הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
(2 קלח) סראמ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
4:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב
2:0 םילשורי ר"תיב - ןויצל ןושאר 1:0 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב

31 רוזחמ
[Down] [Up]
םימדוק ךריע יינע
4:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב

יריש הדוהי ינב ידהוא םירש הנש טעמכ הזמ - סראמב 31 ,הווקתה תנוכש
םתוא ריאשה אבס רפכ לעופה תשרל ולש לדנפהש ,יחרזמ ןולאל ללה
הזה גשיהה תא סינכהל םעפ ידמ הסנמ שפנה ליצא יחרזמ .הגילב
רקיעב אוה לדנפ ותוא לע יארחאש ימש ריכזמ ,תומיאתמה תויצרופורפל
- ןורשיכהו העקשהה איש קוידב אל הז הנבלה הדוקנהמ שובכלש ,טפושה
יטלש תולתלו המשנ ול אורקל םיכישממ הדוהי ינב ידהוא .רזוע אל םולכ
תורמלש עדוי תוכילהה םיענו עונצה ןוריואה תא ריכמש ימ לכ .הדות
הדות ימלש לבקמ אוהשכ ובריקב תכפהתמ ושפנ ,השידאה וינפ תשרא
ןיינמ וליפא אצמיי םא קפס וירחאש השעמ השעו יחרזמ םק םויה .ןידכ אלש
ןיבל ר"תיב ןיב הגילה קחשמב .םירומזמ ול ורישיש הדוהי ינב ידהוא לש
,לדנפו הפי הדש רעש דמצ יחרזמ שבכ הווקתה תנוכשמ םימותכה
יסוי ידיב לעופל אצוהש רעש תויזואוטריווב חקר םג ןמזה תפסותבו
קפינ ,םיברה וידהוא רובע םלשומל הזה ברעה תא ךופהל ידכ .סיסקובא
רמוש ינא..." :קחשמה רחאל דימ היזיוולט ןויארב האבה הנינפה תא ןוריואה
"... :תלאש רבכ םא לבא ,רבדמ אלו ןטבב לכה
לש ויכינח ויה ,וז הנועב הדוהי ינב דגנ ר"תיב לש םימדוקה םיקחשמה ינשב
המרב ןהו תישיאה המרב ןה ןמטוג ילא לש הלא לע םיפידע הנחוא
הדוהי ינב :האצותה תא תישיאה תלוכיה ילדבה ועבק םויה .תיתצובקה
.םירעש םהמ וענמ קויד רסוחו ןייפנרוק לבא הנושארה תיצחמה בור הפקת
42-ה הקדב השבכ לבא תודמחנ תופקתה המכ ר"תיב הקיפה דגנמ
רודכ הבחרה ךותמ טעבש יחרזמ ןולאל היליבס לש הפי הריסממ האצותכ
:ןיע ביהרמ היה הדוהי ינב לש ןויוושה .הקוחרה הניפה יצחל הבוג יצחב קזח
םדקל םימלבה לע ולש יופיחה תרגסמב אצי ,דחא שיא לש הנגה ,ןייפנרוק
לש הקחרהה תא .הבחרה ןתפמל דבל עיגהש האופר יבוק לש וינפ תא
ןויוושה .רעשב תחנש יתשק רודכ ריואהמ טעבש טודלב יסא טלק קיציא
תמגמל דוגינב רעש ר"תיב הבנג ךכ רחא העש עברו 50-ה הקדב גשוה
רודכ סינכהו שרגמה זכרמב הנגה ינקחש ינש רבע וסור ינאבו'ג :קחשמה
.הקוחרה הניפה יצחל תקייודמו הקזח הטיעבב ךישמה רינ .היליבסל ריהמ
הדוהי ינב רעוש לש ויתועורז ןיב רינ לש ושאר רצקנ ךכ רחא תוקד המכ
.המינפ חוטבו קזח לדנפ טעב יחרזמו
לש םישאונה תונויסנה לש םמוציעבו קמצמ רעש זול ןב שבכ 88-ה הקדב
סינכהו הבחרה דע ץרפ ןימי ףגאב ןגמ יחרזמ ןולא רבע תוושהל םיחראמה
ול ןתנו רעושה תארקל םדקתה ןטפקה .סיסקובא יסויל תקייודמ הריסמ
.הקוחרה הניפל הנטק
תימואלה הגילה
31 רוזחמ
70 הפיח יבכמ 1
63 ביבא לת לעופה 2
59 םילשורי ר"תיב 3
55 הפיח לעופה 4
51 א"ת יבכמ 5
44 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,יקסונייוטס
,(ןהכ) ,'ץיבאס
,(ןונג) ,םלסמא
,ןופלח , יערד
,סיסקובא ,ץיבורטפ
וסור ,היליבס
ןוריואהו

