[Left Banner] םילשורי ר"תיב תושדח
תשרה לע רתויב [Yellow] ןותיעה
 [Right Banner]

אבה שדוחה 1997 רבמצד - רבמבונ
טנרטניאב םניח ץפומ
םדוקה שדוחה

ןושאר ראות [NewsPaper]
וטוטה עיבג רמג - רבמצדב 23 ,ןג תמר ןוידטצא
הייכזל םיפתוש ויה אלש ,םילשורי ר"תיב לש םישדחה הינקחש
רמות ,ןמכייר רינ תמגוד ,תמדוקה הנועב תופילאה ראותב
הנושארל םויה ולגרית ,םירחאו רמאה ןאווטשיא ,ןמצלוה יש ,יאלוזא
לש דובכה תמבל היילע -םרובע הניטורל ךופהל יושעש סקטה תא
...ךשמה1:3 ביבא לת יבכמ לע הרבג ר"תיב ...עיבג תפנה ךרוצל

...תושדח יקזבמ...

"בוביסה ןקחש" סיסקובא [Bullet]
הנועה תא רמג רטע [Bullet]
עבש-ראב ןטפק הליחכ [Bullet]
רטע ןבואר לש ותעיצפ
הרומח
[Bullet]
רדסמב םישדח םירבח ינש
ר"תיב לש םיעוצפה
[Bullet]
,אב ןמצלוה
.ךלוה הליחכ
[Bullet]
ןמצלוה יש ץולחה יכ ןכתיי
הצובקל עובשה ףרטצי
[Bullet]
הדזארטימיד ןחבנה רזה
יבויח םשור ריתוה
[Bullet]
הצובקל ףרטצה רטע ןבואר [Bullet]

םיחווד
הגילה יקחשממ

םימוציע
1:0 םילשורי ר"תיב - הווקית-חתפ יבכמ

התיבשב הפקתה
2:5 ןאש-תיב - םילשורי ר"תיב

ןייכ לולצ תוגספ ריווא
1:0 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב

חצנ לש תוקד 90
0:1 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב

תמאב אוה יברדהשכ
ימלשורי

1:1 םילשורי ר"תיב - םילשורי לעופה

אווש תקעזא
1:2 ביבא-לת לעופה - םילשורי ר"תיב

ןטקה ןפשה
1:1 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ

וטוטה עיבג

םינורחאה המל
?ףוסב דימת

1:3 ןאש-תיב - םילשורי ר"תיב

רמגה יצחב תוארתהל
2:3 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב

תרחא הארנ הז ותיא
1:2 ביבא-לת לעופה - םילשורי ר"תיב,םילשורי ר"תיב לש הרשק ,סיסקובא יסוי - רבמצדב 22
ןייטצמה ןקחשל (תועידיו בירעמ) ברעה ינותיע ינשב רחבנ
יסוי ךפה הנשה .תימואלה הגילב ןושארה בוביסה לש
ינשה רוזחמב) העיצפמ ותרזח ןימלו ר"תיב לש הגיהנמל
,ליעיו יארחא ,םכח קחשמ ןיגפה (ביבא-לת יבכמ לומ
.הלועמ הנגה תדובע עצבמו "לשבמ" ,םירעש שבוכ אוהשכ
[Item!]


רובעל טילחה רטע ןבואר - רבמצדב 18 ,םילשורי
תועמשמ .ולש לאמש ךרבב תבלוצה העוצרה תפלחהל חותינ
ןכש ,לגרודכ הנועה קחשל לכוי אל "ןבור"ש איה רבדה
.םישדח העבראמ הלעמל איה הזכ חותינמ המלחהה תפוקת
היצפואה ןינעב גוהנל דציכ תעכ תטבלתמ ר"תיב תלהנה
.רטע לש ןקחשה סיטרכ תינקל הל שיש

[Item!]


