[Left Banner] םילשורי ר"תיב
1997/98 וטוטה עיבג יקחשמ
[Right Banner]

וטוטה עיבג
רמגה
[Down]
(םייתניב) ןושאר ראות
רבמצדב 23 ,ןג תמר ןוידטצא
הייכזל םיפתוש ויה אלש ,םילשורי ר"תיב לש םישדחה הינקחש
רמות ,ןמכייר רינ תמגוד ,תמדוקה הנועב תופילאה ראותב
הנושארל םויה ולגרית ,םירחאו רמאה ןאווטשיא ,ןמצלוה יש ,יאלוזא
לש דובכה תמבל היילע -םרובע הניטורל ךופהל יושעש סקטה תא
עיבגב "קר" רבודמ םנמא ...עיבג תפנה ךרוצל ןוידטציאה
ןוידטציאב ברעה וחכנש םיפוצה םיפלא -תרשע םלוא ,וטוטה
,תוניצרה אולמב קחשמל וסחייתה ,דבכה םשגה ףרח ,ןג -תמר
תעמשמב קר אל הצוענ הביסה .תוצובקה יתש ינקחש םג םהומכו
םדוק אלא ,תחצנמה הצובקל יופצה יפסכה קנעמבו תיביטרופסה
וז תובירי .תוצובקה יתש ןיב םינשה תכורא תוביריב לכ
םירישה לכ תא םלוא ,קחשמה ינפלש ברה חתמב בטיה הרכינ
הסינכב םיקקפה ןמזב ר"תיב ידהוא וניכהש תוטנקההו
ןוויכ ,םמצע ןיבל םניב ךכ -רחא לגרתל וצלאנ םה ןוידטציאל
תייארל אלפנ שוחב ונייטצה דימתש ,ביבא -לת יבכמ ידהואש
תיגוציי תחלשמב קפתסהלו תיבב םבורב ראשיהל ופידעה ,דלונה
דחאב ר"תיב תא תוארל וכז ועיגה ןכש םיפוצה .דבלב
תא תוארל ושגרתהו ,םינורחאה םישדוחב םיבוטה היקחשממ
האונשה הביריה לומ לא הרורב תונוילע החיכומ הצובקה
,הדשה זכרמב רקיעב קחשמה להנתה הנושארה תיצחמב .הלפשהמ
תא תישיא תרמושו ףופצ ךרעמב תקחשמ ביבא -לת יבכמ רשאכ
םינייטצמה דחא ,ימעטל) בוקינסלט ןא'ז .סיסקובאו טנושיפ
תיפקתה תלוכי חיכוהו ,סיסקובא םע תודמע ףילחה ,(הדשב
.ביריה תופקתה לוכיס םע תולקב יד רדתסמ יסוי דועב ,הבוט
ךרד ץרפ בוקינסלט רשאכ המשרנ תיצחמב הבוטה תונמדזהה
רעשה ףוקשמב עגפש ,םירטמ םירשעמ קזח רודכ טעבו זכרמה
ןכיס ןא'ז .ר"תיב ידמב ןא'ז לש ןושארה ורעשל ךפה טעמכו
קניז םעפה םלוא ,ןכמ רחאל תורופס תוקד תינש רעשה תא
תופקתה רפסמ םג וארנ דגנמ .רודכה תא טלקו בטיה בוראבוא
אלו עוגר היה ללככ קחשמה םלוא ,ביבא -לת יבכמ לש תובוט
רשאכ ,הפונתב ר"תיב החתפ היינשה תיצחמה תא .יטלחה קיפסמ
םלוא ,הדשה זכרממ הצובקה תופקתה תא להנל רזח סיסקובא
ינפב ןורחאה םוסחמה ,חלשו רמורב ,יבכמ ימלב ויה םעפה
שולשו םישימחה הקדב .היליבס תא בטיה ורמשו ,ר"תיב תופקתה
לדבנה תדוכלממ קמחש ,היליבס רינל קמוע רודכ טנושיפ חלש