30 רוזחמ
[Down] [Up]
הדיספה בוש ר"תיב
1:0 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
סור-רלבוק תבזילא תיגולוכיספה המסריפ 1969 תנשב - סראמב 17 ,ידט ןוידטצא
תשמח תירואית תא יעדמה ןוקיסקלל סינכה רפסה ."הסיסגו תוומ לע" הרפיס תא
,חוקימ ,םעז ,השחכה :תעזעזמ העידי וא ןוסא םע תודדומתה לש םיבלשה
הכפה איהש קפס ןיא ,תקולחמב היונש וזה הירואיתה םויהש תורמל .המלשה ,ןואכיד
תצובק .תראתמ איהש ךילהתה םע םיבר םישנא םישחש תוהדזהה ללגב תירלופופ
פוקסורקימה תחת ,רובעל יר"תיבה להקל המרג ,לשמל ,ןמטוג ילא לש תומולחה
לת יבכמ דגנ קחשמב ,םויה .הלאה םיבלשה תשמח לכ תא ,תנייועה תרושקתה לש
7000 קר .המלשה - ןורחאה בלשה תא וזה הנועב הנושארה םעפב וניאר ,ביבא
תא תוארל ובזכאתה ,הצובקה לש תירוטסהה הביריה םע שגפמל ועיגה םיפוצ
92-ה הקדב יחרזמ ןולא לש לוג תליספ לע עגרל וחמ ,רעש גפוס ןייפנרוק
תא ,םינושארה םירוזחמה תשולש לש השחכהה תא ונרבע .םהיתבל טקשב ורזפתהו
ר"תיבל ריזחהל הווקתב ןמטוג םע חקמתהל תונויסנה תא ,םהיתובקעב אבש םעזה
"בלה ףקתה" ינפל םינורחאה םירוזחמה לש ןואכידה תא ,הלש םייחה תחמישמ טעמ
ךלנ דוע ונחנא .חונ המכ .ןורחאה בלשב רבכ ונחנא הנהו ,רבעשל ןמאמה לש
טרצנוק היהי אל םא היזיוולטב ר"תיב תא הארנ ,וזה הנועה ףוס דע םיינש וא קחשמל
ךכ לע תועידי טרופסה ירודממ גודנו עדמה ץורעב לאימרכ לש הטיינופמיסה לש
תודונתה תא רציית אל רבכ תכרעמה ,הזל רבעמ ."תבשל קפסב 'ץיבאס"ש
תומוצע םיתחהלו האחמ להוא םיקהל ,ןיגפהל םידהוא ואיבהש תופירחה תוישגרה
היופשה ךרדה .השק בצמ םע דדומתהל תילסרבינואה ךרדה .המלשה .תויצרא ללכ
.םש רבכ ונחנאש בוט .הדיחיה
תיתחתל ונעגה רבכש ירחא .העורג לגרודכ תצובק איה רכב םיסנ תחת ר"תיבש אל
העברא ךשמב רעש שובכל ונחלצה אלו ןולוח םירירפצל ונדספה ,הגילה לש תיבחה
הלבט זכרמ תצובקל הכפה ר"תיבש ךכב המחנ אוצמל רשפא ,םיפוצר םיקחשמ
ומכ תולודגל דבוכמ שרפהב הדיספמו תוחינזה תוצובקה תא תחצנמ איה .הביצי
,תותיחנ ישגר ילב שרגמל םילוע הרונמה ינקחש .עבש ראב לעופהו ביבא לת יבכמ
וזיא הנשמ אלו) הגילה תוירא לש םיבכוכה תוללוס דגנ םיווש לומ םיוושכ םיקחשמ
ר"תיב הליכשה םויה קחשמב .תודוקנה תא תחקל ידכ עיזהל םהל םימרוגו (הגיל
יתפרצ איג לש רעש אבש דע ,העש עבר טעמכ ךשמב יבכמ לע הפידע תויהל
,תוחוכ הווש טעמכ קחשמה ךפה רעשה שוביכ עגרמ .הרונמב שאה תא הביכו
םוזמז לומ העקבה יבצמל יבכמ לש העגה אוה תוצובקה ןיב דיחיה לדבההשכ
לש חווטמה קספנ 15-ה הקדהמ .רבוארטש לש הבחרה ביבס םיר"תיבה לש דימתמ
תנייפאמש תוגהנתהל הרזח הצובקה ,ץחל יבצמ לע תוירואיתה בטימב ומכו ר"תיב
תוריסמ :ימהרבא יסויו ישי דודל קמוע ירודכ חלש ןאילימלמ םהב םימיהמ דוע התוא
תוארל קתרמ .טועבלו תוירחא תחקל דחפמ ןקחש לכשכ ,הבחרה ףס לע תויפוסניא
יעצמאש תורמל םיר"תיב לש רודל רודמ השרותב תרבוע וזה תוגהנתהה דציכ
