[Left Banner] םילשורי ר"תיב תושדח
תשרה לע רתויב [Yellow] ןותיעה
 [Right Banner]

אבה שדוחה 1997 רבוטקוא - רבמטפס
טנרטניאב םניח ץפומ
םדוקה שדוחה

...תושדח יקזבמ...

ודי תא רבש יולאש [Bullet]
ינכטה ןוחצינה לטוב
וטוטה-עיבגב ר"תיב לש
[Bullet]
...ץרפ דוד [Bullet]
א"פואב ר"תיבל סנק בוש [Bullet]
היגלבב חתונ הנחוא [Bullet]
ר"תיבל ךרדב ןמצלוה יש [Bullet]
ץרפ דוד - 1/10
ר"תיבב ראשנ
[Bullet]
םישדח 4 חוני הנחוא [Bullet]
תא העשמ ןטשק
יול קילומש
[Bullet]
ץרפ דוד - 11/9
ר"תיב לגסמ ררחוש
[Bullet]
ר"תיבל סנק [Bullet]
לגסל ףרוצי קאיטירט
(שורפיש ירחא) יעוצקמה
[Bullet]
רטפנ יולאש לש ובס [Bullet]

םיחווד
הגילה יקחשממ

ףסכה ךלה
1:5 ןולקשא לעופה - םילשורי ר"תיב

לדבנה תוכזב
1:1 םילשורי ר"תיב - הווקית-חתפ 'ופה

תוללעתה
2:7 עבש-ראב 'ופה - םילשורי ר"תיב

טנושיפ טנושיפ טנושיפ
3:0 םילשורי ר"תיב - ןויצל ןושאר

וניסינש תמאב
0:0 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב

הפוריא יעיבג

'זורבמ הבהא תונורכז
0:3 םילשורי ר"תיב - 'זורב.צ.פ

םילשורי "ןווטשיא" ר"תיב
1:2 'זורב.צ.פ - םילשורי ר"תיב

וטוטה עיבג

שאר םירמ ףרוחה
0:0 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ

םיצוריתה לכ
0:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת לעופה9 רפסמ ,יולאש ןפטס - רבוטקואב 28 ,םילשורי
רקובה ןומיאב ודי תא םויה רבש ,םילשורי ר"תיב לש
תכרעה .םיפוצה-רה הסדה םילוחה תיבב זפשואו הצובקה לש
השולשל םיישדוח ןיב הענ המלחהה ךשמ יבdל םיאפורה
לוקית ירחא ןימי קפרמ לעמ הרבשנ ןפטס לש ודי .םישדח
ךלהמב הצובקה הכרעש דירודכ קחשמ תעב הליחכ דוהא םע
תורמלו ,רטמיטנסמ הלעמל לש ךרואב אוה רבשה .ןומיאה
ןפטסש ןכתיי החונמו סבג קר לופיטה ללוכ הז בלשבש
הנועב טנושיפ ןוטשיא רבעש הזל המוד חותינ רובעל ץלאי
.הפיח יבכמ לומ קחשמב ינשה בוביסב עצפנש ירחא הרבעש
[Item!]


ר"תיב תוכזל קספנש ינכטה ןוחצינה - רבוטקואב 20
ידיב םויה לטוב ילויב 26-ב וטוטה עיבגב םילשורי
שינעה רוכזכ .לגרודכל תודחאתהה לש ןוילעה ןידה תיב
השגה לשב ביבא-לת לעופה תא תודחאתהה לש ןידה-תיב
הבצמש לעופה הנעט רועריעב .הצובקה ביצקת לש תרחואמ
הז ןיא ןכלו קחשמה םויב המוד היה םילשורי ר"תיב לש
לע רערעל אלש הטילחה ר"תיב .התוא קר שינעהל ןגוה
הפי הסנכה השענ ,ביבא-לת לעופה תא חראנ" .הקיספה
תובקעב .יול םהרבא הצובקה להנמ רמא "םתוא חצננ םגו
:ךכ וטוטה עיבגב 5 תיב תלבט תיארנ הטלחהה

9צ"לשאר ינוריע.1
7הפיח יבכמ.2
(רסח קחשמ) 7םילשורי ר"תיב.3
(רסח קחשמ) 3ביבא-לת לעופה.4

.רמגה-יצחל תולעל ידכ צ"לשאר תא חצנל תבייח ר"תיב

[Item!]


ןקחשה תא םויה הריבעה םילשורי ר"תיב - רבוטקואב 16
אל הז ,תועומשה תורמל) עבש-ראב לעופה תצובקל ץרפ דוד
קחיש ,ותלכשהב ילאמש ןגמ ,ץרפ .(ןוינב יסוי תרומת היה
.הינודקמב ובוטרק סקליסל 1:0 דספהב ,הנועה דחא קחשמ ר"תיבב
תויפיצהש ,וינפל םירחא םירשכומ שכר ינקחש ומכ ,דוד דמל זאמ
תתל הלש ןמאמל תורשפאמ ןניא םילשורי ר"תיבמ תוהובגה
הנועה ךישמי אלש רחא ןקחש .בכרהב םישדח םינקחשל תונמדזה
.דודשא לעופהל לאשוהש ,ריעצה ילאומש יסוי אוה ר"תיבב
םינשב הדוגאב ומקש תונורשכה ילודגמ ,ןמכייר רינ םג
הצובקב "שרגמ תוארל" ידכ הצוחה וכרד תא שפחמ ,תונורחאה
.םילשורי ר"תיבמ תוחפ תצצונ איה םא םג ,תרחא
[Item!]