.תשרל קייודמ רודכ תישקה בוראבוא לומו ,יבכמ ינקחש לש
ריאמ טפושה םהל קפיס ,גוגחלו קבחתהל ר"תיב ינקחש ומייסשכ
רשק תא םודא סיטרכב קיחרה אוה :הביסמל תפסונ הביס יול
הרצ התייה וניעש ,רגנילק .רגנילק רינ ,ביבא -לת יבכמ
קרש אלש לע טפושה רזוע ינפב ןנולתה ,הביריה הצובקה תחמשב
עיבהלו וניגהנממ גורחל ונילע הז הרקמב) היליבס לש לדבנל
אל טלחהבש ןוויכ ,בטיה האר אל המ םושמ רגנילק היפל ,העד
וללכש םינועיט סייג הארנה לככו ,(לדבנל קורשל םוקמ היה
.ומצע שרגמב אלו ,םיעיציב ללכ -ךרדב ץופנה גוסהמ םילימ המכ םג
םויסל דעו קחשמב םייח חור טעמ חיפה ר"תיב לש ןורתיה רעש
ינשב תובוט תויונמדזה רפסמ דוע וניאר תוקדה םיעשת
,יבכממ ינמינ יבא לש ותוכזל הפקזנ ןהבש הבוטה .םידדצה
תבחר ךותב בירי ןקחש תוילאימולשב לישכה ןייפנרוקש רחאל
,תונלשרב ןישנועה תא עציב ינמינ .ר"תיב לש ןישנועה
.תנייוצמ הריצע םע םינומהה ריקי תויהל בש ןייפנרוקו
יפלו ,תונורחאה תוקדב םרעש לע ןגהלב וזכרתה ר"תיב ינקחש
תפסותב .ךכ לע ריחמה תא ומליש -תיתאשילקה תרוסמה בטימ
דעומה םות רחאל תורופס תוקד ,היינשה תיצחמה לש ןמזה
תבחרל ךומס יבכמ תוכזל תישפוח הטיעב העבקנ ,יקוחה
עייסל ידכ ורעשמ אצי בוראבוא רדנסכלא .ר"תיב לש ןישנועה
הברהש ,סקירד ילא ןכש ,ךרוצ וב היה אל םלוא ,הפקתהל
ההבגהה רודכל םמורתה ,ןכל םדוק םג ר"תיב תנגה תא דירטהל
היה אל ןייפנרוקש ןייצל שי .תשרל עירפמ ןיאב ותוא חגנו
אל ךא ,הבוגה רודכ לא אציש ןוויכ ,הז רעשב ויד זכורמ
לש תוקד םישולשל ובצייתה תוצובקה ינקחש .וילא עיגהל חילצה
תא ר"תיב האטיב תוקד שמח רובעכ רבכ םלוא ,הכראה
,'וכו ,תירוטסיהה ,תירסומה םגו) הלש תיתוכיאה תונוילעה
האצמ ןימי ףגאמ יזרח ןולא לש תנייוצמ ההבגה רשאכ ,(ןבומכ
רודכה תא "קילחה" ל"נהו ,הבחרב ישפוח טנושיפ ןאווטשיא תא
תיצחמב דוע .בוראבוא לש ורעש ךות לא (החיגנ קפס) והזחב
,בוראבוראב ןייוצמה בוקינסלט לתיה ,הכראהה לש הנושארה
םש ,הבחרה זכרמ לא רוחאל רסמ "ספא תיווזמ"ו ,וינפ לע ףלח
טעב קיר רעש לומש טנושיפ ןאווטשיא (אל םא ימ) םקמתה
הדובע םוי דוע ,דחא לושיב ,םירעש ינש .המינפ תולקב
ינקחש לש ףידעה ינפוגה רשוכה .טנושיפ ןאווטשיא לש יתרגיש
שממ לש תוללעתהל ואיבה ,תירפסמה תופידעה תפסותב ,ר"תיב
םהיניב ופילחה ר"תיב ינקחש .םהיביריב םדיצמ