רכב םיסינ לש וינקחש .תיסאלקה הקיטנגה יקוחל םיתייצמ םניא הצובקה לש היברה
הטיעבל טרפ לכה ושע םה םש לבא ביבא לת יבכמ לש הבחרה רוזאל תולקב ועיגה
ידיל רשיה ועיגהש קמוע ירודכ ריבעהל סיסקובא הסינ םעפ רחא םעפ .תשרה ןוויכל
לש תצרפתמ הפקתהב דימת ומייתסהש תולופכ תוריסמ סדניה 'ץיבורטפ .רעושה
ררועל ךישמה םלסמא ;הנועה תליחתמ ולש רורדכה תונויסנ תא ךישמה וסור ;יבכמ
הזמ אצי אל לבא ריהמו ץרמנ הארנ ,וכרדכ ,ןופלח ,םיזילעה ןהכ ילא ימיל םיעוגעג
בצמל ללכ ךרדב עלקנ לבא יתצובק קחשל הסינ ,עיתפמ ןפואב ,יחרזמ ןולא ;םולכ
השעמלש ךכ ,הערכהה בלשל העיגה הפקתההשכ הבחרב רסח היה אוה ובש
יערד ןנער לש וילגרמ העיגה הגיפסה ירחא רעשה ןוויכל ר"תיב לש הדיחיה הטיעבה
ר"תיבו םינייוצמ שוביכ יבצממ איטחהל יבכמ ינקחש וכישמה הינשה תיצחמב .(!)
,יבכמ לש רעושה לש וידיל עיגה רודכ רחא רודכ .תימצעה השתהה תטישב הקבד
םירבדה וכשמנ ךכ .קחשמה לש רקעה יפואל הפיסוה קר ל'גרבא ביני לש ותסינכו
ושארל רשיה ןימי דצמ ןייוצמ רודכ היבגה 'ץיבורטפ רימידלושכ ,93-ה הקדה דע
זתינ רודכה .ףוקשמל - רעושה לש תוטשומה וידי ינפל חגנ רינ .היליבס רינ לש
ןוויכל דחא לכ ,חוגנל ידכ רמורב ידגו יחרזמ ןולא וממורתה םש ,5-ה תבית זכרמל
טפושה רוצ לייאש אלא ,יבכמ לש תשרב רודכ התיה ךלהמה לש האצותה .רחא
לש ותמוקב קנע החיגנב םידקהל חילצמ מ"ס 175 הבוגב ןקחש םאש אצמו בשיח
,םירמרוממה ר"תיב ינקחש .הציפקה תעב הריבע הרבענש אוה תוא ,רמורב ידג
הברמל ךא טפושה לע ורצ ,םהידימ קמוח הנורחאה הקדב ןויווש רעש דציכ וארש
םינילמ ונייה .רעשה תא לוספל ותטלחהב קבדו םהיתועיבתל הנענ אל הז העתפהה
לש ותויה תדבוע תא הנזיא וז אלמלא ,רוצ לש הייוגשה ותטלחה לע הבחרהב ןאכ
םיאצמנ ונחנא ובש בלשב ,םוקמ לכמ .היליבס לש החיגנה תעב לדבנב יחרזמ ןולא
דספה ןיבל וקית ןיב לדבה הברה ןיא - המלשה - ונלש הצובקה בצמ םע תודדומתהב
ךוסחלו םינקחשל תוימרפה תא ךוסחל ףידע בטומ וליפא ילוא .ביבא לת יבכמל יתיב
תוררוב תעיבת שדד "תובוחמ היקנ ר"תיב" השמ שיגה עובשה קר .רירגס םויל ןתוא
תא םינחובשכ .םילקש ןוילמ ינש ךס לע םילשורי ר"תיב דגנ לגרודכל תודחאתהב
איצוהל ןיא ,תודחאתהה לש הארשהה ברו קימעמה ןידה תיב לש הקיספה תיירוטסה
תפוק תא לדלדל שדד ךישמי דובכה עיציב ובשומ םוקממ םגש תורשפא ללכמ
םייתוהמ תויהל םייושע םינורחאה םיישדחב וכסחנש םירלודה יפלא תואמ .ןודעומה
ר"ויה לש ויתועיבת לכ ונעיי םאו ,שדד תא תוצפל ר"תיב ךרטצת רשאכו םא
תריבצ בצקל רוזחל ידכ ןמטוג ילא תא ריזחהל ץלאית הצובקהו רשפא ,רבעשל
.ביצקתה תרגסמ תא ץורפי אלש תודוקנ
תימואלה הגילה
30 רוזחמ
69 הפיח יבכמ 1
60 ביבא לת לעופה 2
56 םילשורי ר"תיב 3
54 הפיח לעופה 4
48 א"ת יבכמ 5
44 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
ןהכ ,יקסונייוטס
,ןופלח ,םלסמא
,(בוקינסלט) יערד
,סיסקובא ,ץיבורטפ
(היליבס) ריפוא
(ל'גרבא) וסור
ןוריואהו

