[ םימדוק םישגפמ ]

8 רוזחמ ,2002/2003 תנוע ,תימואל הגיל
[Ironi Rishon] ןויצל ןושאר ינוריע
תודוקנ 8 ,ישיש םוקמ
דגנ
םילשורי ר"תיב
תודוקנ 7 ,יעישת םוקמ
18:00 ,2002 רבמבונב 9 תבש םוי ,צ"לשארב ינוריעה ןוידטצאה
,הלב הלב תויכשמה ,הלב הלב הפיח לע ןוחצינל תתל רוסא :הבוח ידי תאצל ידכ ,לכ םדוק
.הלב הלב הלב םולכ ונישע אל ןושארל דיספנ םא
תנוע ימי ירבד לע שממ לש םתוח ריתוהל תונמדזה ר"תיבל שי בורקה תבש םויב :ןיינעל וישכעו
,םולש ןתיא לש םינוינקה תרייס דגנ וירבחו ןייפנרוק וגישיש האצותל רשק ילב .2002/2003
,ןושאר לש םידמימה תמוצע הלהנהה תא חכשיי לב חקל דמלל לוכי רוחש-בוהצה להקה
90 לע רגובמל סיטרכה ריחמ תא ועבק דנלרפוסה תצובקב .הגילה תוצובק לכ תא ןיפיקעבו
ןוחצינהש ןכתיי .הנושארה הגילה לש הפצוחה דדמב םגו יפסכה םוחתב םג שדח איש ,םילקש
הלהנהה ירבח 19 ראשו ןוטיב ,ןטיב םינודאה לצא רצי ,הפיח יבכמ לע ר"תיב לש ריהזמה
לכ םלשל םינכומ ויהיו ,ןושאר דגנ קחשמל םהינומהב ורהני ר"תיב ידהואש םשורה תא ,המותכה
יוכיס שי ,םעפה אקוודש אלא .רקלט רפוע לש דדונה םימסקה עפומ תא תוארל ידכ ריחמ
רקב ירעש ךרד םיישונא אל םיאנתב םיקחדנש םיפלא דוע אל :הנוש ףוס היהי הזה רופיסלש
וגוסמ ןושארה ,ןגרואמ םינכרצ םרח אלא ,עקפומ ריחמ ומלישש ירחא ,תיתרטשמ תומילאו
העדוה םסרפתת םא אלא ,דנלרפוסב קחשמל תבשב עיגהל אל םיארקנ ר"תיב ידהוא .הגילב
/דלי סיטרכ ריחמו ,םילקש 70 לע הלוע וניא רגובמ סיטרכ ריחמש צ"לשאר תלהנה לש תימשר
אל םיריחמהש הדימב .(לקש 35 אצוי הז - ןטיב דוד ארוקל) הזה םוכסהמ יצח לע דמוע לייח
הרקמב ,םידהואה ידי לע תסנקנש הגילה תודלותב הנושארה הצובקה תויהל ןושאר הכזית ,ודרי
תחקל וליפא םינכומ ונא ורובעש ,ינורקע ןיינעב רבודמ .םילקש ןוילמ עבר תוחפל לש םוכסב הזה
.ידטב םתצובק לש אבה קחשמב המוד דעצב וטקני ןושאר ידהואש ןוכיסה תא


2002/2003
תוצובקה ןיב םיקחשמ ומייקתה םרט
2001/2002
לומ ,ידטב גשוה וזה השקה הנועב ר"תיב לש ירוטסהה הרוכבה ןוחצנ
רעש ר"תיב הלביק ןושארב ןילמוגב .צ"לשאר ינוריע האגה הלבטה תכילומ
.הצובקב ולש הרוכבה דספה תא ןהכ ילאל ליחנהש דדוב
קחוד :ר"תיב ידהוא רובע תוחיכש תויווח יתש ללכ הנוע התואב ישילשה שגפמה
.אשדה לע ןבצעמ דספהו ,ןוידטצאל הסינכב ליפשמ
2000/2001
ביני ילגרמ 94-ה הקדב רעשמ ץוחב ר"תיב החצינ ןושארה קחשמב
ןילמוגה .ןושאר לש ירוחאה םלבה לש תקדצומ אל הקחרה ירחא ,ל'גרבא
ינאטנופס ןפואב ועיפוה ובש םיטלשה קחשמכ רקיעב רכזיי ידטב
- וליפאו ידט לש םיבושחה םיעיציה ינשב ןמטוג ילאב הכימת יטלש
םע ר"תיבל 0:2 רמגנ .שרגמב הצובקה לספס לע - אלפ הז האר
.ער אל ללכב קחשמ
ןוחצינ ואר ר"תיב ידהוא הבש הנורחא טעמכה םעפה היה ןורחאה שגפמה
ןוציצעה לש בורקמ הקיחד דועו 'ץיבורטפ לש רעש .תיארונ הנוע התואב
.םיחתות רשבל הכפה וב ,ןוילעה ףוא יילפב ר"תיב לש המוקמ תא וחיטבה
1999/2000
,יול קילומש תא טילבהש קחשמב 2:0 ןושאר תא החצינ ר"תיב 9-ה רוזחמב
ונלש תיבה ינקחש ינורחאמ דחא תא ריבעהל טילחה הנחואש ינפל עגר
.דחוימב השקונ ךוניח תרדיס
תוקדב םירעש ינש םע 1:4 ץוחב ןושאר תא ר"תיב הסיבה 22-ה רוזחמב
התיה הנוע התואב םישגפמה לש תרתוכה תלוג לבא ,קחשמה לש םויסה
המויסב ידטב ר"תיבל הליחנה ןושארש - תוחפ אל ,4:1 - יתיב דספה
.הנחוא לש תיטסטנפה הנועה לש