לש "הלוא" תואירקב תוולמ)הדשה זכרמב תופוצר תוריסמ תורשע
תעגל וחילצה םילכסותמה יבכמ ינקחשש ילבמ ,(ןבומכ ,להקה
,סיסקובא -טנושיפ אלפנה דמצל רבח ןמכייר רינ .רודכב
ידהוא תא ובריקש תופקתה לש הכורא הרדס לע וחצינ השולשהו
טנרג םהרבא תא ובריקו ,יביטמיטלואה קופיסה ףס לא ר"תיב
ןמכייר .ץראב הלטבאה ינותנ לש תוארונה תוקיטסיטטסה לא
הקדב םלוא ,ר"תיב לש םיפיה םיעצבמהמ המכל יארחא םנמא היה
רטמ ידכ דע עיגה ,ולש ןגמה ינפ לע ףלח אוה םירשעו האמה
ריאמ טפושה .עיציל תונלשרב טעבו בוראבוא לומ םיינש וא
תוגיגחה תליחתל תואה תא ןתנו קחשמה םויסל קרש יול
םגו ,קלח ןהב תחקל בריס לכסותמה ןמכייר םלוא ,םיעיציב
.ולזמ רסוח תא תוכבל ךישמה אוה קחשמה ירחא הכורא העש
תוקד דוע עיציב וראשנ םילשורימ ועיגהש םידהואה יפלא
קילומש ינמזה ןטפקל עיבגה תקנעה סקטב תופצל ידכב תוכורא
רוגאל לוכיש םימה תויומכ רבדב יוסינ ךורעל ידכ ןכו ,יול
ומכ :הנותחתה הרושה .הריבצ בצמ תונשל ילבמ םדאה ףוג
תונוילע ר"תיב הנשה החיכוה וטוטה עיבג רינרוטב םג ,הגילב
דספהה) התלוכיב תודרומו תוילע תורמלו ,היתובירי לכ לע
התייה ,(לשמל ,הפיח לע 5:2 ןוחצינה תמועל ,ביבא -לתב 4:0
.תרחא הצובק לכמ ראותל הייואר
."ןאיליל" עיבגב האבה הנשב תוארתהל ,ובריי ןכ

,יזרח, יול ,קאיטרט ,ןייפנרוק םע הקחיש ר"תיב
,בוקינסלט ,סיסקובא ,(ןמכייר) יחרזמ ,םלסמא
.(יאלוזא) היליבסו (יערד ,ןמצלוה) רמאה ,טנושיפ

רמגה יצח
[Down] [Up]
?ףוסב דימת םינורחאה המל
.רמגב ונחנאו "גנוגה םע" םירעש 3

רומא וטוטה עיבג רמג - רבמצדב 16 ,ןג תמר ןוידטצא
תוצובקה יתש :להק ךשומו ןיינעמ יביטרופס עוריא הנשה תויהל
אל .םילשורי ר"תיבו ביבא-לת יבכמ ןה רמגה וקל ועיגה רשא
אלא - 0:2 אבס רפכ לע יבכמ לש הנוחצינל רשאב ןאכ ביחרנ
לעופה תא ר"תיב החצינ וב קחשמב םיעוריאה תא הרצקב רוקסינ
ןוידטציאב הנושארה םעפב םויה הקחיש ןאש-תיב .1:3 ןאש-תיב
תא דדוע יבכמ ידהוא לש עיציה לכ .דהוא להק יניעל ןג-תמר
,ןאש-תיבל ןושארה רעשה ירחא רקיעב ,תוינלוקב םיחרואה
לש טנרטניאה תדעו ישנאמ שיאש רז ןקחש ידי לע עקבוה רשא
תטיעבב 28-ה הקדב עקבוה רעשה .ומש תא תוגהל לוכי וניא ר"תיב
.ינאש-תיב ץחל לש תוכורא תוקד ירחא ,הבחרל ץוחמ היפהפי ףעי
רינ יפלכ זוב תואירק םג ועפש םילוחכ-םיבוהצה םידהואה
.הקספההמ תוינש ,45-ה הקדב קירבמ רעשב םהל למג הזו ,היליבס
