[Left Banner] םילשורי ר"תיב
1996/97 עיבגה יקחשמ
 [Right Banner]


רמגה-יצח
תחא קר לבא עסמה תא תוליחתמ תוצובק םישיש
-ל םילשורי ר"תיב תא ךפוהש המ ,ראותב הכוז

תיסופיט עיבג תצובק
רזוח םילשורי ר"תיב לש סובוטואה - יאמב 8 ,ןג-תמר ןוידטצא
ןמאמ תא ,הנועה ןלגרודכ תא ליבומ אוה הריבל הלא םיעגרב
תוחפ .םיבוצע םלוכו - ךרדב םיפולא רשע השיש דועו הנועה
םילשורי ר"תיב העיפוה הביהלמ לגרודכ תגוצת ירחא עובשמ
.ביבא לת יבכמל יאנת אלל הענכנו הנידמה עיבג רמג יצחב
דגנ עיבגה רמג יצחב םילשורי ר"תיב העיפוה םייתנש ינפל
לביק הנוע התואב הפיח לש הבכוכ ,וביבר םייח .הפיח יבכמ
ךכ רחא .קחשמה ינפל ךרענש סקטב הנועה ןלגרודכ ראות תא
ותשר תא ערק החיתפה קמ תוקד שולשו אשדה רכ לע הלע אוה
םילשורי ר"תיב .םירטמ 20-מ הטיעבב ןמטנא ארויג זאד ונרעוש לש
תנוע תא בירעמ ןותיעב םכיסש ,חלש רפוע םיראתל תרחא הביגמ
לעופה .ס"נתמ לש יפוא הזל ארק םילשורי לעופה לש לסרודכה
החיטבהש ,ר"תיב .וב הקפתסהו לסרודכב הנידמה עיבגב התכז םילשורי
םעפהשכ ,קחשמה יבלש לכ ךשמ עורג הקחיש ,תופילאה תא רבכ
הצובקה יכרעמ לכ וניגפה וז הנועב םיקחשמה בורל דוגינב
לבא ,הנבלה הדוקנהמ ועקבוה ונגפסש םירעשה ינש .שלח קחשמ
ביבא לת יבכמ .האצותב והשלכ חופיק לע דמלל וז הדבועב ןיא
עברב הקפתסה ר"תיבש דועב קחשמה יבלש בור ךשמ הפידע התיה
עיגהל רהוז קיציא קיפסה הז ןמז קרפב .החיתפב תחלצומ העש
ושרד הצובקה ינקחש .םהינש תא איטחהלו העקבה יבצמ ינשל
םלוא הבחרב רהוז לש הליפנ רחאל םירטמ 11-מ ןישנוע תטיעב םג
,ןרק תטיעב האיצוה ר"תיב .ינשה ןוויכהמ אקוד העיגה הקירשה
םימלשורי םיניגמ ינש לומ םיבוהצ השימח ויה עתפלו ףדהנ רודכה
םיילגר גוזב ךבתסה ,הבחרב רודכ לביק יבכמ ןקחש .לוחכב
ינקחש .יבכמ לש ןושארה רעשל ךרדה תא ותליפנב ללסו תויר"תיב
םינש הזש ועדיש םושמ ילוא ,טפושה םע תוכורא וחכוותה ר"תיב
.ביבא לת יבכמ לומ רוגיפמ רוזחל םתצובק החילצה אל תובר
רהוז .ר"תיב לש רדוסמה קחשמה ףוס תא םג הנמיס רעשה תעקבה
דעו ,יביבא לתה רעושה ידי לע ףדהנש ןישנוע רודכ דוע טעב
אל וכרדכ .רעש תעקבהל תונמדזה ףא ונמשר אל תיצחמה תקירשל
המכש רורב היהש תורמל תיצחמב ףוליח ןהכ ילא ןמאמה השע
העיגה הינשה תיצחמה תחיתפ םע .קחשמב בלתשהל םישקתמ םינקחש
תוכורא תוינש ךשמ .ימלשוריה רעשה יפ לע ןכוסמ בצמל יבכמ
.בוקינסלט ןא'ז לש ודיב עגפש דע ןקחשל ןקחשמ רודכה ףדהנ
עונמל ידכו םירטמ 11-מ ןישנוע תטיעבל דימ קרש טפושה
תא קיחרה תושממתמ ןניאש תווקתב ךורכה לבסה תא םיר"תיבהמ
יתבזע הז בלשב ןויכמו ,םינפב היה ינשה לדנפה םג .םודא סיטרכב ןא'ז
וידרה .התנתשה אל האצותהש קר רפסל לוכי ינא ןוידטציאה תא
ןהכ ילאשו שוביכל החונ תונמדזה דוע הצימחה יבכמש רסמ
סיסקובא םוקמב יזרח ןנורו יחרזמ ןתיא ,היליבס תא סינכה
רהוז קיציאו יול קילומש