29 רוזחמ
[Down] [Up]
תימוק אתחנתא
2:0 םילשורי ר"תיב - ןויצל ןושאר
- סראמב 10 ,ןויצל ןושאר
תונועה שולשבו ונלזמ ערתיא
ןיינע תדבאמ ר"תיב תונורחאה
ינפל םיכורא תועובש הגילב
הרישיה האצותה .ימשרה םויסה
,םיפוצה רפסמב הדח הדירי איה
הריוואל םורגל רומאש המ
אלא .םיעיציב תימתסו תממעושמ
,םילשורי ר"תיבב רבודמשכש
תמרוג םיפוצה רפסמב התחפהה
םימרוגה יוצימלו להקה קוקיזל
,וכותבש םייטאנפהו םייתוכיאה
ןושאר דגנ םויה היהש קחשמהו
תעשעשמו הרישע היווח קפיס
.רוחש-בוהצה עיציה יאב לכל
אוה םג םרת 0:2 ןוחצינה
םירעש ינש םהמ לבא ,םיכויחל
וקפיליפ הזיא לש ותשרל
תמועל דנלרפוסה תרחבנמ
רישה לש תיטאופה תולעתהה
?"!הלוא - הלוע םד ץחל"
[Queen Esther]

היהיש חוטב היה אוהש רפיס ןושארב יחרזמה עיציל םויה עיגהש דהוא לכ טעמכ
ראות איצוהל יוכיסה לע ללוגה תא םתס עיבגב דספהה .הנובירטה לע דבל
םתשרל היעיברה תובקיעב התצינש תובהלתהה תא הביכו וזה תללוקמה הנועהמ
תוחפל קחשמב יר"תיבה דצב וחכנ העתפהה הברמל .ןוזול סומע לש תויראה לש
ןיינע תא .קחשמה בור ךשמ וקחצ לבא הירטסיהב ודדוע אלש םידהוא 2000
הקדב טעב 'ץיבורטפ :קחשמה לש ןושארה שילשב ר"תיב המייס םירעשה
ןולא ףיסוה 30-ה הקדבו סנכנו הרוקב עגפש רטמ 20-מ קזח רודכ תישימחה
,לאמשמ תינייפוא תוריהמב ץרפ םלסמא דוד :עובש ךות ישילש רעש יחרזמ
,הלאמש ףדהו ףפועתה רעושה .הבחרל הבוג יצחב תישקהו ןרקה וקל ךתח
הז .ןוריואה לש וילגרל לגלגתהו ןגמב עגפ רודכהו טועבל הסינ 'ץיבורטפ
.המינפ קיודמו שלח טעב רטמ ינשמו (המ אלא) בבותסה
[The famous Beitar Jerusalem defense]
וסורו סיסקובא - הצורמ חוקל דועל ךרדב
הקדב :תולודג שוביכ תויונמדזה יתש דוע ר"תיבל ויה הנושארה העשה יצחב
'ץיבורטפל עיגהש רודכ ,ןושאר לש ירוחאה םלבה ,הייבוא קירטפ דביא הינשה
סיסקובא איצוה הינשה םעפב .רעושה לש ופוגל טעב ורטפש אלא ,רעשה לומ
ותוא ףקע אוה .רעושה לומ דבל ץרו הנגהה תא םידקהש יחרזמ ןולאל םכח רודכ
עיפוה םיפוצה תמהדתלו ותמהדתל .תשרה ןוויכל טעבו רעשה ןוויכל רזח ,ןימימ
.תרפסמב רודכה תא קיחרהו קניזש ןגמ םש-יאמ

