הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
יאמ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:1 םילשורי ר"תיב - ביבא לת לעופה 4:4 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ לעופה
2:0 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב 0:7 םילשורי ר"תיב - ביבא לת יבכמ

ןורחאו 38 רוזחמ
[Down]
?אריי אל ימ - גאשי יכ הירא
4:4 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ לעופה

ר"תיב הכפה ובש עבש ראבב שרגמב היה הלא תורוש בתוכ - יאמב 26 ,הווקת חתפ
הרשעב 0:1 רוגיפ תכפוה םג התוא האר אוה .2:5 ירוטסה ןוחצינל 0:2 לש רוגיפ םילשורי
הרוחשה הנועה לש המויסב ,םויה .ןאש תיב לעופה לע 2:3 לודג ןוחצינל םינקחש
םידהואה םיעבשש קחשמ הלאה חוכה ינגפמ ףסואל ףסוותה ,ר"תיב תודלותב רתויב
תיצחמב 1:4 רבכ ורגיפ רכב םיסינ לש ויכינח .םלועל וחכשי אל וב וחכנש םיר"תיבה
ידמ תא שבולש ימ לכב םיעובט רשא םייומסה םייר"תיבה םינגה רשאכ ,הינשה
ןולא הווקת חתפ לעופה תבחר רבעל וחיגה הז רחא הזב .הלועפל וסנכנ ,הרונמה
םיחראמה לש תשרה תא תונקיידב וציצפהו ,ל'גרבא ביניו יבוקעי דעלא ,ריפוא
יר"תיבה עיציב החמש יריש ועמשנ םיישדח טעמכ הזמ הנושארה םעפב .םימומהה
הלקה יכויחב רבודמש ורמאי םינקיניצ .םהינפ לע בחר ךויח םע ודרי הצובקה ינקחשו
ידהוא ןיב םוקמ םעפ ףא היהי אלו ןיא םינקיניצל לבא ,וזה תללוקמה הנועה םות םע
תעכ האבה הנועלו ותשק תא הדוהי ךרד םויה יכ ,ץרא יניזאהו םיימש ועמש .ר"תיב
,ץרפמה יטבשו הלפשה ייוג תא הוואג לגרבו המר דיב םיריבדמ םיר"תיבה הנה היח
.לאוג ןויצל אבו
הנועב ןודעומה לש רתויב יתיירורעשה ןפה ,ונמעטל - ר"תיב לש ימשרה רתאה
.18:00 העשב ליחתי הווקת חתפ לעופה דגנ קחשמהש םסריפ - הנורחאה
רוקמב עבצאה ןמ ץוצמה םוסריפל ונימאהש ימ ואצמינ ,הכיבמ תומימתב
ליחנ אבצ ברעב 6-ל דעו םיירהצה ירחא 5 העשה ןיבו הזה קפקופמה היצמרופניאה
םירחאמה .הווקת חתפב הוורואה תותלד לע םידהוא הרשע טעמכ הנמש םדא
יוטיבה .םתקוצמ תא םינרדסה ינפב חוטשל וסינ ,רתאה גיצנ םהיניב ,םילכסותמה
אל תוריקש הדבועה אלמלא ,הזה בצמה רואיתל םיאתמ היה "ריקה לא רבדל"
ףוסב קוידב רעשב העיפוה לזמה הברמל .הביס אלל ךתוא םיללקמו םיקעוצ
הניאש אלפ ךרדבו ,יבאז לכימ ,ר"תיב לש הנושארה תרבגה הנושארה תיצחמה
ירעש תא ומסחש םידמב תומהבה םי תא החוורל הערק ,ףוס םי תייצחמ תלפונ
הזה בלשב .הווקת חתפ "קיציא לפאלפ/גנוסמס/הבונת" לעופה לש הבריחה
רעשה .הזטסקאב היה ימוקמה להקהו םיחראמה תוכזל 1:2 רבכ האצותה התיה
ןוחצינל ךרדב התארנ ןהכ ילא לש הצובקהו ,חכשנ רבכ 4-ה הקדב יבוקעי לש