רמגה-עבר
טרצנוק שגוי הקספהה ירחא
(קחשמה תיינכות ךותמ)
םידהואה יבצע תא וטרמש ירחא - לירפאב 15 ,"ידט" ןוידטצא
- הבירילו להקל ריכזהל םילשורי ר"תיב ינקחש וטילחה ,תוקד 45 ךשמב
לש הינשה תיצחמה .הגילה תא םיכילומ םה עודמ - ןאש תיב לעופה
הבושו יפקתה לגרודכ לש תילכת תגוצת התיה הנידמה עיבג רמג-עבר
קיודמ .םתשירב םירודכ העברא םיחרואה וליג ןשעה רזפתהשכו ,ןיע
םידהואה רבכ ומק םימעפ שמח ןכש ,םירודכ העברא "קר" רמאל רתוי
.הרוקה וא רעושה ידי לע ןורחאה עגרב ענמנש רעשל עירהל םיבוהצה
רחאל רצונש חתמה םלוא ,קחשמב יבלש לכ ךשמ הפידע התיה ר"תיב
רעשה לומ הינקחש לש םישלחה םיעוציבב רכינ הגילב םידספהה ינש
םיתומיעב םיימעפ לשכנ הנחוא .קחשמה לש םינושארה םיבלשב
לש ןבצעמה דצל החוטב העקבה תדמעמ חגנ רהוז ,רעושה לומ םירישי
םלסמאמ לביקש ,(קאיטרט) יניארקואה חרקה שוג וליפא .הרוקה
רשא,םייכרב קיפו תוקנתשה הלוכש תטיעב ררחיש 16-ה וק לע זפ רודכ
יארוק .ןוידטצאב אשדה לש םלשומה םוזיגה ללגב קר רעושל העיגה
לש ורדעהל ץחמה רסוח תא וסחיי (םהיבתוכ לע רבדל אלש) םינותיעה
הלשכ ר"תיבש הלגמ העקבהה תויונמדזה תריפס םלוא ,עוצפה טנושיפ
תיצחמב (ימעטל) טלובה ןקחשה .ןתיינבב אלו ,תופקתהה םויסב קר
תוצרפתמ תופקתה המכ תויטנגלאב םלבש ,הליחכ דוהא היה הנושארה
רודכ ץוליח רחאל תננגוסמ הפקתה ךילוה וליפאו ,ביריה לש תונכוסמ
רעש לע לוענמה תצירפב םג דבכתה הליחכ .ימלשוריה שרגמה יצחב
להקהש ינפל עגרו ,ןימימ ןרק בבוס רהוז קיציא . 57-ה הקדב ,ביריה
הרוקה דילש םינקחשה שוג ךותמ הליחכ חיגה ,דובא רודכ דוע הכיב
הרישב גגוח להקה דועב .המינפ השילג ידכ ךות טעבו תילאמשה
םתחמש תא הנחוא ילאו םלסמא דוד ואטיב ,תובוצק םייפכ תואיחמו
שרגמה זכרמל "ךתח" ,ילאמשה וקה ךרואל ץרפ םלסמא :תרחא ךרדב
רעושה לומו ,הבחרל םדקתה ילא .הנחואל רסמו בירי ינקחש המכ ןיב
ינש לש קירבמ עצבמ היה ינשה רעשה .הקוחרה תילאמשה הניפל לגלג
הפי הלועפ ףותישמ ישילשה רעשה עבנ חתפמ ותוא יפ לעו ,םינקחש
רהוזל דירוה ילא ,הנחואל קיודמ רודכ היבגה יולאש :השולש ןיב
ףילחה הזה בלשב .תילאמשה הניפל טעבו הבחרה ךותל הצורמב עיגהש
רעשו ,יזרח לש שוביכ :םירבד ינשל וויק םידהואהו ,רהוז תא יזרח ןנור
הפי רודכ לביק אוה :תוירוגטקה יתשב בזכיא הנחוא .תינמיה הניפל
קזח רודכ טעבו הדמע רפיש ,הבחרה לש תינמיה הניפה דיל סיסקובאמ
(!) השישל ךכב עיגהש ,הנחוא לש וגוסמ רידנ רעש .םיילאמשה םירוביחל
יתש סיסקובא יסוי שיגה םויסה דע .הנידמה עיבג תרגסמב םישוביכ
.רעושה לש ופוגל טעבו הרוקל חגנ רשא ,יזרחל תפומ תוריסמ
,יול ,במוד ,הליחכ ,קאיטירט ,ןייפנרוק םע החתפ ר"תיב
.הנחואו יולאש,רהוז ,סיסקובא ,בוקינסלט ,םלסמא
יחרזמ ןתיאו יערד ןנער ,יזרח ןנור וסנכנ הינשה תיצחמב
יולו במוד ,רהוז םוקמב

רמגה-תינימש
הרצינ רוגסל וחכש
הנחוא ילא לש "לושיב"ו םירעש השולש - סרמב 18 ,"ידט" ןוידטצא
עיבג רמג תינימש .םילשורי ר"תיב תצובקל חמש המרתה ףשנ וחיטבה
רעש .יואר בירי התוויה אלש ,הילצרה יבכמ תא "ידט"ל הנמיז הנידמה
םירעשהו ,קחשמה תא חתפ הנחוא לש הטיעב רחאל יולאש לש ריהמ
וריתוה אל - הינשב םיינשו הנושארה תיצחמב דחא - הנחוא לש
לש הנוחצינ םלוא ,2:4-ו 1:3-ל םיימעפ וקמיצ םה .יוכיס םיחרואל
לש םכחותמ רעשב חניק יול קילומש .קפסב לטומ היה אל ר"תיב
.רעושה לעמ הצפקה

[Beitar Separator]

April 16 1997 -ב הנורחאל ןכדוע [Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]