[Left Banner] םילשורי ר"תיב
1997/98 הגילה יקחשמ
 [Right Banner]


1997 רבמטפס - טסוגוא
7 רוזחמ
[Down] [Up]
לדבנה תוכזב
,לדבינב ןווקה ונתוא ספת םימעפ 13
לש תולחנתהה תוכזב קר לבא
.רעש תוארל וניכז הבחרב הנחוא ילא

רתאה ישנא ויה אלמלא םג - רבמטפסב 27 ,הווקית-חתפ
קחשמה לע חווידה היה 'זורבל העיסנל תונורחא תונכהב םיקוסע
רצק הווקית-חתפ לעופה ןיבל םילשורי ר"תיב ןיב םויה ךרענש
םימודא םיסיטרכ ינש ,הנושארה תיצחמב םירעש ינש .ליגרהמ
רעפה תא ונלדגה 1:1 וקיתה ירחא - רקיעהו ,הינשה תיצחמב
,18-ה הקדב עקבוה ר"תיב לש רעשה .הדוקנ דועב ביבא-לת יבכממ
רודכ ריזחה ימוקמ םלב .הווקית-חתפ תנגהב הכיבמ תועט ירחא
.ביריה חטש קמועב (ליגרכ) היהש הנחוא ילאב חיגשה אלו ורעושל
תילאמשה הניפל טעבו רעושה ינפל רודכל עיגה ,ןגמה תא ףקע ילא
.קחשמה תאצות העבקנ 43-ה הקדב .1:0 עובקל ידכ הבורקה
טפושהו יזרח ןולא לש ולגרב לקתינ יאווקית-חתפה ןסח רונמ
.ןויווש רעשל הכפהש ,ר"תיב דגנ םירטמ 11-מ ןישנוע תטיעב עבק
ידיב ישוקב ףדהנש ישפח רודכ סיסקובא טעב הינשה תיצחמב
רודכה תא קוחדל ןויסנב הצירב עיגה יול קילומש .סה יש רעושה
ןוראוב תאו ותוא קיחרה טפושה .רעושב עגפו ,רעשל רזוחה
.תירקתה רחאל קילומש תא ףחדש הווקית-חתפמ
6 רוזחמ
[Down] [Up]
תוללעתה
ללעתה ןווקה ,םלסמאב ללעתה רמאה
,להקב ללעתה הנחוא ,הנחואב
לבא ,יול קילומשב ללעתה להקה
םלוכמ רתוי תצק הפטח עבש-ראב