טעבו ,הבחרה ךותל ץרפ ,ביריה תבחרל ךומס רודכ ףטח רינ
.וילא דומצה ןגמה תא העטהש ירחא בוביס ידכ ךות המינפ חוטש
יבכמ ידהוא לש עיציה רבעל רינ ץר תשרב רפרפמ רודכה דועב
ונינזאב ולעה תילולימ-אל תרושקתל םיחמומ .ויתפש לע ועבצאשכ
."הפה תא ומתיס" ורקיעש רסמ ריבעהל שקיב רינש הרבסה תא
ר"תיבו ,ןמכייר רינ םוקמב ןמצלוה יש סנכנ הינשה תיצחמב
לע םויא תודמעב ןאש-תיב ינקחש תא ריתוהלו ץימחהל הכישמה
הקדבו ,הכראה םויק לע טפושה הרוה יקוחה ןמזה םות םע .רעשה
תניפ) רעשל תינוסכלא רטמ 16-מ הטיעבב ןמצלוה עיקבה 110-ה
.היתונותשע תא הדביאש ןאש תיב תנגהב יעגר לובליב ירחא (הבחרה
.העקבהה ינפל תוינש םלסמא דוד לש דיחי תצירפ חכונל
,120-ה הקדב .םידדצ תוצובקה ופילחה רעשה ירחא דימ
קחרממ רידא ןישנוע רודכ טנושיפ טעב הקירשל ךומס בוש
סנכנ םרטב רודכב תעגל קיפסה רעושה .םירטמ 20-מ הלעמל לש
.1:3 - קחשמה תאצות תא עובקל ידכ רעשל הז

,יזרח, יול ,קאיטרט ,ןייפנרוק םע הקחיש ר"תיב
,(ןמצלוה) ןמכייר ,בוקינסלט ,יחרזמ ,םלסמא
(יאלוזא) היליבסו רמאה ,טנושיפ

6 רוזחמ
[Down] [Up]
רמגה יצחב תוארתהל
- רבמבונב 29 ,ידט ןוידטצא
םינורחאה היקחשממ דחא לכ ינפל רתויב תניינעמה הלאשה
,קחשמה לרוגב הלעי המ וא האצותה אהת המ הניא ,ר"תיב לש
םימלשו םיאירב םינקחש רשע-השש ואצמי םאה -לכ םדןק אלא
ןטשק ןמאמה רתלאמ עובש ידמ .הצובקה לגס תא תווהל ולכויש
.אלמ בכרה אשדה רכ לע תולעהל והשכיא חילצמו ,רחא בכרה
,יול ,ןייפנרוק הבר החלצהב םויה ואלימ אלמה בכרהה דיקפת תא
,יחרזמ ,רמאה ,סיסקובא ,בוקינסלט ,םלסמא ,יאלוזא ,יזרח
וליפא םויה דע ריסחה אלש ,קאיטרט ייגרס .היליבסו טנושיפ
הקדב רבכ .לספסה לע בשי ,הצובקב ימשר קחשמ לש תחא הקד
היליבס רינ רשאכ ,ןושארה רעשה תא ר"תיב השבכ תישילשה
,בוקינסלט ןא'זמ תנייוצמ קמוע תריסמ לביק ,(הדשב ןייטצמה)
ןיתמה םש ,הבחרה זכרמל רדהנ רסמו ינמיה ץוחה וק ךרואל ץרפ
תא שבכש ,(ותפלחהל דע בטיה קחישש) רמאה ןאווטשיא רודכל
תא לידגהל ר"תיב הקיפסה הנושארה תיצחמב דוע .ןורתיה רעש
ןתיא לש קמוע תריסמל עיגה טנושיפ ןאווטשיאש רחאל הנורתי
טועבל אוה ול רתונש לכש היה הארנשכו ,הבחרל רדח ,יחרזמ
דבכלו ,וילא ךומסב בצינש היליבס רינל רוסמל ףידעה ,תשרל
בר רפסמל דוע ועיגה ר"תיב ינקחש .ינשה רעשה שוביכב ותוא
