[Left Banner] םילשורי ר"תיב
1997 הפוריאב םיקחשמ
[Right Banner]

[א"פוא עיבג] [תפולאה תגיל תומדקומ]


א"פוא עיבג

'זורבמ הבהא תונורכז

רבמטפסב 30 ,'זורב ןוידטצא

,ילש ילעיל

ופלחו תרמשמ ומייסש םירצלמ גוזמ טע יתלאש .וישכע הליל
הניבגה דירי לש טקפסורפה תא יתברקה ,התיבה םכרדב ינפ לע
יתבשיו ,יסיכל םישמ ילבמ יתפחדו רקובה יתלביקש הבוהצה
רכיכבש תיקנעה הקרזמה עלצ לע ןעשנ ינא .בתכמ ךל בותכל
יל תפכא אלשו יל רק אל םצעבש ימצע תא ענכשמ ,'זורב ריעה
.תונוכנה םילימה רחא רתו ,יתוא שפחל תצצורתמ חטב הצובקה לכש
.וישכע יל הרסח תא המכ ךל ראתל ולכויש םילימה
יתעסנ .ץורית קר יליבשב התיה 'זורבל ר"תיב לש העיסנה
יתאציו טקשב העיסנה רקובב יתמק .חורבל ליבשב לכ םדוק ןאכל
עגרהמש אלא .רמול ךרטצאש הממ יתדחפש ןוויכ ,ךתוא ריעהל ילבמ
ףוטחא ,ןולמל רוזחאש ינפל תורופס תועש ,וישכע דעו יתבזעש
סובוטואה לע הלעאו יתמלענשכ יתישעש ןגלבה לע יול םרבאמ תוקעצ
יתיא ןאכ תייה .ךיילע בושחל קיספמ אל ינא -םלוכ םע דחי
םיגדה תודעסמ ןיב יל יתלייטשכ ,םיימוי ינפל ןאכל יתעגהשכ
,תממהמה הרוטקטיכראהמו תורהנהמ יתלעפתהשכ ,דלוקושה תויונחו
ןמזה לכ .םיימוקמה לש ימלפה אטבמהמ קוחצל אל יתקפאתהשכו
,דחיב םילייטמ - דחיב הז לכ תא םירבוע ונחנא ךיא יתניימד
תוהשה תאו תאזה היפהפיה ריעה תא דחיב םיבהוא ,דחיב םיקחוצ
תא הכפה ,ילש הפי הדלי ,וזה הבשחמה .דחיב ,ונלש תפתושמה
יתרכזנ םואתפ .ונינש לש תפתושמ היוחל ךממ השקה הדירפה
.בהוא ינא המכ ...המכ ,יל הבושח תא המכ ,ךתיא הנהנ ינא המכ
ימוקמה ןוידטציאל יתעגיה .קחשמה ןמזב היה רתויב השקה עגרה
לש הצובק םג וללכש ,"ונלשמ" םידהוא (!) תואמ המכ דוע םע
וטטיצ הצובקה תא דדועל ןויסנבש ,זירפמ ר"תיב רעונ יכינח
ירוחאמש עיציב ונתוא ונכיש .יקסניטוב'ז יבתכמו ך"נתהמ םיקוספ
ירודח ,תובהלתהב דחיב ונרש קחשמה ינפלש העשבו ,יברעמה רעשה
תובהלתהה .ןימאהל ךישמנ קר םא הז תא תושעל רשפאש הנומא
בכרהב הקחיש ר"תיב .הנושארה תיצחמה ךרוא לכל דמעמ הקיזחה
,הנגהב םלסמאו יזרח קאיטרט יול ,רעשב ןייפנרוק םע ,ריהז
.הפקתהב יולאש ןפטסו ,רושיקב רמאהו טנושיפ בוקינסלט יאלוזא
רחאלו ,ונלש רעשה תא 'זורב ינקחש ופקת החיתפה תקירש ןמל
,בורקמ החיגנב ןייפנרוק לש ורעש לע ומייא תורופס תוקד
אל טעמכ ר"תיב ינקחש .ןרקל ויתועבצא תוצקב ףדה קיציאש
המויסבש תחא תצרפתמ הפקתה איצוהל ,םהלשמ תופקתה חתפל וחילצה