ריהזמה ןוחצינה ירחא - רבמטפסב 23 ,ידט ןוידטצא
אל היעב ןטשק רורד ינפל הדמע ,עובש ינפל 'זורב .צ.פ לע
סיבהל הכירצ ר"תיב התיה ,םידהואה תא תוצרל ידכ .הטושפ
תיגלבה הביריה ןיב רעפה תא שיחמיש שרפהב עבש ראב לעופה תא
זיגרמה דספהה לע המקנ םג הווהיו ,בגנהמ תיתחתה תצובק ןיבל
רעשה-ףוסכ ןמאמה .הרבעש הנועב רשע-הנומשה רוזחמב עבש-ראבל
םגו ,קחשמל רביחש ביהלמה טירסתה לע תואמחמה אולמל יואר
תורפסב IV) היעיבר עיקבהש ,יולאש ןפטס - ישארה ןקחשל
לכב .2:7 ןוחצינב וקלח לע הבוט הלימ קורזל רשפא (תוימור
תובהלתהב לבקתמ הזה רועישב ןוחצינ היה םיעוריא תולשלתשה
ךלהמל ולש ןומזיתב תושעל לידגה ןטשק רורד לבא ,ידט יעיציב
תוגיגח עבשל םירעש העבש ךופהל ידכ .אשדה רכ לע םיניינעה
הפוצר ,תנבצעמ הנושאר תיצחמב ליחתהל היה ךירצ ,םיעיציב
העקבה יבצממ תולכסתמ תוצמחהו םירתוימ םירורדכ ,םיקויד-יא
שמיש ידט יעיציב רבטצהש לוכסיתה לש קומעה עקשמה .100% לש
,הינשה תיצחמב תוקד שמחו םישולש הכשמנש חור תוממורתהל קלד
לע הלועה לככ ושע ר"תיב ינקחש .0:5 ר"תיב הליבוה ןמויסב
לבקתמ רבדה היה רעש דוע םיעיקבמ ויה וליאו ,אשדה לע םחור
ולש ןורשיכה תא בוש ןטשק םיגדה ןאכ .תמיוסמ תושידאב רבכ
םירעש ינש גופסל תיר"תיבה הנגהה תא החניה רשאכ ,המרד רוציל
,שפנ-חפמ לש בצמל בוש וסנכנ םיפוצה .(80,83) םישפוטמ
הקדב היליבס רינ - אבה רעשל המכ יפ קותמ םעט קינעהש המ
קזבה הז היה בושו ,90-ה הקדל ןטשק רמש חוניקה תא .85-ה
האצותה תא םתח ,הנועה הרוכב רעשב ,הנחוא ילא :תוינואג לש
.ווארב .ידטב םיעיציב תא םירהו
,ברעה דימעהש ביהרמה עפומה לע תואושתל יואר יאמבה ,רומאכ
אלמלא הזכש םלשומ ןפואב תומשגתמ ויה ויתוינכת םא קפס לבא
םילשוריב ןושארה ירגנוהה ןקחשה - 9 רפסמ לש יזואוטריוה עוציבה
ןפטס - ונלש רתאב ישיאה רוטה לעב - 'זורב לומ רעשה שבוכ -
ילאמשה הצקהמ החיגנ םע ,47-ה הקדב לחה הז .יולאש (ןווטשיא)
תוכורא תוינש ךשמב דריו ,רעושה לעמ הלע רודכה .5-ה תבית לש
רחא תוקד 5 .תידגנה הניפב רעושה ירוחאמ תשרה תא שגפש דע
הצירפ ירחא) םלסמא דוד ריבעהש בחור רודכל ןפטס שלג ךכ
ישילשה רעשה .0:2 עובקל ידכ בורקמ קחדו (לאמש ףגאב הפי
תוכורא ודדותסה םלסמא דודו סיסקובא יסוי .קחשמב הפיה היה
הטיעבה עוציבל ונפנשמו ,לאמשמ ןישנוע תטיעב עוציב ינפל
ךותל ךישמה ,רודכה לעמ גליד םלסמא :וחחוש המ לע ררבתה
ילאמשה קלחל ריזחה ,סיסקובא לש הריסמה תא לבקמ אוהשכ הבחרה
.תינמיה הניפל המצועב טעבו הצירב יסוי עיגה וילא ,הבחרה לש
תרחבנ העיקבש רעש לש תמכחותמ היצאירו היהש קירבמ ליגרת
60-ה הקדבו ,55-ה הקדב הרק הז .ןורחאה לאידנומב הידווש
ןכמ רחאל העש עבר .ההובגה תשרל הבחרה זכרממ יולאש טעב
,תילאמשה הניפל טעבו בוביס השע ,הבחרב הריסמ יולאש לביק
העברא שבוכש ר"תיב לש יחכנה בכרהב ןושארה ןקחשה תויהל ידכ
ושבכנ אל האבה העשה עברב .תימואלה הגילב דחא קחשמב םירעש
תא לידגהל ר"תיבמ וענמ וינווקו טפושה קויד רתילו ,םירעש
רעושה תא עינכהש רידא רודכ קוחרמ טעב סיסקובא .הנורתי
הררוע קוניזה ידכ ךות ןורחאה הז לש ותעיצפ םלוא ,חרואה
םימעפ שולש .רעשל סחייתה אל אוהו ,טפושה לש וימחר תא הארנכ
,שוביכ תודמעב םיצולחה תא ר"תיב לש רושיקה אצמ תופסונ
לגרודכה תקוח ןיבו ןניב ןיאש תוביסמ לגד םירה ןווקה םלוא
ועבנש ,עבש ראב לש םירעשה לע גלדנ םכתושרב .םולכ אלו
היליבס לביק 2:5 לש בצמב .םיר"תיבה תורושב התשפש תוננאשמ
ורעשב יולאש לש הזל דואמ המוד עצבמבו ,הבחרה ךותל הריסמ
םויסה תקדב .(85) ר"תיב תוכזל ישישה רעשה תא שבכ יעיברה
רוחאמ הצירב עיגה הנחוא ילאו ,הבחרה ךותל יזרח ןולא היבגה
.המינפ חגונ אוהשכ ,רעושה תאו ישיאה ורמוש תא םידקהו
ר"תיב ינקחשו ,םויסל טפושה קרש רעשה ירחא תודחא תוינש
דוע ודמוע לע ראשנו םהל עירמ להקהשכ ,םיעיציה רבעל וצר
,תנייטצמ הצובקה לכש המוד הזכ קחשמב .קחשמה ירחא תוכורא תוקד
ןבומכו בוקינסלט ןא'ז ,םלסמא דודל היה דחוימב בוט קחשמ לבא
.יולאש ןפטסל

יזרח ,קאיטרט ,ןייפנרוק :אבה בכרהב הקחיש ר"תיב
(יחרזמ) סיסקובא ,(הליחכ) בוקינסלט ,םלסמא, יול
.הנחוא ,יולאש ,טנושיפ ,(היליבס) רמאה

