הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1997/98 תנוע
לירפא-ץרמ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:0 ר"תיב - הפיח 'מ 1:3 הדוהי-ינב - ר"תיב
1:0 ר"תיב - א"ת לעופה 1:2 ם-י לעופה - ר"תיב
2:3 הילצרה - ר"תיב 2:4 ת"פ לעופה - ר"תיב
2:1 ר"תיב -ןולקשא 2:3 הילצרה - ר"תיב28 רוזחמ
[Down] [Up]
םינווטשיא השולש דגנכ[Beitar Lamp]
תללוחתמה המרדב יד היה אל םא - לירפאב 25 ,ידט ןוידטצא
תא םילשורי ר"תיב ינקחש וכפה ,תימואלה הגילה תלבט תרמצב
וינקחש .ומצע ינפב םיבצע טרומ ןחתומל הדוהי ינב דגנ קחשמה
עוציבב) ועינכהש ינפל ידט יעיציב שואיו דחפ וערז ןטשק רורד לש
.1:3 הווקתה תנוכשמ םיחרואה תא (םירגנוהה תשולש לש ידעלב
ךרעל 35-ה הקדל דעו ,ר"תיב לש תטלחומ הטילשב לחה קחשמה
ינקחש .תימלשוריה הבחרל תחא םעפ וליפא הדוהי ינב העיגה אל
ירחא הצוחה טעב טנושיפ לבא שוביכ תויונמדזה המכ ורצי ר"תיב
.ףוקשמל םיימעפ חגנ (ילש) יזרח ןולאו ,יולאש לש הלודג הריסמ
יבצמל םימעפ שולש הדוהי ינב ינקחש ועיגה 35-41 תוקדה ןיב
.הרוחש-הבוהצה הנגהב תוננאש ללגב םעפ לכב ,םייאדו שוביכ
,ןייפנרוק לומ דבל אוהשכ הבחרב רודכ חרוא ןקחש לביק םימעפ שולש
עידוה זורכהש ירחא .רעושה לש ופוגל רודכה טעבנ םימעפ שולשו
.רעשה ןוויכל רודכ טנושיפ טעב ,ןמז תפסות לש תוקד שולש לש
לגלגו וילע טלתשה ןפטסו ,וכלהמ תא טאהו יולאשב עגפ רודכה
רודכ יערד ןנער איצוה 52-ה הקדב .הקוחרה תילאמשה הניפל
רוחאל טעב ןפטס .שרגמה לש בחורה וק לע יולאשל עיגהש ץוח
ינב םלב לש יוקל יוסיכ לצינ רמאה ןווטשיאו ,הבחרה ןוויכל
לשכנ 74-ה הקדב .הניפ התואל טועבלו הזחב רוצעל ידכ הדוהי
,האופר יבוק ץולחל הדעויש הכורא הריסמ תקחרהב יערד ןנער
ןייפנרוק קיציא תא רובעל הסינ ,ינמיה רעשה דומעל ךומס עיגה הזו
וחכוותה הדוהי-ינב ינקחש .ולגרב העגנ רעושה לש ודיש ירחא לפנו
םילאהו קזחה ןקחשה הכז הנוכשב ומכו ,לדנפה תא טעבי ימ תוכורא
וגוסנ ר"תיב ינקחש .קמצמה רעשה תא שבכש םיענ לבוי ,רתויב
רודכב רמאה הכז 84-ה הקדב לבא ,קויד רסוחו סוסיהב וקחישו
דע םדקתהו לוקיתמ תויטלתאב קמחתה ,םיחרואה לש שרגמה יצחב
,ישפוח טנושיפ ןווטשיא תא שיטפה האר וז הדוקנב .הבחרה ףסל
רעושה ילגר ןיב חוטש טעבו הלאמש ךתח "יזרט"ו תונמאב ול רסמ
ינשל עיגה יערד ןנער תא ףילחהש ןמצלוה יש .תשרל ןהכ יפר
.הפי ףדה רעושה לבא םיבצמתימואלה הגילה
28 רוזחמ
63 םילשורי ר"תיב1
62 א"ת לעופה2
54 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


28-ה רוזחמה
1:3הדוהי ינב - ם-י ר"תיב
4:1א"ת לעופה - ש"ב לעופה
1:0הפיח יבכמ - הפיח לעופה
3:1ת"פ יבכמ - דודשא
1:2הילצרה - ת"פ לעופה
1:2ןולקשא - ס"פכ לעופה
1:4ןאש-תיב - א"ת יבכמ
1:5ם-י לעופה - צ"לשאר ינוריעםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
,םלסמא ,יזרח ,(ןמצלוה) יערד
רמאה ,סיסקובא ,בוקינסלט ,יול
(ןמכייר) יולאשו טנושיפ
27 רוזחמ
[Down] [Up]
?עדוי ימ ספא [Beitar Lamp]
ברעה התכז םילשורי ר"תיב - לירפאב 18 ,רזעילא תירק
