הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
רבוטקוא
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
2:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב 1:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
1:0 םילשורי ר"תיב - ןויצל ןושאר ינוריע 0:1 ביבא לת יבכמ - םילשורי ר"תיב

10 רוזחמ
[Down] [Up]
ןמזב עסמ
1:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
,"דיתעל הרזחב"ל דעו "ןמזה תרהנמ" זאמ - רבוטקואב 28 ,ידט ןוידטצא
המ - תנרקסמה הלאשב וקסע ןמזב עסמ לע ינוידבה עדמה ירופיס לכ טעמכ
רוסאש איה תלבוקמה הבושתה ?ומצע תא שגופ רחא ןמזל עסונש םדאשכ הרוק
תמקרב ערקל םורגי םילקבש לק עגמ וליפא ןכש ,םעפ ףא שגפיהל םיינשל
יתש רשאכ ,הזה גוסהמ ינסרה לאיצנטופ היה ידטב םויה שגפמב .ללח-ןמזה
ררבתה קחשמה ףוסב לבא ,ןהיניב ודדומתה ןמטוג ילא ידי לע ונבנש תוצובק
לעש דע ,שגפמה לש תוילקיזיפה תוכלשההמ ךכ לכ וששח םינמאמה ינשש
ידטל אבש טעומה להקה .97-99 לדומ הפיח לעופהל רכז היה אל שרגמה
ביהרמ רעשב טשוקמו תוצמחהו םיעוריאב רישע ,ריהמ קחשמ האר (9000)
.וסור ינאבו'ג - אל םא ימ - שבכש
Kornfein and Savic
וליאכ רזחש ,ןייפנרוק קיציא - קחשמה ינייטצממ םיינש
יאלטה היהש 'ץיבאס וקנארבו ,עוצפ היה אל םלועמ
.ר"תיב לש תררוחמה הנגהה תכימשב דיחיה
ר"תיב לש קחשמה תרוצ לע (תרושקתה) ץוחמו (םידהואה) תיבמ תופקתהה
ןמטוג ןייארתה ישיש םויב .עובשה ןאישל ועיגה ןמטוג ילא לש ותכרדה תחת
וירבדמ ןיבהל היה ןתינו ,הצובקה לע הפקתהה יזועממ דחא ,םילשורי וידרב
םירוזחמה לש הזמ ריהז תוחפ בכרהב הפיח לעופה דגנ הלעת ר"תיבש
תורמל לבא ,םילשורי וידרל םיכומנה הנזאהה יזוחא הלא ויה ילוא .םינורחאה
היה דספהה .םיפוצ 8000-כ קר ידטל ועיגה רחא גוסמ לגרודכל החטבהה יצח
לפנ דספההמ ןטק קלח - ולוכ אל ,בוט .עיגהל אלש ורחבש םיפלאה לש ולוכ
קנע לוכסיתו התשירב םירעש השולש םע האציש הפיח לעופה לש הקלחב
.ןייפנרוק קיציא לש הפושחה ותשר לומ ונמואי אלש תוצמחהמ
Felix  Sulks
רעשל האיבהש תועטה ירחא ןופלח
םויה היה יר"תיבה רעושה ,האצותל רשק ילב
טעמכ .קחשמב םיירקיעה םירופיסה דחא
,יסיליבט טיו דגנ קחשמב עצפנש ירחא םיישדח
תפוקתבש תורמל ,קחשל ןייפנרוק קיציא רזח
לודגה ששחה .ןהכ דהוא ופילחמ ןייטצה ורדעה
הפיח ינקחש לש קוחרמ תוטיעבמ היה םיעיציב
,ןועמש ןב ןרו ינותיז ,בונאילוא ,וקנלימ ומכ
ריבעהל םיאפיחה ופידעה לזמה הברמל לבא
החמומה אוה ןייפנרוק ובש םוחתל הכרעמה תא
לע דחא לש םיתומיע :לארשיב הלעמב ןושארה
םישק םינחבמ המכב דמע קיציא .הבחרב דחא
רובע טרפב ,בר בל ץמואו ןיוצמ םוקימ ןיגפהו
תושגנתהמ העבנש העיצפמ רזח התע הזש ימ
,רעושה לש ההובגה ותלוכי תורמל .ןקחש םע
תוחפל שובכל הפיח לעופה התיה הלוכי
11 רפסמ .הנושארה תיצחמב םירעש השולש
איטחהש ירחא ץמוקה ריקי תויהל ךפה םודאב
עיגה םיימעפ .םילק םיבצממ תנבומ אל הרוצב
לגלגל אוה רתונש לכשכ הבחרב רודכה וילא
תא איטחהל ליכשה בשלי לבא ,תשרל
אוה 20-ה הקדב תניוצמ תונמדזהב .תרגסמה
רוזיאב ותארקל אציש ןייפנרוק לומ דבל היה
רודכ תוכרב ץיפקה םודאה ץולחה .16-ה וק
העיגה הפיח .הצוחה אציו הרוקה דצל רבעש
,הלא תוקדב שוביכ תויונמדזה לש עפשל
ינפל דוע ורבשנ ףוקתל ר"תיב לש תונויסנהו
,םירודכ דבאל הברה רמאה .טאווא לש הבחרה
עקתנ רודנאש ,םיצולחה תא אצמ אל סיסקובא
,עצמאה וק דע טעמכ דרי יחרזמ ןולאו רוחאמ
היליבס רינ .הצובקל רוזעל היה לוכי אל םשמ
סינכהל ולש תונויסנהו שגרוה אלש טעמכ
תדוכלמב ולקתנ אל וליפא יחרזמל םירודכ
.הנגהה ידי לע תולקב וטרוי תוריסמה - לדבנ
הרקש המ .ןרקה וק ןוויכל ותיא חרבו הפיח לש קמוע רודכ ןופלח רצע 26-ה הקדב
ינשה רעשל המרגש ןהכ לארשי לש תועטה לע םייללכ םיוקב הרזח היה ךכ רחא
ול ףטח ריהמה ןמ'גרות רימעו הקחרהב ההתשה ןופלח .רבעש עובשב הדוהי ינב לש
הניכשה המודא לגרש תקיודמ בחור תריסמ ריבעה םש ,הבחרל רהימו רודכה תא
תא דדועל הצובקה הצלאנ ןכלו הצובקה תא דדועל רהימ אל יר"תיבה להקה .תשרב
וסורו היבגה סיסקובא .ןרקב ר"תיב התכז הבוחה רעש ירחא תוקד שולש :להקה
יטנגלא רעש .הקוחרה תילאמשה הניפל טיסהו שמחה תבית לש לאמש דצב רתינ
ינפל דעש םישנא םישאהל השק הזה הרקמב לבא ,הנגהה תבוחל ףקזנ ללכ ךרדבש
.וסור ינאבו'ג לא עיגי רודכהש ידכ םקחשמ לכ תא ןווכל םיליגר ויה םישדח העברא
