הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
לירפא
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
3:2 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב 2:1 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ

34 רוזחמ
[Down] [Up]
טקש היהי ץיקה
0:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
ישילשה םוקמה תא םויה הרסמ םילשורי ר"תיב - לירפאב 28 ,רזעילא תירק
קחשמה תאצות תא עבק 52-ה הקדב לדנפ .הפיח לעופה ,תחראמל הגילב
הריבע ירחא יוגש םודא סיטרכ) דדח ינב תא הצובקה הדביא םויסה תוקדבו
בל תיולג החיש תובקעב םויסה תקירש ירחא םודא סיטרכ) יחרזמ ןולאו (החינז
היקחשמ ראש תא ר"תיב דיספת תא םג :תובוטה תושדחל וישכע .(ןווקה םע
הנועה תא המייס ובש ישימחה םוקמל תחתמ תדרל לכות אל איה ,הנועה
לש ויכינח וגישהש הז לע הלוע הצובקה הרבצש תודוקנה רפסמ םג .תמדוקה
ןידה תיבב הניבמוק דוע ןגראל חילצי אל שדד השמש החנהב ,הנש ינפל הנחוא
רתויה לכל .הצובקב הלחש הגיסנ לע רבדל ,אופיא ,םוקמ ןיא .תודחאתהה לש
לכ לע האבה הנועב תשדוחמ תורעתסה תארקל תורושה ןוגראב רבודמ
.םיראתה
.שיבמ קחשמ ר"תיב הגיצה אל קחשמה תוקד בור ךשמ הרורב תותיחנ תורמל
תינכטה תונוילעל קר וענכנו תושיחנ וניגפה ירוחאה רושיקהו הנגהה ינקחש
קרו םיימעפ דוע הרזע הרוקה ,םירעש המכ ענמ ןייפנרוק .םיאפיחה לש תיזיפהו
םירעש העברא םילשהל ןמ'גרות רימעל הרשפיא הבחרב 'ץיבאס לש די תעיגנ
שולש םייאל יחרזמ ןולאו היליבס וחילצה דגנמ .םייעובש ךות ר"תיב דגנ
טולקל וא ףודהל רעושה חילצה םירקמה לכב .טאווא ודוד לש ורעש לע םימעפ
הבוטה הצובקה ר"תיב התיה קחשמה לש תונורחאה תוקדה םירשעב .רודכה תא
יבוקעיו דדח ,ל'גרבא .(תוקד ןתואב הביטב הינשה התיה הפיח לעופה) שרגמב
דעלא רקיעב ,םיפילחמה .היליבס רינו םלסמא דוד ,יחרזמ ןתיא תא ופילחה
התיה דעלא לש תבזכאמ םויס תלוכי אלמלאו תובהלתהו ץרמב וקחיש ,יבוקעי
םויסה תוקדב תוקחרההו יעיברה םוקמל הדיריה ,דספהה .תוושהל הלוכי ר"תיב
תא גיפהל ידכ .הגילה לש החידבל הכפה ר"תיבש םשור ררועל ילוא םילוכי
םלועב םהילא עוקשל רשפאש תומוהתה לע הביטקפסרפ לבקלו הזה םשורה
תואמ .קחשמה ףוס ירחאש תוקדב רזעילא תירק יעיציל רוזחל יאדכ ,לגרודכה
תואירק ועימשהו תושגרתהמ םיעיזמו םינפ יקומס ,םש ודמע םימודא םידהוא
תירוטסהה תופילאה ירחא םייתנש .תוחפ אל ,"!הירפמיא ,הירפמיא" :תובוצק