,וצחל 'זורב ינקחש .בורקמ הטיעבב רעשה תרגסמ תא רמאה ץימחה
ועינה םה .םיקוחד םיבצממ רעשה לע םייאל תוסנל ותפתה אל ךא
עיגהל וחילצהו ,תורצק תוריסמב וקחיש ,תונלבסב רודכה תא
תיסחי השלוח הרכינ םש ,םיפגאה ינשמ םיבוט ההבגה יבצמל
ינריע היה ןייפנרוק קיציא .םלסמאו יול ,םיניגמה ינש לש
תונויסנמ דחא לכ לכסל חילצהו ,(הבחרל הבוג ירודכב םג) דואמ
,החוורל ונמשנ תיצחמה םויסל הקירשה םע .םיימוקמה לש הפיקתה
ונתיאמ קוחר התע היהש ,א"פוא עיבגב אבה בוביסה תא וניארו
ירפ אשנ 'זורב ינקחש לש ונלבסה קחשמהש אלא .דבלב תוקד 45
דחא חילצה הינשה תיצחמב תוקד םירשע רחאלשכ ,רבד לש ופוסב
ולש ןגמה ינפ לע ףולחל ,לאמשמ ונלש הבחרל רודחל הינקחשמ
רודכה תא לגלגש וירבחמ דחאל תקיודמ בחור תריסמ רוסמלו
קחשמב ולקתנ ךא ,רתוי תצק זעהל ולחה ר"תיב ינקחש .תשרל
רודכה תא ודביא ללכ ךרדבו ,זורב ינקחש לש ליעי ץלח תנגה
'זורב יצולחמ דחא לצינ תוקד רפסמ רובעכ .שרגמה זכרמב רבכ
תיוזמו הבחרה ךותב בוט םקמתה רשאכ ,יול קילומש לש ותשלוח תא
קזחה רודכה .רעשה לש קוחרה והצק לא ריואהמ טעב תינוסכלא
,קחשמל רוזחל ר"תיב לש הייוכיס תא תיפוס טעמכ לסיח קיודמהו
ישילשה רעשה םג תוקד המכ רחאל אב קפס לכ ריסהל ידכ ךא
ר"תיב ינקחש תאו םהידהוא םע גוגחל 'זורב ינקחש תא חלשש
םיימוקמה םינקחשהמ הפלחהב ולביקש תוצלוחה תא רגסמלו רהמל
לעופהו ןולקשא לעופה לומ םיקחשמה תרגישלו תואיצמל רוזחלו
הלפעההש תורמל ,דחוימב םילכסותמ ויה אל םידהואה .ןאש-תיב
דחוימב סועכ הארינ אל ןמאמה ,די גשיהב עגרל התארינ אבה בלשל
ונתוא ריזחה סובוטואהשכש אלא .םירובש ויה אל םינקחשה םגו
יתשרפ ,םוקמ תברקב םי ילכאמ תדעסמ שפחל ואצי םלוכו ,ןולמל
רכיכב הקרזמה דיל ,ןאכ יל יתדדובתהו הרובחהמ טקשב ינא
דספההמ תעבונ ילש תוימומגעה םא עדוי אל ינא .תממושה ריעה
הזה יטסיפקסאה עסמהמ רזוח ינא רחמש העידיהמ וא ,ןבצעמה
בצייתהלו יב וררועתהש תולאשה לע ימצעל תונעל ךרוצה לא רשיה
בצמהשו רובעי הז רקובב רחמש עדוי ינא .תובושתה םע ךלומ
לבא .תובצעל ירקיעה םרוגה אוה תואדווה רסוח לש יחכונה
יפוריאה רוקב ,ךממ קוחר ,דבל הפ יל בשוי ינאשכ - תושעל המ
,םיימוקמה םידהואה לש תוגיגחה ידה תא קוחרמ עמושו הזה רכונמה
,התיבה רבכ רוזחל קר הצורו ןויגהב בושחל חילצמ אל ינא
דהוא תויהל - יתצמיאש הזה לכסתמה ביבחתהמ חוכשלו ךיילא
.ר"תיב