תירפמיא ,הפיח יבכמ לומ ץוח תדוקנ הצליח רשאכ םישרמ גשיהב
םיקוריה לש תומשה תללוסמ ולהבנ אל םימלשוריה .ןופצהמ לגרודכה
ילבמ השקה תודדומתהה תא ריבעהל וחילצה ןובנ יטקט קחשמבו
םותב תרצוק ר"תיב תא ואר םיפוצ ףלא רשע-השימחכ .רעש גופסל
םע םילשוריל תרזוחו הלש עמשוממה קחשמה תוריפ תא תוקד 90
ירועיש תא בטיה ןיכה ,ימלשוריה ןמאמה ,ןטשק רורד .0:0 וקית
תושרל ודמעש םילכהמ דחא לכל תצחומ הבושת אצמו ולש תיבה
הצליא שרגמה זכרמב יר"תיבה ךרעמה רציש תופיפצה .םיאפיחה
,הבחרהמ דואמ קוחר קחשל 'ץיבוקרב לייאו וביבר םייח תא
דקאוו ןסאג לש םישגרנה ויחוויד תורמל ,ללכ ושגרוה אל םהו
םיר"תיבה תמיא ,רטע ןבואר .דטיינוי םאהטסוו לש הנוידטצאמ
ורעש לע םייא אלו שדד השמ ידי לע שכרנ ,תונורחאה םינשב
רינ - הפיח יבכוכ ראש .קחשמה לכ ךשמ ןייפנרוק קיציא לש
ולפנ - בונא'צ רוטקיוו יחרזמ רפוע ,וקצג ןביא ,רגנילק
דוע םהלש הריירקה תא ומייסו ןטשק םהל ןמטש ליגה תדוכלמב
לש קשנה ןסחמב םינורחאה םיטירפה ינש .החיתפה תקירש ינפל
תריבצ ללגב וקחיש אל - ודאנב קיראו יחרזמ ןולא - הפיח יבכמ
לש תמלשומה הסירפה תא ךכב ומילשהו ,םיבוהצ םיסיטרכ
.הרונמה ינקחש
רתוי בר לקשמ היה ןאכ םג ,אשדה רכ לע וחכנש םינקחשל רשאב
םינווטשיאה תשולש ךותמ םיינש .וקחישש הלאל רשאמ ורדענש הלאל
ומינפהו רדסה לילב בשק בור הארנכ ובישקה - יולאשו טנושיפ -
קחשמל ץוחמ ירמגל היה יולאש ."םכל וזה הדובעה המ" טפשמה תא
וקחשמ תא גיצה טנושיפו ,(תיעיברה הקדב תחא הצמחה טעמל)
הריסמ ףא טעמכ .1991-ב שודקה באלסינטס םוצ זאמ רתויב עורגה
ךרוא לכל יוקל היה ולש ןומזיתה ,הדעיל העיגה אל "יזרט" לש
רינו יחרזמ ןתיא ול ורדיסש העקבה תויונמדזה יתשו קחשמה
תולקב ףוטקל לוכי היה טנושיפ .ץוחלו ףוקשמל וכלה ןמכייר
רהוז קיציא הלעהש עפומה אלמלא שרגמב שלחה ןקחשה ראות תא
ראוטרפר קחיש ןהב תוקדה םינומשב גיצה רהוז .הפיח יבכמ ידמב
:הרבעש הנשב ידטב להקה לע ותוא וסיאמהש םיטוטהלה לש אלמ
ופלחש תונרק ,"הלודגה הבודה" םיבכוכה סקלפמוק רבעל תוטיעב
הרבעש הנשהמ הצובקל וירבחל תוריסמ ,ץוחל ואציו רעשה ינפ לע
תיר"תיבה הנגהה .רודכ ןדבאב ומייתסהש םירתוימ םירורדכו
ץולח ראשנ ןהב םיימעפ טעמל ,קחשמה יבלש בור בטיה הדקפת
ינשה דצב .רודכה תא חקלו בטיה אציש ןייפנרוק לומ דבל יאפיח
הרסמתה ר"תיבו תיתחת קחשמב ומכ הפופצ תיאפיחה הנגהה התיה
המכ .ותוא ץורפל תלוכי ילב קוריה רקנובה ביבס תילכת רסוחב
ונתנ ןמכייר רינו םלסמא דוד ,יחרזמ ןתיא לש קוחרמ תוטיעב
טרפו ,תוירקה רוזיאמ רזחוה רודכהש דע חונל ןמז םינקחשל
םיעגרה ינש ויה ירובע .העקבה תויונמדזה ר"תיבל ויה אל ךכל
.ולש יאנותיעה רוקיסב אקווד םירושק קחשמב רתויב םינהמה
היוקלה תוכרעיהה תא ךכ ראית "םירעשו םיריש"מ לולהב ריהוז
טעמכה ןדמואה תא יוארכ ךירעהל הליכשה אל הרטשמה" :הרטשמה לש
םהל התצקהשכ תועט חקמ התשעו םילשורי ר"תיב ידהוא לש קיודמ
זוקינה תוינידמ תא םשיל ךכ רחא הצלאנו ,תומוקמ 3000 קר
המ בוקינסלט ןא'ז לאשנ קחשמה םותב ".םיעיציל םידהואה לש