הנומ עבש-ראב לעופהל ףרטצהש ירחא דבלב םייעובש
רעושה ,םדוקה ןטפקה .הצובקה ןטפקל הליחכ דוהא
םיבאשמ ונממ לזוג דיקפתהש ןעט ,ה'גדמס לואש
.(?) ידמ םיבר
תונורחאה םינשב ונרכה התוא ,הליחכ לש תיעבטה ותוגיהנמ
ליבומ דמעומ ותוא הכפה ,םילשורי ר"תיב תנגהב בכיכשכ
.עבש-ראב לעופהב רתויב "ירט"ה ןקחשה ותויה תורמל דיקפתל

[Item!]


בושי רטע ןבוארש םייוכיסה - רבמצדב 16 ,םילשורי
עובשה .םיתחופו םיכלוה הגילה לש ינשה בוביסה תארקל
העוצרב חותינ רובעל ץלאי יכ הארנו בוש ןקחשה קדבינ
.םישדח המכ ינפל הנחוא ילא רבעש הזל המודב ,תבלוצה
לבוס אוהשכ ר"תיבל עיגה רטע יכ תעכ םירובס םיאפורה
ךרעש ישילשה ןומיאב עגפנשכ הפירחה רשא הנשי העיצפמ
.ר"תיבב

[Item!]


,םילשורי ר"תיב ינקחש ינש - רבמצדב 11 ,םילשורי
תמישרל לומתא ופרטצה ,ןמצלוה ישו יערד ןנער
תא בבוס ןמצלוה .הצובקה לש םיעוצפה םינקחשה
עצפנ יערד וליאו ,הצובקה ןומיא ךלהמב לוסרקה
הנואתה .ובכר ברועמ היה הב ,השק םיכרד תנואתב לק
ץלאנ יערד רשאכ ,ןמש -ןב -םילשורי שיבכב השחרתה
תוינוכמ רפסמו ,תוימואתפב ותינוכמ תא םולבל
תרשרשה תנואתב .ןמזב רוצעל וקיפסה אל וירחא ועסנש
הגאדה תורמל .השק בצמב םהמ דחא ,םיעגפנ רפסמ ויה
ישאר וביגה ,םיעוצפה תמישרל יערד לש ותופסוותהמ
תאזו ,יתואירבה ובצמ לע ועמששכ קופיסב ןודעומה
דיתעש ,יערד תמועל .יופצהמ הלק התייה ותעיצפש ןוויכמ
םילחהל ןמצלוה יש יופצ ,הרגפה תליחתל דע רדעיהל
לומ הצובקה לש תיבה קחשמב ףתתשהלו עובשה ףוס דע
.ןאש -תיב לעופה

[Item!]


תיפמילואה תרחבנה ץולח ,ןמצלוה יש - רבמצדב 1 ,םילשורי
ןמצלוה .תחא הנועל הלאשהב םילשורי ר"תיבל ףרטצה ,רבעשל
בלשל החילצה אל תיתפרצה "ןאר" תצובקש ירחא תפרצמ עיגה
.תיתפרצה הגילב םירזה רפסמ לע הלבגמ בקע היקחשמב ותוא
,הליחכ .עבש-ראב לעופה תצובקל לאשוה הליחכ דוהא םלבה
חתופה בכרהב הנשה בלוש אל ,הנורחאה תופילאה תנוע ירוביגמ
ןויסנב ותלוכי תא תוצמל הסני ר"תיב תלהנה םע תחא הצעבו
.הגילב עבש-ראב תא ריאשהל

[Item!]