5 רוזחמ
[Down] [Up]
רישה רמאמכ
טנושיפ טנושיפ טנושיפ

רבודמ םא רורב אל - רבמטפסב 13 ,ןויצל ןושאר
קחשמה תרוצב שממ לש יונישב וא םינקחשה לש היגלטסונ ףקתהב
תוארל םילשורי ר"תיב ידהוא וכז ברעה לבא,םילשורי ר"תיב לש
:הנורחאה תופילאה תנועמ חקלנ וליאכ הארנש לגרודכ קחשמ
האצותו תויתילכת תוצרפתמ תופקתה ,לודג רעוש ,תשקיע הנגה
,טנושיפ ןווטשיא .0:3 - הרבעש הנשב םילשוריב תירלופופ התיהש
השולש ףיסוה ,תוינמרג תוצובק המכ ינומיאמ דקפנ ןיידע
- הכונח תורנ תניחבב איהש ,ולש תטלקל םיפי םירעש
ותוא ררחשי אלש רבכ עידוה שדד השמ ןכש - דבלב התוארל
,ןייפנרוק קיציא רעושה ר"תיבב בכיכ ודיצל .סוטנבויל וליפא
רכיהה ינמיסמ תויהל םיכפוהש הנגהב "םירוח" המכ לע הפיחש
,45-ה הקדב היה ןייפנרוק לש ויאישמ דחא .הנועה ר"תיב לש
ןוויכל יחרזמ ןתיא ...לגליגש ןכוסמ רודכ ולגרב ףדה תע
,ןמכייר רינ לש ובוש התיה המיענ העתפה .תימלשוריה תשרה
חורה רוק תא ןיגפהו 65-ה הקדב סיסקובא יסוי תא ףילחהש
התיה אל וליאכ ,םינש שולש ינפל ול םיינייפוא ויהש קוידהו
.ער םולח אלא וזה הכוראה הפוקתה
לש ריואב תוציפק המכ - הנושארה תיצחמב תוארל המ היה
ןמ הפידהו היליבס לש החיגנ ,יולאש לש המרה) לוג טעמכ
הרוקה דיל רמגנש טנושיפו סיסקובא לש בוליש ,רעושה לש וקה
דצה ןמ .(ישוקב רצע רעושהש סיסקובא לש ןישנוע ,תילאמשה
המכ ןיבלהל קיפסהש רודכ 35-ה הקדב ןייפנרוק ףדה ינשה
.ןרקל אציו רעושה לש וידי תא שגפש ינפל בוהצה עיציב תורעש
םבור ,הפקתה ינקחש לש תעקפל עיגהו דימ טעבנ ןרקה רודכ
ףוג תויטה יתשב .יולאש ןפטס - הירגנוהמ דחא לבא ןושארמ
רכזנש טנושיפל הריהמ הריסמ ,היבוברעל ץוחמ רבכ היה אוה
,ררדכל בהוא אל אוהש הנש ינפל רתאב ןאכ ןויארב ריהצהש
קמועל דע ץרפ רינ .היליבסל םיניגמ ינש ןיב דימ ררחשו
לש ופוגל תחא םעפ טעבש טנושיפל הרזח רודכ קילחה ,הבחרה
תאצות התיה 1:0 .תשרל לגלג רזוחה רודכה תאו קנזמה רעושה
רורב היה הנועה ר"תיב לש היקחשמ ירחא בקעש ימלו ,תיצחמה
.ותצובק לש םיינוניבה םיעוציבהמ םיחקל המכ קיפה ןטשק רורדש
,ןימי ףגאב הדוגאה םעטמ וק טפוש עובש ינפל דע ,יזרח ןולא
.קאיטרט לש ודיצל םלבכ בטיה דקפיתו ,עצמאה וק תא רבע אל
,ירוחא םלבכ רוחאמ ראשנש יזרח אקווד הז היה תובר םימעפ
םג וניכז ךכ .רבד לכל ימדק םלבכ םיפגאב הקנמ ייגרסשכ
ונכיס אלש קאיטרט לש םיינייפוא םיקירבמ םיכלהמ המכ תוארל
ךוליהב התיה הפקתהה ןהב תוקדב בלה תא וממיח לבא רעשה תא
הנחוא) םיצוליאמ ילוא ועבנ םינקחשה ידוקפיתב םייונישה .קרס
ולע לבא ,(קחרומ יאלוזא רמותו העשומ יול קילומש ,עוצפ
.הרקמ לכב הפי
וניאר בושו ,ןויצל ןושאר לש ץחלב החתפנ הינשה תיצחמה
ועיגהש תוטיעב לש (49) הריצעו (48) הפידהב ןייפנרוק תא
סיסקובא לש ףוליח ,רומאכ ,65-ה הקדב .רעשה וק דע רבכ
עופשל ךישמה קחשמה .יולאש םוקמב יערד ךכ רחאו ,ןמכיירב
הלשכהמ טפושה םלעתה 70-ה הקדבו ,תובחרה יתשב םיעוריא
ךכ רחא תוקד שולש .ימוקמ ץולח לע יזרח ןולא לש הרורב
ההתשהו הבחרל הפי ץרפ ,רעשהמ םירטמ 35-כ רודכ היליבס ףטח
תוריצע יתש 79-ה הקדב .רודכה תא וילגרמ ץליח ןגמש דע
.ר"תיב לש הריהמ הפקתה ןהירחא דימו ,ןייפנרוק לש תופי
רודכה לע טלתשמ טנושיפ ,הבחרה ינפל תמ חטשל רסומ רמאה
לעמו ,לאמש ןוויכל ולש םירכומה קזבה ידעצב ךישממ ,ריואב
הוויהש ביהרמ רעש .רעשה זכרמל טעוב חטתשמה רעושה לש ופוג
.רתוי רחואמ תוקד עברא ,טנושיפ לש אבה רעשל םלוה םומיח
"יזרט" תא האיבמ ןמכייר רינ םע טנושיפ לש הלופכ הריסמ
רחמ חצנותש לאמשב הטיעבו ,ןגמ לש הלילק הפיקע .16-ה וקל
לוג ואיבה" ךיא םירפסמ םינקחש הברה .טרופסה ירודמ לכב
.החכוהל רודכה תא םש דיקפה ונלש טנושיפ קר לבא ,"םירוביחל
ראשנ רודכהו ,ףוקשמל הרוקה ןיב שגפמב הרצענ ולש הטיעבה
ופוג לע הנטק העבג ומיקה םילהוצה םיבוהצהש העשב םש עוקת
לש חתפמה ינקחשמ דחא תא תוארל גונעת .ינשה ןווטשיא לש
ילב ןוחצינ ףוס-ףוס תווחל גונעתו ,ומצעל רזוח תופילאה
.ודיצב רמ םעט םוש