תואגתהל ורזח םהו "םישירכה" לש יבויחה ימצעה יומידה ידירש וקחמנ
ץיקב קחשל יוכיסו ינשה םוקמל הילע ,םיללצ תצובק לע ןוחצינ ומכ םיגשיהב
.עיגהל ןמז הברה דוע ונל חקיי הזכ לפשל .ןטסיקי'גאטו הינוטסאב
תימואלה הגילה
34 רוזחמ
79 הפיח יבכמ 1
68 ביבא לת לעופה 2
62 הפיח לעופה 3
61 םילשורי ר"תיב 4
56 א"ת יבכמ 5
44 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
,(דדח) םלסמא
,ןופלח ,ןונג
,בוקינסלט ,יערד
,(ל'גרבא) יחרזמ ןתיא
,(יבוקעי) היליבס
ןוריואהו

33 רוזחמ
[Down] [Up]
החפשמה םע ישיש ברע
2:1 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
םיללקמ םה .קחשמה לכ םידמועו רוחש-בוהצ םישבול םה - לירפאב 20 ,הינתנ
ינפל הדוהי הנחמ תא ריכזמ םהלש קושה .רהוז קיציא תאו םהלש הלהנהה תא
םילימ םירבחמ ,לובסל ודלונש םינימאמ םה .תידרח ריעל הכפה םילשוריש
לש החטבה ומכ ביצי םהלש חורה בצמו רופיכ םוי תוליפת לש םינחלל תושדח
ימורממ הינתנב ר"תיב לש קחשמה תא תוארל יתרחבש אלפ ןיא .ןמטוג ילא
םא .ידטב יחרזמה עיציל תיתיינתנה הסריגה ,1 רעש לש תיזכרמה הנובירטה
- "שאב הלוע ר"תיב" ומכ התסה ירישמ םימלעתמו) תונטקב םיקדקדמ אל
ידהוא ףינסל יתעגיהש בושחל יתלוכי (הלשממל יטפשמה ץעויה בל תמושתל
.ףוחה תלפשב ר"תיב
[The real Kometz]
הנועה תא הרמג רבכ ר"תיב ,הגילה םויס ינפל םירוזחמ השימח
.ץמוקב השקה ןיערגה לש ולדוג המ קוידב תוארל רשפא עיציבו
יטרפה םשב הז תא הז םיריכמש םיפורש םידהוא תואמ-שמחכב רבודמ
.המייתסה הנועה ותניחבמש עידוה סיסב ןורילש ירחא וליפא עיגהל םיכישממו
לש ףופצ שוג ךותב דדובמו רז םואתפ יתשגרה 34-ה הקדב קר
לש 16-ה וק לע הרבשנש הינתנ לש הפקתהב לחה הז .םיניוע םיטבמ
.דובא בצמ ומכ הארנ הזו לאמש ףגאב ןונג יבוקל רודכ איצוה והשימ .ר"תיב
הארנ רבכ הז תוינש המכ ירחא .הרזע ילבו םיניגמ השולש לומ דבל היה יבוק
ןקחשה תא םישרמ טנירפסב ףקעו המידק רודכה תא חלש יבוק .רתוי בוט
ותוא ריזחה יבוק לבא רודכב םנמא עגנ 'ץילגל עיגהש אבה יתיינתנה .ולומש
םייתניבו רוחאמ אוה םג ראשנ אבה ןגמה .ךרואה וק תא רבעש ינפל שרגמל
יבוק .היליבס רינו וסור ,יחרזמ ןולא - םינבל השולש הינתנ תבחרל ועיגה
עובשה דמלל הסינ ןסלינ דר'צירש טושפה חקלה תא םשייו הבחרל ברקתה
עמשנ .תקייודמ תבותכ הל שיש הלועפ איה הבחרל ההבגה :תרחבנה ינומיאב
