ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 12 :עבש-ראבב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
תואצות

1998 לירפא-ץרמ
םינווטשיא השולש דגנכ
ץרמב 17
רמאהו יולאש
תרחבנל ונמוז
הירגנוה
ץרמב 13
- רמגה עבר
עבש-ראבב
ץרמב 6
קינזר לאומס
רטפנ
ץרמב 6
עיצי -בורקב
"ידט"ב שדח
[3 Goals, 3 Assists, 3 Istvans]
םירעש 3 ,םילושיב 3 ,םינווטשיא 3

המרדב יד היה אל םא - לירפאב 25 ,ידט ןוידטצא
ינקחש וכפה ,תימואלה הגילה תלבט תרמצב תללוחתמה
טרומ ןחתומל הדוהי ינב דגנ קחשמה תא םילשורי ר"תיב
דחפ וערז ןטשק רורד לש וינקחש .ומצע ינפב םיבצע
לש ידעלב עוציבב) ועינכהש ינפל ידט יעיציב שואיו
...ךשמה1:3 הווקתה תנוכשמ םיחרואה תא (םירגנוהה תשולש

םיקחשמ תואצות
עיבגב ר"תיב הגילב ר"תיב
לבאדה ךלה
1:2 םילשורי ר"תיב - עבש-ראב
לבא ,םתיא טפושה
ונתיא יזרח ןולא
2:1 םילשורי ר"תיב - ןאש-תיב
דובעי אל הז דודשא דגנ
1:3 ונוא תירק - םילשורי ר"תיב

1:3 הדוהי-ינב - םילשורי ר"תיב
?עדוי ימ ספא
0:0 םילשורי ר"תיב - הפיח 'כמ
הנידמבו ריעב םינושאר
1:2 םילשורי 'פה - םילשורי ר"תיב -
ןושאר םוקמ
1:0 םילשורי ר"תיב - א"ת לעופה
ידטב רקנוב
2:3 הילצרה - םילשורי ר"תיב
ןוראהמ אצי
2:1 םילשורי ר"תיב - ןולקשא
ר"תיב םתסטש הדותו
2:4 ת"פ 'פה - םילשורי ר"תיב
רעונה תקלחמ תואצות
:ראורבפב 13-14 תבש-ישיש

1:1 ופי יבכמ - רעונ
2:0 - הדוהי ע"נדג - 'א םירענ
(עיבגה רמג תינימש) 0:8 הינתנ יבכמ - 'א-םורט םירענ


ינקחש ,רמאה ןווטשיאו יולאש ןפטס - ץרמב 17 ,םילשורי
.תודידי קחשמל הירגנוה תרחבנל עובשה ונמוז ,םילשורי ר"תיב
לשב םיינשה תא ררחשל התע תעל ברסמ ,ןטשק רורד ,ר"תיב ןמאמ
הנורחאה הלימהש הארנ םלוא ,הצובקה לש סומעה םיקחשמה חול
.הרמאנ םרט וללה םירשכומה םינקחשה ינש לע קבאמב
[Item!]


עיבגה רמג תינימש יקחשמ תלרגהב - ץרמב 13 ,ןג-תמר
םילשורי ר"תיב יכ עבקנ לגרודכל תודחאתהה ידרשמב הכרענש
ךרעיש ,הנידמה עיבג רמג-עבר בלשב עבש-ראב לעופה דגנ קחשת
.עבש-ראבב םייקתי קחשמה .שדוחל 31-ב
[Item!]


תצובק יבכוכמ ,קינזר לאומס - ץרמב 6 ,םילשורי
.61 ליגב עובשה רטפנ ,םישישה תונש תליחתב םילשורי ר"תיב
יהלשבו ,סרוינו'ג הקוב תצובק ידמב קחיש םש ,הניטנגראב לדג קינזר
םהב םינש רפסמ רחאל .ר"תיבב קחשל לחהו הצרא הלע ולש הריירקה
,הצובקה ןמאמל הנמתה אוה ,ץראב םיבוטה םינקחשה דחאל בשחנ
היילעה -זא דע היתודלותב לודגה גשיהל התוא ליבוה 1968 תנשבו
בתכ ,ןואיד ינור ףיסומש יטנקיפ טרפ .תימואלה הגילל
קינזר ןמיא ןכמ רחאל םינש רפסמש אוה ,"םילשורי" ןותיעה
.םילשורי לעופה ,תינוריעה הביריה תא םג
[Item!]


יכ ,רקובה חוודמ "םילשורי "ןותיעה - ץרמב 6 ,םילשורי
דיתעה ,"ידט" ןוידטציאב ינופצה עיציה תיינבל ליבקמב
תייריעב עובשה הרשוא ,הבישי תומוקמ םיפלא -תנומשכ ליכהל
לש ימורדה ודיצב עיצי המקהל ,תפסונ תינכת םילשורי
הרומאו ,יצחו הנשכ דועב לחת עיציה תיינב .ןוידטציאה
ליכי ,עיציה תמלשה םע .2000 תנש תליחתב םייתסהל
תא רופסל ילב דוע הזו ,הבישי תומוקמ 27,000 כ ןוידטציאה
.רורוויאה רוניצ לעו הקעמה לע םיבשויה
[Item!]


[Beitar Separator]

Site hosted by
[OptiMedia]
Copyright © 1998 Beitar Jerusalem FC Web Committee, Updated February 15 1998.
Your feedback is welcomeונל ובתכת םא חמשנ
[Macintosh!]