הברה אוה .תוריסמה ינוויכ ןיינעב לובלב ינמיס םוש הארה אל ,בגא ,בוהצה 7 רפסמ
םימעפ וחוכ תא הסינו םירודכ םהמ ץלחל ץמאתה ,הפיח ינקחש לש םהילגרל שולגל
יד היה ינאבו'ג ,השעמל .םיישממ תוריפ ובינה אל ןבומכש דיחי תוצירפב תודחא
רפיהה הברקהה קחשמש אלא ,יכונא טעמו קיודמ אל קחישו יפקתהה קלחב ןבצעמ
.הלא לכ לע הפיח ולש יביטקא
חקול הרגישבש ןיינעכש ןקחשה
לש קחשמה לוהינ תא ומצע לע
אוה םינורחאה תועובשב ר"תיב
רידגמ ןמטוג ילא .רודנאש שאמאת
לבא ,עצמא ןקחשכ ודיקפת תא
הזה עצמאה לש םיילושה
לש ןרקה יוק ינש ןיב םישרפתמ
הנגה השוע רודנאש .שרגמה
םנמנ ןהב םייתנשה ליבשב
לש הפקתה לכב טעמכ ףתתשמו
יארחא רודנאש היה םויה .ר"תיב
רתויב ביהרמה ,ישילשה רעשל
הזה רעשה .הנועה ר"תיב השבכש
םיארוקהו ,הינשה תיצחמב שבכנ
ןיבל וניבש יאדווב וניחבה ןיעה ידח
דוע ר"תיב השבכ ןושארה רעשה
,41-ה הקדב היה רבדה .תחא םעפ
ןווטשיא לש הלודג הריסמש ירחא
היליבס רינ תא הדימעה רמאה
טאווא .הפיח רעוש לומ הבחרב
רודכה תא םלבו רינ ילגרל קניז
םחלנ אוה ,רתיו אל רינ לבא ,ולש
ךותו רזוחה רודכה לע רעושה םע
ותוא לגלגל קיפסה הליפנ ידכ
הצורמב עיגה הזה חטשל .הנימי
םירודכ ףוסיאל בוהצה החמומה
לזמב אצי ןוריואהו ,הבחרב םיעות
.םיעיציה ןוויכל תפסונ החיגל בוט
הארהש ,ללכושמה ינורטקלאה תואצותה חולב ןומא רסוחב וטיבה הפיח ינקחש
ולליק הבש תורידת התואב ןייפנרוק קיציא לומ הדמעש הצובקה תערל 1:2
תוחונב ומקמתהש שיא 50-כ - הפיח לש להקה .עצפ דוד תא יחרזמה עיציב
התיה ולש הצובקה ןכש ימיטפוא ןיידע הארנ - יחרזמה עיציה לש 14 שוגב
םהלש תויונמדזהה תסכמ ,םיאפיחה לש םלזמ עורל .התבירי לע הפידע רורבב
,הינשב רתוי תנגרואמ התלע ר"תיב .הנושארה תיצחמה םות םע הרמגנ טעמכ
םיאפיחה לש םכרדב ףסונ לושכמ המש רמאה םוקמב בוקינסלט לש ותסינכו
ולכיס תונגהה לבא ,היפצל םיענו דואמ ריהמ היה קחשמה .ןייפנרוק לש רעשל
וניארש יפכ לבא ,יחרזמ ןולא תא ל'גרבא ףילחה ר"תיבב .שוביכ ןויסנ לכ טעמכ
םינשה עבראב .םיפוצלו ול רורב אל ביני לש ודיקפת ,הנועה תליחת זאמ
היה אל הז םעפ ףא לבא ,ר"תיב דגנ םימעפ המכ ל'גרבא שבכ תונורחאה
אוה םעפ ידמ .םויה אלממ אוהש ומכ ןגמ-ץולח-רשק לש הרורב אל הדמעמ
םיכלהמה לש ןולשיכה לבא ,הבחרה ןוויכל ףגאהמ ררדכל הסנמו לוכסת ףקתנ
ר"תיב לש ןושארה בכרההמ ותוא קיחרמ קר הלאה יוכיסה ירסח
.הציע םיסכטמ לגרודכ ינמא ינש .ל'גרבא תא ןיבהל הסנמ סיסקובא
יפקתה ךלהמ ףא השע אל ,ןופלח סקילפ ,ןימי ףגאל ל'גרבא לש וגוז ןב
,ר"תיב הגפסש רעשב ולש האיגשה לע רפיכו הנגהב ינויח היה לבא יתועמשמ
סיסקובאל ףתוש היה ןופלח .הבחרב םהמ דחא ,םייטנגלא רודכ יצוליח המכב
הנגהב .תולקב ומלבנו תופוקש ויה הלא לבא םיפגאהמ תוריהמ תופקתה תאצוהב
היה רשפא הז רואל אקווד לבא יקסוניוטס ןאלימ לש לשוכה ןגפמה ךישמה
רצע ,דרגלב ןזיטרפמ ורבח לש תויועטה תא ןקית אוה .'ץיבאס וקנרב תא ךירעהל
וליפא עיגה 'ץיבאס .םיפגאה ינשב תופקתה איצוהל רזעו ה'צאפ רוטקיו תא
יפויה תא קינעהש ימ .הצוחה חגנ לבא תונורחאה תוקדה רשעב שוביכ תדמעל
ורעש תא לשיב םגש רודנאש שאמת ,ליגרכ ,היה יר"תיבה קחשמל תויתילכתהו
72-ה הקדב וסור לש ינשה
וסור לש רעשה ירחא היליבס רינ
הניפב תמ חטש שבוכ וסור תא אצמ תינואג הריסמבו ןימי ףגאב ץרפ 19 רפסמ
םירוביחל הפהפי רודכ טעבו דחא דעצ םדקתה ינאבו'ג .הבחרה לש תינמיה
אל רבכ הפיח - לגרודכ תגצהל קחשמה תיראש תא ךפה הזה רעשה .םיבורקה
תרחמל טרופסה יפסומב תואמחמ תלבקמש וזכ ,הבוט תוארהל אלא רוזחל התסינ
דע ,ןטשק הל-א ,תחא העיגנב קחשלו ררחתשהל ר"תיבל רשפיא הזו ,קחשמה
םירורדכהו ,תבשה רעש תניפל חלפתהל וסורו ל'גרבא וסינ רבכ םש .הבחרה
.ביריה ילגרב ומייתסה םהלש
:ךובנו לבלובמ ןמטוג ילא תא יאדווב ריאשהו הזה קחשמהמ הצורמ אצי להקה
.םיפסונ םירעש השימח תוחפל לש הגיפס ףס לע התיהו הנגהב ער הקחיש ר"תיב
ביצי םרוג וניא הפיח יבכמ דגנ קחשמבו םויה ונל קחישש לזמהש םלוכל רורב
ידטל ץוחמ םיכויחה ויה תאז תורמל .דיתעל תוינכתב ןובשחב איבהל רשפאש
ר"תיב לש ןוחצינ היה הז .םיבר םישדח רבכ וניוח אלש גוסמ תננערמ היווח
קירבהל םיעדויש םיבכוכ םע ,תינקתפרה תצק ,תרקפומ תצק - ןשיה גוסהמ
.תגנעמ תבשל ןוכתמב יחרכה ןילבת אוה בל ףקתהש םינימאמש םידהואו.הצורמ םויה אצי להקה ,ןמטוג ילא
לדבהה תא רידגהל לוכי התא םאה
?תיעוצקמ טבמ תדוקנמ