רדסב ןייטצה אל הצובקה לש הקחשמש תורמלו ,תויונמדזה לש
רודכ רשאכ ,קחשמב הפיה רעשה שבכנ היינשה תיצחמב .יתפומ
עיגהו יאלוזא רמות לש וינפ לע ףלח ר"תיב תבחרל הבגוהש
לא ריוואהמ ותוא טעבו רודכה לא קניזש ,חרואה הטפק ןסינל
,רתוי בוט לגרודכ קחשל הלחה ןויצל -ןושאר .תידגנה הניפה
עבשו םיעבשה הקדב םלוא .ןויווישל הבורק התייה םעפ אלו
רסמו ,םיניגמה דחא ינפ לע ףלח ,ןימי ףגאב היליבס רינ ץרפ
.תשרל בורקמ קחדש ןמכייר רינ בצינ םש ,הבחרה זכרמל ןייוצמ
,האצותה תא קמצל תחרואה הצובקה ינקחש וקיפסה םויסה ינפל
דוד לש ופוגב העגפ ,רעשה תרוקב השגפ קוחרמ הטיעב רשאכ
תורמלש ןייצל שי .ימצע רעשל הכפהו ,קיחרהל שקיבש םלסמא
ןיגפהל ר"תיב ינקחש וחילצה ,הצובקה קחשמב םייוסמ רדס רסוח
תוארל היה דדועמ ,ןכ -ומכ .דואמ םיאנ לגרודכ יכלהמ תחא אל
תאו ,העיצפמ בשש יאלוזא רמות לש תחלצומה ותובלתשה תא
הקדה ןמל ,ףילחמה ןמכייר רינ ןיגפהש דואמ ההובגה תלוכיה
הליחכ דוהא םג קחשמב ובלתשה ,ןמכייר דבלמ .קחשל סנכנש
.ןהכ ןולאו
(המלשה) 1 רוזחמ
[Down] [Up]
הארנ הז ותיא
תרחא

וטוטה עיבגב המלשה קחשמב - רבמבונב 25 ,ידט ןוידטצא
הרסח ר"תיב .1:2 ביבא-לת לעופה לע םילשורי ר"תיב הרבג
תיצחמב .ןהכ ןולא בכרהב חתפ ומוקמבו עוצפה היליבס רינ תא
הטיעבו ,קוחרמ טועבל ביבא-לת לעופה ינקחש וברה הנושארה
טנושיפו סיסקובא .רעשל הרדח 43-ה הקדב הווקת םולש לש וזכ תחא
.הבחרל ץוחמ ומלבנ םלוכ םלוא םיפי לגרודכ יכלהמ המכ וגיצה
רמאה ןווטשיאו ןהכ ןולא תא ןמכייר רינ ףילחה הינשה תיצחמב
וילגרל לעופה תנגהמ רודכ ףדהנ 77-ה הקדב .דוחב קחשל הלע
תילאמשה הניפל חוטש טעבו דחא דעצ םדקתה רשא ,טנושיפ לש
היהש טנושיפל סיסקובא רסמ 89-ה הקדב .האצותה תא הוושהו
לומו וילע רמשש ןגמה לעמ שארב ךישמה "יזרט" .ביריה תבחרב
קרש 'ץיבוקפיל טפושה .המינפ תולילקב ץיפקה קנזמה רעושה
.םויסל רתוי רחואמ םייתוקד
יול ,קאיטרט ,ןייפנרוק םע הקחיש ר"תיב
,סיסקובא ,בוקינסלט ,יאלוזא ,םלסמא ,יזרח
(ןמכייר) ןהכ ןולאו ,(יחרזמ) רמאה ,טנושיפ

:ישימחה רוזחמה םותב תיבה תלבט

10םילשורי ר"תיב.1
9צ"לשאר ינוריע.2
7הפיח יבכמ.3
3ביבא-לת לעופה.4

5 רוזחמ
[Down] [Up]
האלה
עיבג תומדקומב ישימחה קחשמב - רבוטקואב 18 ,הירהנ
יצחל הלפעהמ תחא הדוקנ ידכ םילשורי ר"תיב הברקתה וטוטה