ןבל-לוחכב םיטוטאז ולתינ תורדגה לע .םילשורימ ףשורה רטקה לע ביהלמ
ןעטש בהז ןש םע סופיטו ןזור יסוי ,הקיטע םיהרביא לש תומיתחל הניחתב
.יליוושוזוק ינב םע החפשמ תבריקל
ר"תיב ידהוא תא סלכיא תומדוק םינשבש םמושה עיציה
.הווקת חתפב ץוחה יקחשמב קצומ בור וויהש
לע תורירמ תוחישב םנמז תא וליבש םידהוא האמכ קחשמל ועיגה בוהצה דצהמ
ןוטבה עיצי .האבה הנשב ר"תיב בכוכ היהי ןזוא סירומש תורשפאהו הצובקה בצמ
לש חיר ףחיר ריוואבו ,לוממ םמוש דמע ר"תיב ידהוא תא םנקתכ םימיב ןכשמש
תא ולצינ אל םינקחשהש ררבתה הקספהה םותב רשאכ ,העיגה ןכא וז .העתפה
לש תיצחמ דועל ולע התיבה חורבל םוקמבו השבלהה ירדח לע תפפורה הרימשה
תוקד שמחו םיעבראל ךורע היה לכה .יוהדה אשדה לע תילכת תרסח הציר
,םינודעומה ינש תודלותב תועורגה םינשה תחא תא ופקשיש תובילע לש תונורחא
.םינקחשב דשה סנכנ זא לבא
וסור ינאבו'ג תא לישכהש הווקת חתפמ ינפג ינור היה ויתונותשע תא דבאל ןושאר
וליאכ ץורל ולחהש הצובקל ינפג לש וירבחל זיזה אל םודאה סיטרכה .רוחאמ
תוקד רשע ךות .הווקת חתפ תוציב לע םתמיא תא ליטהל ורזח סלפונא ישותי
עיגהש לט בינ לש לדנפו הקיטע לש רעשמ הווקת חתפל 1:4 האצותה התיה
.יקסונייוטס לש הקחרה םע הליבח תקסיעב
[Atika puts Petah Tikva at 3:1]
הווקת חתפ לש ישילשה רעשה שוביכל ךרדב הקיטע םיהרביא

[Milan Stojanoski expelled]
העש יצח ,2000/2001 תנוע תא םייסמ יקסונייוטס ןלימ
.וב ואניק דוע םה הזה בלשב .וירבח ינפל
לומ הלפשההמ ירטה הגיפסה איש תא רובשל תדמוע איה וליאכ התארנ ר"תיב
תא וחנז םיבוהצה .ינשה דצל םג הננ'גה הסנכנ זאש אלא ,ביבא לת יבכמ
,ריהמ לגרודכל ורבעו הנועה תליחתמ ודקש הילע תורקעה תוהבגהה תקיטקט
לדבנה יליגרת תא ושטנ ,תובהלתהב הלועפ ופתיש םיימוקמה .יתנוכשו ןגלובמ
ינש ןיב ררחסמ ץורמל קחשמה תא וכפהו תוירוזיאה תורימשה תאו ףועמה ירסח
םירחתמ ןיא הזכ קחשמב ,רימש איגו גרבדנז לאכימל דובכה לכ םע .שרגמה ידיצ
דעלאו םיפגאהמ ץרפ ל'גרבא ,טטהלל לחה ינאבו'ג .םילשורימ הנוכשה ידליל
היה עיקבהל ןושאר .ולש םיעורפה ןוכיתה ימיל עתפל רזח וליאכ ללותשה יבוקעי
הניפה תא תונקיידב חווטו הבחרל דבל סנכנ ,םיניגמה ןיב רודכ לביקש ריפוא ןולא
ותוא גגח אוהו ר"תיבב ריפוא לש הדירפה רעשו הרוכבה רעש היה הז .הבורקה
יבוקעי דעלאשכ לבא ,דובא יד הארנ 2:4 .שרגמה זכרמ רבעל תימומגע הכילהב
,תשרל בבוסמו קזח רודכ טעבו ןימימ הבחרל סנכנ ,ריפוא לש עצבמה תא רזחיש
.אשדה לע הנטק הגיגח רבכ וניאר
[Yaakobi puts it at 3:4]
.ולש ינשה רעשה ירחא קחשמה תא שדחל זרדזמ יבוקעי דעלא
בצקב ודריו ולע ר"תיב ינקחש לכו םירעבמ קילדה ל'גרבא ,דוקיפ חקל ינאבו'ג