אל םינורחאה תועובשב .םיבצמ לוצינ
דגנ אלו ןושאר דגנ אל ,בוט וניארנ
ךכב היה םויה לדבההו ,ביבא לת יבכמ
הווה ,רתוי םיבוט ויה םינקחשהש
רתויו םינויצביטומ רתוי :רמוא
םיקחשמב רשאמ םיזכורמ
.םימדוק

לע ךלש עדיב שומיש תישע םאה
?הפיח לעופה

ריכמ הגילב יניצר ןמאמ לכ םויכ .אל
רשפאש תודוס ןיאו תוצובקה לכ תא
.תכרעמה ךותמ קר תעדל

הדבועהמ לעפתהל קיספמ אל להקה
ךלש קלחה המ .ררועתה רודנאשש
?הזה ךילהתב

לש ודיקפת .ןקחשל ישיא סחי הברה
ביוחמש עצמא ןקחשכ רדגומ רודנאש
עייסל ידכ המידק תאצלו הנגהב רוזעל
רשואמ אל ינא .םירעש שוביכב
לבקמ אוהש םיבוהצה םיסיטרכהמ
והשמ םה יחכנה םיניינעה בצמב לבא
.ותיא תויחל ךרטצנש

שקיב ןהכ לארשיש ןוכנ םאה
?ר"תיבמ ררחתשהל

ךלהמ לכו רבד הז לע רמאנ אל יל
.יכרד רובעל ךירצ הזכ

ץמוא ךירצ היהש ורמא םידהואה
ירחא רעשל ןייפנרוק תא ריזחהל
ויה המ .דהוא לש תונייטצהה
?ךלש םילוקישה