יזרח ,קאיטרט ,ןייפנרוק :אבה בכרהב הקחיש ר"תיב
(ןמכייר) סיסקובא ,בוקינסלט ,יחרזמ ,םלסמא
.היליבס ,(יערד) יולאש ,טנושיפ ,(הליחכ) רמאה

4 רוזחמ
[Down] [Up]
וניסינש תמאב
תחקל התצר אל טושפ הפיח לעופה

ךייתשמ וילא יתורפסה רנא'זה - רבמטפסב 6 ,ידט ןוידטצא
דואמ יולת הפיח לעופה ןיבל םילשורי ר"תיב ןיב קחשמה רואית
- הידגרט התיה וז ,הפיח ידהוא תניחבמ .בתוכה לש ותוהזב
תניחבמ .םיקחרומ םינקחש 2-ו "םיחוטב" םירעש השימח לש תוצמחה
ונרחבש הסריגה .דרוסבא הזחמ היה 0:0-ה וקית ,ר"תיב ידהוא
אבש ,'זורב .צ.פ ןמאמ לש ובתכמ לש םוגרת איה ןאכ איבהל
רואית התיבה חלשו ,א"פוא עיבגב האבה ותבירי ירחא לגרל
."ידט"ב ברעה השחרתהש הידמוקה לע לילק

םינומעפה ריעב םכל םולש

תוטלקהמו ,םילשורי ר"תיב לע םולכ עדוי אל ינא הנחוא ילאמ ץוח
הצובק ןימ וזיא ןיבהל יתחלצה אל ןובסיל דגנ םיקחשמה לש
,רהרוהמ וא דדועמ ,גאדומ ,הבוטל עתפומ אצא םא יתעדי אל .וז
יב וזחאש קוחצה יצרפ :ןובשחב יתאבה אל דחא תורשפא קרו
יתבשחש םעפ לכב .וירחא הכורא העש םג וככש אל קחשמה ךלהמב
םינבלה לש תוצמחהב ,םיבוהצה לש הנגהב יתרכזנ עגרנ ינאש
םירגנוהה לש - רחא יוטיב יל ןיא - םינושמה םילולעפב וא
.תימוקמה הצובקמ
תוקדב םיימעפ .ר"תיב לש הנגהב הקינאפ ןגפמב ליחתה קחשמה
ודביא הרק הזש עגרבו ,םהלש הבחרל רודכה עיגה תונושארה
תוקחרה לש הרדיס היה יתיארש המו ,םהיתונותשע תא םיבוהצה לכ
המ םושמש ,ביריה ינקחש ילגרל םעפ רחא םעפ ועיגהש תושאונ
ךכ רחא .רעשה דומע לש ןוכנ אלה דצל חוגנל וא טועבל ורחב
םהלש הסריגה תא גיצהל ולחה םימלשוריהו ,תוחוכה ונזאתה
:הללכ וז .הפקתה קחשמל
עדימה ףדב יל בותכ) 14 'סמ לש רודכה םע םיעושעש
תוריסמ לביק ,ומש רמאה ,הזה רוחבה .(?קוזיח ןקחש אוהש
.עוצעצה תא ול וחקלש דע תילכת אלל ררדכו ,לאמש ףגאב
.יזרח ,20 סמ לש םיישונא תוריק ךרד רובעל תונויסנ
.ולשכנ הלאה תונויסנה םייחכונה הקיסיפה יקוח ללגב
וליפא םימעפל ,הנחוא לש ףוג תויעטה לש ןווגמ ראוטרפר
עיגה רבכ הזשכ לבא ,רודכב הברה עוגנל ול אצי אל .רודכ םע
ינפל םוקמה לע םיבוביס השולש תוחפל תושעל דיפקה אוה וילא
.רעושה לש םיידיל םעפ טעב םג אוה ,הא .ותוא דביאש
רבכ אוהשכ .יול ,12 'סמ לש ןימימ רודכ תמרה לע תוידורפ
בותכ) יולאש ,9 'סמל עיגה הז ולש ףגאב הריסמ ריבעהל חילצה
יולאש לש ויללעמ תא ראתל יל השק .(?המל - ונממ רהזיהל ףדב
עיציב ינכש תא לואשל יתיסינ .לגרודכה םלועמ םיחנומב הז
םינוע םהש יל רמא ןמגרותמה לבא ,תושעל הסנמ רוחבה המ דובכה
.םגרתל שייבתמ אוה ןיבמ רבכ אוהש המ תאו ,תיברעב

