[Left Banner]
םילשורי ר"תיב
1997/98 הגילה יקחשמ
[Right Banner]

1997 רבמצד - רבוטקוא
15 רוזחמ
[Down] [Up]
םימוציע
לש הפקתהה התבש רבעש עובשב- רבמצדב 20 ,הווקית-חתפ
רושיקה ינקחש לש םהירעשמ העשונ הצובקה לבא ,העקבהמ ר"תיב
,הצובקה לש הלאה םיפגאל םג התיבשה הבחרתה םויה .הנגההו
.ביריה ינקחשל העקבהה תכאלמ תא ריאשהל ץלאנ ןטשק רורדו
םוקמב ר"תיב תא ריאשה םהלש דדוב (ימצע) רעשו ,וביזכה אל הלא
הפיה גשיהה .הווקית-חתפ יבכמ לע 1:0 ןוחצינ ירחא ,ןושארה
15-ב םירעש 36 לש םישוביכ אישו הגיל דספה אלל םלש בוביס לש
יניעל הווקת-חתפב םויה םייקתהש דוריה קחשמה לע הצפמ ,םיקחשמ
רישיה רודישב וזחש םיפלא-תואמ דועו ןוידטציאב םיפוצ 3000-כ
חתפמ ןקחש תויהל ךפוהש) ןמכייר ,סיסקובא אלל .היזיולטב
חילצה אל ,"םיליגר"ה םיעוצפל ףסונב ,יול קילומשו (ר"תיבב
ושבלתהש 15-ה םגו ,םינקחש 16 לש לגס דימעהל ןטשק רורד
חתפ יערד ןנער .לספסה לע רעושו םיצולח השולש וללכ קחשמל
.קחשמ השועל ךפה טנושיפו רושיקל טסוה יזרח ןולא ,ינמי ןגמכ
תויונמדזה לש אכדמ טועימו שרגמה זכרמב הרקע הטילש התיה האצותה
יחרזמ ןתיא ,הלא תא םג לצנל חילצה אל היליבס רינ .העקבה
,קחיש בוקינסלט ןא'זו ,םעפ רחא םעפ םיפגאב וכבתסה רמאהו
קחשמה ךרוא לכל תודיחיה רואה ינרק .קיודמ ארונ אל ,רמול ךיא
,54-ה הקדב שבכנ דיחיה רעשה .קאיטרט ייגרסו יזרח ןולא ויה
חלש יזרח ןולא .שרגמה זכרמל הפדהנ תיר"תיב הפקתהש ירחא
רודכ ריבעהו ורמוש תא ףקע רשא ,םלסמא דודל קירבמ קמוע רודכ
.5-ה תבית ךותל רוחאמ חיגהש טנושיפ ןווטשיא לש ונוויכל בחור
רוזחלו תשרל תניוצמה הריסמה תא קיבדהל "יזרט" קיפסה םרטב
,לעשמ איג) ימוקמ ןגמ קחד ,הגילה ירעש ךלמ תלבט תושארל
ינקחש .אוה-ורעוש תא עינכהו לגר (תעדל םישקעתמ םתא םא
וצר ,תיחכנה הנועב חתפתהש הנתומ סקלפר ךותמ הארנכ ,ר"תיב
םהיקוביחו תוחלה םהיתוקישנ תא רעשה שבוכמ וכסחו ,טנושיפ תא קבחל
תיצחמב תוושהל תויונמדזה המכ ונתינ םיימוקמל .םיעזוימה
תדמעמו ,יאלוזא רמות תא יאווקת-חתפ ץולח ףקע תחא םעפ .הינשה
דוד ותוא קיחרה םשמו הבחרל ףדהנ רודכה .הרוקל טעב שוביכ
קיציא םע תומיעל בירי ןקחש עיגה 80-ה הקדה תוביבסב .םלסמא
עגפנ קיציא .עיקבהל ונממ ענמו וילגרל שלג רשא ,ןייפנרוק
,בוש קניז זאו באכב וינפ תא הוויע ,קוניזה ידכ ךות ושארב
רידנ עוריא .הפצרה לע םיבאכמ לתפתהל הנפתהו רודכה תא טלק
החילצה ר"תיב .ונלש רעושה לש ילאטוטה הברקהה קחשמ תא שיחמהש
הווקת-חתפ יבכמל ץוח דספה אלל תופיצרב תיעיבר הנוע םושרל
הנכסב דימעהל ליחתמש המ ,(םינש עבראב ישילש ןוחצינ השעמל)
.ונלש "הרוחשה השבכ"כ וזה הצובקה לש הדמעמ תא

,םלסמא ,יאלוזא ,קאיטרט ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
,טנושיפ ,יזרח ,יחרזמ ,בוקינסלט ,(ןמצלוה) יערד
היליבסו רמאה