תומרהה תוכיאב םיאלפ הללוח וזה תיסיסבה הנבותה לבא ,יטוידיא טעמכ
ליט ומכ דריו ףופצה הבחרה זכרמ לעמ רבע יבוק לש רודכה .קחשמב וניארש
14 רפסמ הצלוחה תא םויה שבלש ,היליבס רינ לש רעתסמה חצמה לע החנומ
וידיל תחתמ ,עקרקל הדרי ולש החיגנה .ר"תיבב תונושארה ויתונועב ומכ
עיציב םלהה תממד ךותב .הקוחרה תינמיה הניפל הסטו ,רעושה לש תוטשומה
הטלפנש תינאטנופסה "!שי"-ה תאירק תא ץימחהל השק היה הינתנ ידהוא לש
יל רבתסה הדרח לש עגר ירחא .יקצרוק לש תשרה תא ערפ רודכהשכ יל
םילא ןקרופ תאיצמב רשאמ הגיפסה תגותב רתוי קוסע ימוקמה להקהש
תא הלקהב ולביקו ר"תיב דהוא ינא םא ולאש עיציל ינכשמ םיינש .ולוכסיתל
.ק"דסאנב םיינושארה רחסמה ינותנ ןופלטב יל ורסמנ עגרה הזבש ילש רבסהה
רקיעב ,הינתנ יבכמ לע הברהב הפידע ר"תיב התיה הנושארה תיצחמה לכ ךשמ
תוריסמ יתשמ רתוי רבחל וחילצה אל הלא .םיחראמה לש הכיבמ השלוח תוכזב
תופיטחב ךרוצ ילב ר"תיב ינקחש ילגרל ועיגה םהלש םירודכהמ םיברו תופוצר
ורבע ,ןופלחו 'ץיבורטפ ,רודנאש ,סיסקובא לש םרדעהב .אשדה לע תושילג וא
בכרהה .רוחאמ רזוע יערד ןנערשכ וסור ינאבו'גו בוקינסלט ןא'ז ךרד םירודכה
יכונאה וקחשמ ללגב קר םגפנש יתילכתו טושפ לגרודכ קיפה הזה ינרמוי אלה
ידירש תא "הבו'ג" דביא ןמטוג ילא לש ותביזע םעש המוד .וסור לש םיהדהל
התיה אל אשדה לע סיסקובא יסוי ילב .תיתצובקה תרגסמל ולש תובייוחמה
עשעתשה אוהו יטאורקה ארפה תא ןסרל לכותש תיטננימוד תוישיא םוש אצמנב
רבכ .ןוכית רפס תיבב תולמעתה רועיש הינתנב קחשמה היה וליאכ רודכב
,יחרזמ ןתיאל רודכה תא רוסמל אל שוחנ ינאבו'גש רורב היה קחשמה תישארמ
יונפ ןקחש רתאל ידכ שרגמה זכרמב םיכבוסמ םינורמת תושעל ול םרגש המ
םירקמב היה הז .הריסמל עווישו ינשה דצב דבל דמע ןתיאשכ םג לאמש ףגאב
ולש ךלהמ לכ םייתסה ללכ ךרדב .רודכה תא רוסמל וסור ליאוה םהב םיבוטה
תקירפב רבודמ םא ןיב .הינתנ ינקחש ךרד רובעל תונויסנ ירחא רודכ דוביאב
תא שיחהל ידכ ר"תיב לע ומצע תא סיאמהל וסור הסנמ םא ןיבו ,תיתודלי לוע
הבגתש תוכמס ןודעומב םוקל הכירצ ,ביבא לת יבכמל ולש ןנכותמה רבעמה
,וזכ תומד רדעיהב .ולש הדובעה םוקמל םרוג אוהש קזנה לע ריחמה תא ונממ
שנוע בורקב וסור לע ליטהל יושעש תודחאתהה לש ןידה תיבמ עשווינ ילוא
.הנועה ףוס דע ,ה"יא ,לוחיש לעופב הקחרה
תוקירשב וינקחש תא יתיינתנה להקה הוויל ,תיצחמל ומח ןב לש הקירשה ירחא
