[Beitar Jeruslem league games 2001/2002]


?םינקחש 11 ףילחהל רשפא יא תמאב
18 רוזחמ

.ר"תיב ןמאמכ ןהכ ילא לש הרוכבה תעפוהל ןכומ היה לכה - ראוניב 19 ,ןויצל ןושאר
תוארל וויק םידהואה .ןושאר לומ הלעיש בכרהה תפישח תארקל התאג תונרקסה
םיפיה םימיה תא ריכזתש הנגה ,וזה הנועב םינושארה םימיה תא ריכזתש המרב המיחל
םייתריצי תונורתפ המכו 90-ה תונש לש הלודגה ר"תיב תא הנבש ןמאמה לש
לש תוביציה רסוח - הזה קחשמל םירושקש םירבד הברה לע ונבשח .הפקתהב תורקעל
ןישנועה תוטיעב ,ועורז תחנמ ונתוא םיעטה רבכש בקעי םייח ןציל-טפושה ,ןושאר
וא ןיימד ,ששח ר"תיב ידהואמ ימ םא קפס הלא לכ ןיבו - רהוז קיציא לש תומסרופמה
עוזעזה ירחא .םיקחרומ ינש םע קחשמה תא תמייסמ הצובקה ובש בצמ ינפמ ריהזה
םיברוקמש המ םיגדהו הזה קחשמה אב ,יחרזמ יסוי לש ותורטפתה תובקעב באכהו
ר"תיב ינקחש הז .םה הז ,אוה אל הז :ישילשה רוזחמהמ רבכ ול ורמא אצויה ןמאמל
וא הקיטקט םושו םיצרוק םיבצממ עיקבהל םיחילצמ אלו ,תוירחא תולגל םיחילצמ אלש
ךרטצי ןהכ ילאו תיביטקלוק הטירשב רבודמ .הז תא תונשל הלוכי אל היצביטומ תחיש
.היתועפשה תא ןתמל וא התוא אפרל ךיא קזחו הברה בושחל
רודכ קיבדה רהוז קיציא .לוקש קחשמה ךפה ר"תיב לש תמייאמו הריהמ החיתפ ירחא
.0:0-ב המייתסהש תיצחמה םויס תארקל בוט בצמ ץימחה ןסח רונמו הרוקל דחא
םיזויפל וכפהש םיפפור םיבצע םע לבא םיפוליח ילב הינשה תיצחמל התלע ר"תיב
ולביק תוקד רשע ךות .52-ה הקדב בוטלכ לש החיגנ רעשמ הליבוה ןושארשכ םיצפוק
תסיפת ירחא ינשה בוהצה תא ףטח יערד ןנערו םיבוהצ םיסיטרכ רודנאשו 'ץיבומרבא
בוהצ רודנאשל איצוהלמ טפושה ענמנ ךכ רחא תוקד שמח .תצרפתמל אציש ןקחש
.ינש בוהצב ותוא םג איצוהו 'ץיבומרבא לע םחיר אל לבא ,הרורב די תעיגנ לע ינש
הטיעב - תוושהל תונייוצמ תויונמדזה שולש ר"תיבל ויה הנורחאה העשה עברב
זבזובו הבחרב ןסחל עיגהש העות רודכ ,ישוקב ףדה רעושהש רהוז לש תישפוח
םילחגה םע שיאהשכ ,ןמזה תפסותב רקלט לש יאדוו שוביכ בצמו ,תינלשר הטיעבב
תויהל תולוכי אל רבכ ,ולש לגסה דצמ וזה תילכתה תגוצת ירחא .הצוחה קזח טעוב
רתאה ול עיצמ ,ותבוטל .השדחה ותצובקב תויעבה תרמוח יבגל תוילשא ןהכ ילאל
,הנחוא ,קאיטירט םימלוצמ םהבש תונומת ותיב תוריקמ הבורקה הפוקתב דירוהל
תיות ונלש הצובקל קיבדהל לולע ול םורגל לוכי הזש בלה באכ .טנושיפו יזרח ,יולאש
.םינמאמ לש תיתרדס תזפשאמ לש