הווקת חתפ לש םיבוטה םיבצמה תא .ןהכ ילאו ןטשק לש םילודגה םימיב ומכ
ודודל החלצה לחאנ וז תונמדזהב .ןייפנרוק קיציא ,ץראב דחא רפסמ רעושה לכיס
לייא אילפה שרגמה לש ינשה ורבעב .תימואלה תרחבנל שדחה ןמזומה ,טאווא
םעפב ענכנש דע ,םיר"תיבה לש םהיתוטיעב תא רוצעל ,ימוקמה רעושה ,בומרבא
הנועה תליחת לש הלודגה הווקתה ,ל'גרבא ביני .88-ה הקדב ,קחשמב תיעיברה
ינפ לע ףלח ,לאמש ףגאב רודכ לביק ,םידהואלו ול שפנ חפמב ר"תיב תא בזועש
.הקוחרה הניפל תונמאב טעבו םיאפר תוחור ויה וליאכ םיניגמה
םינואה ירסח םיחראמה לע םיבצע םיקרופ ל'גרבאו ינאבו'ג


[beitar fans, happy after the equalizer]
.ל'גרבא לש ןויוושה רעש ירחא םרדיגמ םיאצוי - 70-ה לכ - ר"תיב ידהוא
.עיציב םימומהה םיר"תיבה תורשע לש םהינפמ ןרקש רשואה תא ראתל השק
יריש ,םישוח ןורכיש לש הפופצ תכסמ ויה קחשמה לש תונורחאה תוקדה שולש
םידיתע האבה הנשבש) םיללמואה "גנוסמס" ישנא לש םדיאל החמשו ר"תיב
קחשמה .(ןמטוג "הווקת חתפ םע םולכ יתמכיס אל" ילא םע הבורק תורכה ךורעל
ךפה - "!רמגנ" םר לוקב קועצל ךכ רחאו תוקד 90 לובסל ידכ וילא ונעגיהש
.האבה הנשל תווקת לש הכפמ לבא ןטק ןייעמל םואתפ
[Beitar players making their final exit for the 2000/2001 season]
2000/2001 תנועל הנורחאה םעפב שרגמהמ םידרוי םילשורי ר"תיב ינקחש
תווקת לש םי ,הווקת חתפ לש התשירל םירעש השולש םע וזה הנועה תא ונלחתה
ירישעה רוזחמה דע הגילה תא ונלבוה .תבשל תבשמ ופירחהו וכלהש תוקפסו
םעפ וניווח אל הפוקת התוא לכב לבא ,24-ה רוזחמה דע םיחצונמ יתלב ונייהו
לעמ ונתוא הלעה אלש קחשמב ,םויה ונלביקש גוסהמ חור תוממורתה תחא
הברה דוע ונל ןת :תחא השקב ונל שי יחרזמ יסוימ .ליפשמהו ישימחה םוקמל
,השדחה ותצובקלו ןמטוגל ריאשת םיליעגמהו םינטקה תונוחצנה תא .הלאכ םיעגר
תוארל םיצור ונחנא .ולש המוגפה הרוחסה תא תונקל ידכ קיפסמ תשאונ תיארנש
.דבל אובי רבכ ןושארה םוקמה ,וזה המישמב חילצת םא .חמש לגרודכ ידטב
תימואלה הגילה
38 רוזחמ
85 הפיח יבכמ 1
75 ביבא לת לעופה 2
71 הפיח לעופה 3
65 א"ת יבכמ 4
62 םילשורי ר"תיב 5
46 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,ןבל , יקסונייוטס
,יערד ,דדח
,בוקינסלט ,ריפוא
,וסור ,יחרזמ ןתיא
יבוקעיו ל'גרבא

[Shmuel Laban]
18 ןב ריעצ ,ןבל לאומש
לש ירוחאה םלבל ךפהש
םירגובה

[Nissim Bachar]
הנורחא הדירפב רכב םיסינ
לעה תגילב ןומיאמ טלחהב

[Giovanni Rosso]
גגוח וסור ינאבו'ג

37 רוזחמ
[Down] [Up]
תוששואתה ינמיס
0:1 םילשורי ר"תיב - ביבא לת לעופה
םילשורי ר"תיב תא החצינ ביבא לת לעופה - יאמב 19 ,דליפמולב