בוט הליל

לואש

יאלוזא תא היליבס ופילחה הינשה תיצחמבש דיגהל יתחכש .ב.נ
.סיסקובא תא יחרזמו (קחשמה תליחתב ופא תא רבשש)

!1:2 'זורב תא ונחצינ
םילשורי "ןווטשיא" ר"תיב

רבמטפסב 16 ,ידט ןוידטצא
,דחא םויו .םידכנ יל ויהי ,םשה תרזעב ,הנש םישימח דועב
,רטיס -יביב םהל תושעל רק ףרוח לילב ראשא ינא ,חינמ ינא
תא ןיימדמ ינאש דימת .רופיס םהל רפסי אבסש ושקבי םהו
המ יל היהי אל ילואש הבשחמהמ הדרח ףקתנ ינא ,הזה עגרה
-ומב שחנ יתגרה אל םלועמ ,ל"כטמ תרייסב יתייה אל .רפסל
.תמסרופמ תינמגוד לש הדיצל רקובב יתררועתה אל םלועמו ,ידי
.דימתלו תחא וזה הייעבה הרתפנ ,םייתעש ינפלמ לחה לבא
יידכנל רפסאו ,יתיב ןולסבש רועה תסרוכב יל חוורתא ינא
ר"תיב תודלותב רתויב לודגה עגרה תא ייניע ומב יתיאר ךיא
רופיס ,םירקי םידכנ ,ןכבו .םידכנה ולאשי ?יתמ ,המ .םילשורי
הסיטהמ םיפופשו םיאכודמ ונרזחשכ ליחתה לכה :היה ךכ היהש
א"פוא עיבגב קחשל ונלרגוהש וידרב ונעמשו ,ןובסילמ תפייעמה
ונילע רזגנ הנהש ונבשח ןושארה עגרב .היגלבמ 'זורב באלק דגנ
,קחשמה םוי עיגהשמ לבא .היינש םעפ טויסה ותוא תא רובעל
רודכ ירורד ןורי טעב זאמ רתויב השיערמה העתפהה ונל הנוכנ
תקירש העמשנש עגרמ .םיעשתה תונש עצמאב םש יא ,רעשה תרגסמל
קר רבודמ אל .שרגמב הבוטה הצובקה ר"תיב התייה ,החיתפה
תיבה קחשמב וניארש יפכ ,הנובנ רודכ תקזחהו יארחא קחשמב
זכרממ ץחל תרימש .תמאב בוט קחשמב אלא ,ןובסיל גניטרופס דגנ
בר רפסמל העגה -לכמ בושחו ,תופקתהל הריהמ האיצי ,שרגמה
ןייפאתה ןובסיל גניטרופס לומ יתיבה קחשמה םא .העקבה יבצמ לש
אל ךא רודכב וקיזחה ר"תיב ינקחשש ןוויכ ,תמייוסמ תורקעב
ינקחש וסינ הז קחשמבש ירה ,תרגסמל תחא םעפ וליפא וטעב
הנושארה תיצחמב .קחשמה תחיתפמ שממ רעשה תא ןכסל ר"תיב
זאמ ורבעש םינשהו ררופתמה ינורכז םא ,היליבס רינ הז היה
הרשעמו הבחרה ךותב ןייוצמ רודכ לביקש ,יתוא םיעטמ םניא
איטחה טנושיפ םג .רעושה לש םיידיל שלח רודכ טעב םירטמ
,הבחרה הצקמ ןייוצמ רודכ טעב ןכמ רחאל הקדו ,ץרוק בצממ
קחשמל הזה קחשמה ןיב ףסונ בושח לדבה .רעשה ףוקשמב רצענש
םנמא ואצי 'זורב ינקחש .הנגהה קחשמב היה ,גניטרופס דגנ
.רעשה ןוכיס לש בצמל ועיגה אלו טעמכ ךא ,תופקתה טעמ אלל
,הבחרל תוימתס תוהבגהב םהלש תופקתהה ומייתסנ ללכ -ךרדב
תיצחמה תחיתפ םע .הבוט הרוצב ןייפנרוק קיציא דדומתה ןתיא
הליחכ דוהאו ,שלחה יחרזמ ןתיא תא יול קילומש ופילחה היינשה
עיציב םידהואה .תיצחמה םויס תארקל עצפנש יזרח ןולא תא
,רתוי תיתנגה היהת וז תיצחמב ר"תיב לש קחשמה תמגמ אמש וששח
,ןייוצמה טנושיפ ןאווטשיא .םתועטב וחכונ דבלב הקד רובעכ ךא
םייפהפי םירעש השולש שבכ קחשמ ותוא ינפל םירופס םימי קרש
יולאש ןאווטשיאמ רודכ לביק ,ןויצל -ןושאר דגנ הגיל קחשמב
םמשש םינקחש הנומש ומכ והשמ ר"תיבב וקחיש הנוע התואב)
,'זורב לש לודגה הבכוכ ,סנלאטס וצנרול תא ריבעה ,(ןאווטשיא
רודכ טעב הבחרה ךותמו ,'ג הגילמ ןגמ דגנ קחשמ אוהש וליאכ
,יידכנ ,םכל רמוא המ ,חא .קחשמב ןושארה רעשה תא שבכו אלפנ
שחרתהש וליאכ הזה עצבמה תא רכוז ינא הנש םישימח ירחא םג
הזש ונמכסהו ,עיציב ונגגח ילש חאו ינא .םייתעש ינפל קר
.םיקחשמל םיכלוה ונחנאש זאמ ר"תיב העיקבהש הפי יכה רעשה היה
ןאווטשיא .םיסיסרל רבשנ הזה ירטה אישהו ,תוקד שולש קר ורבע
לביק ,םיחרואה לש ןישנועה תבחרל ךומס רודכ לע טלתשה יולאש
,רוצעל ילבו ,טנושיפ ןאווטשיא םע הלופכ הריסממ הרזחב ותוא
וכפה עיציב תוגיגחה .המינפו רעושה לעמ הבחרה הצקמ תישקה
הייכזה לש תוגיגחה דבלמש יל המדנו ,העורפ וגופ תביסמל
םעפ -ףא יתיאר אל ,רתוי רחואמ הנש םישולש ,תופולאה עיבגב
רתוי רחואמ תוקד רשע רשאכ טעמ הננטצה החמשה .וזכ החמש
,ר"תיב תנגה לש לדבנה תדוכלממ קומחל 'זורב יצולחמ דחא חילצה
.ןייפנרוק קיציא לש ורעש ךותל ריוואהמ טועבלו ריהמ בוביס עצבל
,הזה האנה עצבמה תא רזחשל 'זורב ינקחש וסינ םויסל דע
תבחר ףס -לע ללכ -ךרדב ומלבנ םה ,םהלש דבכה ץחלה תורמל ךא
החצינו קחשמה לכ ךרואל בטיה הקחיש ר"תיב .ר"תיב לש ןישנועה
יאלוזאו הנחוא לש םנורסח לע הפיח ריהמהו יתצובקה קחשמה .קדצב
םויסה תוקדב רשאכ רקויב הצובקל הלעו טעמכ ךא ,םיקחרומה
םויסל הקירשה העיגהשכ .תוחוכ תסיפאמ ולפנו טעמכ םינקחשה
רועשה ףוס לע עידומה לאוגה לוצליצה ומכ יל העמשנ איה
ידרשמ לע תינומה תורעתסהל תואה תא הנתנו ,ב"י התיכב ןורחאה
רחאל םייעובש ךרענש ןילמוגה קחשמ תארקל ,םילשוריב תועיסנה
קחשמב הרק המ תעדל םיצור חטב םתא .היגלבבש 'זורב ריעב ןכמ
רחואמ וישכע .תרחא תונמדזהב םכל רפסא הז לע לבא ,ןילמוגה
רכזיהל ךישמהלו ,רטטקל הרזח רבחתהל ךירצ םכלש אבסו ,רבכ
תישילשה םלועה תמחלמ ינפל םש יא ,םיפיה וימיב