ויעיציש ינוריעה לגרודכה שרגמב הירהנב ךרענ קחשמה .רמגה
- ריעל ועיגהש תודבכנה תוחרואה דובכל ירמגל םיאלמ ויה
אל לבא הריואהמ ונהנ םיפוצה .םילשורי ר"תיבו הפיח יבכמ
הנכוהש תניוצמ תחא תונמדזה התיה ר"תיבל .םירעש תוארל וכז
,רעושה לומ ותוא ריאשהו היליבסל רסמ רשא ,יולאש ידי לע
,קאיטרט ,ןייפנרוק םע הקחיש ר"תיב .הטיעבה תא איטחה רינש אלא
,(סיסקובא) יחרזמ ,בוקינסלט ,םלסמא ,יערד ,(ןמכייר) יול
.(ןהכ ןולא) היליבסו יולאש ,רמאה ,טנושיפ
4 רוזחמ
[Down] [Up]
םיצוריתה לכ
וטוטה עיבגב םויה ונגפסש הלפשהל
ביבא-לת לעופהמ

הז זיגרמ יכה - רבוטקואב 4 ,דליפמולב ןוידטצא
םהלש הצובקהש וישכע םיבשוח תמאב ביבא-לת לעופה ידהואש
שמשהשכ השולש םכותמ ,םיירקמ םירעש העברא .ר"תיבמ הבוט רתוי
.םישרפנ רבכ םימודאה םילגדהו ,ונלש הנגהה תא הרווניס דוע
רעשל הטעב ר"תיבש ילב 0:4 וחצינ םהש הז לע בשוח םש והשימ
הפקתהה תא םיליעפמ ונייה םא הרוק היה המ ובשחת קר ?קחשמה לכ
,רעשה תא ןכסלמ םיענמנ ,םהילע םימחרמ ונחנא - אל לבא !ונלש
?םהלש הדותה תעמשנ ךיאו ,ונלש הבחרה תא םהינפב םיחתופ
סכנה אל הזו .ונלש ריש ללכב הזש ,"םוניהג םוניהג םוניהג"
יסאה דמל םיבשוח םתא הפיא - הזה קחשמב לזגנש ונלש דיחיה
םילשורי ר"תיב אלמלא ?תויטנגלא וזכב תופקתה םולבל הזה במוד
תחא הנש לבא ,םויה דע תיצראה הגילב םייכרב רבוש היה אוה
ןייארתמו לגס תנפוא תא םסרפמ ,תרחבנל עיגמ םדאנבהו ונלצא
השיבמה הגוצתל יארחאש שיאה תא ונרכזהש ינפל הז לכ ."ץראה"ב
,אוה - ןמאמ ותוא ונישע ונחנאש ,ןהכ ילא - ברעה לעופה לש
ותוא ודמיל םידהואהש תוקיטקטה לכ תא ונילע םשיי ,השוב ילב
?םייתנש ינפל שרגמה לכ לע ץחל הז המ עדי אוה ,המ .ןגו תיבב
השקונ קחשמ וא רודכ אלל העונת ,ידדה יוסיכ הז המ ןיבה אוה
יופכו ,םיילניגירוא םימלשורי םה הלאה םיקירטה לכ ?ןגוה לבא
הציבהמ ותוא איצוהש ןודעומה לע םויה םתוא ליעפה הזה הבוטה
םינמאמה לש הנושארה הרושל ותוא איבהו הרדחו הילצרה ,ןושאר לש
יטוטנטוהה רסומה לע תועש דוע ךישמהל לוכי ינא .לארשיב
םיימעפש ,ןווקה לכ םדוק .הער הלימ העיגמ םיטפושל םג לבא ,הזה
לבא ,דייספוא היה אלש ןוכנ .(0:3-בו 0:2 ב) לדבנל קרש אל
,לגד םימירמ יתמ גשומ ןיא ץראב םינווקלש ונלגרתהש ירחא
ונחנא תבש ירחא תבש .ודמלי םה הזה קחשמב אקוודש ןגוה אל הז