רשקה .ןויצל ןושאר לע 0:6 א"ת לעופה לש הנוחצינ לע ותעד
.ודות ,לודג אוה ."ןושארל השוב" :היבו הינמ בישה ונלש ןנוחמהתימואלה הגילה
27 רוזחמ
60 םילשורי ר"תיב1
59 א"ת לעופה2
54 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


27-ה רוזחמה
0:6צ"לשאר ינוריע - א"ת לעופה
1:0הפיח לעופה - םילשורי לעופה
0:0ם-י ר"תיב - הפיח יבכמ
2:2ת"פ יבכמ - ס"פכ לעופה
3:3ש"ב לעופה - הילצרה
1:3ת"פ לעופה - ןולקשא
1:3דודשא - ןאש-תיב
0:2א"ת יבכמ - הדוהי ינבםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
,םלסמא ,יזרח ,(ןמכייר) יערד
רמאה ,יחרזמ ,בוקינסלט
(ןמצלוה) יולאש ,טנושיפ
היליבסו
26 רוזחמ
[Down] [Up]
הנידמבו ריעב םינושאר[Beitar Lamp]
אלמ היה ידט ןוידטצא - לירפאב 11 ,ידט ןוידטצא
םידהואהו רישי רודישב קחשמה תא הרדיש היזיולטה ,הפל הפמ
תובירי התיה הב הפוקתהנ םירישב רכזיהל וסינ יחרזמה עיציב
ימלשוריה יברדה ירוחאמ תאכדמה תמאה לבא ,םילשוריב תוצובקה ןיב
תולקב םויה הרבג ר"תיב .םלועה ןמ הדחכינ וזה היחהש איה
היהו ,םילשורי לעופה לש הלבטה תיתחת/עצמא תצובק לע 1:2
םיבוהצל ועירפהש םודא ןבלב םינקחשה ףסוא ןיב לדבה אוצמל השק
וא צ"לשאר ינוריע ומכ תורחא ינש גרד תוצובק ןיבל קחשל
וטלתשה ר"תיב לש והשמ תלבלובמ החיתפ ירחא .הילצרה יבכמ
וטילבהש תופי תופקתה המכ וחתיפו שרגמה לע ןטשק לש ויכינח
ןורחאה שילשב ר"תיב לש שיאה תויהל ךפוהש ימ ,רמאה ןווטשיא תא
ינשל וגאד יולאש ןווטשיאו טנושיפ ןווטשיאש ירחא) הגילה לש
חצינש הזל ההז היה ר"תיב לש בכרהה .(המאתהב םימדוקה םישילשה
רופיס יול קילומש היה רבעש עובשב םאו ,ביבא-לת לעופה תא
,יערד ןנער הכז םעפהש ירה ,ךרעמה יוניש לש לודגה החלצהה
םלש עיצי ידי לע רשומ ומש תא עומשל ,ולש הריירקב הנושארל
.ריעצה ןגמה לש וקחשמב קרבלו תוריסמל ותכרעה תא ךכב עיבהש
המלבנש רמאה לש הטיעבו ףוקשמה לעמ יולאש לש החיגנ ירחא
טנשיפ ןווטשיא תא 27-ה הקדב סיסקובא יסוי איצוה ,רעושה לצא
הלוכ תראשנ לעופה תנגהשכ ,רעשה רבעל שרגמ שילש לע ץורימל
הלאמש ריאשה רעושה לומו ןימימ הבחרל סנכנ "יזרט" .רוחאמ
טפושה לע דימ וטע לעופה ינקחש .העירכ ךות תישרהש רמאהל
,וז הנעטב שממ שי םא םג .טנושיפ לש לדבנל הנעטב 'ץיבוקפיל
םגו) טנושיפ לש לדבינה בצמל לפטיהל תוינונטק וז התיהש ירה
רפסמב העשת - ר"תיב ינקחש ראש לכש העשב (קיידל םא ,רמאה
והומכו 5-ה תביתמ החיגנ ץימחה טנושיפ .לדבנב ויה אל -
הקספנ ,ןמזה תפסות לש תונושארה תוינשב ,זאו ,יזרח ןולא השע
הרוקה דיל דרי רודכהו היבגה טנושיפ .ר"תיב תוכזל ןימימ ןרק
.תשרל ותוא סיטהו יזרח ןולא לש ושאר ותוא שגפ םש ,תילאמשה
,טפושל לעופה ינקחש וצר םעפה םג .רומג הארנ קחשמהו ,0:2
םדוקה יברדב וגפסש הזל ןיטולחל ההז רעשהש םינעוט םה םעפהשכ
ןכלו - שבוכה ןקחשה לש ותוהזו רעושה לש האיציה -יא ללוכ -
,'ץיבוקפיל .םיימעפ הללגב שנעהל ןיאש תררגנ תועטב רבודמ
אל ,הטיסרבינואב תוגוהנה םינויצה ןתמ תוטישב יקב וניאש
שממ ,ןכמ רחאל םייתוקד .רעשה תא רשיאו םיחרואה תורצפהל העש