בוקינסלט ,(יול) יחרזמ ,םלסמא ,קאיטרט ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
.היליבסו יולאש ,טנושיפ ,סיסקובא ,(יערד) רמאה ,(הליחכ) יזרח

תופולאה תגיל תומדקומ
תוכחל ץלאיי ןדע -ןג
טסוגואב 27 ןובסיל ,גניטרופס ןוידטצא
ידהואל ןובסיל גניטרופס התצקהש עיציב ידיל בשיש ,דחא שיא
תועיסנה ןכוס וילא רשקתה קחשמה ינפל םוי ךיא יל רפיס ,ר"תיב
איהש ירחא - העיגמש הסיטב םוקמ גישה אוה :הרושב ויפבו ולש
,התיבה רשקתה רוחבה .ןובסיל ריעל - הפוריא יצח תא תרבוע
.הפועתה הדשל עסנו ,ברע תחוראל עיגמ אל אוהש ותשאל עידוה
אוה ,ימ דגנ ימ גשומ ילבו ימוקמ ףסכ ילב ,ןובסיל ריעב
םיסיטרכ שי םא ררבל הנפתה ללכב זאו ןולמ הזיאב רדח אצמ
אל ויה אוהה עיציב הצבקתהש הרוחש הבוהצה הרובחב .קחשמל
תויהל ידכ ריבכ ץמאמ ושעש םישנא לש םימוד םירופיס טעמ
.היזיולטב יח רודישב רדוש ,םכריכזהל ,רשא קחשמב םיחכונ
דודיעה ירישש ועדי םה ,תוצובקה ןיב תומרה ישרפה המ ועדי םה
םידהוא 50000 לש םהיתוגאשב ועבטי םנורג אולמב ועימשי םהש
ינשה בוביסב גניטרופס תא הביצה א"פואש ועדי םה ,םיימוקמ
םילשורי ר"תיב ומכ הצובקש ידכ קוידב תופולאה תגיל תומדקומ לש
,הדובע דצב ומש םה תאז לכבו ,הזה בושחה לעפמל עיגת אל
.גניטרופס ןוידצאב 7 עיציב תבשל ואבו םידומיל וא החפשמ
החיתפה תקירש ינפלוקחצי ךיא ןיימדל רשפא ,העודי רבכ קחשמה תאצותשכ ,וישכע
שיאש ןימאמ ינא ,תאז לכבו ,רפסה תיבב וא הדובעב םהילע
תא בלל םיחקול אל םהש אל .וזה העיסנה לע טרחתמ אל םהמ
בושחל הביס הלש םידהואל תנתונ לגרודכ תצובקשכ לבא ,דספהה
העקשההש ןימאהל ידכ םהל קיפסמ הז ,תרחא תויהל היה לוכיש
גניטרופס לומ הלילה הקחשמב ,םילשורי ר"תיב .אוושל התיה אל
תידעלב הטילשב םנמא לחה קחשמה .וזכ הביס הנתנ טלחהב ,ןובסיל
,ךרעל תישימחה הקדב רעש ושבכ הלאש ירחא לבא ,םיחראמה לש
דוביאב לחה ומצע רעשה .שרגמה לע םימלשוריה םג ובצייתה
אלש לע טפושה ינפב החומ הנחוא דועב .ר"תיב תפקתהב רודכ
,תיר"תיבה הבחרל ךומס גניטרופס ינקחש ועיגה ,הריבעל קרש
תינוסכלא הטיעב טעבו זכרמל ךתח ,רודכה תא חקל םהמ דחאו
ריוואב .רעשל הרדחו ןייפנרוק לש תינמיה הרוקה תא הפשפשש
,(העיגה ןכא איה דבעידב) תברקתמ הסובת לש חיר עגרל דמע
ןויסנ הז היה הליחתב .קחשמה תמגמ התנתשה תוקד המכ ךות לבא
ימוקמ ןגמ .יזרח ןולאל קמוע רודכ סינכהל יאלוזא רמות לש
םייתימא םימויא תוארל ונלחתה ןכמ רחאל .קיחרהו ןולא תא םידקה
,הנגההמ רזחש רודכ בוביסב טעב יולאש :גניטרופס לש רעשה לע
הז בלשב .רעשה וקל ךומס רודכה תא בוש טלקו טימשה רעושהו
,יערד ןנער תא ףילחה יול קילומש :םיפוליח ינש ןטשק ךרע רבכ
חיטהל ידכ יקפסמ אל הנגה ינקחש 7 לש בכרהש ררבתהש ירחא
רחא .העשפמב עגפנש הנחוא תא ףילחה היליבס רינו ,היקנ תשר
בוש ורצענש קחרממ תוטיעב טנושיפו סיסקובא יסוי וטעב ךכ
תרגסמל תוטיעב שמח ונרפס תיצחמה תקירשל דעו ,רעושה לצא
:תווקת יאלמ יזוחא םידהואה ויה תיצחמב .הילא דואמ ךומס וא
לבא ,ןוחצינ לע ,ונלוכ ומכ ,ומלח םה קחשמל ומדקש םימיב
תוחפל בושחל טלחהב ריבס היה הנושארה תיצחמב וניארש המ ירחא
.וקית לע
ינשה רעשה תא ירחא םיחמש ןובסיל ינקחש