םילוקישה תא ריאשהל ףידעמ ינא
יוטיבה םע םיכסמ אל ינא .ימצעל
קחיש קיציא - רומיהב רבודמש
.בוט היהו ישילש םויב וטוטה עיבגב


תימואלה הגילה
10 רוזחמ
26 הפיח יבכמ 1
26 םילשורי ר"תיב 2
20 ביבא לת לעופה 3
19 ת"פ יבכמ 4
17 ת"פ לעופה 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
ןונג ,ןופלח
רודנאש ,סיסקובא
,(בוקינסלט) ,רמאה
(ןהכ .י) וסור
,היליבס
(ל'גרבא) ןוריואהו

להקל הדומ סיסקובא

הבוהצ החמש

09 רוזחמ
[Down] [Up]
ילא דגנ ילא
2:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב
םינומט ויה ץפנ ירמח הברה ךכ לכ - רבוטקואב 21 ,ןג-תמר ןוידטצא
לש תונמוימה וליפאש דע ,םילשורי ר"תיב ןיבל הדוהי ינב ןיב םויה קחשמב
שגפמה תא ךופהל החילצה אל תומרד לורטינו תוצצפ קוליסב ןמטוג ילא
- הסינ אל ןמטוגש אל .ליגרה ןומומעשל וירוענ תצובק ןיבל הנחוא ןיב
ינב לש תופקתה ילג לומ תונלבסב ר"תיב הננוגתה תוקד םיעברא ךשמ
דיחיה םלענה .ליגרה טירסתל םיכלוה ונחנאש השגרה רבכ התיהו ,הדוהי
וא לדנפל םורגי ,הבחרב רודכ דבאיש ללמואה היהי םיבוהזהמ ימ היה
לש להקהש ירחא הקד קוידב ,זא אקוודש אלא .םיילענב םוש םישל חכשי
זוב קורשל לחהו רבשנ ןג תמר ןוידטצא לש 11-12 םיעיציב ר"תיב
.רעשהמ רטמ 20-כ ,לאמש ףגאב רודכ תירטש רפוע לביק ,ותצובקל
,וילא רזחו ןגמב עגפ רודכה .טועבל הסינ 16-ה וקמו זכרמל רפיש תירטש
תא הכישמה לבא ,בוהצ ןקחש לש ףוגמ איה םג הטסוה הינשה הטיעבהו
ונחנאש סקט - הנחואל ץר תירטש .אלפנ רעש .המינפו הרוקל תחתמ
אלפה הברמלו ,הינתנ יבכמ דגנ ,ר"תיב ידמב ןורחאה ורעשמ דוע םירכוז
עיקבמל םייפכ אחמ ןג תמר לש יחרזמה עיציב ר"תיב לש להקה בור
התובילעמ לוכסת ללגה רתוי ויה םייפכה תואיחמש חינהל רתומ .עצבמלו
הז לע תיתימא החמש ללגב רשאמ ,ןמטוג לש םירנוילמה תצובק לש
.ויתודימ יפכ הינסכא ול אצמ תירטשש
אקווד לבא ,ךירצשכ ףוקתל תעדוי איהש ר"תיב התארה תיצחמה ףוס דע
תוחטתשהב ןהכ דהוא רצע ןהמ תחאש ,תויונמדזה יתש דוע ויה ינשה דצב
.םירוביחה לש ןוכנ אלה דצל הטיעבב תירטש ץימחה הינשה תא .המישרמ

ןולא םוקמב היליבס רינ - דחא ףוליח םע ר"תיב התלע הינשה תיצחמל
הקספהל הדיריה םעש ןעט קחשמה תא רדישש היזיולטה תווצ .יחרזמ
הדומ ומצע סיסקובא .ןוריואה תא ףילחיש ןמטוג ילאמ סיסקובא שרד/שקיב
ינב ינקחש תא ץחל אלש ,הצובקה לש ימדקה קלחה דוקפת לע ןנולתהש
יחרזמ ןולא לש םירערועמה ויסחי לע רתוי דוע ביעה הזה עוריאה .הדוהי
הצובקה םע 11 רפסמ לש תרושקתה תלהנתמ הלא םיעגרבו ,ר"תיב םע
םיעדוי םתא ,לבא ,ותיא ןויאר ןאכ םכל איבהל םיחמש ונייה .וניד ךרוע ךרד
.לוז אל ןיינע הז -
תונושארה תוקדה שמחב לבא ,ןוויכה יוניש וא ףוליחה הז היה םא רורב אל
.הנושארה תיצחמה לכב רשאמ רתוי ר"תיב הפקת הינשה תיצחמה לש
רודנש .קחרוה ולש רודכהו טועבל הסינ ,הבחרל רמאה ץרפ 50-ה הקדב
רעש .תינמיה הניפל תקיודמו החוטש הטיעבב ותוא חלשו רזוחה רודכל עיגה
.רתוי הלודג תופיכתב חתותה תא ליעפהל רודנאש תא ענכשי ילואש הנועה ןושאר
לארשי :תוקד שולש ירחא הככש תובהלתהה לבא ףוקתל הכישמה ר"תיב
,רגנ יקוש ,הדוהי ינב לש ילאמשה ןגמהו ןימי ףגאב רודכ דביא ןהכ
לבא ,ףוקתל הרזח ר"תיב .הנינפ הריש ןמרביל ידוד ורבחל ןיכהו טלתשה
הדוהי ינב לש תוצרפתמ תופקתה לש סופד חתפתהל ליחתה ינשה דצהמ
תירטש וא יזריש תא וריתוהו שרגמה זכרמב תופיפצה לעמ וגלידש
דע רודכ ץולחה קיזחה םעפ לכב .םיר"תיבה םימלבה ינש םע דדומתהל
תונכוסמל הלאה תופקתהה תא ךפהש המ ,וירבחמ םיינש לש תופרטצהל
תוושהל ר"תיב החילצה תנכוסמ רתוי התארנ הדוהי ינבש תורמל .דואמ
היליבסו שרגמה שילשב ול רסמ רמאה .היליבס רינ לש ישיא עצבמב
ויה הז עגרמ .המינפו ףוקשמל ,רטמ 20-מ בבוסמ רודכ רגישו םדקתה
לש הבוט תלוכי לבא ,הדוהי ינבל תופידע םע ,תוצובקה יתשל שוביכ יבצמ
הדוקנ םע םינמאמה ינש תא ריאשה קוחרמ תוטיעבב קויד רסוחו םירעושה
.הבשחמל תודוקנ הברה םע םהמ דחא קר לבא ,תחא הגיל
Grounded
קחשמ - יחרזמ ןולא
רעש ילב יעיבש