ןישנוע תטיעבמ הבגוהש רודכ הצ ולסאל חגנ ,הקספהל הקירשה ינפל
תיצחמב .םלסמא ןיבל ןייפנרוק ןיב רעשל רדח רודכהו לאמשמ
זוכיר רסוחב קחשמש ,יולאש ןפטס תא היליבס רינ ףילחה הינשה
.תועובש רפסמ ינפל טנרטניאב תירגנוה לש שדחה ןקתה זרכוה זאמ
טלובה ןקחשה יערד ןנער היה וז תיצחמב םלוא ,טלב אל היליבס
לעופה יצולח תא בטיה רמוש ,םירודכ ץלחמ אוהשכ ,ר"תיב תורושב
תויונמדזה רפסמ ויה ר"תיבל .ןימי ףגאב תופקתהל ףרטצמ םגו
תריסמש ירחא תונלשרב טנושיפ זבזבמ ןהב הבוטה תאשכ ,העקבה
לש החיגנ .ףושח טעמכ רעש לומ וילא העיגמ היליבס לש בחור
'ץיבוקפיל לבא ,לעופה ןגמ לש ודיב רעשה ןתפמ לע הרצענ היליבס
לע קספ אלו תועטל רתומ טפושלש עבוקה קוחה ףיעסה תא ליעפה
רחא תוקד המכ הבחרב לשכוה סיסקובא .ר"תיב תוכזל "לדנפ"
הרקממ םידקתה יפ לעש ןועטל ץיבוקפיל היה לוכי ןאכ לבא ךכ
ךיבמה טופישה גצימ .ןישנועל םוקמ ןיא ןאכש רמוחו לק דיה
תובקיעב תרמצב הנורתי תא הלידגה ר"תיבו ,םויסל דע ךשמנ
.יזרח ןנור לש םירעש ינשמ הפיח לעופהל א"ת לעופה לש הדספהתימואלה הגילה
26 רוזחמ
59 םילשורי ר"תיב1
56 א"ת לעופה2
51 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


26-ה רוזחמה
1:2ם-י לעופה - ם-י ר"תיב
0:2א"ת לעופה - הפיח לעופה
1:2הפיח יבכמ - א"ת יבכמ
2:1הדוהי ינב - דודשא
1:0ת"פ לעופה - ס"פכ לעופה
1:3ןולקשא - ש"ב לעופה
0:1ןאש-תיב - ת"פ יבכמ
0:1הילצרה - צ"לשאר ינוריע -םע הקחיש ר"תיב
יול ,קאיטרט ,ןייפנרוק
,(יחרזמ) םלסמא ,יזרח
סיסקובא ,בוקינסלט ,יערד
(ןמצלוה) רמאה, טנושיפ
.(היליבס) יולאשו
25 רוזחמ
[Down] [Up]
...ןושאר םוקמ...ןושאר םוקמ [Beitar Lamp]
1998 לירפאב 4,דליפמולב

!!! לדבה הזיא לבא , ןטק 1:0 בוש
תיברמש ,ןושארה םוקמה תא שובכל הנמוזמו הנכומ קחשמל העיגה ר"תיב
.וילא עיגתש ולחיי ץראב לגרודכה ידהוא
ינמי ןגמכ יערד ןנער תא הלעהו דדוב ץולחכ יולאש תא ביצהשכ עיתפה ןטשק
.רושיקב ביצה יול קילומש תאו
ראש םע דחי הבוט הדובע השע טלחהב יערדו םויה ר"תיב ינייטצממ היה יול
.ץיטורמיס תא ןייוצמ רגסו הנגהה ינקחש
זכרמל קזח רודכ טעבו ךלמילא לש ותבחר ןוויכל םדקתה ראמה 21-ה הקדב
! המינפ קחד בורקמש טנושיפ טלתשה רזוחה רודכה לעו ףדה ךלמילא.רעשה
"....ץרפתה בוהצב שעגה רה"ו ר"תיבל 1:0

תונכוסמ תוצרפתמ תופקתה םע ר"תיב ינקחש לש תורשפ אללו יארחא הנגה קחשמ
לש ותקחרה התיה וז תיצחמב טלובה עוראה רשאכ הינשה תיצחמה תא ונייפיא
.88-ה הקדב היליבסב העיגפ רחאל ךלמילא,לעופה רעושתימואלה הגילה
25 רוזחמ
56 םילשורי ר"תיב1
56 א"ת לעופה2
48 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


25-ה רוזחמה
1:0ם-י ר"תיב - א"ת לעופה
1:1הפיח לעופה - הילצרה
0:0דודשא - הפיח יבכמ
0:4ת"פ יבכמ - הדוהי ינב
2:1ש"ב לעופה - ת"פ לעופה
2:0צ"לשאר ינוריע - ןולקשא
1:2ס"פכ לעופה - ןאש-תיב
1:1א"ת יבכמ - םילשורי לעופהםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
,םלסמא ,יזרח ,יול
סיסקובא , (ןמכייר) בוקינסלט