היבגה זא לבא ,הלוקש התיה הינשה תיצחמה תליחת
שמחב תביתב םינקחשה תעקפ ךותמו ,ןימימ ןרק ןובסיל ןקחש
וניניב ויה .תשרב רצענו ןייפנוק תא רבעש קזח רודכ חגננ
,האיציב הגש רעושהש ורמא םירחא ,ימצע רעשב רבודמש ונעטש
קחשל הכישמה ר"תיב .הגומנו תכלוה הווקתהש ועדי םלוכ לבא
םיבוהצה םינקחשה תא ורצע םש ,תיזגוטרופה הבחרל דע הפי
השע ינשה רבעה ןמ ,תאז םע .סייפ ןכוד לש לדוגב םימלב ינש
אוהשכ ,תוצרפתמ תופקתה תריצעב תרדהנ הדובע קאיטרט ייגרס
לפונ וניא אוה קחשמ תייארו רודכב הטילשל עגונה לכבש חיכומ
הרימשב תופפורתה הרכינ תאז םע דחי .םיאפוריאה ויבירימ
הבחרל רודכ הבגוה םויסל העש עברכו ןובסל ינקחש לע תיר"תיבה
,חגנ ןובסיל ןקחשן ,קיחרהל ידכ םש היה אל םלב ףא .ונלש
לובגהש ןוויכמ .ןייפנרוק לש תשרה ךותל ,ןומיאב היה וליאכ
ינקחש ויה ,4:0-ל 3:0 ןיב והשפיא רבוע הלפשהל הסובת ןיב
תאז םוקמב .הז בלשב תוריהזב ןגהלו רוזחל םירומא ר"תיב
ןובסל ינקחש ואיטחה םימעפ עבראו ,"הרימש רובשל" וליחתה םה
תווחא לש לג ףיצה הקירשה םע .םויסל דע םיצרוק העקבה יבצמ
ופילחה םהו ,םיימוקמה םידהואה לש םיעיציה תא תודידיו םימע
ופנוהש םיצומקה םיפורגאה .ר"תיב ידהוא םע תוצלוחו םיפיעצ
םייבבל םולש יפונפנל םמוקמ תא וניפ שרגמל ךרדב ונירבעל
הישילש ונלביקו תצק םתוא ונחתמ ,םידמחנ ונייה .הרזח ךרדב
.ןובסילב םייוצר םיחרוא טלחהב ונחנא -
,יאלוזא ,םלסמא ,קאיטרט ,יערד ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
:ופתוש ןכ .הנחואו יולאש ,טנושיפ ,סיסקובא ,יזרח ,הליחכ
.יול ,יחרזמ ,היליבס
:זכורמב םה הנה ,חתפמ ייוטיב המכ וזה המישרב ורסחש ימל
תא איצוה רעשה גפוס עיקבמ אלש ימ ירזכא קחשמ אוה לגרודכ
תוצרפתמה תיטפוא התיה שרגמה זכרמב הטילשה םלההמ ר"תיב
.םילשב אל ןיידע ונחנא גניטרופס לש תוינלטקה
ןדע -ןגמ תוקד 90
טסוגואב 13 ,ידט ןוידטצא
ידכב ,תופסונ תועש רחמ ודבעי םילשוריב תועיסנה ידרשמ
.שדוחה ףוסל ןובסילל הסיט סיטרכ םישקבמה םינופה םרזב לפטל
היואר איהש החיכוה ,היתודלותב בושחה קחשמב ,םילשורי ר"תיב
גניטרופס םשה .הפוריא לש תופולאה תגיל ליפעהל תלגוסמו
,הצובקל םיברוקמהמ דחא לכב המויא הדרח ררועל חילצה ןובסיל
הרבעש גוסהמ תולפשה םנוימדב ואר וניניבש תורוחשה יאורו
הדוב לומ הרבעש הנועב ר"תיב וא ,הנולצרבב עבש -ראב לעופה
ןיטולחל הנוש קחשמ חתפתה אשדה רכ לע לבא .היגוורונמ טמילג
,תוירחאבו ןוחטיבב הקחיש ,עיתפמ בכרהב ,ר"תיב .יופצהמ
ינקחשש םנמא ןוכנ .שרגמב הבוטהו תיטננימודה הצובקה התייהו
ונתיאמ ענמ סנ קרשו ,תויונמדזה טעמ אלל ועיגה גניטרופס