Tamas Sandor
םויה ונל ריכזה רודנאש שאמת
.וילגרב ןומט םסק הזיא


תימואלה הגילה
9 רוזחמ
23 הפיח יבכמ 1
23 םילשורי ר"תיב 2
17 ביבא לת לעופה 3
16 ת"פ יבכמ 4
14 ת"פ לעופה 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
,'ץיבאס
,(יקסונייוטס) ןהכ .י
ןונג ,ןופלח
רודנאש ,סיסקובא
,בוקינסלט ,רמאה
,ל'גרבא
(היליבס) ןוריואהו

08 רוזחמ
[Down] [Up]
ףוצרפב הקירי
0:1 ביבא לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
- רבוטקואב 14 ,ידט ןוידטצא
לכ" ימלשוריה ןומוקמה לש טרופסה ףסומ רעש לע העיפוה רבעש עובשב
תיתצובק הנומת לע ר"תיב ינקחש לש םהישאר ובכרוה הבש הנומת ,"ריעה
תקחשמ ר"תיב :רורב היה רסמה .הלש תופילאה תנועב הפיח לעופה לש
םויה ר"תיב לש בולעה קחשמה ירחא .ןמטוג ילא לש תמדוקה הצובקה ומכ
.הביד תאצוה לע "ריעה לכ" תא ןידל עובתל הפיח לעופה הלוכי ,א"ת יבכמ םע
Red Beitar
לבא ,ביבא-לת יבכמ דגנ ר"תיב לש קחשמל ועיגה םיפוצ םיפלא תרשע קר
ר"תיב לש שלחה קחשמה איה להקה טועימל הביסהש עובקל רשפא יא
דצלו םיעוגיפ לע תוארתהל ףסונב םיחטשב םיעוריאה .הנועה תליחת זאמ
םיבר םידהוא לש היצביטומה תא דואמ וכימנה היזיולטב רישיה רודישה
עסממ ששואתהל השקתמש ,יבכמ לש יטתפה הבצמ םג .קחשמל עיגהל
.םיחרואה לש הזה הרקמב ,םיעיציב תוחרקל םרג ,ףרש המלש לש סרהה
החתפ יבכמ .והשמ דיספה עיגה אלש ימש רמול רשפא יא ,לזמה עורל
ורבע אל (ילפיצינומה ןבומב אל) םימלשוריהו יר"תיבה רעשה ןוויכל ץחלב
ןמטוג לש ויכינח לש הנושארה הטיעבה .תוכורא תוקד ךשמ יצחה תא
ןייצל רתומל .בוקינסלט לש וילגרמ ,26-ה הקדב התיה רעשה ןוויכל
ךשמב לארשימ םירגושמש ריואה גזמ יוזיח יעצמא ןווגמל ףרטצה רודכהש
תואירק וליפאו ר"תיבל זוב תוקירש להקב ולחה ךרעב הז בלשב .הנשה
ריכזהש בצמב ןהכ דהוא לש הבחרל ינמנ עיגה 28-ה הקדב .הנחואל דודיע
ונלכא רבכ ןורחאה רושעב .39/29 תנועב ידטב ר"תיב דגנ ולש לוגה תא
,ןגמ לומ הבחרה תניפב דמוע אוה - הזה בצמב ינמנמ םירעש רופסניא
רתונ םעפה םג .הקוחרה הניפל ליחשמו לגרה תא רדסמ ,היעטה השוע
קיחרהש 'ץיבאסל עיגהו ול חרב ינמנ לש רודכה לבא ,עקרקה לע ןגמה
םויא הווהמ וניא יבכמב דיחיה דיחפמה ןקחשהש ררבתה עגר ותואב .תולקב
.ןטק 0:1-ב וא 0:0-ב םייתסי קחשמה םא התיה הדיחיה הלאשהו ,שממ לש
ריאשה רודנאש .קחשמב הפיה ךלהמב ,32-ה הקדב השבכ טעמכ ר"תיב
ףוקשמל ריואהמ תרפסמב טעב וסורו לאמשמ תישקה יס-םא ,רמאהל בקע
רודכ ףטח רמאה .80-ה הקדב קר לבא ,תאז לכב עיגה 0:1-ה .הצוחהו
וסורל רסמ רוצעל ילבו ,יבכמ לש רעשהמ רטמ 25 תונלשרב רסמנש
רעושה לש ופוגל חוטש טעב ינאבו'ג .הבחרה ךותל העונתב היהש
ךות .וילגרל זתינש דנואבירה םע רעשה ןוויכל ךישמהל הסינו ,חטתשמה
ססיה אל טפושהו רעושה לש תוטשומה וידיב וסור לקתנ וזה העונתה ידכ
רזו תא ףילחה רבוארטש ןריל .לדנפ לע קספו םודא רעושל איצוהשכ
ךלהש סיסקובא לש קזחה לדנפה תא רוצעל היה לוכי אלו ,קחרומה
וניש אל ןמז תפסות תצק דועו תופסונ תוקד רשע .לאמש דצל המצועב
.ןושארה םוקמב הרתונ ר"תיבו רבד
Grounded
קחשמ - יחרזמ ןולא
רעש ילב ישיש