קוחרמ תוטיעבמ ויה רעשה לע ר"תיב לש םידיחיה םימויאה
ידמ .םהלש קחשמה השוע ללכב תויהל רומאש ,סיסקובא יסוי לש
םיצולחה לש םייטסילאירוסה םיעוציבהמ שאייתה אוהשכ ,םעפ
,הרוקב עגפ וליפאו ,רטמ 30-ו 25-מ עיקבהל הסינ אוה ,ולש
דמגתמ תימלשוריה הפקתהה לש עשעשמה קחשמהש תמאב לבא
עיגה הבש הנושארה םעפב .םהלש הנגהה לש םיעוציבה חכונל
רבודמש יתבשח ר"תיב לש רעושה םע רישי תומיעל בירי ןקחש
הלע והשימש יתחניה הינשה םעפב .החילצה אלש לדבנ תדוכלמב
,תורעשה תולעהל יתקספה רבכ ךכ רחא .רוזחל חכשו הפקתהל
:אמגודל עוריא .תונהל ימצעל יתתנו קיטסלפה אסיכ לע יתנעשנ
בגה םע אוה .ר"תיב לש הבחרה ינפל רודכה תא לבקמ ןבל ןקחש
יאלוזא ,קאיטרט :השולש ולומ אצומו ,בוביס השוע אוה זא ,רעשל
טילחמו ,הרזע ול ןיאש האור אוה .(רעשב ןיידע רעושה) םלסמאו
,םימ"חא לש יוויל תרייש ומכ ,ודיצל םיצר השולשה .סנכיהל
,רעשל טעוב ,םדקתמ עתפומה ץולחה .רעשל ךרדה תא ולא םינפמו
"שאיתת לא" ול םירמוא םיניגמה .רעושה לש ופוגמ ףדהנ רודכהו
ריזחמו ,סמונמ שיאה .רזוחה רודכה תא תחקל ול םינתונו -
םיאפיחה ואיטחה םימעפ שמח תוחפל .הצוחה טעוב אוה - הבוט דימ
ינלשרה קחשמהש רעשל קר לוכי ינאו ,תוחוטב העקבה תויונמדזה
.םתוא לבלב טושפ ר"תיב לש
רפסמש הווקתב ,תוחוכה תא ללדל טפושה טילחמ 68-ה הקדב
קיחרמ אוה .אשדה לע תוערפה תוחפ רוציי םינקחש לש רתוי ןטק
המילא אל תושתכתה ללגב הפיחמ 'ץיבוקלו'צו ר"תיבמ יאלוזא תא
- היליבס הזה בלשב .לבלובמ ראשנ קחשמה לבא ,הפיח לש הבחרב
,יזרח םוקמב סנכנ - הנושארה תיצחמה לכ ומשב ארק להקהש
םעפ רחא םעפ .רעשה לע םימייאמ אל ןיידע םימלשוריה לבא
רתויב ףופצה רוזיאה תא הדיפקב םירחוב ,הבחרה וקל םיעיגמ םה
בוקינסלטו יול םוקמב יחרזמ לש םיפוליח .רודכה תא וילא םיטעובו
ףסונ יאפיח לש הקחרה וליפאו ,רבד םינשמ אל הנחוא םוקמב
הקדל וזקנתה ר"תיב לש תויונמדזהה לכ .התניש אל ינש בוהצב
היליבס) הבחרה ךותמ תופוצר תוטיעב יתש ופדהנ הב ,86-ה
הקוצמ ונירקה םינקחשה .םיחרוא םינקחש לש םפוגב (בוקינסלטו
ךרעב - תוקד 4 קר ףיסוהו דסח םתיא השע טפושהו ,הכובמו
וחורל המיאתהש טופיש תלועפ לבא ,תשקבתמה ןמזה תפסותמ יצח
,תויעוצקמ תוצלמה יבגל .יתיארש תונצילה ןגפמ לש תיללכה
תא חולשל רשפא ביצקת לש היעב היהת םא .חוטב אל דוע ינא
אובל ףידע ילוא תונורכזהו ימצעה ןוחטיבה ליבשב לבא ,רעונה
.הקיתעה ריעב לוכאל תכלל ךכ רחאו הינימש םהל תתל ,אלמ בכרהב

תוארתהל

.ץנאג קירא

,קאיטרט ,ןייפנרוק :בכרהה תא ףיסוהל אלא ונל רתונ אל
,(היליבס) יזרח ,(יחרזמ) יול ,םלסמא ,יאלוזא
.(בוקינסלט) הנחוא ,יולאש ,טנושיפ ,רמאה ,סיסקובא
3 רוזחמ
[Down] [Up]
,ןיע תחת ןיע
לוג תחת לוג
לש םיקורי-םינבלב םקנו לספסהמ םק היליבס רינ
םינבל-םיקוריהמ ונגפסש הישילשה לע אבס-רפכ
.גניטרופס לש