יפוריאה דוחיאה לש יתעמשמה ןידה תיב - רבוטקואב 13
10,000-ב םילשורי ר"תיב תא םויה סנק (א"פוא) לגרודכל
םינקחש יפלכ תומהנ לשב 7000 םכותמ ,םיירציוש םיקנרפ
םיזיזח תקירז לשב 3000-ו 'זורב .צ.פ תצובקמ רוע ימוחש
חטשל היזיולט שיא תסינכ לשב ןכו ,קחשמ ותואב שרגמל
םיצמאמ ושענ 'זורב דגנ קחשמבש ןייצנ .ומויס ינפל קחשמה
עונמל ידכ ר"תיבב םיפורשה םידהואה יעיציב םייתועמשמ
ויה וננורכז בטימלו ,ר"תיב העשרוה וניגבש גוסהמ תומהנ
.דימ טעמכ וקתשוהש ,הלאכ תודדוב תואירק קר
[Item!]


רבע ,םילשורי ר"תיב ןטפק ,הנחוא - רבוטקואב 13
החמומה לצא תינמיה וכרבב תבלוצה העוצרה יוחיאל חותינ
ירוא ר"ד הצובקה אפור םג חכנ חותינב .סנטרמ ר"ד יגלבה
ינפל 'זורבב ילא לש ותוהש תעב עבקנ רבכש יפכ .לקנרפ
תונותיעב .םישדח השימח תוחפל םישרגמהמ רדעי אוה ,םייעובשכ
ותסינכו קחשממ הנחוא לש תירשפא השירפ יבגל תורעשה ולעוה
ומצע ןקחשה ךא ,ןנכותמה ינפל הנש ר"תיב ר'גנמ דיקפתל
לגרודכ קחשל בושל ותנווכב יכ רמאו וזה תורשפאה תא החד
.98/99 תנוע םות דע ר"תיבב והזוח תא םייסלו
[Item!]


םייק הנחוא ילא לש ותעיצפ תובקעב - רבוטקואב 4
יש ריעצה ץולחה תא םיתחת םילשורי ר"תיבש ישממ יוכיס
,לארשי לש תיפמילואה תרחבנב קחשמה ,ןמצלוה .ןמצלוה
חילצה אל ךא ,תיתפרצה ןאר תצובקל הנועה תליחתב ףרטצה
.םש בכרהב בלתשהל
[Item!]


עדונה טרופסה אפור ,סנטרמ ר"ד - רבמטפסב 29 ,'זורב
ירוא ר"ד םילשורי ר"תיב אפור םע תחא הצעב םויה עבק ,היגלבמ
העוצרה יוחיאל חותינ רובעל הנחוא ילא הצובקה ןטפק לע יכ לקנרפ
הווקית-חתפ לעופה לומ ןורחאה הגילה קחשמב עגפנ ילא .תבלוצה
רמא ונתלאשל הבושתב .העונת ידכ ךות רודכה לע ךרדש תעב
הצובקב בלשל תויטרקנוק תוינכת ןיא הזה בלשב יכ שדד השמ
.םיבורקה םימיב ןודי אשונהש ןכתיי ךא ,שדח הפקתה ןקחש
[Item!]


ינמיה הניגמ ,יול קילומש - רבמטפסב 12 ,םילשורי
רורד ןמאמה ידי לע הצובקה לגסמ העשוה ,םילשורי ר"תיב לש
ימלשוריה ןומוקומב ןקחשה םע ןויאר םוסרפ תובקעב ןטשק
יכ ןטשק ןיבה הנממש הרוצב ןויארב אטבתה יול ."ריעה לכ"
רמא ןטשק .הצובקל הנקמ אוהש קחשמה תטיש לע תרוקיב תחתמנ
ואריק .התוא ןיביש דע ץוחב הכחי הטישה תא ןיבמ אלש ןקחשש
.יול קילומש םע רחא ןויאר ןאכ
[Item!]


תיפוריאה תודחאתהה לש ןידה תיב - רבמטפסב 9 ,הבנ'ז
2500-ב םילשורי ר"תיב תדוגא תא סנק (א"פוא) לגרודכל
ינקחש יפלכ םידהוא לש תוינעזג תואירק לשב םיירציוש םיקנרפ
.ןובסיל גניטרופס

[Item!]


ר"תיב שאר בשוי ,שדד השמ - רבמטפסב 7 ,םילשורי
לש ירוחאה המלב ,קאיטירט ייגרסש םויה עידוה ,םילשורי
שורפל טילחישכל הצובקה לש יעוצקמה לגסל ףרוצי ,הצובקה
וקחישש םייטנגילטניאה םינקחשה דחא ,ייגרס .ליעפ קחשממ
רעונה תקלחמ לע הארנה לככ דקפוי ,םלועמו זאמ לארשיב
הדוגאה לש

[Item!]


הצולח ,יולאש ןווטשיא לש ובס - רבמטפסב 6 ,הירגנוה
.םויה רטפנ ,םילשורי ר"תיב לש
[Item!]


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
October 1 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail
Box]