ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 4 :דודשאב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
תואצות
ןותיעב ובתכ
'98 ראורבפ-ראוני
ראורבפב 28
הלגמ ןטשק רורד
ותטישמ חפט
ראורבפב 25
ר"תיב ינקחש
תרחבנב םישבוכ
ראורבפב 18
בוקינסלט
תרחבנב שבוכ
ראורבפב 15
הלע לולמ ריפכ
.םירגובל רעונהמ
ראורבפב 6
רבש ףירג איג
תסלה תא
ראוניב 25
רטע ןבואר
חותינל עסונ
ראוניב 23
- אבה עיבגה קחשמ
ץוחב ןאש-תיב
ראוניב 22
רטע ןבוארל
תב הדלונ

םיקחשמ תואצות
עיבגב ר"תיב הגילב ר"תיב
דובעי אל הז דודשא דגנ
1:3 ונוא תירק - םילשורי ר"תיב
תחלצומ תבשל ןוכתמ
5:2 םילשורי ר"תיב - עבש-ראב
ידמ תוחפ םירעש השיש
2:4 צ"לשאר - םילשורי ר"תיב
היגולופא
2:2 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
רפסה יפל םידבוע
0:1 םילשורי ר"תיב - אבס-רפכ לעופה
םוריח תועשל ררוקס
1:1 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
!רעש שבכ אל טנושיפ
4:0 םילשורי ר"תיב - דודשא ינוריע
רעונה תקלחמ תואצות
:ראורבפב 13-14 תבש-ישיש

1:1 ופי יבכמ - רעונ
2:0 - הדוהי ע"נדג - 'א םירענ
(עיבגה רמג תינימש) 0:8 הינתנ יבכמ - 'א-םורט םירענ


רורד ,םילשורי ר"תיב ןמאמ - ראורבפב 28 ,עבש ראב
"םירעשו םיריש" תינכתל ןייארתהו ותקיתש תא לומתא רפה ,ןטשק
תואינ החמשה טהלב .עבש-ראב לעופה לע 2:5 הצובקה ןוחצינ ירחא
,ר"תיב ןומיאב ותוא החנמה השיגהמ םיקלח ףושחל קיתוה ןמאמה
ךשמהב הצובקה ירכעב דומעי אל הזה יודיוה םא ודיגי םימי קרו
יכלהמ ןיבל ןמזה ריצ ןיבש ןילמוגה יסחי לע רביד ןטשק .הנועה
לגרודכ" ותעדלש יעמשמ דח ןפואב רמאו ,אשדה רכ לע םינקחשה
."תוקד 90 קחושמ
[Item!]


ןא'זש ירחא דבלב עובש - ראורבפב 25 ,ןג-תמר ןוידטצא
הרשק ףיסוה ,לארשי תרחבנב ולש הרוכבה רעש תא שבכ בוקינסלט
לומ תודידי קחשמב םעפה ,ונזאמל ףסונ רעש ר"תיב לש ץרמנה
םויסב עובקל ידכ אוה ףא שבכ (ילש) יזרח ןולא .ןילופ תרחבנ
.לארשיל 0:2
[Item!]


םייבויחה םידהה - ראורבפב 18 ,ןג-תמר ןוידטצא
ועיגה םילשורי ר"תיב לש טנרטניאה רתא לש שדחה הנבמה לש
לגרודכב תימואלה תרחבנה לש תודידיה קחשמל םג ברעה
תיבויחה העפשהל עדומה ,ףרש ןמאמה .היקרוט תרחבנ דגנ
אל ןושארה בכרהב ביצה ,הרונמה ינקחש לע רתאל שיש
דוד ,(ינמי ןגמ) יזרח ןולא :םיר"תיב העבראמ תוחפ
בוקינסלט ןא'זו סיסקובא יסוי ,(ילאמש ןגמ) םלסמא
ירחוש לכלו ןמאמל ולמג העבראה .(םייביסנפד םירשק)
הנושאר תיצחמ ןתנ סיסקובא .ןיוצמ קחשמב תרחבנה תחלצה
,תרחבנה לש יעיברה רעשה תא "לשיב" םלסמא דודו ,האלפנ
,ןייצל רתומל ,יזרח ןולא .יחרזמ ןולא עיקבה ותוא
הל לגרוהש וזמ הנוש הדמעב בצוהש תורמל ןייוצמ היה
תעפוהבש ,בוקינסלט ןא'ז תושעל לידגה .תונורחאה םינשב
,תרחבנהמ תורדעה תונש שמח ירחאו ,חתופה בכרהב הרוכב
הקדב שבכ ןא'ז .רטמ םירשעכ לש חווטמ הפי רעש עיקבה
ןולאו יזרח ןנור ידי לע ועקבוה םירחאה םירעשהו ,11-ה
.(2) יחרזמ
[Item!]


רבש ,םילשורי ר"תיב לש הנשמה רעוש ,ףירג איג - ראורבפב 6
תעב יאלוזא רמות םע תולקתיהב (הלובידנמ) הנותחתה תסלה םצע תא
"הסדה" םילוחה תיבב םיאפור ידי לע הרפתנ איג לש ותסל .ןומיא
.םיאבה םימיה תרשעב דבלב ילזונ ןוזמ לוכאל ץלאיי אוהו םרכ-ןיע
עבש-ראבל יאלוזא תא תולגהל הנווכ ןיאש הריהבה הצובקה תלהנה
רבש ןורחאה הזש ירחא הליחכ דוהאל השענש יפכ ,תירקתה תובקעב
הצובקה לש הנשמה רעוש .תומוד תוביסנב יולאש ןפטס לש ודי תא
ירעושמ דחא אוהש איג לש ויחא ,ףירג השמ הבורקה הפוקתב היהי
.ר"תיב לש רעונה
[Item!]


[Beitar Separator]

Site hosted by
[OptiMedia]
Copyright © 1998 Beitar Jerusalem FC Web Committee, Updated February 15 1998.
Your feedback is welcomeונל ובתכת םא חמשנ
[Macintosh!]