קחשמל 13-ה הקדב ןושרג ןועמש ידיב עקבוה ןוחצינה רעש .0:1
ךומנה הדספה תא הגפס ר"תיב .(לדנפ) רטמ 11-מ ןישנוע תטיעבב
ירחא .הידהוא ברקב תושדוחמ תווקת הררועו ןוילעה ףוא יילפב רתויב
ףרגה הארמ ,רבעש עובשב ונלביקש דמצהו םייעובש ינפל היעיבשה
הווקת חתפ לעופה דגנ הלעמו וקית תארקל הרורב תומדקתה לע
טסוגואב הגילה תחיתפ דעש הפוקתב יתבר תוששואתהו אבה עובשב
הצחמ הב ,תימואלה הגילה ןוויכמ ואב תודדועמ תושדח דוע .אבה
.ןאש תיב לעופה תא 0:4 ,קאיטירט ייגרס לש ותצובק ,ןג תמר חכה
[A Gershon Family Member]
.ביבא לת לעופהל קיפסה ןושרג ןועמש לש לדנפ
תימואלה הגילה
37 רוזחמ
82 הפיח יבכמ 1
75 ביבא לת לעופה 2
68 הפיח לעופה 3
65 א"ת יבכמ 4
61 םילשורי ר"תיב 5
45 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,'ץיבאס , יקסונייוטס
,ןונג ,םלסמא
,בוקינסלט ,יערד
,וסור ,יחרזמ ןתיא
יבוקעיו 'ץיבורטפ

36 רוזחמ
[Down] [Up]
!לצינ ריעה דובכ - ןורחאה עגרב
2:0 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
לש הרוכבה תעפוה ,יר"תיבה בכרהב רכב םיסינ לש ךפהמה - יאמב 12 ,ידט ןוידטצא
לכ - 2000/2001 תנועל ידטמ הדירפה ,ר"תיב לש ירוחאה םלבה דיקפתב ןבל לאומש
העיגה הפיח יבכמ :םילשורי תרטשמ המצעל הביצהש רגתאה לומ םויה ודמגתה הלא
,קוריה ןודעומה לש תישישה תופילאה תא גוגחל ונווכתהש םידהוא יפלא םע ריעל
.ןוידטצאה לש אשדה לע תועורפ תוגיגח םהמ עונמל רמוא ורמג קוחה תונוטלשו
שובכל וליפא וליכשה םיאפיחהו שרגמה לע םינקחשה וצצורתה תוקד םיעשת ךשמב
וסרפתה םירטוש תורשע .ינופצה עיציב הללוחתה תיתימאה המרדה לבא ,םירעש ינש
הרטשמ יניצקו ךרואה יוק דיל םהיסוס תונברדב וקחד םישרפ ,רדגה ךרואל הרובגב
הפיח ינקחש ועלבנשכ ."החמש תתבשה" עצבמ לע חקפל ידכ דחוימ ק"פחב ופסאנ
:קוחה ישנא לש םביל לעמ ןבא הלוגנ ,ןקורתהל ולחה ידט ינוינחו השבלהה ירדחב
םיבהלושמ םידהוא םיפלא תשולשמ עונמל החילצה לארשי תרטשמ .הגשוה הרטמה
קבאמב ראופמ ןוחצינ דוע המשרו הוואגו החמש ומכ םייביטימירפ תושגרל ןקרופ תתל
.חרזאל דסממה ןיב
תא דבאל הפיח יבכמ לש םייוכיסה ידירש וזוגנ קחשמל החיתפה תקירש ינפל דוע
תובקעב ילואו עיבגה רמג יצחב דספההמ םלהה לשב ילוא ,ביבא לת לעופה .תופילאה
הווקת חתפ לעופה לומ תודוקנ יתש הדביא ,הלש ןמאמה לש םייכוניח םיליגרת דוע
דועב ,לגרודכמ האנה דבלמ הזה קחשמב תורטמ ויה אל הפיחל .ץורמהמ השרפו
סמרנש דובכה ליבשב קחשל ,טרופסה ירודמ יפ לע ,םיכירצ ויה ר"תיב ינקחשש
,התנהנ הפיח :םשקובמ תא ולביק םידדצה ינשש המוד .ביבא לת יבכמל הסובתב
הלדתשה ,םיחתות רשב התיה אל ר"תיב .המכ דוע האיטחהו םיפי םירעש ינש השבכ