1998/99
.הגילב ןושארל דספהמ סנב םיימעפ ר"תיב הקמחתה 98/99 תנועב
הקדב ר"תיבל סיסקובא הוושה ,הנועה לש ינשה רוזחמב ,ידטב קחשמב
חווטממ סנב ר"תיב האצי ןושארב ןילמוגבו רטמ 20-מ הטיעבב 90-ה
.ןייפנרוק לש ורעש לע ןושאר ינקחש לש
1997/98
םירעשה לכ תא עיקבמ טנושיפשכ 3:0 ץוחב ןושאר תא ר"תיב החצינ 97/98 תנועב
ידטב .(תורוקה ירוביח ןיב עוקת ראשינש םסרופמה רודכה ללוכ)
שלח הקחיש ר"תיב ןכש םידהואה רובע דואמ בזכאמ 2:4 ןוחצינה היה
.הלש העקבהה תויונמדזהמ ןטק קלח קר הלצינ
(3:2) ץוחבו (2:3) תיבב :תונוחצנ ינש ר"תיב המשר וטוטה עיבגב
1996/97
ידטב ןילמוגבו ,2:0 ןושאר תא ץוחב ר"תיב החצינ 96/97 תנועב
וקיתב רהוז קיציא לש ורעשש ךכ ,תרמגומ הדבוע רבכ תופילאה התיה
.הצובקה לש םירעשה ךלמ תלבט ינפ תא קר הניש 1:1
חוכשל השקש םיקחשמ
תא ינוריע החריא ,תימואלב הנושארה התנועב ,1994 תנשב
תוחיתפמ תחאב ,ר"תיב .דליפמולב ןוידטציאב הגיל קחשמל ר"תיב
הגיל תדוקנ הנזאמבשכ קחשמל הבצייתה ,היתודלותב תועורגה הנועה
הצובק לומ לקו ןושאר ןוחצנל התפיצו ,םימדוק םיקחשמ ינשמ דבלב תחא
הצובקה תא ווילש ר"תיב ידהוא יפלא .םיינומלא תומש תריתעו הריעצ
לש וירוטיפ תא ועבתו ,ןוידטציאה תורדג לע ומויסב ולתנ ,קחשמל
םהיפתכ לע םיאשונ הלפשהמ םהיתימע דועב ,'ץיבוקבל היצמא ןמאמה
תא ר"תיבל וליחנהש ,םירחאו הווקיש רינ ,ןרזע ריאמ םהילילא תא
ףא התייה ר"תיב תא ינוריע החצינ הב האבה םעפה .1:0 שיבמה דספהה
צ"לשאר ינוריע לש סובוטואה ספיט 1995/96 תנועב .רתוי הליפשמ
התייהש ר"תיב םע שגפמל ,ידט ןוידטציאל עיגהו ,םילשורי ירה הלעמב
ןכאו ,"םונהיג ,םונהיג" גאש להקה .איש רשוכב תרמצ תצובק זא
רעשה תא קולשוק גלוא שבכ תישילשה הקדב .ורובע םונהיגל היה קחשמה
לכ לש םשפנ אונשל ךפהו ,תחרואה הצובקה תוכזל קחשמב דיחיה
ןנורל ללה יריש רש קחשמה תחיתפבש ,להקה .םהינימל וטוטה ישחנמ
ותוא םישאה ,השיאל וביל תריחב תא ןכל םדוק םיימוי אשנש יזרח
אוה ןכלו ,ללוהתהל קיספמ אל אוה הנותחה זאמש קחשמה םויסב
.דספהב םשא

טרמלואש