ןיזנפה תאירקב יתרבעה הקספהה תא .תיבב שיגרהל יל רזעש המ ,תוקזח זוב
,תצק ."ןיזנפ" - ומשב איה הדיחיה ותערגמש ,הינתנ יעיציב קלוחמש חלצומה
הביתכ יתאצמ ,תוקיטסיטססו תונויאר דצל ,םינפב ?ןוימד רדענ ,רמול ךיא
ישנאב ,ומצעב אלמהו חופנה לברא םרויב םיציח תחלושש תעשעשמו תחלוק
ירבג ןדקרה ,ןג תמרמ תועיסנה דרשמ ר"ויב ןבומכו םיגליעה םירעשו םיריש
םיפוליח ינש .הנהמ תוחפ תצק היה ךכ רחא אבש המ לבא ,גונעת היה .יול
לאמש ףגאל סנכנש ריהמה רמאה ןווטשיא - ביאכמו רכומ םהמ דחא) הינתנב
הינתנ .ויפ לע קחשמה תא וכפה ,חורל סחיב םוקמה יונישו (םיימוקמה לש
תואמה .דגנ תופקתה ויה אלש טעמכ ר"תיבלו תיצחמה תחיתפמ הפקת
,ןייפנרוק לש ורעשמ קוחרה עיציה תא וסלכיאש ר"תיב ידהוא לש תודדובה
תגיפסמ ותצובק תא םעפ רחא םעפ ליצמ םהלש רעושה תא תוארל ושקתה
םיעצבמ המכ לע תנייוצמ תיפצת תדוקנ התיה ,יזכרמה עיציה בלמ ,יל .רעש
:ןנימב תודחוימ ויה תולצה יתש .ר"תיבב 1 רפסמ שיאה לש המישנ ירצוע
קיפסה ןייפנרוקו 5-ה תבית ךותמ הבר המצועב רמאה ןווטשיא חגנ הנושארב
הטיעבב תיתיינתנ הפקתה המייתסה הינשה םעפב .הלעמל ףודהלו די חולשל
.ןרקל שאונ קוניזב ףדהו ןוכנה דצל קיזבה קיציאו רדוס לש 16-ה וקמ
[Wow]
ירחא תוינש ,יר"תיבה רעשה לע המהדתב םיטיבמ הינתנ ידהוא
.רדוס לש הטיעבה תא ןרקל ףדה ןייפנרוקש

הצקב רודכ רנליו ןורילל רמאה ריאשה 65-ה הקדב :ןייפנרוק ענכנ תחא םעפ קר
וכישמה תופקתהה .הקוחרה הניפל ןוסכלאב טעב ריעצה ץולחהו הבחרה לש ינמיה
םיסיטרכ ולביק םהינש) יערד ןנערו בוקינסלט םע דחי ,ר"תיב יניגמ לבא
ירחא 11 תוטיעב יתש ועבת םיתיינתנה .תנייוצמ המילב תדובע ושע ,(םיבוהצ
וקב ךישמה ומח ןב לבא הבחרב בירי ינקחש םיליפמ וארנ 'ץיבאסו םלסמאש
ר"תיב הדביא וזה תיצחמב םג .ךישמהל הרוהו קחשמה לכ ךשמ טקנש ינריתמה
תא רוסמל אלש וסור לש ותושקעתה ללגב ףיקתהל הלש םייוכיסה ידירש תא
רובעל חילצה ינאבו'גשכ רעש הזמ אצי טעמכ תחא םעפ .וירבחל רודכה
ףייעתה 87-ה הקדב קר .הצוחהו ףוקשמל 16-ה וקמ טועבלו םינקחש השולש
רסמ אוהו וחוכ שת לשוכ םולאלסל ןויסנ דוע לש ומוציעבו ינאבו'ג
ןוריואה .הבחרה לש לאמש דצב היהש יחרזמ ןולאל סינכה ןא'ז .בוקינסלטל
הניפל קיודמו שלח רודכ ררחיש ףוסבלו הטיעב תדמע רוציל הסינ ,הנימי ךשמ
לבא הזה רודכה ירחא קלד (םלסמא תא ףילחה) דדח ינב .הקוחרה תינמיה
םירה ,רודכב תעגל דמוע דדחש בשח קוחרה ןווקה .וב תעגלמ קפאתהל חילצה