14 רוזחמ
[Down] [Up]
התיבשב הפקתה
רורד לש ויכלהמ םא עובקל השק - רבמצדב 13 ,ידט ןוידטצא
ימלשוריה ןמאמה .החלצהב ורתכוה ןאש-תיב דגנ קחשמב ןטשק
- ןמצלוה ישו היליבס רינ - םיצולח ינש חתופה בכרהב הלעה
ךכל ומרג ינשה לש תיללכ השלוחו ןושארה לש זוכיר רסוח םלוא
ךלהמב דדוב רעש ולו שובכל החילצה אל וזה תימדקה הילוחהש
אלמלא יטקט ןולשיכב רבודמש תואדוב עובקל היה ןתינ .קחשמה
ןוידטצא .2:5 ןאש-תיב תא הסיבהו הישימח הצובקה ראש השבכ
ר"תיב תבקנמ םהב דרוסבא תוזחמ םתואמ דחא דוע םויה חריא ידט
להקמ זוב תוקירש ךכ בגא תגפוסו ביריה לש ותשר תא םילשורי
םיר"תיבהש המדנ היה קחשמה לש םילודג םיקלחב .הלש םידהואה
םיילולימ םיעצמאב ושמתשה םיזגרנה םיפוצהו ,קחשמב ןיינע ודביא
יכ ונל רפיס דחא העימש דע .םלוכסית תא עיבהל ידכ םינוש
םלוא ,תצרמנ ןושלב םינקחשה תא םיפדגמ םידהוא המכ וליפא עמש
לחה קחשמה .הזה גיאדמה חווידל םיפסונ ןיכומיס ונאצמ אל
.תישילשה הקדב רבכ רעש ושבכש ,םימלשוריה לש הטילשב אקווד
הרמש אלש ןאש-תיב לעופהו ,לאמשמ ןרק היבגה סיסקובא יסוי
קניז זירזה ירגנוהה :ריחמה תא דימ המליש טנושיפ ןווטשיא לע
תופקתה המכ דוע הרציי ר"תיב .רעשה ךותל ותוא חגנו רודכה לא
םיחראמה לש קחשמה ךפה זאו ,םיצולחה ידיב ולצונ אלש תוניינעמ
הקדבו רודכ לכל םינושאר ויה ןאש-תיב ינקחש .לשורמו יטיא
תימלשוריה הבחרה רוזיאב תוריסמ יפוריצ ירחא רעש ועיקבה 28-ה
שמח שוגב ר"תיב ידהוא ץמוק .הנגהה ידי לע ללכ וערפוה אלש
חרואה ץולחה לש הפיה הטיעבל םייפכ ואחמ יחרזמה עיציה לש
בלשב רבודמ וליאכ קחשל וכישמהו ותשעתה אל ר"תיב ינקחש לבא
םיכלהמה ףצר עטקנ הקספהה ינפל הקד קר .קחשמה ינפלש םומיחה
סיסקובא יסויל קמוע רודכ רסמ טנושיפ ןווטשיא רשאכ ,םילשוכה
המינפ חוטשו קזח טעבו הדמע רפיש יסוי .16-ה וק לע היהש
םימלשוריה .1:2 לש ןורתיב הקספהל ר"תיב תא דירומ אוהשכ
אצמנה ,יול קילומש תא ףילחמ יחרזמ ןתיאשכ הינשה תיצחמל ולע
לע רודכה תא לביק ןתיא .תיעוצקמ הניחבמ תחלצומ אל הפוקתב
ןגמה תא רבע ,תיצחמה לש החיתפה תקירש רחאל תוינש ינמיה וקה
ןווטשיאל עיגהו םיינש וא ןקחשב עגפ רודכה .הבחרל היבגהו
.המינפו רעושה לש ופוגל םשמו ,עקרקל ךלהש רודכ טעבש רמאה
,םיפוצה תואושתב ותוא וכיזש לגרודכ יכלהמ המכ דוע קפינ ןתיא
איהשכ הנגהל ר"תיב הגוסנ ,ישילש רעש תעקבה ירחא הגהנמכ ,זאו
.ןייפנרוק קיציא לש ורעש תא ףיקתהל ןאש-תיב ינקחש תא הנימזמ
ךלהמב קמצמ רעש 66-ה הקדב ועיקבהו הנמזהה תא ולביק םיחרואה
ןטשק רורד איצוה הזה בלשב .הבחרה ףסמ הטיעבב םייתסהש האנ
רובעכ .ןמכייר רינ הלועה בכוכה תא סינכהו ןמצלוה יש תא
טנושיפ ןווטשיא רשאכ ,קחשמב הפיה רעשה עקבוה(78) תוקד המכ
לש קחרמממ ליגרכ טעבש ,סיסקובא יסויל שרגמה בחורל רודכ ריבעמ
רעשל הזה רודכה רדח ,ליגרכ אלש .רעשה ןוויכל םירטמ 20-כ
לספסה ישנא םע םיקוביח לש ןגפמל יסוי תא חלשו ףוקשמל תחתמ
םויסה תאצות תא עבק (בוקינסלט תא ףילחה) יאלוזא רמות .יר"תיבה
תישפוח הטיעבב סיסקובא יסוי היבגהש רודכ המינפו עקרקל חגנ רשאכ
הריסמ ירחא הרוקל רודכ קיבדהל טנושיפ קיפסה םויסה ינפל .ןימימ
.תיאדו שוביכ תדמעב "יזרט" תא הריתוהש היליבס רינ לש הלודג

,(יחרזמ) יול ,יזרח ,קאיטרט ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
רמאה ,סיסקובא ,טנושיפ , (יאלוזא) בוקינסלט ,םלסמא
.(ןמכייר רינ) ןמצלוהו היליבס