רעס ריפוא / שארה תא םירהל םוקמ שי -דספהה תורמל

דואמ ונייה ןהב , תוזיגרמה םויסה תוקד רחאל העש יצח חוויד בותכל יל לק אל
םיבוט םירבד המכ יתיא חקול ינא ךא ,ונדספה .האצותה תא תוושהל םיבורק
.הזה קחשמהמ

סינכהל תורשפא התייה אל .הנידמה לש להקה ,יעוצקמה רופישה לעמ ,ןושאר רבד
הצובקל ונתנו ןוידטציאב הניפ לכ ואלימ םיבוהצ 5,000-כ ,ןושארב םויה הכיס
ירחא םיפלאה ורהנ םהב ,םיחכשנ תופילא ימי הריכזהש הריוואו תיתיב השגרה
3,000-כ שרגמב ורתונ ,קחשמה רחאל ,רמגנ אל הז ןאכו .ץראב הניפ לכל הצובקה
לא םיצר םינקחשה רשאכ ,תוקד רשע ךשמב םינקחשה תא ודדועו ודמעש ,םידהוא
השדח ךרדל םיאצויש השגרה שי ,לוטיבב ךכל סחייתהל רשפא יא .ול םידומו להקה

הצובקה ,הצובקה לש המיחלה קחשמב רופיש היהש רמול ןתינ ,ומצע קחשמה יבגל
לש םיבצמ השולש םיינש הצימחה ,קחשמה ךלהמב םיצרוק םיבצמ רפסמל עיגה
הקחישש הצובקה .םינקחש העשתב םג תוושהל תוסנלו ךישמהל העדי ןכ ומכו ,לוג
.תודוקנ םע אב אל אוהש לבח קר ,יפוא התארה םויה

תבחר דיל הסג הריבע -השעש המ לע שנעיהל בייח יערד ןנער ,תוקחרהה יבגל
לע ללוגה תא המתסו ןכתייש ,תישפיט תועט -ונלש רעשל הנכס םוש ןיאשכ ,ביריה
.קחשמל ונלש הרזחה תורשפא

.ריהז רתוי תויהל היה לוכי יכ םא ,ותוא םישאהל השק -יסאלק ינש בוהצ - ץיבומרבא

ןכא אוהש חיכוהו , הבוט הרוצב ותדובע תא השע בולאבונוק ייגרס :דוקפת ייווניש
.קחשמל קחשממ רתוי בוט היהי אוהש קפס יל ןיא .ףגא ןקחש אלו בוט דוח ןקחש

ומכו ,םיבוט םיבצמ ינשל עיגה ,ןמזב םירודכ ררחיש -ןקחשב יוניש לח - ןסח רונמ
.דיקפתב ךישמי םא רתוי בוט היהי ,בולאבונוק הרקמב

רבכ ולש שארהש הארנ ,תלוכיב תיטסארדה הדיריב ךישממ - רודנאש שאמת
אלש תובהלתה רסוחב קחשמ שיאה -םייעובש עובש ותוא לספסל קיזי אל ,הירגנוהב
.הייח לע תמחלנש הצובקל ללכב המיאתמ

.רודנאש ךרע ואר - וקנלאכימ

ילאל חקיי ןכ ומכו ,דואמ לודג ץחלב םיאצמנ ןיידע ךא ,וסינ ,ומחלנ הרבחה ,םוכיסל
םירבדה תא ונתיאמ חקיי אל רבד םוש ךא ,םיאתמה בכרהה תא אוצמל ןמז תצק ןהכ
והזש קפס יל ןיא .להקה לש המשנהו םינקחשה לש המיחלה - םויה ורקש םייבויחה
.הגילב ונתוא ריאשיש ןוכתמה

הנומא הברה םע

רעס ריפוא

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  הרופאפ
קחרוה 'ץיבומרבא ןולא
  רקלט רפוע
קחרוה יערד ןנער
  םלסמא דוד
  רהוז קיציא
ןסח רונמ בולבונוק
  וקנלאכימ
  רודנאש שאמאת
יבוקעי ןסח רונמ

[Would he make the difference? Liron Basis]
'ץיבומרבא ןולא

[Tamas Sandor]
רמול ןמזה עיגה רבכ ילוא
םע רודנאש שאמאת ?םולש
.הירגנוהב האבה הנועב שארה