זכרמל אוה םג עיבצהו רעשה תא רשאמ ומח ןב תא האר לבא לגדה תא
ודביא הינקחש לבא ףוקתל הינתנ הכישמה ןמזה תפסות תוקד עבראב .שרגמה
קיזחהל םיר"תיבל ורשפיא םיפוכתה םידוביאה .םהלש תונלבסה תיראש תא
תויעטה תרדס םייס דדח ינבש אלא ,ישילשה תא עיקבהל תוסנל וליפאו רודכב
"האיצי ןיא" תואירקה ולגתה ,ידטב ומכ קוידב .םיקחשל הטיעבב הבחרב ףוג
ואצי תוצובקה יתש ידהוא .קרס ימויאכ חרואה להקה יפלכ טהלב ועמשוהש
ןוידטצאה ביבס םירצה תובוחרב םרזש בוהצ רוחש לילבל וכפהו אספוקהמ
.ןייפנרוק קיציא :דחא םש אשינ ויפבו
קחשמה תא ומצעל םכיס ךיא
רלומ דר'ציר דבכנה חרואה הזה
הינשה תיצחמב בשיש ןסלינ
םאה ?ר"תיב לש הרעשל ךומס
תוביציה רסוחמ םשרתה אוה םג
רעושה ,יקצרוק םחנמ לש
תא ומצעל ןמיס ילוא ?ימוקמה
האפורה ,טריודלוג לכימ ר"ד
תדמעומכ ,הינתנ יבכמ לש
קרמ תפלחהל תירשפא
אפור דיקפתב יחצנה יקסבונסור
בל םש אוה אמש וא ?תרחבנה
המרגש תיעבט לעה העפותל
לש הרעשמ זתניהל םירודכל
חוכ ךסמ םש היה וליאכ ר"תיב
תורשפאה אקווד ?הארנ יתלב
;תילאיר תוחפ תיארנ הנורחאה
םדא אוה ןסלינ ,לכה ירחא
.םיסנב ןימאמ וניאש ילאנויצר
[What does it take to get your attention?]
תימואלה הגילה
33 רוזחמ
76 הפיח יבכמ 1
67 ביבא לת לעופה 2
61 םילשורי ר"תיב 3
59 הפיח לעופה 4
55 א"ת יבכמ 5
44 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
,(דדח) םלסמא
,יערד ,ןונג
,בוקינסלט
,(ריפוא) יחרזמ ןתיא
,(ל'גרבא) היליבס
ןוריואהו וסור

[Koby Ganon]
רעשה לשבמ ,ןונג יבוק
אל הינתנבש עצבמב ןושארה
.ןמז הברה דוע וחכשי


[He lied to you too?]
םוקמ ךל חיטבה אוה :רמאה
?'ץיבאס תא איבה זאו בכרהב
אוה ,ןכ :ןהכ לארשי
!ולש םידליב עבשנ וליפא


[Nir Sivilia?]
- היה הז המ זא
וזיא ,הצלוחה לע רפסמה
םולע לבוקממ תינומדק הכרב
תא רפשל ןויסנ םתס וא ,םש
?האבה הנועל הזוחה יאנת


[Post Whistle]
יחרזמ ןולא - קחשמה םויס
ינפב םילצנתמ ןייפנרוק קיציאו
רעושה ,ה'גדמס לואש
,הינתנ יבכמ לש ףילחמה
תסנכה תא הערל ולצינש לע
.תימוקמה הצובקה לש םיחרואה

32 רוזחמ
[Down] [Up]
...לדתשה ךכ לכ וסור לבא
3:2 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
םירבדה תא ריכמ ליחתמ ר"תיב דהוא לכ - לירפאב 16 ,ידט ןוידטצא
בתכיתש הקיסיפאטמ לכל המדקה" עודיה ורפסב טנאק לאונמע בתכש
יחרזמה עיציה לש רימחמה הדימה הנקב םג קירבמ שיא ,טנאק ."דיתעב