13 רוזחמ
[Down] [Up]
ןייכ לולצ תוגספ ריווא
רבמצדב 6 ,דליפמולב ןוידטציא
םיקוחדה םיקחשמה תרדיס תא ברעה הכישמה םילשורי ר"תיב
םילשורי לעופה לומ םימדוקה הגילה יקחשמב הליחתה התוא ,הלש
ינב לומ ,דליפמולבב ץוחה קחשמל הבצייתה ר"תיב .הפיח יבכמו
רינו םלסמא דוד ,יזרח ןולא םירדענ הבכרהמשכ ,ביבא -לת הדוהי
ףסונב תאזו ,(םיבוהצ םיסיטרכ השולש תריבצ) םיקחרומה היליבס
ןא'ז .םיעוצפה יולאש ןאווטשיאו רטע ןבואר ,הנחוא ילאל
לש ומוקמ תא אלימ יאלוזא רמות ,ילאמש ןגמכ דקפות בוקינסלט
ץולחכ קחיש ןמצלוה יש ירטה שכרהו ,הנגהה תמדיקב יזרח ןולא
תונייוצמה קמועה תוריסמ לע רקיעב הססבתה ר"תיב .דוחב דדוב
ךא ,ןייוצמ רשוכב הנועה תליחת זאמ אצמנש ,סיסקובא יסוי לש
,תישיא רמשנש ,טנושיפ -םינאווטשיאה ינש לש םתשלוחמ הלבס
.ורוסל רזח התעו בוט רשוכב םינורחאה תועובשב היהש ,רמאהו
עיתפהל וסינו ,הטמו תינוניב קחשמ תמר וניגפה תוצובקה יתש
תיצחמה ךלהמב .תוצרפתמ תופקתהו תוריהמ תוריסמב ביריה תא
ןמצלוה יש לא ךורא ץוח רודכ יאלוזא רמות איצוה הנושארה
תישיא רמשנ יש .הדוהי -ינב תבחר לש שמחה תבית הצקב בצינש
טועבל חילצה ולש ריהמה בוביסה תוכזב ךא ,רעשל ובגשכ דמעו
.תשרל רדחו ןהכ יפר רעושה תא עיתפהש חוטשו שלח רודכ
הליחתבו ,םישדחה וירבח םע קבחתהלו להקל ץורל רהימ יש
קשנתהלו קבחתהל ר"תיב ינקחשל םרוג המ ימצע תא יתלאש
וז הלאשב קוסעל יתקספה .םיימוי ישוקב םיריכמ םהש םדא םע
קבחתהלב קוסע ינא םג יכ יתנחבה רשאכ ,תורופס תוינש רובעכ
עיציב ידיל ובשיש הארמל םידיחפמו םיעזוימ םימצע םע קשנתהלו
,השלוח ןמצלוה הליג ,רעשה דבלמש ןייצל שי .דליפמולבב הנומש
הדוהי -ינב ינקחש םג .םיבוט םיבצממ ץימחהלו םירודכ דבאל הברה
תלוכיל תודוה לצינ ר"תיב רעש ךא ,תובוט תויונמדזה רפסמל ועיגה
הגילה יקחשמ ינשב רעש גפס אלש ,ןייפנרוק קיציא לש הבוט
,יחרזמ ןתיא תא ןמכייר רינ ףילחה היינשה תיצחמב .םינורחאה
ףתוש היה רינ .ןושארה בכרהב ומוקמש המכ עדוי ימה םעפב חיכוהו
טנושיפ לש זוכיר רסוח קרו ,וז תיצחמב םייפקתהה םיכלהמה לכל
.םירעש ילושיבל ךופהל תונייוצמה ויתוריסממ וענמ ןמצלוהו
הדבועהו רסחה בכרהה רואל םלוא ,םמעשמ ידו שלח קחשמ :םוכיסל
תונוחצינב קפתסהל ןתינ ,רחא בכרהב ר"תיב תקחשמ עובש ידמש
םיעוצפה לכ לש םתרזחל דע שואייה תלבטב ףסונ V ןמסלו םיקוחד
.הצובקה בכרהל

,יערד ,יאלוזא ,קאיטרט ,יול ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
,סיסקובא ,טנושיפ ,(ןמכייר רינ) יחרזמ ,בוקינסלט
.ןמצלוהו רמאה
12 רוזחמ
[Down] [Up]
חצנ לש תוקד 90
רבמבונב 22 ,ידט ןוידטצא
ןוידטצא דיל יתטטוש הפיח יבכמ לומ קחשמה ינפלש הלילב
תולודגה תובחרה ,םיפגומ לזרבה ירעששכ ,הלילב .קירה ידט
רצבמ ומכ ונלש תיבה שרגמ הארנ ,םייובכ םירוקרזהו תוממוש
יתרכזנ .ירמגל אל ?רידח יתלב .רידח יתלבו רק ,ריבכ ןבא
,םיברוצה םידספהב ,הפיח יבכמ דגנ םינורחאה םיקחשמה תעבראב
ירחא םטיאל םירזפתמה םיבזכואמה םינומהבו םיעיציב טקשב
.ישימחה שגפמה רחמו ,בל תליכא לש םינש עברא .םויסה תקירש
רורויאה תבורא לע יתנעשנ ?סחאנה תא םירבוש ךיא ?םישוע המ
םישמ ילבמו ,ברקה קחשמב רהרהמ ,יחרזמה עיציה לש תיקנעה
.ירבעל הלגליג חורהש "הנובירטה לע" לש ןשי ןוילג יתמרה
ללחל חיגה םיביהצמה םיפדה ןיבמשכ יתעתפה תא םכשפנב ווש
ילא הנפ עגר ףא זבזבל ילבמו - תודגאב ומכ שממ - דש ריואה
היהאש יאנתב ,הלאשמ ירובע םישגהל ןכומ אוהש יל עידוהו
,עציהה תא טרפל ליחתה אוה .הרומתב בושח והשמ תתל ןכומ
רוחה תאו הקירפאב בערה תא ,תימלועה סדייאה תפגמ תא ריכזה
םידקוממ הזה ברעב ייוואמש ריהבהל ידכ ותוא יתעטק לבא ,ןוזואב
סאמנ .םיירהצה ירחא עברו שמחב תרחמל וליחתיש תוקד 90-ב
עיצהל המ ול ןיא םאו ,הפיחל תיבב הדיספמ ר"תיב תא תוארל יל
תתל ןכומ היהת המ" .רבדל המ לע ונל ןיא ,יתרמא ,םוחתב
תופצל ,לשמל ,םיכסת" .לאש אוה "?רחמ םכלש ןוחצינ רובע
הנשב םייחה תחמש תא ךממ ולטיש ר"תיב ינקחש לש תוצמחהב
םינומש בלה תא לוכאל ןכומ היהת" .יתרמא ,"ןכ" "?הבורקה
םיכסת" ."יאדוב" "?לוגה דע (הקספה ללוכ אל) תוקד שמחו
םיטמק ושרחיו ךיתורעש תא וניבליש הפיח לש תוטיעב תוארל
אל" ."ילע ןטק" "?רעשהמ ןתוא איצוי ןייפנרוקש דע ךינפב
הנותחתה הרושבש רקיעה ,קחשמה לכ םכילע ובשי םהש ךל תפכא
תפז םע שרגמל ולעי םינקחשה לכש ידצמ" "?ןטק 0:1 ובנגת
,דשה רמא ,"בוט" ".חצננש רקיעה ,עיקבי טפושהשו תוצונו
יתראשנ וירחאלו ,רוא לש רוונסמ קזבה היה עגרל ."תלביק"
ילא םיטבינ ןמיונ ינד לש םיכייחמה וינפשכ ,דיב ןוילגה םע
."ךרועה רבד"מ