וקה לע םיצרש ,רוחשב םיליסכ לש תויוגש תוטלחהמ םילבוס
היבוק לש תויקוח יפל לגד םימירמו םיבלכ ץורמב תובנרא ומכ
:הרותה תא ודמל םלוכ םואתפ םויהו ,ילאירבג לש וניזקב
םתייה הפיא - הפקתהל ןורתי תקנעה ,דחא וק ,הריסמה עגר
- ונלש הגילב תומכסומ שי ?ישארה טפושה םע המו וישכע דע
עבר ירחא ןקחש הל םיקיחרמ אל הצובק דגנ לדנפ םיקרוש םא
זא .תודחאתהה יקוחב ןגועמ הזו תונסקניפ הזל םיארוק .העש
הז א"פיפ יקוח - רעשל ךרדב םהלש ןקחש לישכה הליחכ םא המ
?גגהמ ץופקל טפושל תרמוא התיה א"פיפ םא המו ?םייחב לכה
יביטרופס ךרע דואמ טעמ היה םינקחש הרשעב ונרתונש ירחא
ןויגהה קוח תא ליעפה אל ולוהינ לע םינוממהמ שיא לבא ,קחשמל
,"garbage time" לש תוקד 60 דועב תוזחל וצלאנ םיפוצהו
ידהוא .לוקוטורפל םיפסונ םירעש ינש לעופה העיקבה ןכלהמב
תוירחאה תדימל הארנכ הוותשמ לגרודכב םתנבה תדימש ,לעופה
,קחשמה לכ ךשמ ועירהו ורש ,תורדתסהה ישאר לש תירוביצה
.אשדה לע ירקמה םיעוריאה ףצרל יהשלכ תועמשמ התיה וליאכ
.יעיברה רעשה שוביכ ירחא ,הינשה תיצחמב היה דחוימב יטתפ עגר
,תורדגה ירוחאמ וצבקתהש םודאב םינגילוחה תואמל ץר רעשה שבוכ
עצבמ ,בוט .יזואוטריו עצבמ הזיא וא תופילא רעש הז היה לשמ
םא ,ינא !וטוטה עיבגב רעש לכה ךסב לבא ,היה ןכ הז יזואוטריו
תא קורפל וקיפסה אל דועש םינקחש הרשע דגנ לוג םש יתייה
שרגמה לע ולהנתהשו ,'זורבל השיתמה העיסנה ירחא תודווזמה
דלוקושה לש הובגה ילוגסה לקשמה לש הרישי האצות התיהש תודבכב
ןיא ,הלא .הלימ איצומ אלו הניפב אבחתמ ךלוה יתייה ,יגלבה
."הירפמיא" קועצל םיליחתמו תשרב רודכ םיאור - הסאלק םהל
ריזחהל ךרדה תא ונלש םייליצאה םידהואה ואצמ קחשמה ףוסב
ששחה ."ידטל ואובת" םהל ורששכ ,תואיצמה עקרקל םיחראמה תא
.הנמזהה תא ולבקי םיביבא-לתהש אוה ילש ידיחיה

,(קחרוה) הליחכ ,קאיטרט ,ןייפנרוק :םע הקחיש ר"תיב
,בוקינסלט ,םלסמא (יערד ןנער) יחרזמ ןתיא ,יזרח
.(ןמכייר) היליבס ,יולאש ,סיסקובא

3 רוזחמ
[Down] [Up]
!לגוטרופל והשמ ורמשת
ןפטס לש םירעש ינש - טסוגואב 23 ,ןויצל ןושאר
םילשורי ר"תיבל ואיבה טנושיפ לש ףסונ קיודמ חוויטו יולאש
.צ"לשאר ינוריע לע 2:3 םעפה ,וטוטה עיבגב ישילש ןוחצינ
,קחשמב רתאה תווצמ שיא הזח אל ןובסילל העיסנל תונכהה בקע
םירעשהשו הניטצה ר"תיבש חינהל אלא ונל רתונ אל ןכלו