לש ותריתח ךותכ הנובתה לש ילילשה הדיקפת תא ורוביחב םיגדה ,ידטב
,הפיח לעופהל ר"תיב לש יתיבה דספהה תא אמגודל וחק .רשואה לא םדאה
ונלכאש רעשולשה ירחא וילע רמ היה ובילש הרושה ןמ דהוא .ידטב ברעה
"וברוט" בצמל ולש תדלקמה תא סינכמ היה ,ןמ'גרות רימע לש ושארו וידימ
תואיבמ ויה אל הלאה תוללקה .ר"תיב ינקחש לע תירפוגו שא ריטממו
ונל הליחנמש לוכסתהמ טעמ ררחשל תולוכי ויה לבא הגיל תודוקנ הצובקל
.ידמ רתוי םיבשוח ונחנאש איה רתאב ןאכ ונלש היעבה .הבוהצה הירפמיאה
הנגהה לע בוש תדרל וא ,יתנוכשה וסורב סנכיהל םיצור אל ונחנאש אל
איה היעבה .הובגה םדה ץחל םע ןמאמה ונל ןגריאש תיתיירורעשה
אל דחא ףאש ,םדא ינבב רבודמש םיניבמ הז לע בושחל םיליחתמשכש
ןווכתמ אל וזה הרוראה הנועה לש "םירוביג"המ דחא ףא .הנווכב השוע
,ןהכ איגש אל וליפאו יקסונייוטס ןלימ אל ,ןמטוג ילא אל .ר"תיבל קיזהל
םיווח ונחנאש טויסל רתויב םיאתמה לוקה ספ אוה ולש ךשמתמה גהלהש
.בושחל םישקעתמשכ תררועתמש היעבה קוידב וז .ןורחאה ץיקה זאמ
םינהנ םלוכ ביבסמש העשב םינואה רסוחו לוכסתה םע דבל םיראשנ
הדיספה לארשיש ירחא .סראה תזתהו תוחלתשהה לש רכשמה שפוחהמ
תינוויכ דח העיסנל ןסלינ לש ורוגישב ןקרופ םינשרפ המכ ואצמ הירטסואל
הצובקה ?ונחנאו .ןכסמה חלש רימא תא קד דע ושתכ םירחא דועב ,קרמנדל
ןיאו 75-ה הקדב 0:3 לש רוגיפ ירחא ,הפיח לעופהל 3:2 תיבב הדיספמ ונלש
.לזאזעל חולשל ימ תא ונל
ינש תא .עיתפמ וניא הזה קחשמב ונלש הבוחה ירעש רוטב רבד םוש
לש תורושה ןיב אורקל היה ןתינ ,70-ו 30 תוקדב ,ןמ'גרות לש םינושארה
אל איה ןהכ לארשיו יקסונייוטס לע הייונבש הנגה .ר"תיב לש חתופה בכרהה
רעושה וחילצה םימעפ המכ .ןייפנרוק קיציא לש הגצהל הרואפתמ רתוי
םג רודכה רבע הלאה םירקמה ינשב לבא הגיפסמ ר"תיב תא ליצהל תורוקהו
ןועמש ןב ןר היבגה 30-ה הקדב .תשרה לא ךרדב הנורחאה הנחתה תא
הקוחרה תילאמשה הניפל הערפה אלל חגנ ןמ'גרותו לאמש ףגאמ רודכ
הפיח לש קמוע תריסמשכ רתוי ףא ךיבמ היה 70-ה הקדב רעשה .ונממ
3-מ ךישמהש ןמ'גרות לש ולענ הצקל רשיה הרזחו םלסמא לש וילגרב העגפ
הדוקנ שיגדה ,רתוי רחואמ תוקד 4 ,הפיח לש ןורחאה רעשה .תשרל םירטמ
םידקנ .תרחבנה לש ןורחאה קחשמה לע םיחוכיווב קיפסמ הדדוח אלש
הריתוהש ןייפנרוק קיציא לש תחלצומ אל האיצי ללגב שבכ ןמ'גרותש רמאנו
שדחתישכ ,םויה אובב .הפושח תשר לומ רודכה םע דבל םודאה ץולחה תא