.יתישעש הקסיעה לע טרחתהל רבכ יתלחתה קחשמה לש הינשה הקדב
ןווטשיאו ,לאמש ףגאב וילא ליבקמב ץרש רמאהל רודכ ריבעה היליבס
קעצו ץפק רבכ יתבשי וב עיציה לכש העשב תינוציחה תשרל טעב
עגפנ וכלהמב ילאטורב קחשמ חתפתה וזה הצמחהה ירחא ."!שי"
,רומשל הווטצנ ותוא שיאה ידי לע םימעפ רפסמ יזרח ןולא
עודמ יחרזמ םיגדה קחשמ לש תוקד 90-ב .יחרזמ ןולא ץולחה
ונורשכ תורמל ותוא םיתחהל הנכומ התיה אל הפוריאב הצובק ףא
הצלוח תכישמ ,תופיחדב לחב אל שיאה .םירעש תעקבהב חכומה
איצוהלו תוסנל ידכ טפושה לש וניעמ קחרה "תונטק" תוכמו
רומא היהש ימ .תניוצמ הדובע השעש ישיאה ורמוש תא קחשמהמ
הלע ,רטע ןבואר ,שדחה 21 רפסמ ,קחשמה לש היצקרטאה תויהל
70 לכ ךשמ דקפת אלש טעמכ השעמלו עוצפ אוהשכ קחשל הארנכ
ןטשק רורד לש תעדה לוקיש תא ןיבהל רשפא .ףתוש ןהב תוקדה
היה אלו "ןבור" תא תוארל ידכ ואב םיעיציב םישנא הברה -
ונל התלע וזה הטלחהה לבא - לספסה לע ותוא ריאשהל ןגוה הז
ךכ .יאפיחה רושיקה לע ץחל רדעיהבו קתושמ-יצח הדש זכרמב
רטעל ושארב דירוהו הקוריה הבחרה הצקב רודכ רמאה לביק לשמל
תשרה תא ערוק רטע היה םנוקיתכ םימיב .רעשל ךשמה תטיעבל
ןוויכל בוביס יצח תושעל הז ודיב הלעש לכ םויה םלוא הזכ בצממ
ריחמב בטיה הבלתשב רטע לש ותעיצפ ,םוקמ לכמ .דועמלו רודכה
תיאפיחה הפקתהה הסנכנ םיוסמ בלשב .ןוחצינה לע םלשל יתבייחתהש
םירודכהש הדבועל תודוה ונלש רעשה לצינ םיימעפו הלועפל
.ןייפנרוק קיציא לש וילגרל רשיה ונווכ םיחונ םיבצממ וטעבנש
ונעגהו ,לדבנ לשב - קדצב - לספנ יחרזמ ןולא לש דחא רעש
תוטירמ יתשב החתפנ הינשה תיצחמה .0:0 םע םולשב תיצחמל
הצירפ ירחא העקבה בצמ ומצעל ןיכה םלסמא :תוינומה רעיש
תודדומתהל עיגה רמאה .קנזמה רעושה לש וידיל טעב לבא הקירבמ
,ףוקעל ,ץיפקהל םוקמב ופוגל רשי טעב לבא רעושה לומ הרישי
וליחתה ךליאו ןאכמ .רעשל רודכה םע סנכיהל םתס וא לגלגל
שולש תוחפלו ,ןייפנרוק קיציא לש רעשה תא חווטל םיאפיחה
רודכה תא תוארל וניכז םרטב רעשה תגיפס םע רבכ ונמלשה םימעפ
.תינוציחה תשרב םתס וא רעשה תרוקב ,רעושה לש ולגרב עגופ
םתוא תוארל וניכזש דעו ,ונלש הבחרל הקד ידמ ועיגה םיחרואה
תוקיפסמ תוקד 45-ב הלאכ םימעפ שש .ונתמשנ החרפש טעמכ םיצימחמ
רתוי ויהו - תישפנ תוכנ 100%-ב עצוממ םדא-ןב תוכזל ידכ
אלמל ילש ןודשה לש ורות עיגה ,84-ה הקדב ,זאש אלא .ששמ
תיאפיחה הבחרה דיל הנטק המוהמ לש הפוסב .הקסיעב וקלח תא
היליבס ךישמה םשמ ,הבחרה ךותל רודכה תא בוקינסלט ןא'ז חגנ
לאמשמ רעשל תינוסכלא רטמ 10-כ היהש רמאה לש ונוויכל שארב
ןויגה ותוא לבא ,הטיעב בצמב היה אל רמאה .(?הפיא אלא)
ול םרג ןכל םדוק םיחוטב העקבה יבצממ ץימחהל ותוא החנהש
תינמיה הרוקל רעושה ןיב קיודמ רודכ לאמשב תורילו הדמע רפשל
רפסמ תא תחא-תבב לידגהו ןוידטצאה תא םירהש עיתפמ רעש -
.הלוכ ץראב לגרודכה ירחוש ברקבו להקב ןוילע חכב םינימאמה
םירטממ ץימחהל קיפסה הלש ןקחשו הפיח הצחל ורתונש תוקדב
ןתונ אוהשכ םויסל רעושה קרש זאו ,ףוקשמה לעמ טעבשכ םירופס
,םילוחה תופוק יכירדמ לע םידהואה לש תינומה תורעתסהל תואה תא
.םהלש יתנוכשה גולוידרקה לצא רות עובקל ידכ

,יזרח,םלסמא ,קאיטרט ,יול ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
.היליבסו רמאה ,סיסקובא ,רטע ,יחרזמ ,בוקינסלט
.הליחכ דוהאו ןמכייר רינ
:ופתוש ןכ