רמאה, טנושיפ
. (יאלוזא) ןמצלוהו (יערד) יולאש
24 רוזחמ
[Down] [Up]
ידטב רקנוב [Beitar Lamp]
ץרמב 28 , ידט ןוידטצא

קחשמב הצובקה החצינ ,ר"תיב לש הנועה רתויב ילרוגה עובשה תחיתפב
תובר תוקדבש ,הילצרה יבכמ לש תססותהו תררחושמה הצובקה תא ינוניב
.הידהוא לצא תוצאומ בל תוקיפדל המרגו ר"תיב לש הנורתי לע המייא
תרזעב טנושיפו ראמה רשאכ ןיוצמ קחשמ ר"תיב הקחיש,הנושארה תיצחמב
.ןוראוב לש ורעש דיל םיבר םיבצמ רצייל וליכשה (ילש) יזרח ןולא
לש תוצמחהלו ןייפנרוק לש תולצה רפסמל הקקזנ ר"תיב ,תאז תורמל
.היהיש לככ ליגר ,ךיבמו םדקומ רוגיפמ לצניהל ידכ הילצרה יצולח
הקדב ץרפ , ןמצלוהו ראמה,טנושיפ לש םילשוכ תונויסנ רפסמ רחאל
ןוראוב לש תינמיה הניפל קיודמב טעבו הבחרל רדח ,לאמשמ ראמה 26-ה
.ר"תיבל 0:1 - המינפו
הדודנ לש ןרק רודכש רחאל ,ןויווישה תא הגישה הילצרה ,כ"חא תוקד 3
.29-ה הקדב 1:1.רעשל רדחו ןייפנרוקב עגפ
.רעיש ירמסמ םיבצמ רפסמל העיגהו םעז תמחב ףוקתל הלחה ר"תיב
ול ררחישו לאמש דצמ הנגהה תא ףקוע ראמה תא האר םלסמא 38-ה הקדב
תא תולילקב העטיה "יזרט" .טנושיפל עיגה תוריהמבש , קיודמ רודכ
ןגמב עגפ רזוחה רודכה .תינמיה הרוקל המצועב טעבו הילצרה יניגמ
.ר"תיבל 1:2.המינפ רדחו ,רעשה וק לע דמעש ,ןרוק דעלא ,הילצרה
.ידט יעיצימ תואושתל ,וייחב הנושארב, הכז ןרוק דעלא
ריאשה שרגמה זכרמב סיסקובא לש לוקית ,הקירשה ינפל שממ ,45-ה הקדב
תא חלש ישוק אללו ןוראוב לומ שרגמה תיצחממ רהדש טנושיפל רודכה תא
!!! לוג הזיא - ר"תיבל 1:3 .המינפו הניפל רודכה
,םייתנש ינפלמ 8:1-ה תאצות רזחושתש יוכיסב ידט יעיציב ונד תיצחמב
תוהדזה ךותמ הארנכו דליפמולבב השענב רתוי וניינעתה הארנכ ר"תיבב ךא
.דבלב תוצרפתמל ואציו הנגהב ורגתסה ,ףוטחת אל יבכמש הלאשמה םע
היינשה תיצחמה לכ ךשמ הצחלו ידטב השענב הניינעתה ,תאז תמועל הילצרה
הרוקל קזח רודכ יבטנא לאגי ףילחמה טעב 50-ה הקדב .ןייפנרוק לש ורעש לע
.ר"תיבל 2:3 .המינפו ןייפנרוק לש תינמיה
תוקד 10 וקרש ר"תיב ידהואו תוושהל תוניוצמ תויונמדזה רפסמ ויה הילצרהל
.םויסל קורשל ("ץוח" טפוש) ומח-ןב בקעי טפושה תא זרזל ידכ קחשמה םויסל
לידגהל תוצרפתמ תופקתהב תויונמדזה ולביק ראמהו (הרוקל הטיעב) טנושיפ
.תאז ענמ ןוראוב ךא, האצותה תא
ךכ ,0:0 התיה ידטב קחשמה םויס תעשב דליפמולבב האצותה יכ רמול שי
...היינשה תיצחמב וחילצה תאז לכב ר"תיבשתימואלה הגילה
24 רוזחמ
56 א"ת לעופה1
53 םילשורי ר"תיב2
47 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


24-ה רוזחמה
3:0א"ת לעופה - א"ת יבכמ
2:3הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:4ןולקשא 'פה - הפיח 'פה
1:1הפיח יבכמ - ת"פ יבכמ
2:2ש"ב לעופה - ס"פכ לעופה
1:2ת"פ לעופה - צ"לשאר ינוריע
0:2הדוהי ינב - ןאש-תיב 'פה
2:4ם-י לעופה - דודשא ינוריעםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
,םלסמא ,יזרח ,יול
סיסקובא , (ןמכייר) בוקינסלט
רמאה, טנושיפ
. (יאלוזא) ןמצלוהו (יערד) יולאש
23 רוזחמ
[Down] [Up]