לע ועיבציש ימ יאדווב ואצמיי ,תרחבנב ןושארה רעושה תדופא לע חוכיווה
הזה ןועיטה ."ךומסל רשפא יא וילע םג"ש ךכל תואכ רעושה לש וזה האיציה
תרחבנה ןמאמ תטלחה לע ונגהש ימ לש הקיטבורקאל רישי ךשמה אוה
וידיסח ורמא ,"רעוש לכ" .לארשי לש ימואלה רעושכ 'ץיבודיווד רינב קובדל
רחאמ ."תויועט השוע ,לודגה לכיימש וליפא הז היהיו" ,יאפיחה רעושה לש
תישפט איה וזה הקמנהה :םיטוב היהנ ,הז תא רמול הנידע ךרד ןיאש
בוטה תא רוחבל תוסנל ךירצ אלש רמוא אל םלשומ רעוש ןיאש הז .תיחטשו
הנוכמ אוה ןייפנרוקש דועב שחרתהל תשקבמה תועט אוה 'ץיבודיווד .רתויב
,ללכב .תולקת לש ,חינז טעמכ ,ןטק זוחא םע םירעש תעינמל הליעיו הנימא
יתלב םיאנתב לעופ אוהש רורבשכ ,ר"תיב לש 1 רפסמ לע ןילהל רשפא דציכ
?ולש םימלבהו םיניגמה םע תוירחא קלחל תורשפא ול ןיא םהב םיירשפא
אצוי ,ימדק םלבו ירוחא םלב ,רעושכ דקפתמ ןייפנרוק קיציאש םישדח רבכ
לכמ תוהבגה לכסמו םיצולח ילגרל שלוג ,רעשה וקמ ליצמ ,הבחרה תיזחל
רתוי הובג זוחאמ לבוס הלאה םילמה תובתכנ וילעש בשחמה וליפא .םינוויכה
.תולקת לש
ןיינעה לבא םירעש שובכל תוחונ תויונמדזה המכ דוע ויה ןמ'גרותלו הפיחל
,םש .הצלוחה לע "הנבו הנק סייא"הו וראבוסה םע הלא ,ינשה דצב אוה ונלש
סונמ ןיא ,תאז רמול םיענ אל םא םג .םיעגי תצק ויה םיניינעה ,ונרעצל
.one רתאל הנורחאל קינעהש ןויארב ןהכ לארשי לש וירבד םע םיכסהלמ
,תופוקש תוריסמה .ר"תיב לש הקחשמב המכח הברה ןיא ,תונידע םילימב
.עיציל ללכ ךרדב םיעיגמ םיכוראה םירודכהו תוינולבאשו תוישפט תוהבגהה
לש לכסתמ ךלהמ ירחא "ידט"ב דהוא םעפ רמאש ומכ - לבא םיצור םלוכ
ר"תיבלש רבעש עובשב בתכ רקוטסור ןורי .םיעדוי אל טושפ םה - גייווש ןנור
.קיזמ היה אל חומ םגש ןאכ ףיסונ ותושרבו גיהנמ הנשה רסח
יאש ןטק ןיינע דוע םעו ר"תיב לש תוכזה ירעש ינש רואית םע קר ונראשנ
ונל םיריכזמ טעמכ עובש ידמ .וסור ינאבו'ג - ונממ קמחתהל רשפא
רקיעב) ןוכנ לכה ."םחלנ"ו "לדתשמ" ,"ץמאתמ" תוחפל וסורש םינשרפה
לש וסור ינאבו'גש אוה רמאנ אלש המ .(תופדרנ םילימב רבודמש ןוויכמ
לע ץצורתמש יביטקארפיה דלי תויהל רזח ,םינוילמ הוושה שיאה ,וזה הנועה
תוקבדיהה אוה וזה תיזזתהמ קלח .תרדגומ הנווכ וא הבשחמ ילב שרגמה
אוה רתוי יתועמשמה ןפה לבא ,רודכה תא םהל בונגל תונויסנהו בירי ינקחשל
השולש וא םיינש ךרד ץורפל םינשנו םירזוח תונויסנ ורקיעש יכונאה קחשמה