ר"תיבש איה הנותחתה הרושה לבא ,םויסה תקירשל ךומס דספה רעש
איהו ,(הזמ רתויל ףא ילואו) וקיתה תאצותל היואר התייה
תגילל ליפעהל ,ןובסיל גניטרופסמ תוחפ אל היואר תיארנ
טעמכ ךא ,ףרה אלל ר"תיב הפקת הנושארה תיצחמב .תופולאה
הנחוא ילא .ביריה לש ןישנועה תבחרל רודחל הליכשה אלו
יולאש ןפטס םגו ,קחשמב ברועמ היה אל טעמכו ןייוצמ רמשנ
תפולא לומ םייעובשכ ינפל ןיגפהש תלוכיהמ טעמ ולו ןיגפה אל
הנועה תא חתפש ,תאז תמועל ,טנושיפ ןאווטשיא .הינודקמ
.ר"תיב תפקתה תא ליבוהל הברהו ןייוצמ היה ,השולח תונע לוקב
,ליעיו יארחא קחשמ ןיגפה ,ינמיה ןגמה תדמעב ,יערד ןנער םג
סיטרכ גופסל ילבמ קחשמה תא םייס ,םידהואה לש םתמהדתלו
הינקחש ךא ,הלש חבושמה םיפגאה קחשמ תא הלצינ ר"תיב .בוהצ
רתויב הבוטה הטיעבה .רעשה לע םייאלו תוסנל וססיה המ םושמ
ןקחש ךא ,הבחרה הצקמ ,טנושיפ ןאווטשיא לש התייה תרגסמל
ינקחש .ןרקל ופדהו רודכה תא םלב תחרואה הצובקה לש הנגה
תופקתהל םעפ ידמ ואציו הנגהב ץמאמה ברימ תא ועיקשה גניטרופס
רפסמ ומשרנו ,דחוימב תונכוסמ ויה ולא תופקתה .תוצרפתמ
רישי תומיעל עיגהל ביריה יצולחמ דחא חילצה םהב םיעוריא
םימעפ רפסמו ,הבוט תלוכי הליג ןייפנרוק .ןייפנרוק לומ
ומכ) םויה טלב םלוכ לעמ םלוא .רעש תגיפסמ הצובקה תא ליצה
ןייוצמה הנגהה קחשמ תא .סיסקובא יסוי (תבשב הגילה קחשמב
.תוארל םיליגר רבכ ונא ,תוקייודמה קמועה תוריסמ תאו ,ולש
תטלחומ הטילש ,ןייוצמ קחשמ לוהינ םג יסוי םהילע ףיסוה םויה
,הצובקה לש ריצה היה יסוי .תוגיהנמ -לכה לעמו הדשה זכרמב
הטלש היינשה תיצחמב םג .וכרד ורבע תופקתהה לכ טעמכו
תוצרפתמ תופקתהב העיתפה הדיצמ גניטרופסו ,שרגמב ר"תיב
תודמעב םעפ אל רודכה תא ולביק ר"תיב ינקחש .תוליעיו תוריהמ
.רעשה לע םייאל וטעימו תונססה וליג ללכ ךרדב ךא ,תובוט
תולקהמ תגאדומ יד תויהל הכירצ ר"תיב ,ןייוצמה קחשמה תורמל
ורעש לא עיגהל ןובסיל גניטרופס ינקחש םעפ ידמ וחילצה הב
םקלחב הלפנ קחשמב הבוטה תונמדזהה .ןייפנרוק קיציא לש
לדבנה תדוכלמ .םויסל הקירשה ינפל תוקד רפסמ םיחרואה לש
ישפוח ומצע אצמ גניטרופס יצולחמ דחאו ,הלשכ ר"תיב לש
טעבו ךבתסה המ םושמ ךא ,וינפ לע ףלח אוה .ןייפנרוק לומ
םוי רוזחממ םיריש רישל ורהימ ר"תיב ידהוא .הצוחה לושירב
תורשפאה .םויסל קרשו םהילע םחיר ןכא בוטה לאהו ,םירופיכה
םולח ומכ שדוח ינפל התארנ תופולאה תגילל ליפעת ר"תיבש
ואר ,"ידט"ב םויה ויהש םיפוצה 13,000 םלוא ,ירשפא -יתלב
ךופהל יושעש ,םולחה תמשגהב ןושארה דעצה תויהל יושעש המ תא
.תמייק הדבועל ןובסילב םייעובשכ דועב