ויכינח ושייב אל היצביטומה םוחתב .(!) רעשל הטיעב יבצמ המכל העיגה וליפאו דואמ
.וסינ םהש רקיעה ,רגתואמ דליל הרוה לכ עדויש ומכו ,ןודעומה תא רכב םיסינ לש
תליחתמ העש עברו ,תוקד רשע ירחא רבכ "הלוא" תואירקב ולחה הפיח ידהוא
ר"תיב לש דובכ רמשמ ךרד ץר רידאב דילאוו .רעשל םישלושמה וכפה קחשמה
רודכ לאמשב איצוהו רטמ דוע ךרואל יוויל לביקש ןוינבל רודכ סינכה ,הדשה זכרמב
האב הלש תונמדזהה לבא ףוקתל התסינ ר"תיב .המינפו תילאמשה הרוקל עיתפמ
רעושה ינפל ץפקש רודכל היליבס עיגה 23-ה הקדב :הפיח לש הנגהב תועט ירחא
רודכה תא חגנש ןוינבל תא םידקהל ידכ רהמ קיפסמ אל לבא וילעמ ץיפקה ,'ץיבודיוד
עבראל ר"תיב העיגה הנושארה תיצחמה לש תונורחאה תוקדה הנומשב .הצוחה
.יבוקעי דעלאו 'ץיבאס ,(םיימעפ) היליבס ידיב ואטחוהש שוביכ תויונמדזה
סנכנ ריפוא ןולא :םיפוליח ינש ידי לע לגרודכה תמר תא רפשל הסינ רכב םיסינ
תא ספת דדח ינבו ,הנושארה תיצחמב קיודמ אלו רזופמ היהש יערד ןנער םוקמב
הדיצמ הפיח .םויה קחשמב ולש לאיצנטופה תא שממל ליכשה אלש ןתיא לש ומוקמ
"ןבור" .םתצובק לש ינשה רעשב הלועפ ופתישש ,ובוקעי יניבגיאו רטע תא הסינכה
הארו רעושה לומ ובוקעי תא םש ,ר"תיב לש יתנגהה רושיקה ךותב ינייפוא ןחב לייט
תא האר היליבס םגש הווקת ונלוכ .הקוחרה תילאמשה הניפל תויטנגלאב ץיפקמ ותוא
.שובכל תויונמדזה יתש רטע לביק תואבה תוקדב .והשמ ונממ דמלו הזה עוציבה
עיקבמ היה רטע םא םרגנ היהש ירוטסה לווע וענמ ףוקשמהו ןייפנרוק ,לזמה הברמל
םיבקעב עשעתשהל הכישמה הפיח .הרבעש הנשב תויכונאב שטנ התואש הצובקה לומ
עוריא קרו (םהילע סועכל המ ןיא ,ולדתשה תמאבש) ר"תיב ינקחש לעמ תוצפקהו
ךותל רודכ לביק יבוקעי דעלא .קחשמב תונורחאה תוקדה לש הוולשה לע ביעה דחא
שבכ ונממ בצמל עיגהו 'ץיבודיוד תא הדח היטהב רבע ,לדבנה וקל רבעמ הבחרה
הללמואה הטיעבה .רעוש ותואו הצובק התוא לומ ,םייתנש ינפל עיבגה רמג עברב רעש
- הזמ עורגו ,תונורחאה םינשב ר"תיב התשעש ךרדה תא הלמיס תינוציחה תשרל ולש
תיעבמ הזחמ ,היזיולטה תומלצמ לומ לא ויפ אולמב ךייחל טנרג םרבאל המרג איה
.לוג םישל ךירצ יבוקעי היה ותוא עונמל ידכ קרש
תימואלה הגילה
36 רוזחמ
82 הפיח יבכמ 1
72 ביבא לת לעופה 2
65 הפיח לעופה 3
62 א"ת יבכמ 4
61 םילשורי ר"תיב 5
45 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,ןהכ ,'ץיבאס ,ןבל
,ןונג ,םלסמא
,(ריפוא) יערד
,(דדח) יחרזמ ןתיא
,(ל'גרבא) היליבס
יבוקעיו 'ץיבורטפ

35 רוזחמ
[Down] [Up]
...הנשה הפוריא לע רתוול יאדכ ילוא
0:7 םילשורי ר"תיב - ביבא לת יבכמ
שגפמ םויה לחה תוקד רשע תוחפ ברעב עבשב - יאמב 5 ,דליפמולב ןוידטצא