ןוראהמ אצי [Beitar Lamp]
ןייפנרוק קיציא רעושה לש ובוש - ץרמב 21,ןולקשא
הבוש תא למסל םירומא ויה ,הקחרהמ בוקינסלט ןא'ז רשקה לשו ,העיצפמ
םע םלוא .םיבר תועובש הזמ הנושארל ,רתויב קזחה הבכרהל ר"תיב לש
אקווד יכ םידהואל ררבתנ ,ןולקשאב שרגמה לע אשדה רכל הצובקה תולע
עצפנ ,אלפנ רשוכ םינורחאה תועובשב ןיגפמה ,היליבס רינ יזכרמה ץולחה
שבכש ,ןמצלוה יש תא לגדל ארק ןטשק ןמאמה .קחשל לכוי אלו לגרה דיגב
הליג ןמצלוה .בוביסה תחיתפ זאמ קחשל טעימו דבלב דחא הגיל רעש הכ דע
קחשמה .עוצפה היליבס לש ומוקמ תא החלצהב אלימו דואמ ההובג תלוכי
וצימחהו תובר תויונמדזהל ועיגהש ,ר"תיב ינקחש לש ץחלב חתפנ
רמאשכ הלימ לכל ןווכתהש חיכוהל ץמאתה יולאש ןפטס .תוילאימולשב
ץימחהל אילפה ךכ םושמו ,ללכב ול םסוק וניא םירעשה ךלמ ראותש
תובוט תויונמדזה ולביק טנושיפו ןמצלוה םג .תונמדזה רחא תונמדזה
ויקוניזב תואתשהב וטיבהו ,זוכיר רסוח טעמ וליג םלוא ,תיצחמה ךלהמב
רעש תגיפסמ תימוקמה הצובקה תא ליצהש ,םימחר יסא ימוקמה רעושה לש
יניזורג ץולח ,ןולקשא לש 17 רפסמ חילצה תחאו םיעבראה הקדב .רוגיפ
תא לגליגו ,ר"תיב תנגה תא רודחל ,רודכב תנייוצמ הטילשו ךורא םש לעב
םיימוקמה םידהואה .ןולקשאל 1:0 ,קנזמה ןייפנרוקל לעמ רודכה
עגרל וחינה ,ןוידטציאל ביבסמש םיפונמהו םיצעה ,תועבגה לע ופפוטצהש
.םהילילאל עירהל ונפתהו ,ףוזישה תוישמשו תפפועמה תחלצה ,לגנמה תא
רשאכ .הנוחצינ תא ןולקשא החיטבהו טעמכ היינשה תיצחמה תחיתפ םע
תומיעל עיגהו ר"תיב תבחרל רדח ,ןולקשא לש ןייוצמה יניזורגה רשקה ,הזדבי'צנא
ךליאו הז עגרמ .רעשה לעמ הטיעבב םייתסהש ,ןייפנרוק לומ דחא לע דחא לש
תויונמדזה רפסמל עיגהל הליכשה אל םלוא ,קחשמה הדש לע ר"תיב הטלתשה
בוקינסלט ןא'ז חילצה עבשו םישימחה הקדב .הנושארה תיצחמב ומכ בר
הכיח םש ,ןולקשא לש ןישנועה תבחר ךות לא קמוע רודכ ריבעהל ןייוצמה
,הבורקה הניפל קייודמו שלח רודכ טעבו דחא דעצ םדקתהש ,ןמצלוה יש ול
היה תורתונה תוקדה םישולשבו יתנגהה קחשמה לע הרתיו ןולקשא .1:1
הזדב'צנא .ר"תיבל תמייוסמ תופידע םע ,םיעוריא -ברו ידדצ -וד קחשמה
תופקתה להנל וחילצה ןולקשא לש םיניזורגה םינקחשה דמצ ,יליוושוגוגו
קאיטרט ייגרס לש הבוט תלוכי םלוא ,ןולקשא רובע תוליעיו תוצרפתמ
שמח .רעשה לע םויא לש בצמל עיגהלמ םהמ הענמ ,(ילש) יזרח ןולאו
ותוא ריבעהו הדשה זכרמב רודכה םע בוקינסלט ץרפ קחשמה םויסמ תווקד
קחרמ רודכל הכיחש ןמצלוה ישל רסמו דחא דעצ םדקתהש ,טנושיפל המידק
רודכה םע םדקתהלו תוסנל לוכי היהש ןמצלוה .רעשהמ רטמ רשע -הנומש
.ר"תיבל 2:1 ,קחשמב היינשה םעפב תשרה תא אצמו ,קוחרמ הטיעב ףידעה
םע גוגחל ידכב הכורא העש דוע ר"תיב ידהוא וראשנ קחשמה םויסב
ןיגפה שבכש םירעשה ינשל ףסונבש ,ןמצלוה יש םע דחוימבו ,םהינקחש
.הדשב ןייטצמה יתעדל היה בוקינסלט םע אתווצבו ,תנייוצמ תלוכי
,תוגיגחל ףרטצהל ימצעל יתישרה םירוחשה םיניערגב יביל בוטכש ןוויכמ
,ךכ םושמ .םינקחשהמ תובוגת ףוסאלו השבלהה ירדח לא תדרלמ ינממ רצבנ
ילוכו ,קחשמה לע םתעדל ולאשנ וליא םירמוא ויה םה המ שארמ שחנל הסנא