םיבושחה םיאשונל הנפתה הלש להקהו 0:2 ןורתיב תיצחמל הדרי ר"תיב
לע םירומיה ,(ןאילימלמ ירואל לודג בור) האבה הנשל ןמאמ תריחב :תמאב
םיקולש החפשמ יבורק לע םירופיס תפלחהו (דודשא) הגיל דרתש הצובקה
התיה הינשה תיצחמה .םינש תורשע רבכ הכלהכ םידקפתמו הובג םד ץחלב
היפוא תאו יר"תיבה להקה לש עורפה ויפוא תא השיגדהש תכשמתמ הידמוק
םירותליא םע םידהואה וגגח עיציב .ןמטוג ילא ונל הנבש הצובקה לש ידוראפה
הפי הלעש ךלהמ יצח לכ לע םינקחשל תואושת ,תסנכה תיבמ תוליפת לע
וסור ינאבו'ג תא תוארל דמחנ היה אשדה לע .ןודיסוא יש ןווקה םע תוצצולתהו
יתש זא ויה שרגמה לע .הקספההמ שרגמל הלעשכ לחה וב ןוויכה תא ךישממ
וקחיש ובש שרגמה קלחל סנכנ ינאבו'גו םינטק םירעשב וקחישש םידלי תוצובק
םג עשעתשהל וסור דיפקה תיצחמה ךשמהב .תוינש המכ ךשמב םהל עירפהו
לע ולוס תוצירפב וחוכ תא הסינ אוה .ןושארמ םיביריה םע םגו ר"תיב ינקחש םע
יללכ ןפואבו בקעה לע ץוחל ואציש םירודכ ץיפקה ,שרגמה עצמאבו םיוקה
ןעמל ,הז .ר"תיב לש יתצובקה ץמאמל םרת רשאמ רתוי שרגמה לע בבותשה
ילוא טרפ ,והשמ וניש ינאבו'ג לש ויקחשמש ךכ ידכ דע ץמואמ היה אל ,תמאה
ןולאש ןיחבהו ביריה לש שרגמה תיצחמב רודכ לביק היליבס :דחא הרקמל
עצמאה ךרד היליבס ךישמה יטנגילטניא ךלהמב .לדבנב םיאצמנ וסורו יחרזמ
רורדכל סחייתה אוה .ינאבו'ג ןודל ץרק לגלגתמה רודכהש אלא ,רוסמל ילב
לש הקירשה תא דימ עמשו וילע טלתשה ,הריסמב רבודמ וליאכ היליבס לש
.לדבנל ןווקה
לש ןקחש - ודיצל .ןושארה רעשה שבוכ ,'ץיבורטפ רימידלו
"הנחבמ דלי" יוניכל ר"תיב ידהוא יפב הכזש ןויצל ןושאר