11 רוזחמ
[Down] [Up]
אוה יברדהשכ
ימלשורי תמאב
תכמב יד היה אל םא - רבמבונב 15 ,ידט ןוידטצא
סיסקובא יסוי לש ותורדעיהבו ר"תיב תא הדקפש תועיצפה
יברדב םויב ר"תיב הרסח ,םיבוהצ םיסיטרכ תריבצ לשב
טנושיפ .תישימחה הקדב קחרוהש טנושיפ ןווטשיא תא םג
ותקחרה ירחאו וב הרגתהש לעופה ןקחש לש וינפל קפרמ חלש
םימלשוריה תרהט לע היה ר"תיב לש בכרההמ יצח ובש בצמ רצונ
ר"תיבב וקחישש ריעה ידילי לש רתויב הובגה רועישה -
ונאצמש דיחיה יבויחה רבדה ךרעב הז .בר ןמז הזמ דחי
לש בזכאמ וקיתב םייתסהו םויה ךרענש יברדה לע רמול
,לטובמ אל גשיה םג איה ץוח תדוקנש ורמאיש שי 1:1
להקהמ 90%-שכו ךלש יתיבה שרגמב םייקתמ ץוחה קחשמשכ לבא
...ונכותמ תצק ןקורתמ ץוח קחשמ לש גשומה רוחש בוהצ םישבול
תונושארה תוקדבו שרגמה זכרמב יביסנטניא ץחלב החתפ לעופה
ןווטשיא עגפ תישימחה הקדב .הפקתה חתפל ר"תיב החילצה אל
רפסמ ותוא טבצש םילשורי לעופה לש ןקחשב וקפרמב טנושיפ
לע לעופה הטלתשה הז עגרמו טפושה לש הבוגת אלל םימעפ
:14-ה הקדב רעש הגפסש ירחא קר קחשל הרזח ר"תיב .הדשה
קיבדה ותוא בחור רודכ ריבעהו ןימימ ץרפ םודא ןקחש
ףילחה יחרזמ ןתיא .השילג ידכ ךות תשרל יבוט יסא ץולחה
הפקתהל תוריהמ ףיסוהל ידכ 35-ה הקדב יערד ןנער תא
רינ לש ונוויכל םירודכ איבהל החילצה אל ר"תיב לבא
הנושארה תיצחמב היליבסל ויהש תודיחיה תויונמדזהה .היליבס
הקודהה הרימשהמ ררחתשהש ירחא ומצעל רצי אוהש הלאכ ויה
רתוי בוט ר"תיב הקחיש הינשה תיצחמב .וילע הדקפוהש
הצירפ ירחא התיה העקבהל הדיחיה תיניצרה תונמדזהה לבא
ורמוש תא העטה ריהמה ירגנוהה - ןימי ףגאב רמאה לש
קר .ןרקל רעושה ידי לע ףדהנש רודכ הבחרה הצקמ טעבו
תנגהב הרומח תועט ירחא תוושהל ר"תיב החילצה 74-ה הקדב
םמורתה יזרח ןולאו ןימימ ןרק היבגה יחרזמ ןתיא :לעופה
ןינעב וב םיפוצ הנגהה ינקחשו רעושהשכ חגנו תויטנגלאב
.(היזיולטב םירזוחה םיכוליהה ודיעהש יפכ ,םייוסמ בצעבו)
ףילחה) ןהכ ןולאשכ תונמדזה דוע םיבוהצל התיה םויסל דע
בבותסה רינ .הבחרב היליבס רינל הפי רסמ (ןמכייר תא
.רעושה לש וידיל - הפי טעבו

,יערד ,םלסמא ,קאיטרט ,יול ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
.היליבסו רמאה ,טנושיפ ,בוקינסלט ,יזרח ,ןמכייר
.יחרזמ ןתיאו ןהכ ןולא
:ופתוש ןכ