לש םנוחצינש רחאלו תורורב לדבנ תודמעמ ועקבוה ונגפסש
.חטבוה רבכ םימלשוריה
2 רוזחמ
[Down] [Up]
המיענ העתפה
ר"תיב לש תרשופה החיתפה - טסוגואב 16 ,ידט ןוידצא
םירוזחמה ינשב הפיח יבכמ לש תינסרודה תלוכיהו ,הגילב םילשורי
.הליפשמ תיתיב הסובתמ תוששחל ר"תיב ידהואל ומרג ,םינושארה
םע ,הלאה תוששחה תומשגתה ומכ קוידב התארנ קחשמה תחיתפ
,םירעש השיש דוע ועקבוה םויסל דע לבא ,םיאפיחה לש םדקומ רעש
תטיעבב הוושה סיסקובא יסוי ."םיבוטה" ידי לע םהמ השימח
בוטה ףילחמהו ,ףסונ ןורתיל הפיח תא הלעה בורואדנק ,ןישנוע
תרמוא תאז המ ...הינשה תיצחמב .ןויוושה רעש תא שבכ הגילב
הינשה תיצחמב ?ונייה הפיא ?תרחא תורשפא שי - היליבס רינ - ימ
רמוא הז תרחא הצובק לכב .םיאפיחה לש םרעש תא ןווטשיא שבכ
הסובת - 2:5-ל העיגמ האצותה םינווטשיא השולש שישכ לבא ,2:3
םע תודדומתהה ינפל הרונמה ינקחשל תנייוצמ דודיע תקירזו םיאפיחל
.ןובסיל גניטרופס
1 רוזחמ
[Up]
!ןוחצינ הזיא
ךלהמב - ילויב 26 ,לגרודכל תודחאתהה לש ןידה תיב
ביבא לת לעופה תא םילשורי ר"תיב םויה החצינ קירבמ יביטרופס
ורזגש ,תודחאתהה ינייד לש םהיפ לבהב ועקבוה םירעשה ינש .0:2
תורמל .תיביצקת היעב תובקעב ינכט דספה ביבא-לת לעופה לע
םיוולתמה םייפסכה םיקנעמהו ,ר"תיב התכז ןהב תודוקנה שולש
השנעהה להונב לודג תוויע האור ינא ,וטוטה עיבגב גוהנכ םהילא
טרופס תויורחת לש ןהיתואצות תא םיעבוק םידיקפש םעפ לכב .הזה
ךומתל ודעונש תוכרעמה ןיבל טרופסה תוהמ ןיב לובגה שטשטימ
תודועת לולשל יתדה דסממה לש יוזבה גהונה תא ריכזמ רבדה .וב
ןניא לגרודכה תויורחת .רטסווליס ףשנ םימייקמה םיקסעמ רשכה
תירפסמה האצותב המולג התועמשמ לכש ,היבוק תלטה לש גוס
לגרודכ ןוידטצא לש שעוג עיציב םעפ יא היהש ימ לכ .תיפוסה
העיגמ ,קחשמה ינפלש תושגרתהב הליחתמש היוחב רבודמש עדוי
הטיאל תככושו ,תוצובקה תודדומתמ ןהב תוקדה 90- האישל
- בצעה וא - החמשבו השעמ רחאלש םיחותינב ,עובשה ךשמב
הרבע לכ לע שנעיהל הלוכי ביבא-לת לעופה .האצותל םיוולתמה
םתצובק תא תוארל תוכזה ר"תיב ידהואל שי ןיידעו ,רפסבש תילהנמ
תוכזה לעופה ידהואלו ,תעקושה המודאה הניפסה לומ תקחשמ
.(בזכאתהל תוכזה ןבומכו) ר"תיב לע ורבגי םעפהש תווקל
בוחרל תאצל רשפא ,רמאהל יואר היהש תא ונרמאשמ ,וישכע
"! ת ו ר ד ת ס ה ב ל ב א" :קועצלו