עגונב תורהצה לש עובש םותב -סרמב 15 ,ןג-תמר ןוידטצא
.3:1 םילשורימ םיר"תיבל הדוהי-ינב ינקחש וענכנ ,ותאצותו קחשמל
,53-ה הקדב םירטמ 11-מ ןישנוע רודכ טעב רהוז קיציא
לש הפי הריסמ רחאל הבחרה זכרממ תישרה יולאש ןפטסו
טיסהל ףידעה םלוא שוביכל החונ תדמעב היה יסוי .סיסקובא
.רעושה תא ותטיעבב ףקעש ,ןמוימה יולאשל רודכה תא
(.70) 2:1-ל הקמיצו ,לדנפל איה ףא התכז הדוהי ינב
אוהשכ ,קחשמה תאצות תא טנושיפ עבק תוקד יתש ךות
.םיחראמה רעוש לש ופוגל תחתמ יולאש לש הריסמ טעוב

21 רוזחמ
[Down] [Up]
םיעיציב הממד
םויה וזח םיבהלנ םיפוצ םישימח - סרמב 8 ,ידט ןוידטצא
.0:5 ןולוח םירירפצ ירענ תא תצחומ ,םילשורי ר"תיב םתצובקב
הידהוא תויערפתה ןיגב ר"תיב לע לטוהש להק אלל קחשמה שנוע
ידי לע תונדפקב ףכאנ עבש ראב לעופה םע קחשמה רחאל
.ידט יעיצימ דחאו דחא לכב תוחכונ הניגפה רשא ,הרטשמה
.ףרה אלל תפקות ר"תיבשכ ,ידדצ-דח קחשמ להנתה אשדה רכ לע
תנגהמ רודכ ףטחש רחאל הבחרב ולאש לשכוה 15-ה הקדב
,הנבלה הדוקנהמ שבכ סיסקובא .רעושה תא רובעל הסינו ןולוח
,הקספהל דע שלח הקחיש ר"תיב .ןוחצינה תא השעמל חיטבהו
תושידאה תרוסמ תא רובשל םינקחשה וטילחה הינשה תיצחמב םלוא
.ביריה רעש לע ורצו ,םילק םיקחשמב
:הפי רעשב ולש תועקבהה תרוצב תא טנושיפ ןווטשיא רבש 55-ה הקדב
ותוא חקל טננושיפו ,הבחרה ךותמ רודכ הרוחא ריזחה הנחוא ילא
,קנזמה רעושה לש ופוג דצל הקזח הטיעבב חנקמ אוהשכ ,םיניגמ 4 ךרד
רחאל ,-63ה הקדב הנגהה לעמ חגנ יולאש .רעשה ךות לא תינוסכלא
,לאמש דצב הצירפ ידכ ךות הנחוא לשכוה -75ה הקדב .הנחוא לש ההבגה
תקיודמ הטיעבב (90) קחשמה תא םתח טנושיפ .לדנפה תא ומצעב טעבו
.יולאשו סיסקובא לש תוריסמ יפוריצ םותב ,םיילאמשה םירוביחל

20 רוזחמ
[Down] [Up]
יסוי ,הדות
המשנה לע ,הברקהה דע ,הנגהה לע
לדנפה לעו
תא העבק תקולחמב היונש טופיש תטלחה - סרמב 1 ,ידט ןוידטצא
,םילשורי ר"תיב ןיבל ,תאצויה הפולאה ,ביבא לת יבכמ ןיב שגפמה תאצות
,ביריה תופקתהמ תובר רצע וילגר ומבש ,סיסקובא יסוי .רתכל תנעוטה
0:1,םויסה תאצות תא עבקו ,רטמ 11-מ ןישנועה תטיעב תא לעופל איצוה
לש הריוא קחשמב התיה ,תוביריה ןיב תודוקנה 11 רעפ תורמל .ר"תיבל
התיה תימוקמה הצובקל םינפה תלבקו ,אלמ היה ןוידטצאה .תרמצ שגפמ
םיקחשמ השולש רחאל יבכמ םע שגפמל העיגה ר"תיב .תינוגססו תשגרנ
הארנש המ תא עטקיש ךשמתמ רבשממ ששח ףחרמ ריואבשכ ,ןוחצינ אלל
רבעה ןמ .תופילאה ראותל ךרדב ןוחצינ עסמכ םירוזחמ השולש ינפל דע
התלוכי תא הריכזמה הפונתב תאצמנה ,ביבא-לת יבכמ הבצייתה ינשה
תויונמדזה טעמכ ומשרנ אל ומצע קחשמב .תונורחאה תונועה שמחב
ביריה תבחרב הנחוא ילא לש בטיה תנמזותמ תחא הליפנ םלוא ,העקבה
יפ לע ףא .קחשמה לרוג תא הצרחו ומח-ןב בקעי טפושה תא התעטה
אובל השק ,תססובמ הנחוא לע יבכמ רעוש לש הריבע התיה אלש הנעטהש
רזעהל תורשפא אלל הריהמ הטלחה לבקל בייח היהש ,טפושה לא תונעטב
.םירזוח םיכוליהב

[Beitar Separator]

April 4 1997 -ב הנורחאל ןכדוע [Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]