10 רוזחמ
[Down] [Up]
אווש תקעזא
ביבא-לת לעופה םע םייאמה שגפמה - רבמבונב 9 ,ידט
ינפל תודחא תועש - יללכ סויג וצכ ר"תיב ידהוא יניעב ספתנ
תופינמה תוינוכמב תוסומע םילשוריל תוליבומה םיכרדה ויה קחשמה
ןוידטצאה תומוחל ץוחמ וראשנ םיבר םידהואו ,םיבוהצ םילגד
תומוקמ המכ טעמל ,םוקמ ספא דע אלמ היה ידט .םיסיטרכ אלל
שוגב םיחרואה םידהואה ןיבש תילמסה העוצרהו דובכה עיציב
הצבקנ הלוכ הנידמה .יחרזמה עיציב 5 שוג לש םיפורשה ןיבל 6
הבוטה הפקתהה ןיב תומיעב תופצל ידכ היזיולטה יטלקמ ביבס
ררבתה קחשמה לחהשמ לבא ,ץראב רתויב הקזחה הנגהה ןיבל הגילב
ר"תיב .תמזגומ התיה הזה שגפמה ביבס תיתרושקתה הלומההש
ןוחצינה .טלחומ טעמכ ןפואב קחשמב הטלש לבא 1:2 קר םנמא החצינ
הרוצב רתפש ,ןטשק רורד ןמאמל הנושארבו שארב ךייש ימלשוריה
יביבא-לתה ץחלה קחשמ - ולומ ודמעש תושקה תויעבה יתש תא הריהזמ
עיתפמ בכרה הלעה רורד .בוקינסלטו יולאש ,הנחוא לש םנורסחו
םיריעצה ינשו ,רושיקב ןמכייר רינו הנגהב יערד ןנער תא ללכש
.ןמאמה םהל קינעהש דבכנה יארשאה תא םות דע ולצינ וללה
דועב ,הנגהל רושיקה ןיבש שיגרה חטשה תא בטיה הסיכ יערד
לוהינו רודכה תקזחה תכאלמ תא סיסקובא םע קלח ןמכייר רינש
ר"תיבל הרשפיא ןמכיירו סיסקובא לש רורדכה תלוכי .הפקתהה
לש םתוריהמו ,יביבא-לתה ץחלה תורמל הדשה זכרמב םדקתהל
רובשל ידכ ףסונ ילכ התוויה היליבסו רמאה ,טנושיפ ,םלסמא
קחשמ .םרעש לא ךרדב ןהכ ילא לש ויכינח ומיקהש םימוסחמה תא
יערד ןנערו יול קילומש ,קאיטרט ייגרס ,יזרח ןולא לש יארחא
.תוצרפתמה תופקתהה - םיביבא-לתה לש ירקיעה םקשנמ ץקועה תא לטנ
ילגרל הטילש הרבע תוקד םירשעכ וכשמנש םיידדה םישושיג ירחא
:ןושארה רעשה תא היליבס עיקבה תיצחמל תוקד יתשו ,םיר"תיבה
ךישמהש טנושיפל המידק ריבעה ,תיביבא-לתה הנגההמ סיסקובא
לש ונוויכל ןמא תריסמ ררחיש ריעצה ןמכייר .ןמכייר רינל
הלועמה םוקימה תלוכי תא תבש ירחא תבש םיגדמה ,היליבס רינ
(תילאמשה) הקוחרה הרוקה לא לאמשמ הכלה היליבס לש הטיעבה .ולש
.הלקהו החמיש לש תבורעתב וצרפתה םיבוהצה םיעיציהו ,המינפו
רעשה תא עיקבהל ןתינ אלש התיה קחשמה ינפל תיללכה הריואה
ךכל הנושאר היצקידניא ןתנ היליבס לש הפיה ורעשו ,םודאה
רבגתה ךכ רחא תוקד יתש .הזה בושחה קחשמב חצנל הלוכי ר"תיבש
,היליבסל עיגהש בחור רודכ ריבעה ,לאמש ףגאב הרימשה לע רמאה
תיצחמה .ףוקשמה לעמ ףושח רעש לומ טעבש,ןמכייר רינל םשמ
,קחשמל רוזחל ןויסנב תיביבא-לת תובהלתהב ,יופצכ ,הלחה הינשה
ינש לש ביהלמ רעש וניאר 54-ה הקדבו התנתשה אל המגמה לבא
המודאה הנגההמ רזחש רודכ לע טלתשה סיסקובא :לגרודכ ינמא
,רודכה תא ומצעל ץיפקה יסוי .ךלמילא טיבש לש ורעשמ רטמ 20כ
.תיביבא-לתה הבחרב תמ חטשל הקירבמ הריסמ קילחהו בבותסה
םירוביחל לאמשב טעבו םלשומ ןומזיתב רודכל עיגה טנושיפ ןווטשיא
שפוטמ רעש הגפס 68-ה הקדב לבא ץוחלל הכישמה ר"תיב .םיבורקה
,םיניגמ המכ רבע הבחרל הבגוהש רודכ .הנגהב הנבה יא רחאל
לש רעשל ותוא לגלגל ידכ הקיפסה במוד יסא לש הלק העיגנו
הלק הירטסהל הסנכנ ר"תיבו ,ףוקתל וחלה םיחרואה .ןייפנרוק
הטיעבב המייתסה תויביבא-לתה תופקתהה תחא .ןורתיה ןדבאל ששחמ
רחא דימ רצועו לגרב ףדוה ןייפנרוקשכ ,בורקמ היליסרד לש
טנושיפ .הבחרה זכרממ יביבא-לת ןקחש לש ךשמהה תטיעב תא ךכ
אוהשכ ,85-ה הקדב תיביבא-לתה הנגהה תא ררחסל קיפסה דוע
ופוגל הטיעבב םייסמו (!) הבחרה ךותב םינקחש השולש רבוע
םיעיציב םיבר םיפוצ וראשנ קחשמה םויסב .קנזמה רעושה לש
ךות הלבטה תרמצב וראשינש םימלשוריה םינקחשל עירהל ידכ
.ןיע-הבושו ריהמ לגרודכ לש הגוצת

,יערד ,םלסמא ,קאיטרט ,יול ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
.היליבסו רמאה ,טנושיפ ,סיסקובא ,יזרח ,ןמכייר
.יחרזמ ןתיאו הליחכ דוהא
:ופתוש ןכ

9 רוזחמ
[Down] [Up]
ןטקה ןפשה
ףסונ טירפ ףיסוהל םילוכי תולפתה תונומאה יבבוח
,דובכ לש םוקמב .םהלש תיפוס -ןיאה "םיסוחנאמ"ה תמישרל
ישילש ימיב עיבג יקחשמ ,ןרוק ינד ,יניס השמל ךומס
שרגמה תא םושרל םג םויהמ ןתינ ,תורוחש "תולותח"ו
ריאיב הרבעש הנשב וניזח וב שרגמה .הילצרהב ינוריעה
,םיעשתה הקדב ןייפנרוק לש ותשרל ןויוויש רעש שבוכ ןוחמש
לעופה תוכזל ןוחצינ רעש שבוכ ןוקק יטומב ןכמ רחאלו
.ר"תיב תניחבמ ףסונ בזכאמ קחשמ םויה חריא ,הוקת -חתפ