עיציל טועבל רבד לש ופוסבו הבחרה דע ףגאהמ רודכ תחקל ,הנגה יווק
רופסניא ירחא ,תיבקע תומדקתה לש םינש שולש ירחא .םישק םיבצממ
תא ןיבהלו בושחל ןמטוג ילא ותוא דמיל דציכ וסור רפיס םהבש תונויאר
קחשמ לכמ ץלחל הסנמש הנוכשה ךלמ תויהל יטאורקה בכוכה רזח ,קחשמה
ןויסנ לכ טעמכ לכסמ אוה ךרדב .םידכנל וילע רפסל לכויש דחא עצבמ תוחפל
רסוח םלצא ערוזו הצובקל וירבח תא לכסתמ ,ולש הצובקה לש הפקתה
הריבצה בצמל וסור רזח ןמטוג ילא לש תננוגמה היירטמה תחת .ןוחטיב
תמוסרפ תועדומ לע העפוהל טרפ ףסומ ךרע ול ןיא ובש ,ולש יעבטה
.טרופסה ץורע לש םינומידקו
ר"תיב הרגיפ דוע (םייניע חותפל רשפא ,ערה קלחה רמגנ ,ןכ) 82-ה הקדב
ירחא .2500 ילוא םיעיציב ורתונ ידטל עיגהל וחרטש םיפוצה 4000-מ .3:0
,הינשה תיצחמה לש תונושארה תוקדה םירשעב ר"תיב לש הפקתמה ןולשיכ
השולש לש רוגיפמ רוזחל םייוכיסה יבגל תוילשא ר"תיב ידהואמ ימל ויה אל
לע טעמב לקה (עוצפה 'ץיבורטפ תא ףילחהש) ןונג יבוק לש ורעש .םירעש
יחרזמ ןולא .ר"תיב לש הרצבמ םעפ היהש שרגמב תיתיב הסובתבש באכה
ןימי דצמ ןוסכלאב טעב ןונג יבוקו וינפלש םימלבה וק לעמ םכח רודכ (!) רסמ
רידחהל ישממ יוכיס אלל ףוקתל הכישמה ר"תיב .הקוחרה תילאמשה תשרל
תגילב םיביהלמה ויעצבמ תא רזחשל השקתמ יבוקעישכ רעשל רודכה תא
עיציב םיטעומה םידהואה ,ומת טעמכ ןמזה תפסות תוקד שולש .םיאולימה
לש ותנשממ םיעטק רבכ ןיכה ןהכ איגשו האיציה יחתפ דיל רבכ םיזכורמ ויה
טימשה הפיח לעופה לש רעושהשכ ,קחשמה תא םכסל ידכ לסאר דנארטרב
ןתיא .ר"תיב לש ןישנוע תטיעב ירחא הבחרה ךותמ ורבעל טעבנש רודכ
המ ,לדבנ תדמעב בצינ ןכל םדוק תוקד רשע סיסקובא תא ףילחהש יחרזמ
ר"תיב לש םישבוכה תמישרל סנכיהלו דנואבירל ןושאר עיגהל ול רשפיאש
אלש ,הזה רעשה לש םירזוחה םיכוליהה תא הארש ימ .2000/2001 תנועל
בייח ,"הפרח"ה םוחתמ קחשמה תא איצוה לבא תודוקנ ר"תיבל קינעה
.לאיצנטופ טלחהב שי ,יחרזמ ןתיא ,הזה רוחבל :תודוהל
תימואלה הגילה
32 רוזחמ
73 הפיח יבכמ 1
66 ביבא לת לעופה 2
59 םילשורי ר"תיב 3
58 הפיח לעופה 4
54 א"ת יבכמ 5
44 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,ןהכ ,יקסונייוטס
,(ןונג) ,םלסמא
,ןופלח , בוקינסלט
,(ןונג) 'ץיבורטפ
,(יחרזמ ןתיא) סיסקובא
,(יבוקעי) היליבס
ןוריואהו וסור

[Giovanni Rosso]
םלוכש הזה רעשה הפיא
?וילע םירבדמ


[Kobi Ganon]
ןונג יבוק