לת יבכמ ,תעבשומה התבירי ןיבל םילשורי ר"תיב ןיב ,וז הנועב ןורחאה הגילה
םויה הצובקה לספס לע בשי ,תוברק עבש לעוש ,רכב םיסינ ןמאמה .ביבא
לג לש ויטעבשש שחנל רשפא .ר"תיב לש םידהוא םיעבשמ רתוי אל וירוחאמשכ
אל וליפא תומדוק תונועבש להקה םיעיציהמ רדענ הצובקה לע רבעש םידספהה
רבעש עובשבש םירורמ יעבש םידהואב רבודמ .ץוח קחשמל עיפוהל אלש בשח
שידאה םקחשממ תחנ ועבש אלש ירחא ,הצובקה יקחשמל דוע ועיגי אלש ועבשנ
ונלוכי דוע תוקד עבשו עבשב .םתצובק לש םיפייעהו םיעבשה םינקחשה לש
יבכמש ובתכי םינותיעבשו וקית בונגל חילצת ר"תיב הזה תומיעבש עבשיהל
הצפנתה ,הנוכנ תויהל הלוכי התיה ןורקיעבש ,וזה הסיפתה .עיבגב רתוי תנייעתמ
וקמ טעבש הז היה ,ר"תיב דגנ שבכ רבכ רבעבש ,גרבדלוג וגירדור .16-ה הקדב
.'ץיבאס לש תילאוטריו הרימש לומ ןייפנרוק לש תילאמשה הניפל 16-ה
שמח ועיגה זא לבא ,1:0 לש דבוכמ רוגיפב דמעמ ר"תיב הקיזחה תוקד רשע
הניפל החיגנ ןייד ןב ףיסוה ןפוסבו םירעש דמצ ינמנ יבא גגח ןמוציעבש תוקד
קחשמה רופיס תא אטבמ ,יבכמ לש יעיברה ,הזה רעשה .ןייפנרוק לש הקוחרה
סינכה ,ףתכל 'ץיבאסל עיגמ ךרעבש ,ןייד ןבו ןימימ רודכ םירה גרבדלוג .ולוכ
,םתסה ןמ ,יסופיט יבכמ דהוא .המינפ חגנו שידאה יברסה לש ופוג ינפל שאר
יתש - קחשמה תא םיגציימש םיכלהמכ ינמנ לש םירעשה לע בשוח יאדווב
.תיר"תיבה תשרה קמועבש םיטוחה תא וערק טעמכש תוביהרמ ףעי תוטיעב
.תיבכמה םירעשה תגיגח רואית תא קיספנ הזה בלשב םא הירוטסהה ונל חלסית
,הקד לכ לש תוטרופמ תומישר הברה תונותיעבו טנרטניאב ואצמיי םתסה ןמ
.תוטייוסמ תוקד םיעשת ןתואב בוהצ לוחכה להקה לש "הל-וא" האירקו הריסמ
-ה הקדב .םויסה תקירש עיגה םהיתובקעבש תובישח ילעב םיעוריא ינש קר ןייצנ
טופיש תיירורעש הללוחתה 90-ה הקדבו ינש בוהצ סיטרכב בוקינסלט קחרוה 82
תדמעב שוריפב אוהשכ הריסמ לביק וגד ךורב :קחשמה תאצות תא העבק םצעבש
הניפל חור רוקב לגליג ריעצה ןקחשהש תעב שירחה טופישה תווצ לכ לבא ,לדבנ
ימי ירבדבו ,ויתובקיע לע בש דיפמולבל עיגהש ןטקה יר"תיבה להקה .הבורקה
העבק הדוהי ינבל 8:2 הסובתה ירחא םינש עבש :שדח ךיראת םשרנ ר"תיב
הלש הסובתה תא התוושהו הנושארה הגילב הלש רתויב הובגה דספהה תא ר"תיב
תא ונבחרה רבכ יבכמ לש םילוגה לע .21.1.1956-מ םייח תיירק לעופהל
.ספא :האצותב ר"תיב לש קלחל שידקנ םויסה טפשמ תא זא ,רובידה
תימואלה הגילה
35 רוזחמ
79 הפיח יבכמ 1
71 ביבא לת לעופה 2
65 הפיח לעופה 3
61 םילשורי ר"תיב 4
59 א"ת יבכמ 5
44 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,ןהכ ,'ץיבאס
,ןונג ,םלסמא
,ןופלח , בוקינסלט
,('ץיבורטפ) יערד
,היליבס ,יחרזמ ןתיא
(יבוקעי) ל'גרבאו