חיכוהל ךירצ יתייה אל" :ןמצלוה .םילודג תעדל עולקל יתחלצהש הווקת
."היליבסמ בוט רתוי ינאש ןטשקל יתחכוהש חמש ינאו ,דחא ףאל רבד -םוש
,4.04 הסריגב Netscape תא דירוהל םלוכל ץילממ ינא " :יולאש
האלמו הדבכ הנכות םתס וז .Internet Explorer-ב שמתשהל קיספהלו
תיצחמב עיקבהל ונלש םירקעה תונויסינה" :בוקינסלט ."םיגאבב
:רמאה ."רהה הלעמב דבכ עלס לגלגמה סופיזיסל יניעב םילושמ ,הנושארה
."?"המוקת" לש ןורחאה קרפה תא הרקמב טילקה והשימ ,ה'רבח"תימואלה הגילה
23 רוזחמ
53 א"ת לעופה1
50 םילשורי ר"תיב2
44 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


23-ה רוזחמה
0:1ס"פכ 'פה - הדוהי ינב
2:3דודשא - א"ת 'פה
2:1ם-י ר"תיב - ןולקשא
2:0הפיח 'פה - ת"פ 'פה
1:2א"ת 'כמ - הילצרה
4:1הפיח 'כמ - ןאש-תיב
1:2צ"לשאר - עבש-ראב
1:1ת"פ 'כמ - ם-י 'פהםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
,םלסמא ,יזרח ,יול
סיסקובא ,בוקינסלט
רמאה, טנושיפ
.ןמצלוהו (יערד) יולאש
22 רוזחמ
[Down][Up]
ר"תיב םתסטש הדותו[Beitar Lamp]
,םינורחאה םייעובשה לש תונוחצנה ירחא - ץרמב 14 ,ידט ןוידטצא
עגרבשו ,חלצומ תוביסנ ףוריצמ תינהנ םילשורי ר"תיבש ונעטש ויה
תרשרש עטקית 11 לומ םינקחש 10 לש תורתומהמ תונהל קיספתש
םינורחאה תונוחצינהש םג ריכזהל וחכש אל םיגרטקמה .תוחלצהה
םיחצנמ םכתוא הארינ" :סיסקובא יסוי אלל וגשוה הצובקה לש
ר"תיב .וגעל םה ,"בכרהב קחשמ ץראב בוטה יביסנפדה רשקהשכ
ונייהש תורמל :םיזיעלמ םתוא לכל תחצינ הבושת םויה הבישה
תיטננימודה ותוחכונ ףא לעו ,קחשמה ךרוא לכל םינקחש 11-ב
הווקית-חתפ לעופה תא חצנל הצובקה החילצה ,סיסקובא יסוי לש
.ןוצר יבא ןשרפה ידי לע "שגרמ" רדגוהש לגרודכ גצימב 2:4
ינוגסס לבנרק התיה ידטב םויה ךרענש קחשמה לש הינשה תיצחמה
.יחרזמה עיציב ינכטוריפ עפומו אשדה לע ביהלמ לגרודכ לש
וגיאדהש םינוצפקו םיקוקיז ינימ ריוואה ללחל רגיש בהלנה להקה
.םינקחשה לש הגיגחב בטיה ובלתשה לבא ,רוסמה ר"ויה ,שדד השמ תא
קירבמה יולאש ,קיודמה סיסקובא יסוי ,ריהמה רמאה ןווטשיא
ולאש תורמל ,הווקת-חתפמ םיביריה תא וררחיס יתיפסכה טנושיפו
ןישנוע תטיעב .קחשמה לש הינשה הקדב רבכ 0:1 וכילוה םינורחאה
םיילאמשה םירוביחה ןיב לא ןוראוב ןליא ידי לע הבבוס רטמ 20-מ
קיציאש ררבתה קחשמה ינפלש םומיחב .ףילחמה רעושה ,ףירג איג לש
םירעושה תווצ בכרוה ןכלו ,קחשל לכוי אל עוצפה ןייפנרוק
.לספסה לע וקישומו רעשב איג - ףירג תחפשמ תרהט לע קחשמל
העיגה ר"תיב .יר"תיבה קחשמה בצק תא רבש אל םדקומה רעשה
.םימעפ המכ לדבנב הספתנ לבא ביריה לש שרגמה יצחל תולקב
םינקחש לש טופישב םילגרומ אל טושפ םינווקהש הארנ היה עיציהמ
,תיעישתה הקדב לבא ,היליבסו טנושיפ ,רמאה לש םגוסמ םיריהמ
סיסקובא לש הפי קמוע תריסמב לדבנ קפס שיש הארנ היהשכ אקווד
דע רטמ 15-כ ךרואל ץרפ רינ .לגדה םרוה אל (היה אל) היליבסל
ר"תיבל .קנזמה רעושה לש ופוגל תחתמ חוטש טעב םשו ,הבחרל
היליבס לש םהיתוחיגנ לבא ,העקבה תויונמדזה המכ דוע ויה