,יאלוזא ,םלסמא ,קאיטרט ,יערד ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
:ופתוש ןכ .הנחואו יולאש ,טנושיפ ,רמאה ,סיסקובא ,יזרח
.בוקינסלט ,היליבס

תועמדה םשגב החמש תפיט
עריאש השקה עוגיפה לצב - ילויב 30 ,ידט ןוידטצא
םילשורי ר"תיב םויה הליפעה םילשוריב תועש המכ ינפל
לע הרבגש רחאל תופולאה תגיל תומדקומב ינשה בוביסל
0:3 ,הינודקמ תפולא ,ובוטרק סקליס
םג ומרג ,הינודקמב רבעש עובשב דספההו ר"תיב לש םיאלטה בכרה
ר"תיב לש התלוכיב םינימאמ ללכ-ךרדב רשא ,יחרזמה עיציה יבשויל
עוגיפה .םייטפקס ,םנושלכ ,תויהל ,ליזרב תרחבנו סוטנבוי תא חצנל
קחשמהש ךכל םרג ,הדוהי הנחמ קושב רקוב ותוא עריאש ינלבחה
וחכש ,החיתפה תקירש הקרשנש עגרמש אלא .הרוכע יד הריוואב ליחתה
תחאב קלח תחקל ונפתהו ,תודרחה ראש תאו לבאה תא םידהואה
בכרהב ,ר"תיב .ידט ןוידטצאב תונורחאה םינשב וארנש תופיה תוגצהה
התייה ופוס דעו ותליחתמו ,בר ןוחטיבב קחשל התלע ,הנושמו רתלואמ
םינקחשה לש ץחלה תרימש .שרגמב תיטננימודהו הפידעה הצובקה
תא ןיטולחל השבישו ,הביריה הצובקה לש שרגמה קלחב רבכ הליחתה
תוקדב .ףוקתלו תוסנל וטעימש ,םינודקמה לש הפקתהה קחשמ
תיינבב עייסו ,רבד לכל רושיק ןקחשכ הנחוא ילא דקפית תונושארה
,תוקד עברא רחאל רבכו ,תיתילכתו תנכוסמ התייה ר"תיב .תופקתהה
.םישגפמה ינש םוכיסב האצותה תא ןזיאש ,ןושאר רעש שובכל החילצה
.הבחרה זכרמב דמעש יולאש ןפטסל עיגה לאמש ףגאמ הבגוהש רודכ
םעפב ינודקמה רעושה תא עינכהו ,ריוואהמ ךשמה תטיעב טעב ןפטס
תא םגו ,הצובקה ינקחש לש ןוחטיבה תא קזיח ריהמה רעשה .הנושארה
יאפוריאה טרדנטסל םיאתמ רבכ אוהש חיכוהש ,להקה לש ןוחטיבה
תודוה רקיעב ,תונכוסמ תופקתהב וכישמה ר"תיב ינקחש .רתויב הובגה
תדמעב דקפותש בוקינסלט ןא'ז לש תוריהמה תוצירפהו הנגהה קחשמל
ןפטס לש תיזואוטריוה רודכה תלבוהל תודוה -ןבומכו ,ילאמשה ןגמה
תוכזל ינשה רעשה תא הנחוא ילא חגנ 34-ה הקדב .יולאש
םירעש ינש לספ טפושה .יחרזמ ןתיא לש ןרק רודכ תהבגה רחאל ,ר"תיב
הארנ םירקמה ינשבו (הריבעו לדבנ תונעטב) וז תיצחמב הנחוא ילא לש
קחשל תחרואה הצובקה הלחה היינשה תיצחמב .תונוכנ ויתוקיספש היה
לש יוקלה הנגהה קחשמ תא םילצנמ הינקחשש ךות ,רתוי יפקתה קחשמ
םהל ורשפא תחא אלש ,םיפסונ םינקחשו יערד ןנער ,יחרזמ ןתיא
,ומצע ןייפנרוקל .ןייפנרוק קיציא לש ורעש רבעל עירפמ ןיאב םדקתהל
.קיודמו ינרע ,זכורמ היה אוה ךרוצה תעב םלוא ,הדובע טעמ התייה ,בגא
רחאל האנ רעש שבכ ,ידט ןוידטצאב הרוכב תעפוהב ,רמאה ןאווטשיא
,תיזואוטריו תלוכי ןיגפהל ךישמהש ,יולאש ןפטס לש תניוצמ הריסמש
הטיעב טעב רמאה .חרואה רעושה לומ רישי תומיעב ותוא הדימעה
וכישמה םויסל דע .קחשמה תאצות תא םתחו ,תידגנה הניפל תקיודמ
תעקבהל םיבורק ויהו ,ןיע הבושו ריהמ קחשמ ןיגפהל ר"תיב ינקחש
קרו ךא דקמתה אל להקה לש ןיינעה םלוא .םיפסונ םירעש רפסמ
ןקחשה לש ותלוכי תא ךירעהל תונויסינב םג אלא ,קחשמה תאצותב
הנועהמ היגשיה תא רזחשל ר"תיב לש הייוכיס תאו ,רמאה שדחה
,קייודמ אלו לבלובמ תחא אל היה ,שבכש רעשה ףרח ,רמאה .תפלוחה
תינכט תלוכי חיכוה אוה םיכלהמ רפסמב .םירודכ דבאלו ץימחהל הברהו
ךופהי אוה םאה ןיידע ךירעהל השק ךא ,הפקתהב ריהמ קחשמו הבוט
-ןיא ,הצובקה לש התלוכי תכרעה יבגל .הצובקה בכרהב חתפמ ןקחשל
התליג הביריה הצובקהש םושמ ,ךכל דדמ תווהל לוכי אל קחשמהש קפס
,לארשיב תימואלה הגילה לש תרמצה תוצובקל הוותשמ הניאו השלוח
הוותשמ הניאש יאדוובו ,תופילאה רתכ לע דדומתהל ר"תיב ץלאית ןתיא
תגילב ףתתשהל תוכזה לע ר"תיב קבאית התיא ,ןובסיל גניטרופסל
.הבורקה הנועב הפוריא לש תופולאה
,יאלוזא ,הליחכ ,קאיטרט ,יחרזמ ,ןייפנרוק :םע החתפ ר"תיב
דע הז בכרהב הראשנו הנחואו יולאש ,טנושיפ ,רמאה ,יערד ,בוקינסלט
.םויסה תקירשל
יסיטרכ תא ולטבת לא
...ןובסילל הסיטה