יתש ירחא ,םילשורי ר"תיב - טסוגואב 30 ,ידט ןוידטצא
גישהל תבייח התיה ,תופולאה תגיל לעפממ החדהו וקית תואצות
העיקבה וליפאו ,המישמב הדמע הצובקה .הרוכב ןוחצינ םויה
רכמ הדרי תאז לכבו ,אבס-רפכ לעופה לש התשרל םירעש העברא
םידהואלש ינפמ ?המל .הידהוא לש זוב תוקירש ילילצל אשדה
.העקבהה רדס םג בושח - םירעשה קר םיבושח אל ונלש םיקנופמה
תאצותש םושמ ,הבזכא תשוחת ידט יעיציב ריתוה 3:4 ןוחצינה
.ר"תיב תוכזל 1:4 התיה תיצחמה
םויה קחשמה ינפל "ידט"ב ריואה ללחב הפחירש חתפמה תלימ
החתפ בוש ,ןהכ ילא םע תוחלצומ תונוע יתש ירחא .ץחל התיה
דחא דועל םמצע תא וניכה םידהואהו ,םוגמגב הנועה תא ר"תיב
רעש שוביכ לש תובישחה םצע םהב ,םייסאלקה בלה תליכא יקחשממ
קחד קחשמה תחיתפמ תוינש 35 .ירשפא יתלב טעמכל ותוא תכפוה
יאבס-רפכ ןגמ לש וילגרב היהש רודכ טיסהו לגר יזרח ןולא
םידמול אלש גוסהמ חור רוקב ,היליבס רינ .16-ה תבחר ךות תא
תינמיה הניפל הריו בטיה ןוויכ ,רודכה תא רצע ,ןגו תיבב
החמשה .םקוהש ינפל דוע רבשנ םוסחמה - ריהמ 0:1 .הקוחרה
ר"תיב תנגהב ינייפוא לדחמ בינה זאו ,תוקד המכ דוע הכשמנ
וק ינפל רודכה םע וכבתסה אבס רפכ ינקחש .ןויוושה רעש תא
לומ ןבל-קורי ץולח הריתוה םהלש הנורחאה הריסמה םלוא ,16-ה
חילצהו ביריה ןקחש לש וילגרל קניז רעושה .ןייפנרוק קיציא
וכלהמ תא םייס רודכהו ,ךכב יד היה אל םלוא ,רודכב עוגנל
הנועל ינייפוא רוח .הבחרל ץוחמ וב םיפוצ םימלבהשכ ,תשרב
,ףוקתל הכישמה ר"תיב .ןטשק רורד לצא הבשחמל הביסו ,תיחכנה
.ביריה תבחר ךות לא ןימימ רודכ יול קילומש םירה 13-ה הקדבו
היה היליבס .ףוקשמב עגפש רודכ חגנו רעושה תא םידקה יולאש
תשדוחמ החמשו 1:2 - המינפ רזוחה רודכה תא חוגנל ידכ םוקמב
יול קילומש לע התשענש הריבעו ,תוקד רשע ורבע אל .םיעיציב
םירטמ השימחו םירשעכ ,ןישנוע רודכל הכפה ןימימ שרגמה ילושב
עיגה היליבסו ,קזח רודכ םירה סיסקובא יסוי .רעשל תינוסכלא
,עיציב 'זורב .צ.פ יגיצנ .המינפ םירטמ 3-מ חוגנל ידכ ןושאר
םירבדהו ,וארש המ ובהא אל ,א"פוא עיבגב ר"תיב לש הביריה
ףסונ רעש שבכ טעמכ היליבס .םתניחבמ רתוי םיעורג קר וכפה
,הנגהב רודכ יול קילומש ץליח זאו ,רמאה לש לאמשמ המרה רחאל
היבגה קילומש .יולאש םע הלופכ הריסמ עציבו עצמאה וק תא הצח
אלו רודכל רתינ רינ .ביריה תבחרב היהש היליבס רבעל רודכ
טעבש ,טנושיפ ןווטשיא בצינ וירחא םירטמ ינש םלוא ,עיגה
רתיו אלש יאדוב רעטצה םיחרואה ןמאמ .1:4 - המינפו קזח
וקרפ םיר"תיבה - ותצובק לש םייתרוסמה םיעבצה לע דחא םויל
התיה וב גניטרופס לומ קחשמב ,יעיבר םוימ םלוכסת תא הילע
יזרח ןולאו סיסקובא .הריבע יתלב המוח הנבל-הקוריה הנגהה
דובכה תא םקשל ידכ ,םעפ רחא םעפ הנגהה ךרד סנכהל ושקעתה
ןווטשיא םג .תויזואוטריוב תאז ושע םהו ,לגוטרופב עגפנש
טעמכ ומייתסה ולש הרקמב םלוא ,ריבעהלו טטהלל הסינ רמאה
תונלבסה תא םיוסמ בלשב ודביא וירבח .רודכ ידוביאב תונויסנה לכ
ידי לע ףלחוה אוה הינשה תיצחמה עצמאבו ,ול רוסמל וקיספהו
.בוקינסלט ןא'ז