ןהכ ןולא
ןויוושה רעש עיקבמ
תוקדב רבכ ךא ,לק ףרטכ וינפ לע התארנ ,הלבטה תרגוס ,הילצרה יבכמ
השק בירי תווהל הדיתע איהש החיכוה איה קחשמה לש תונושארה
בונאביא יליסאו הילצרה רשק ץרפ תיעיבשה הקדב .ר"תיבל דואמ
םירטמ םישולש קחרמ בצינש יבטנא לאגי ורבחל רסמו ,שרגמה זכרמב
רעשה לש תידגנה הניפה לא הקזוחב טעב יבטנא .ןייפנרוק לש ורעשמ
הבגוה ןכמ רחאל תורופס תוקד .עיתפמ ןורתיל םיימוקמה תא הלעהו
ןיאב ותוא חגנ םיובנגייפ ןנור הילצרה םלבו ,ןימי דצמ ןרק רודכ
.וקהמ קיחרהש קאיטרט ייגרס ול הכיח םש ,רעשה ןוויכל עירפמ
,םמצעב ףוקתלו תוסנל ר"תיב ינקחש ורכזנ ךרעב העש עבר רובעכ קר
תויתועמשמה תויונמדזהה .עוושמ תוליעי רסוחב ללכ -ךרדב תאז ושע ךא
םיימעפ טעבש יול קילומש לש ויה הנושארה תיצחמב ר"תיב תבוטל
יתרוסמה ירגנוהה גהנמה תא םייקש רמאה ןאווטשיא לשו ,הבחרל ץוחמ
הרוחא רודכה תא רוסמל גוהנ רעוש לומ דחא לע דחא לש םיבצמב ויפל
זכרמב ר"תיב הטלש הנושארה תיצחמה ךלהמב .שובכלו תוסנל םוקמב
הנגהה קחשמ ידי -לע בטיה ומלבנ הלש הפיקתה תונויסנ לכ ךא ,הדשה
תופקתהל םעפ ידמ ואצי םדיצמ ולא .םיימוקמה לש יארחאהו ףופצה
הפקתהב ר"תיב לש תויעבהש ,וחכשש ונתיאמ ולאל וריכזהו ,תוצרפתמ
יולאש םיצולחה לש םנורסח .הנגהב ונלש תויעבה תמועל תודמגתמ ןיידע
םעפ עיגהל וחילצה ר"תיב ינקחש רשאכ ,טעמכ הפקתה לכב רכינ הנחואו
אצמנ אלש ןוויכ רודכה תא ודביא ךא ,ןישנועה תבחרל דע םעפ רחא
הכשמנ היינשה תיצחמב .רחא והשמ ותיא תושעל עדיש ימ םהיניב
ילוש ,הילצרה רעוש .ךדיאמ רקעה הקחשמו ,דחמ ר"תיב לש הטילשה
ירודכל האיציב תוגשל הברה ,םינכוסמ םירודכ רצע תחא אלש ,ידראליג
שמח .םירעש שובכלו וז הדבוע לצנל וליכשה אל ר"תיב ינקחש ךא ,הבוג
ןטשק .ןטשק ר"ד לש תובנראה עפומ לחה תיצחמה תחיתפ רחאל תוקד
למג הלהו ,ןודעומב לדגש 18 ןב ץולח ,ןהכ ןולא ידוסה ןפשה תא ףלש
רובע לשיבש ,בונאביא יליסאו .ןויוויש רעשב תוקד רשע רובעכ ול
(בוט) היליבס רינ תא אצמו רוחאל רסמ ,ןושארה רעשה תא הילצרה
תוריהמב ץרפש ןהכ ןולאל ןייוצמ ותוא רסמו רודכה לע טלתשהש
ידראליגו ,תינוסכלא תיווזב ,הבחרה הצקמ רוצעל ילב טעב ןולא .ןימימ
הז בינגמ יוטיב הזיא) ותשיר יקמעמב תחנש רודכב תעגל קר חילצה
רתוי תיטננימוד הכפה ר"תיב .(!דבל הז לע יתבשח ?ןוכנ ,"ותשיר יקמעמ"
ףוס -ףוס ררחתשה םלסמא ,הנגהב יעבטה ומוקמל רזח יזרח ןולא .רתויו
ילאמשה ףגאה תא םג ליעפהל לחהו רכב ןליא לש תישיאה הרימשהמ
ןישנועה תבחרב םינוא רסח טטושל ךישמה ודיצמ ידראליגו ,הצובקה לש
ולגליג ר"תיב ינקחשש םירודכה תא גגושב טולקלו ותצובק לש
האילפה ךא ,ריהזו יתנגה קחשמ הקחיש הילצרה .וילגרל תוילאימולשב
הקירשה ינפל תורופס תוקד .תוצרפתמ תופקתהב ר"תיב תנגה תא דירטהל
םיעדוי םימלשורי קר אלש רכב ןליאו גרבנזייא השמ וחיכוה םויסל
הקדב .הבחרה ךותמ הטיעב לש םיבצמ ינשב ולשכנ רשאכ ,איטחהל
,ר"תיבל תואטחהה תיינומגה תא טנושיפ ןאווטשיא ריזחה םיעשתה
.תרגסמל ץוחמ לא עירפמ ןיאב טעבו הבחרה ךותב רודכ לביק רשאכ
הלאשב ,םידהואה תונחמ ינש ןיב ינלוק חוכיוו שטינ קחשמה םויסב
וליג רשאכ םדנ חוכיווה .רתוי תבזכואמ שוחל הכירצ תוצובקהמ ימ
,ףתושמ ינחור סיסב םהל שי םיגולואידיאה םילדבהה ףרחש םידהואה
יווילב שרגמהמ דריש ,ןרוק ינד טפושה תא אתווצב ללקל ונפתהו
.םירוחש םיעבוכו םילוכת םידגבב םירזומ םישנא

,הליחכ ,םלסמא ,קאיטרט ,יול ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
.היליבסו רמאה ,טנושיפ ,סיסקובא ,יזרח ,בוקינסלט
.יחרזמ ןתיאו ןהכ ןולא
:ופתוש ןכ