,הינודקמב קחשמה ךלהמ יפל
חצנל ער אל יוכיס ר"תיבל שי
"ידט"ב אבה עובשב

קחשמב 0:1 הדיספה םילשורי ר"תיב - ילויב 23 ,הינודקמ
םינודקמב לש ןוחצינה רעש .הינודקמ תפולא ובוטרק סקליס םע
"לדנפ"ש רחאל ,םירטמ 11-מ ןישנוע תטיעבב הינשה תיצחמב עקבוה
רעש .ןייפנרוק קיציא ידי לע הנושארה תיצחמב ףדהנ םדוק
,הנחוא ילא לש לדבנ תנעטב 43-ה הקדב לספנ ראמאה ןווטשיא לש
לש תוטיעב שולש דוע ועגפ בירעמ בתכ לש וחוויד יפ לעו
ןקחש קחרוה 67-ה הקדב .הרוקב וא ףוקשמב םימלשורי םינקחש
םינודקמה םלוא ,היליבס רינ לש וינפל קפרמ חלשש רחאל ימוקמ
.םנורתי לע ורמשו קחשמה םויסל דע וננוגתה
לישכה ןייפנרוק רעושהש רחאל הקספנ הנושארה ןישנועה תטיעב
רודכב עגנ יאלוזא רמותש רחאל הינשהו ,הבחרב בירי ןקחש
רודכב עגנ יאלוזאש םינעוט ר"תיב ישנא .16-ה תבחרב ודיב
חילש ,םקימע ןור .היוגש התיה טפושה תטלחה יכו ופתכב
,ר"תיב הגיצהש ריבסה קחשמה תורמל יכ םשרתה קחשמל בירעמ
סיסקובא) ורסחש םינקחשל יכו ,תמדוקה הנועל סחיב השלחנ הצובקה
(םלסמא דוד הארנכו במוד יסא) ובזע וא (םיעוצפה יול קילומשו
לומתא לש תלוכיב יכ רובס םקימע .המוד המרב םיפילחמ ןיא
ר"תיב .הבורקה הנועב תרמצ תצובק תויהל ר"תיב לכות אל
,בוקינסלט ,יחרזמ ,יאלוזא ,הליחכ ,קאיטירט ,ןייפנרוק םע החתפ
ףילחה היליבס רינ .הנחואו ,יולאש ,ראמאה ,טנושיפ ,ץרפ
.הינשה תיצחמב ץרפ דוד תא