קיציא תא גיצהל ר"תיב הרזח תודדומתהה לש תונורחאה תוקדה 45 ךשמב
שולש תוחפל חקל ןייפנרוק .הנועה לש ןייטצמה ןקחשה דיקפתב ןייפנרוק
"הז תא עיקבמ היה ןוצר וליפא" "םירעשו םיריש" תגעב תויורקש תוטיעב
לדבנב וספתנש םינקחש ידי לע וטעבנש םירודכ םיימעפ רצעשכ תושעל לידגהו
גפוס (ןהכ יפר) תרחבנה לש ןושארה רעושה ובש עובשב .רוצעל וקיפסה אלו
לבקמ ןייפנרוק קיציאמ תומלעתה לע ןסלינ לש ןועביקהש קפס ןיא ,הישימח
רעושה לש ןומיזה יא ירוחאמ המכחל רשקב קפס ונל היה םא .םייטסימ םידמימ
לש הבחרה הרדגהב) רמאמ עובשה תליחתב אב ,תימואלה תרחבנל ונלש
םיאתמ אל ןייפנרוק עודמ ריבסהש ףרש המלש תולוכשאה שיא תאמ (חנומה
רבעשל ימואלה ןמאמה לש וגוסמ ינטשפו חור סג ,גליע רכיאשכ .דיקפתל
בוטה רעושל םרג ומצע אוהש לוועה תא דבעידב קידצהל ידכ רקיעב ,לתפתמ
.ףועמ רסחו ינקווד ,ישפט ךלהמב תמאב רבודמש אוה תוא ,הנידמב

ןיב םיסחיה .ןיינע יררועמ םינקחש המכ דוע ר"תיבב ויה ןייפנרוקו ינאבו'גל טרפ
תיביטרופסה ןובסה תרפואל תיתשת תווהל םילוכי ,לשמל ,יחרזמ ןולאל היליבס
הזשכ לבא - ינשל דחא םירסומ אל - טושפ יזכרמה ביטומה .לארשיב הנושארה
ימוק-יגרטה לאיצנטופה םירודכ תופיטחו תוצרפתמ תופקתה לש רשקהב עיגמ
1080 םוקמה לע בבותסמ ןוריואה תא תוארל שפנ בבושמ היה .הלדנ יתלב אוה
.ודיצל רודכל עווישש הפקתהל ורבחל טרפ הריסמל תבותכ רתאל ירטסיה ןויסנב תולעמ

ןקחש לש תושאונ םיידי תועונתמ םלעתהל עדוי אוהש הארה היליבס םג
ומוקמ דקפנ אל הגיגחמ .הבורמ התיה החמישהו הבחרב דבל דמועש בוהצ שבול
לעב ,הזה ןקחשה .הבוצע העש עברל אשדל רזחש יטפמיסה בוקינסלט לש
םויכ השקתמו ולש ימצעה ןוחטיבה לכ תא וזה הנועב דביא ,תשבוכה תוישיאה
קר וניאר ןא'זב רוצאה ןורשיכה לכמ .לגרודכב ולש בחרנה עדיה תא םשייל
בלתשהל ולש תונויסנה ראשבשכ ,ףוקשמה לעמ טעמ הרבעש תחא הטיעב
תולעל ולש ןויסנה לע הלימ ףאו .ףוקשו קיודמ אל היה אוה יתצובקה קחשמב
.םלועל ןיבי אל םש היה אלש ימ - ימוקמ ןגמ לומ החיגנל
[The famous Beitar Jerusalem defense]
ןושאר לש הפקתהה ,האלמ טעמכ תוחכונב תימלשוריה הנגהה
.רתויב קזחה הבכרהב
תימואלה הגילה
29 רוזחמ
66 הפיח יבכמ 1
57 ביבא לת לעופה 2
56 םילשורי ר"תיב 3
51 הפיח לעופה 4
45 א"ת יבכמ 5
44 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
ןהכ ,יקסונייוטס
,יערד ,םלסמא
,סיסקובא ,ןופלח
(היליבס) ץיבורטפ
(בוקינסלט) ריפוא
ןוריואהו וסור

[Israel Cohen]
הנורחא הנחת ,ןהכ לארשי

[Raana Deri]
ונל תוארהל ךישממ יערד ןנער
הנועה תליחת זאמ ונדספה המ

[Captain Joseph Abuxis]
בגה תא ונל הנפמ ןטפקה

[Beauty is in the eye of the beholder - Felix Halfon]
ןנובתמה ןיעב אוה יפויה

[Alon Ofir continues his good performance]
המיענ העתפה - ריפוא ןולא
.ר"תיבל ועיגה םוי זאמ