טרמלואש
8 רוזחמ
[Down] [Up]
ףסכה ךלה

ונל וחיטבה לקש 580,000 - רבמבונב 25 ,ידט ןוידטצא
המלש הרגפ .םויה ר"תיב לש דספה תרומת ןולקשא לעופה ידהוא
הינשה הקדב רבכ לבא ,הזה ףסכה לע ץיקהב תומולחב וניליב
ירחא .ררועתהל ןמזה עיגהש היליבס רינ ונל תתוא קחשמה לש
תרומת הזה רתאב דובעל ךישמהל ץלאנ ונחנאש ררבתה תוקד םיעשת
תוינשה .1:5 ןולקשא לעופה תא הצחמ ר"תיבש ירחא ,בער רכש
עיגהש רודכה תא הפטח ןולקשא :תוחיטבמ וארנ אקווד תונושארה
רודכה תא היבגה םהלש ןקחש .תיר"תיבה הבחרה לש ינמיה קלחל
וילגרל רשיה ,5-ה תביתב ויהש םייר"תיבה םיניגמה ינש לעמ
ףידעה ,הדוגאה ביצקתל ששח ךותמ ילוא ,הז .ינולקשא ץולח לש
עיקבהל םוקמב ןייפנרוק לש וידיל רשיה תרפסמ יצחב טועבל
םיחרואל תוארהל דימ ושגינו וכחיג ר"תיב ינקחש .לק רעש
רודכב יולאש ןפטס תא אצמ סיסקובא יסוי .ןוכנ תאז םישוע ךיא
לעמ היבגהו ןולקשא תבחר לש ינמיה קלחל ךישמה ןפטס ,ךורא
רשא ,היליבס רינ לש תילאמשה ולגרל עיגהש רודכ ולש ןגמה
לוג .הקוחרה תילאמשה הניפב תשרה תא םירהו רוצעל ילב טעב
הווקתה השדחתה רתוי רחואמ תוקד 7 ?ףסכה םע המ לבא ,הפי
העגפ ןולקשא תוכזל תישפוח הטיעב :דורו ילכלכ דיתעל ונלש
הרדחו קנזמה ןייפנרוק קיציא לש ובגל הדרי ,רעשה ףוקשמב
שוגה תא ואלימו םהינומהב ועיגהש ,םינולקשאה םידהואה .רעשל
ילוא טרפ ,החמש ירוכיש ויה ,ידטב יחרזמה עיציב ילאמשה
םיעוריאה לש תוילכלכה תוכלשהל םיעדומ תויהל ולחהש םהמ םיינשל
,הנושארה תיצחמה לכ ךשמ קספ אל ינולקשאה דודיעה .אשדה רכ לע
הנושארה הנשה הל וזש ,וזה הצובקה ידהואל עידצהל םוקמה הזו
וניגפה םהש דודיעה תמרו העיגהש םישנאה תומכ .תימואלה הגילב
,תחרוא הצובק יהשוזיאמ ידטב וניארש המ לע הברהב תולוע
ינפל .ביבא-לת יבכמ וא הפיח יבכמ ומכ תוקיתו תובירי ללוכ
םידקה היליבס רינש העש ,קחרתמ ףסכה תא בוש וניאר הקספהה
.רעשה ןווכל סיסקובא היבגהש ןרק רודכ חגנו ןולקשא רעוש תא
ר"תיבב דיחיה ,יולאש ןפטסש אלא וקה תא רבע טעמכ רודכה
דוע ףיסוה ,ויניע דגנל רתאה יליעפמ לש םיסרטניאה תא הארש
תא .רעשה תא לספש לדבנ בצמ ךכב רציו תשרל ךרדב העיגנ
תקולח לע םייטרקנוק םינונכתב וניליב הקספהה לש תוקדה 15
לש הלאשה םג התלע .ינולקשאה ןוחצינה ירחא עצבתתש ללשה
ימ יחרזמה עיציב אצמנ אלו ,םיקחשמ תיינק יפסכמ סמ תשרפה
הלחה םייתניב .וזה תקתרמה הייגוסל תכמסומ הבושת ןתייש
ףוליח עציב ןטשק רורד ,לואש רמאש יפכו ,הנושארה תיצחמה
קחישש ולש לצה םוקמב רמאה ןווטשיא תא סינכהש העשב בושח
לש םילשורי ר"תיבש ררבתה תוקד עברא ץקמ .הנושארה תיצחמב
תקסיעמ - הל תפכיא אל טושפש וא - תעדומ הניא וזה תיצחמה
רמאה ןווטשיא .ןולקשא ידהוא ןיבל וניניב הל המקרתהש קנעה
בחור רודכ קילחהו הבחרה ןווכל ךתח ,לאמש ףגאב אלפנ ץרפ
תאו ,ףדה ינולקשאה רעושה לבא הפי טעב רינ .היליבס רינל
תוקד שמח אלא ופלח אל .רעשה זכרמל טנושיפ חגנ רזוחה רודכה
רינ .היליבס רינל םכחותמ קמוע רודכ ריבעה סיסקובא יסויו
זכרמב תמ חטשל הריסמ ול ריבעהו לאמשמ עיגמ רמאהב ןיחבה
וילעמ ץיפקה רמאה לבא ,רודכל עיגהל הסינ חרואה רעושה .הבחרה
,אשדה דכ לע ר"תיב הטלתשה הז עגרמ .1:3 עובקל ידכ חור-רוקב
.ר"תיב תפקתה ןיבל ןולקשא תנגה ןיב ברק-ודל ךפה קחשמהו
רעושה לבא ,תרגסמל רדהנ םיימעפ קוחרמ טעב סיסקובא יסוי
המכ דועל ועיגה טנושיפו היליבס .ןרקל םירקמה ינשב ףדה
לעמ וא (היליבס) הדיצה וטעב לבא הבחרה ךותב הטיעב יבצמ
,בוקינסלט ןא'ז תא ףילחהש ,ריעצה ןהכ ןולא םג .(טנושיפ) ףוקשמה
לבא ,16-ה וק לע הפי ליגרת ירחא העקבה בצמ ומצעל ןיכה
סיסקובא םירה 85-ה הקדב .טועבל קיפסה אלו ןורחאה עגרב דעמ
דירוה (יול קילומש תא ףילחה) הליחכ דוהאו ,ר"תיבל ןרק דוע
החמישב םיידי םירהו טעב ,ןוויכ ןולא .יזרח ןולאל שארב הפי
תינמיה הניפל סנכנו ןוסכלאב הבחרה לכ תא הצח רודכהש ירחא
ןרק ירחא םעפה ,הבחרב המוד בצמ רצונ תוקד 3 ירחא .הקוחרה
טנושיפל עיגה רודכה .ינולקשא ןגמ לש תלשוכ הקחרהו יסוי לש
יצחבו קזח ,ינייפוא רודכ לאמשל ןימימ טעבו דחא דעצ םדקתהש
ביתנה תמיסח םע ונמלשה רבכ ןמזמש ,ונחנא .תשר קר .הבוג
ונלש ירגנוהה ןקחשל ונערה ,הזה קחשמה ןמ הריהמ תורשעתהל
הבורמ קחשמב .(7) הגילב םירעשה יעיקבמ תלבט שארל הלעש
,הצובקה לש יפקתהה קלחב בלה תמושת תדקמתמ הזכש םירעש
אלל ,אלפנ קחשמ היה קאיטרט ייגרסל םגש ןייצל בושח לבא
.ביריה יצולחב תוללעתה לש הליגרה הנמה םעו תויועט

יזרח ,קאיטרט ,ןייפנרוק :אבה בכרהב הקחיש ר"תיב
,(ןהכ ןולא) בוקינסלט ,םלסמא, (הליחכ) יול
.(יחרזמ) היליבס, יולאש ,טנושיפ ,רמאה, סיסקובא