המ ראתל םג ךירצ ,התוא ונרכזהשמ ,וישכע ...הינשה תיצחמה
זא ,אבס-רפכ לעופה לש רתאה אל ונחנא ,בוט ?ןוכנ ,םש היה
לי'גרבא ביני טעב 68-ה הקדב :תושביה תודבועב קפתסנ ואוב
ימינפה ףוקשמב עגפש קזח רודכ יאלוזא רמות לש ותרימשמ קמחתהש
.תשרל ותוא ריזחהש אבס-רפכ ןקחש ותוא שגפ םש ,הבחרל זתינו
לש רוזחשב ,ןייפנרוק קיציא .ןימימ ןרק ההבגוה 90-ה הקדב
ותוא הארו ,רודכה דע טעמכ אצי ,ןובסיל גניטרופס לומ ותועט
תטשומ לגר .תשרה ךותל ,םואברבי ידי לע ,ושאר לעמ חגננ
לש ושארו (םויסל תוקד 8 היליבס רינ תא ףילחהש) הליחכ לש
תיצחמה ר"תיב התשע המ .העבקנ םויסה תאצותו ,ורזע אל קאיטירט
,יולאש לש הריסמ ירחא תינוציחה תשרל רמאה לש הטיעב ?וזה
.יחרזמ ןתיא לש ןרק ירחא ףוקשמה לעמ יאלוזא רמות לש החיגנו
רובשל חילצנ םא תיצחמב חכוותהש ,לכסותמה ימלשוריה להקה .והז
,הילצרה יבכמ לומ םינש שולש ינפל גשוהש 1:8 לש אישה תא
.האצותה לע רומשל ידכ םויסה תוינשב ןמז תזבזבמ ותצובק תא אצמ
'זורבב קחשמה תא תוארל ועסיש ךכ לע 1:4-ב ורבידש םישנא
הגפסש הצובקה .הפיחל אבה עובשב ועיגי אלש 90-ה הקדב ועבשנ
םע רבכ תדמוע םיקחשמ הנומשו םירשעב םירעש 17 הרבעש הנועב
ןבואר תא שוגפל תדמוע איה אהב עובשבו ,הבוחה ירעש רוטב הישיש
.םינפה דרשמב ולש הינשה תבותכה איה תיר"תיבה תשרהש ,רטע

,יול ,םלסמא ,יאלוזא ,קאיטירט ,ןייפנרוק םע החתפ ר"תיב
.היליבסו יולאש ,טנושיפ ,רמאה ,סיסקובא ,יזרח
יחרזמ ןתיא ,בוקינסלט ןא'ז ופילחה הינשה תיצחמב
רוביגו (עצפנש) יזרח ,רמאה תא הליחכ דוהאו
.היליבס רינ ,קחשמה

2 רוזחמ
[Down] [Up]
וו -ה'זד
טסוגואב 9 ,ןג- תמר ןוידטצא
יתועמשמ קוזיח ברעה ולביק ,ןהינימל תולפטה תונומאה יבבוח לכ
ר"תיב .לרוגה ידיב םיעבקנ לגרודכ יקחשמ תואצות היפל הרבסל
ןוידטציאב ביבא -לת יבכמ לומ השק ץוח קחשמל האצי םילשורי
הנועב תוצובקה יתש ןיב םדוקה שגפמב ומכ שממו ,ןג -תמר
.3:3 האצותב קחשמה םייתסנ ,תמדוקה

תינוניבה תלוכיה תא ר"תיב הכישמה הנושארה תיצחמב
תיצחמה לכ ךרואל .דודשא ינוריע לומ םדוקה קחשמב הניגפהש
רדנסכלא לש ורעש לע תחא םעפ ולו הצובקה ינקחש ומייא אל
לש ריהמהו ףטושה קחשמה לומ םינוא ירסח ודמעו ,בוראבוא
לכ לע ץחל תרימש ורמש יבכמ ינקחש .תחראמה הצובקה ינקחש
תוריסמב םהיניב רסמתהל ר"תיב ינקחש תא בייחש המ ,שרגמה
אל הלאכ םיעיקב .יבכמ תנגהב םיעיקב רתאל תוסנלו תורצק
תוצירפה לומ די תלזוא הנגהה ינקחש וחיכוה דגנמו ,ואצמנ
.םיימוקמה ריפוא ןולאו םאלג השמ ,יול רפוע לש תוריהמה
רשאכ ,םירעשב םג יוטיב ידיל אב יבכמ לש טלחומה ןורתיה
הליחכ לש הרימשהמ ררחתשהל סקירד ילא חילצה 44 -ו 33 תוקדב
.ובטימב היה אל ןכ םגש ,ןייפנרוק קיציא תא עינכהלו (שלח)
םיפוליח ינש ןטשק רורד ןמאמה עציב היינשה תיצחמה תחיתפ םע
,ימדיקה םלבה תדמעב הליחכ תא ףילחה יאלוזא רמות .םיבושח
תחיתפמ לחה .הדשה זכרמב יערד ןנער תא ףילחה סיסקובא יסויו
,סיסקובא יסוי .ןיטולחל הנוש ר"תיב וז התייה היינשה תיצחמה
תוריהמ תופקתה לש הכורא הרדסל וירבח תא ףחס ,ןייוצמ קחשמב
תוריסמ קלחמו הצובקה קחשמ תא טוונמ אוהש ךות ,תוליעיו
רתוי ךומתל לחה יזרח ןולא םג .הפקתהה ינקחשל תונייוצמ
רדנסכלא תא עינכה תיצחמה תחיתפ רחאל תוקד רשעכו ,הפקתהב
,בירי ןקחשב עגפ הבחרה ךותמ טעבש קזח רודכש רחאל בוראבוא
יפלא לש םדודיעב ,ר"תיב .תשרל רדחו ימוקמה רעושה תא העטה
,הדשב תיטננימודה הצובקל הכפה ,םילשורימ ועיגהש םידהוא
ןייוצמ רודכ סיסקובא רסמ -72 ה הקדב .הרכש לע תוריהמב האבו
,טנושיפל שאר תחיגנב רסמ הנחוא .הבחרה ףס לע דמעש ,הנחואל
ןאווטשיא .האצותה תא הוושהו ,הבחרה ךותל םיינש וא רטמ םדקתהש
ןיידעש ר"תיבב דיחיה ןאווטשיאה ראשיהל הצר אל יולאש
ןורתיל ר"תיב תא הלעה -82 ה הקדבו ,הגיל רעש עיקבה אל
ןולא לע הבחרב הלשכה רחאל ,'מ -11 מ ןישנוע תטיעבב 3:2
דוחל ףיסוה ןטשק רורד ןמאמהו ףוקתל הכישמה ר"תיב .יזרח
הפקתהב םלוא ,היליבס רינ ץולחה תא םג ותצובק לש הפקתהה
לש ירקמ רעשמ ,תוושהל יבכמ החילצה ,-89 ה הקדב תצרפתמ
היה היינשה תיצחמב הצובקה לש הקחשמ .גרבדלוג זגירדור
הצובקה ,יול קילומשו סיסקובא ומילחישכש הארנו ,דואמ דדועמ
שכרה ןקחש חיכוה היינשה תיצחמב .יתועמשמ ןפואב קזחתת
םלבכ קחשל רבע םויסה תארקלו ,ההובג תלוכי יזרח ןולא שדחה
התלוכימ תומשרתהה דצל לבא .קאיטרט ייגרס םוקמב ירוחא
יקחשמ ינש רובעכש רוכזל םיכירצ ,היינשה תיצחמב הצובקה לש
,החצינ אל ןיידעו לכה -ךסב תודוקנ יתש הרבצ הצובקה הגיל
הבוטו הסונמ הצובק םע שגפמ הל יופצ יעיבר םויבש -ןבומכו
.ןובסיל גניטרופס -רתוי הברה
,םלסמא ,קאיטרט ,יחרזמ ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
.הנחואו יולאש ,טנושיפ ,רמאה ,יערד ,יזרח ,הליחכ