[Rosso stocks up on liquids]
תשומחת רגוא וסור ינאבו'ג
עצפ דוד םע שגפמל


תימואלה הגילה
8 רוזחמ
22 םילשורי ר"תיב 1
20 הפיח יבכמ 2
15 ת"פ יבכמ 3
14 הפיח לעופה 4
14 ביבא לת לעופה 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
,'ץיבאס
,(ןהכ .י) יקסונייוטס
ןונג ,ןופלח
רודנאש ,סיסקובא
,וסור ,רמאה
,(בוקינסלט ) ל'גרבא
(היליבס) ןוריואהו

07 רוזחמ
[Down] [Up]
?תודוקנ 3 תרומת תושעל םינכומ םתייה המ
1:0 םילשורי ר"תיב - ןויצל ןושאר ינוריע
- רבוטקואב 2 ,ןויצל ןושארב ינוריעה ןוידטצאה
תודוקנ 19 .ןושאר םוקמב הצובקה .ונרבע םירוזחמ העבש
סנכנ ןורחאהשכ ,םיקחשמ העבשב הבוח ירעש 2 .21 ךותמ
.רעוכמ הז-המ ףונהו ,תופילאל ךרדב ונחנא .שדוחמ רתוי ינפל

- ןושארב ינוריעה ןוידטצאל םויה ועיגה ר"תיב ידהוא םיפלא תשולש קר
הפי לגרודכ הגיצהו הלבטה תא הליבומש הצובק רובע ךומנ רפסמ
וא ןמטוג ילאב ןומא יא תעבה היה אל להקה טועימ .ןורחאה הקחשמב
תודחאתהה לש הקירבמה הטלחהה לש אצוי לעופ אלא ,ותצובקב
ייוור םירוזיאב םקלח ,הדובע םוי עצמאב םיקחשמה תא םייקל לגרודכל
עובש םיקחשמה דעומ תא תונשל ןויערה םג .(ןויצל ןושאר ומכ) םיקקפ
םישמתשמ ונחנאו) ובשח יאדווב תודחאתהב - ןויצל יואר םמויק ינפל
,םיעוריא שארמ ועבקש םישנא לע (רתויב הבחרה התרדגהב הלימב
.ץיקב םסרופש םיקחשמה חול לע ךמתסהב תושיגפו תועיסנ
תלהנמש ןורשיכה תלוטנו תבאוסמה תכרעמה לע םילימ דוע תיחשנ אל
תצובק - תוחפ אל םוגע והשמל רובענו ,ילארשיה לגרודכה תא ןולשיכב
יקחשמ 7 ירחא ,2000 לדומ םילשורי ר"תיב .ןמטוג ילא לש תומולחה
.הינפ תא תולגל רבכ הליחתמ ,תימואלניבה הריזב םיקחשמ 4-ו הגיל
,תונידע םילימבו ,הצובק לש יפוא רידגהל הלוכי םיקחשמ לש וזכ תומכ
וא בוט הקחיש הצובקה םהבש םידיחיה םיקחשמה .והשמ אל בצמה
הפיחב 11 דגנ 9 - דיספהל המ היה אל םהבש םיבצמב ויה ,ריבס
רחמ דע וינקחש לע גואשל לוכי ןמטוג ילא .קואפ דגנ 2:0 לש רוגיפבו
הצובקה .תירקמ הניא ר"תיב לש קחשמה תינבת לבא ,השבלהה רדחב
ידכ ביריה לש תועטל תונלבסב הניתממו ,גופסל אל ידכ רקיעב תקחשמ
אל הז .ףיכ םוי םידהואל תושעל םיטילחמ םא ,םיינש .רעש ליחשהל
אל םינקחשה - תומויא ןה הצובקה לש תונושארה תויצחמהש ירקמ
ירקמ רעש לופי הזה בלשב רבכש הווקת ךותמ ,םיזעמ אלו םיצמאתמ
יבאזל חיטבה ןמטוג ,הימרפה ליבשב םיקחשמ םה .קחשמה תא עירכיש
ןקחש ןיימדל םילוכי םתא ?וזה האוושמב םידהואה הפיא לבא ,תופילא
רוסמל ונתוא ףוחדיש להקה תא םיכירצ ונחנא" ןויארב רמוא יר"תיב
תא ריבעהל חוכ יל ןתנ הז םירש םידהואה תא יתעמששכ" וא ,"הרוחא
לע רתוול ר"תיבל רתומש בשוח םכמ והשימ םאו ?"ינשה ףגאל רודכה
תא הנק אל יבאז דג .ודיב תועט ,ראותה ןעמל קחשמב הוודחהו יפויה
חיוורהל ידכ אלא ,"לודג רתוי ולש"ש רחש בקעיל תוארהל ידכ ןודעומה
ועיגי הפיח לעופה ןונגסב תופילאל .םירודישהו תוריכמה ,להקהמ ףסכ
הז תמגוד םיקחשממ םירישי םירודישו ,הפיח לעופהל ומכ םידהוא
טנרג תיפוצ תכשומש םיפוצ תומכ התוא תא וכשמי םויה םייקתהש
.שלח םויב
םיעוריאה לע חוויד הנה ,םויה םייקתהש הז תמגוד םיקחשמ בגא