סיסקובא רסמ םיעבראה הקדב .רעושה ידיל ועיגה (ילש) יזרח ןולאו
ירגנוהה לבא ידמ קזח הארנ רודכה .רמאהל םעפה ,הפי רודכ דוע
וז הדוקנב .ןרקה וק תארקל ותוא קיבדהל ידכ ויד ריהמ היה
,הנכסה תא קיחרהל ידכ קניזש רעושה לש ופוגכ וילגר ולקתנ
םיאווקת-חתפה וטעב הינשה תיצחמב .המינפ לדנפה תא לגליג יולאש ןפטסו
קילומש) וקהמ הפדהנ תחא ,ףוקשמה לעמ תחא - תונכוסמ תוטיעב המכ
,קחשמה לע הטלתשהו הכלה ר"תיב .רעושה לש וידיל םייתשו (יול
ינפל קרש םילוחכל יוכיס הריתוה אל איה הנורחאה העשה יצחבו
טנושיפ איצוה 59-ה הקדב .תופילאל םיילאיר םידמעומ ויה הנש
ידי לע היחוהש הבחרב תמ חטשל קזחו חוטש רודכ - תינואג ןרק
עיציב להקה היה וז תיצחמב .ההובגה תשרל יולאש לש הפי הטסה
תוקובאהו םיקוקיזהו עגרל הקספ אל הרישה - ואישב יחרזמה
שרגמ לש הארמ ןוידטצאל וויש תימלשוריה העיקשה רואל ותצוהש
רבגתהו ר"תיב לש טרצנוקה ךלה וזה הרואפתב .תרמצ קחשמב יפוריא
ומייתסה אלש תוצפקהו םיבקע ,תחא העיגנב ביהרמ קחשמ .עגרל עגרמ
דיל זוכיר רסוחו סה יש רעושה לש בוט םוקימ ללגב קר םירעשב
תא אצמו זכרמל ךתח ,לאמש ףגאב םלסמא ץרפ 77-ה הקדב .רעשה
לגליג הינשבו תחא העיגנב רעושה תא ףקע רינ .הבחרב היליבס
וכרדב רודכב עוגנל אל רהזנ יולאששב ,המינפ דואמ הדח תיוזמ
18-מ הטיעבב קיפוטשירכ םצמיצ רתוי רחואמ תוקד יתש .תשרל
.ןמצלוה יש הדשל סנכנ זאו ,ףירג לש תוטשומה וידי לעמ רטמ
חיכוה םידהואה לצא הבר הכרעהל הכ דע הכז אלש לכסותמה ץולחה
דציכו תונושה תורחבנב ומוקמ תא הנק עודמ תומלשומ תוקד רשעב
תאו ותוריהמ תא ,וחוכ תא םיגדהל קיפסה יש .הפוריאל עיגה
.םעפ רחא םעפ ול עירהל םידהואל המרגש הרוצב ולש קחשמה תמכח
אצמ םש ,הבחרל דע ןמצלוה עיגה לאמש ףגאב היפהפי הצירפב
הטיעב ללגב קר רעשב המייתסה אלש המכח הריסמב היליבס תא
הבינה טעמכ יש לש תפסונ הצירפ .רעושה לש ופוגל רינ לש השלח
.הרוקל טעובו 16-ה וקב העקבה בצמ ומצעל רדסמ אוה רשאכ ,רעש
ידטב תוסובת לש תיניצר תרוסמ חתפל םיליחתמ םיאווקית-חתפה
םימלשוריכ ,ונאו (תונורחאה םינשה שולשב 2:4-ו 0:3 ,0:6)
חורש םיווקמו םהל םיעידצמ ,תורוקמב תוקבדה תא םיכירעמה
תורפ תטיחש"ו תורגסמ תצירפ ,ריחמ לכב יוניש - 90-ה תונש
תשרהמ םירודכ איצוהל םהל עירפתו םהידי תא הפרת אל - "תושודק
.החלמ לש תומולחה ןורטאיתב רוקיב לכבתימואלה הגילה
22 רוזחמ
50 א"ת לעופה1
47 םילשורי ר"תיב2
41 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


22-ה רוזחמה
3:0הפיח 'כמ - הדוהי ינב
0:1הילצרה - דודשא
2:4ת"פ 'פה - ם-י ר"תיב
0:2עבש-ראב - הפיח 'פה
0:2ןולקשא - א"ת 'כמ
2:3ם-י 'פה - ןאש-תיב
0:0צ"לשאר - ס"פכ 'פה
2:0א"ת 'פה - ת"פ 'כמםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ףירג איג
,םלסמא ,יזרח ,יערד
סיסקובא ,יול
רמאה, טנושיפ ,(יחרזמ)
,היליבסו (ןמצלוה) יולאש

[Beitar Separator]

Site hosted by
[OptiMedia]
Copyright © 1998 Beitar Jerusalem FC Web Committee
Your feedback is welcomeונל ובתכת םא חמשנ
[Macintosh!]