טרמלואש
1 רוזחמ
[Up]
קיפסמ אל דחא שיטפ
חורה ,לזמ היה אל - טסוגואב 2 ,ידט ןוידטצא
התייה הצובקה ,םוי ספת "םיערה" לש רעושה ,ונדגנ התייה
...טפושה -ןבומכו ,עובשה עצמאב קחשמהמ הפייע
איהו ,בוט אל הקחיש טושפ ר"תיב .ורזעי אל םיצוריתה לכ לבא
הצובקה לש ןייוצמה קחשמה .תבזכאמה םויסה תאצותל היואר
,תובר תווקת םידהואב חיפה עובשה עצמאב ובוטרק סקליס לומ
רסמ ,(בוט) ןזח ןולא .קחשמה תחיתפמ הקד יצחכ רבכ וזוגנ רשא
לש לדבנה תדוכלממ קמחש ,ילילג רואנל תנייוצמ קמוע תריסמ
לש םיילגרה ןיב רודכה תא לגליגו הבחרל םדקתה ,ר"תיב
ר"תיב החילצה ןכמ רחאל תורופס תוקד .םיחרואל 1:0 ,ןייפנרוק
רעשה בחורל רודכה תא חגנ הנחוא ילאש רחאל תוושהל
,קחשמה תאצות תא עבקו ךשמה תחיגנ חגנ רמאה ןאווטשיאו
וחילצה דגנמ ךא ,תובר תויונמדזה דוע ר"תיבל ויה םויסל דע .1:1
לש ןישנועה תבחר לא תובר םימעפ ץורפל דודשא ינוריע ינקחש
ר"תיב .שיבמ תיב דספה הענמ ןייפנרוק לש ותונרע קרו ,ר"תיב
,םיחרואה רעוש הבוט תלוכי ךא ,קחשמה ךרוא לכל שרגמב הטלש
ותומלעתה םגו (קחשל ביטיהש) הנחוא לש תוילאימולש תוצמחה
תבחר ךותב היליבס רינ לע הרורב הלשכהמ ןיילק תימע טפושה לש
.םירעשל ןורתיה םגרתל ר"תיבמ וענמ ,םיחרואה לש ןישנועה
םיקוחר ןיידע ר"תיב ינקחשש הארנ ,תולקמה תוביסנה תורמל
רזה םגו ,דואמ םישלח ויה יערד ןנערו יחרזמ ןתיא .בוטה םרשוכמ
ןפטס .ליגרהמ שלח היה טנושיפ ןאווטשיא ללכ -ךרדב ןייוצמה
תיצחמב הצובקה תפקתה תא ליבוהל וביטיה הנחוא ילאו יולאש
תיצחמה תחיתפב ,היליבס רינ לש וסנכיה םע ךא ,הנושארה
ןוויכמ ,לברוסמל הצובקה לש הפקתהה קחשמ ךפה ,היינשה
,שדחה רזה לש ותלוכי םג .וצקועמ דביאו רושיקל טסוה יולאשש
.שבכש האנה רעשה תורמל ,תבזכאמ התייה ,רמאה ןאווטשיא
לש הבוטה ותלוכי התייה ,ר"תיב תניחבמ ,קחשמב רואה תדוקנ
דיקפת תא בטיה אלימש ,הצובקב הרוכב תעפוהב ,יזרח ןולא
.ינמיה ןגמה
,יאלוזא ,הליחכ ,קאיטרט ,יחרזמ ,ןייפנרוק םע החתפ ר"תיב
.הנחואו יולאש ,טנושיפ ,רמאה ,יערד ,בוקינסלט