היה .הקד יצח ירחא רעשל הנושארה םעפב הטעב ר"תיב :וב םייזכרמה
םא קפסו ,ימוקמה ומח ןב לש ורעש תא קוחרמ חוויטש סיסקובא יסוי הז
רינ הרי רתוי רחואמ תוקד עברא .ןוידטצאה ימוחתב ראשנ רודכה
ךומס אציש דע תוינש המכ ךשמ עטריקש יטסטנפ רודכ ריוואהמ היליבס
,רתוי תוזבתהל אלש ר"תיב ינקחש וטילחה הז עגרמ .קוחרה ןרקה לגדל
ינמ הנושארה םעפב הפשחנ ינשה רבעה ןמ .קרס תוריסמב וקפתסהו
ץולח לש תינלשר הטיעב קרו ,הבוהצה הנגהה תשלוח קחשמב תובר
לבא ץוחלל הכישמה ר"תיב .םימותכל ןורתי רעש הענמ קינו'זיו ןושיר
30-מ הטיעבו היליבס לש לוגלגל טרפ .םייאמ בצמל ברקתה אל רודכה
אל תולעופה תושפנה דובכ תאפמש םיעוריא ינש - ןופלח לש רטמ
םיקרפל העציב ר"תיב .רעשל הטיעב םוש המשרנ אל - םפוס תא ראתנ
לככו ,רודכה תפיטחב הטעומ החלצה םע ,ביריה ינקחש לע ץחל
תא רובעל זעהל ולחהו ןוחטיב ןושיר ינקחש ורבצ קחשמה םדקתהש
הינשה תיצחמב וניזח ךכו ,יופצהמ לק הזש ררבתה .ר"תיב יבכוכ
תירויצה ונושלב - ש ירחא םישייובמ םידמוע 'ץיבאסו וסור ,סיסקובאב
לע דחוימ טידרק .םתוא רבוע "לקש שמח לש ןקחש" - ףרש המלש לש
.10 דועו בוקינסלט ,תרחבנה בכוכל עיגמ הדשה זכרמב ר"תיב יעוציב
עצבל הברה הנגהבו ,הפקתהב תיבויח תחא הלועפ עציב אל ןא'ז
דגנ האחמב די ףינהשכ אקווד גפס ולש בוהצה סיטרכה תא .תוריבע
רתוי השק שנועל הכז ,יול ימר ,ןושיר ןמאמ .היוגש הקירש ירחא טפושה
קרש רתוי רחואמ ןייצ יול ."ןדחפ" טפושל דיגהל זעהש ירחא קחרוהשכ
.ינדחפ השעמ איה הקחרהה יכו "ןדחפ" יוניכהמ לכ עגפנ היה ןדחפ טפוש
ןפוא יבגל תרושקתה ישנא לש תויצלקופסב המייתסה הנושארה תיצחמה
ומיכסה לכה .הקספהה ךלהמב ויכינח םע ןמטוג ילא לש תרושקיתה
,םהילע "גאשי" ןמטוגש וסרגש ויה םלוא ,"הפיטש" לולכי גולאידהש
ררבתה ,הינשה תיצחמל םילילאה ולעשכ .םתוא "לטלטי"ו םתוא "חסכי"
םייטיא ,םילבלובמ ויה םה .זע םשור םהילע ריתוה ןמטוג לש לופיטה יכ
רוביג ,היליבס רינ .ןכל םדוק העש עבר ויה רשאמ רתוי םיפוקשו
ףלחוהו דוחב לגרה תלזא ריחמ תא םליש ,יקינולס דגנ קחשמה
.דדח ינב ידיב ףלחוהו בוקינסלט עצפנ תיצחמה ךשמהב .ל'גרבאב
בצמל עיגהל חילצה אלו הנגה טעמכ השע אל לבא דיינ היה ל'גרבא
דוד ודמע םהבש תומוקמל םיכורא םירודכב קפתסה סיסקובא .העקבה
ףרוע ול ונפה םיינשהש הליגו ,םינש שולש ינפל יולאש ןפטסו םלסמא
רבכ ןא'ז תא ,תוצע דבוא הארנ רמאה .שרגמה תא רבכמ הז ובזעו
יבוק יבגל .קיזה אל תוחפלש ,ןופלח סקילפ תא הבוטל ןייצנו ונרכזה
.ויבגל תויצרופורפל ונתוא ריזחי םיינש וא קחשמ דועש הארנ ,ןונג
ףילחמ תויהל לוכיש יניצר רוחב ,הפיח יבכמ לש לספס ןקחשב רבודמ
לע סועכל המ ןיא .ביבא-לת יבכמב בכרה ןקחש וא הלודג הצובקב
ןגמה תא רובעל ישוקה לע וא ,רטמ 20-מ ולש תוקיחצמה תוטיעבה
.חילצמ ןכש המ לע ול עירהל ךירצו ,עדוי רוחבהש המ הז .ביריה
ינש תושארב הנגהה זכרמ היה יר"תיבה ךרעמב רתויב בולעה קלחה
תונבל םעפ ידמ הסינ יקסונייוטס .דרגלב ןזיטרפ לש רבעה ינקחש
הנגהב תולילד התיה הלאה תונויסנה לש הדיחיה האצותה לבא ,תופקתה
שרגמה קלחב תונכוסמ תוצרפתמ תופקתהל ןושיר ינקחש י"ע הלצונש
.יר"תיבה