רבמבונב 30 ,םילשורי
הצובקה לגס תא שייאל םילשורי ר"תיב לש היצמאמ תרגסמב
ינקחש לש תוקחרהו תועיצפ לג תובקעב הנורחאל לדלדתהש
יש תפרצמ ןאר תצובק ץולחו ןכתיי יכ רקובה עדונ ,הצובקה
םישדוח רפסמ הזמ .הצובקה לגסל עובשה דוע ףרטצי ןמצלוה
ןמצלוה לש ומשו ,ר"תיבל ההובג המרב ץולח תאבה לע רבודמ
"תונורחא תועידי" ןותיעה .םימעפ רפסמ רבכ הז רשקהב רכזוה
ךא ,הצובקב ויאנת תא םכיס רבכ ןמצלוה יכ רקובה חוודמ
.ימשר רושיא ןתינ םרט וז העידיל

[Item!]


רבמבונב 18 ,םילשורי
תושגרתהה ןמיסב םויה דמע הצובקה לש םיירהצה ןומיא
ופתתשה ,רטע דבלמ .ר"תיבל רטע ןבואר לש ותופרטצהמ הברה
לע הצובקל ףרטצהל םייושעה ,םירז םינקחש ינש םג ןומיאב
דחוימב ךשמ בלה תמושת תא .עוצפה יולאש ןפטס לש ונובשח
רשקכ קחשמה ,יסלוביט תצובקמ ,הדזארטימיד יניזורגה רזה
הטילש ,תיזואוטריו רורדכ תלוכיב םישרה הדזארטימיד .ףקות
עיגהש ברה להקה .ןימי לגרב הבוט הטיעבו רודכב הבוט
הזדארטימיד תא דביכ רטע ןבוארב תוזחל ידכ ןומיאל
ךישמי םאש הארנו ,רודכב עגנש םעפ לכב תומר תואושתב
הצובקה רהמת ,רחמ ךרעייש ןומיאב םג בוט םשור ריתוהל
רבכ היתורושל ףרטצהל לכויש הרטמב הזוח לע ומיתחהל
.הפיח יבכמ לומ בורקה תיבה קחשמב
[Item!]


רבמבונב 17 ,םילשורי
-רחא םכיס ,הפיח לעופה לש לגרודכה תצובק ןטפק ,רטע ןבואר
רטע .םילשורי ר"תיב תצובק תורושל ותרבעה לע םיירהצה
לחה ר"תיבב קחשייו ,הפיח לעופה ,תיחכונה ותצובקמ לאשוה
הצובקל הרומש הנועה םותב .הנועה םויסל דעו הבורקה תבשמ
הצובקל ופרצלו ולש ןקחשה סיטרכ תא שוכרל היצפואה
תושגרתהבו המהדתב הלבקתה ר"תיבל רטע לש ותרבעה .תותימצל
תונויסנ לע תובר רבוד םינורחאה םימיב .הצובקה ידהוא ידי-לע
יכ עדי אל שיא ךא ,רז קוזיח ןקחש םיתחהל ר"תיב תלהנה לש
,םינרקסה םידהואהו םיאנותיעה יניעמ קחרה ,םיעלקה ירוחאמ
םילודגה םיבכוכה דחא םע מ"ומ ,שדד השמ ,הצובקה ר"וי להינ
,ץראב םיבוטה םינקחשה דחאל בשחנ רטע .ילארשיה לגרודכה לש
יתשב הקזח הטיעבו תיזואוטריו רורדכ תלוכיב רקיעב ןייטצמו
םלועמו זאמ הכזש ידיחיה ןלגרודכה םג אוה רטע .םיילגרה
חילצה ללכ -ךרדבש םגה ,ידט"ב ויעוציב לע םייפכ תואיחמל
תוירלופופה יכ םיווקמ הצובקב ...תורורצ תורצ ר"תיב תנגהל םורגל
,הצובקה יקחשמל אובל להקה תא ץיאת הנהנ אוה הנממ הברה
םא ,ול תויהל היושעש הבושחה תיעוצקמה המורתל ףסונב תאזו
רושיקה תמדיקב ,עוצפה יולאש ןפטס לש ומוקמ תא אלמל ליכשי
.ר"תיב לש יפקתהה
[Item!]


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
December 23 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail
Box]