.רעשה שוביכ ירחא ל'גרבא תא ףינמ וסור ינאבו'ג
םילשורי ר"תיב שרגמל התלע הקספהה לש הפיטשה ירחא ,רומאכ
ופטח ןושאר ינקחש .דחפ הצוחלו רתוי תלבלובמ ,רתוי השלח - תרחא
רסוח קרו ונלש שרגמה תיצחמב רודכה תא םימעפ עברא תוחפל
ריפוא ןולא .ןורתיל תולעל םהמ ענמ םירעש תעקבה אשונב תונמוימ
רמגנ שרגמהש הליגש דע ץיפקה תוזח רינ ,רעושה ידיל קוחרמ טעב
.יקסונייוטסל בחור ירודכ ריבעהו הבחרל ץרפ (?)יסוטיפו ןרקה וקב
הרזח דחא הרקמב .העקבה יבצמל עיגהל םיבוהצה וטעימ הפקתהב
תבית הצקמ ,ינאבו'ג .וסור לש וילגרל ,ןושאר רעוש ,ומח ןב לש הפידה
,75-ה הקדב .רעושה לש תפסונ הריצעב לקתנ לבא בוט הרי ,שמחה
רודכה עיגה ,ר"תיב לש שרגמה יצח ךותב םותכ ץחל לש ומוציעב
תא ואצמ ל'גרבא ביניו ןוריואה .יחרזמ ןוויכל ותוא ךישמהש סיסקובאל
לעמ הובגו קזח יחרזמ טעב םש ,הבחרה ךותל ורהדו הנגהה ינפל םמצע
.רעשה
,תצרפתמ דועל האצי ר"תיב .88-ה הקדב השעמל ערכוה קחשמה
םיבוטהמ היהש ,היבוא קירטפ ,ןושאר לש ירוחאה םלבב לקתנ ןוריואהו
םימעפ תורשע שי ותומכש ,שגפמהמ םינקחשה ומקשכ .ביריה תורושב
תא קיחרהש הז - תירטש יש טפושה תא תוארל היבוא עתפוה ,קחשמב
תירטשש ילוא בשח היבוא .ול ארוק - תמדוקה תיצחמב יול ימר ןמאמה
ונממ שקבל וא ,קחשמה לש MVP-ה תויהל רחבנש ול תולגל ןווכתמ
לש הנגהה זכרמ .ךכ לכ ילארשיו יופצ ,ינייפוא היה ףוסה לבא ,המיתח
הכירצ התיה םא קפסש הריבע לע ינש בוהצב קחרוה הנטקה הצובקה
שמח לש ןמז תפסות םע דחי .התיה ללכבש הרקמב הז םגו ,קרשיהל
ףילחהש ,דדח ינב .ר"תיב לש ןוחצינ רעשל חוטב ןוכתמ היה הז ,תוקד
דצב םקמתהש 'ץיבאסל ריבעהו זכרמב ץרפ ,עוצפה בוקינסלט תא
.בחור רודכ ריבעה קפס טעב קפסו םדקתה 'ץיבאס .הבחרה לש לאמש
לכתסהל קר היה לוכי היבואו עיגה אל ימדקה םלבה ,איטחה רעושה
.תשרל רודכה תא קחד ל'גרבא בינישכ לספסהמ רעצב
תופסונ תודוקנ שולש - המלשוה המישמהו רקנוב לש תוקד יתש דוע
הבשחמל רמוח הברה שי ןמטוגל ."לעה תגיל" לש האגה הכילומל
הנקסמה תא קיסי אוהש קפס ןיאו ,םיבורקה הרגפה ימי תרשעב
.רמאה תא ףילחהל םיבייח :הנוכנה
An angel flying low
םירבד ר"תיבב ןיאש רמא ימ
עוצפה רודנאש שאמת ?הנשה םיפי
.לספסהמ קחשמב הפוצ

[Mizrahi out, Sivilia in]
-ןוחצינה רעש שבוכ
ל'גרבא ביני

[Mizrahi out, Sivilia in]
יחרזמב לקתינ היבוא - (?) אטחה

[Mizrahi out, Sivilia in]
םע אוושל חכוותמ היבוא - (!?) ושנועו
.ותוא קיחרהש טפושה

...'ץיבאס לש בחור רודכ :רעשה

...הרוי ל'גרבא ביני

.עגופו...

תימואלה הגילה
7 רוזחמ
19 םילשורי ר"תיב 1
17 הפיח יבכמ 2
13 ביבא לת לעופה 3
12 ת"פ יבכמ 4
11 הפיח לעופה 5
10 ת"פ לעופה 6
10 ביבא לת יבכמ 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
ןונג ,ןופלח
,(דדח) בוקינסלט
סיסקובא
,וסור ,רמאה
,(ל'גרבא) היליבס
ןוריואהו