הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1997/98 תנוע
יאמ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
3:2 ר"תיב - ןאש-תיב 0:1 ת"פ יבכמ - ר"תיב30 רוזחמ
[Down]
ףסואל תחא דוע[Beitar Lamp]
יאמב 9 ,"ידט" ןוידטציא
ישנאב ררועל החילצמ התייה הנידמה תופילאב הייכז םהבש םימי ויה
,לשמל ,ר"תיב לש הנושארה תופילאה קחשמב .תיתימא תושגרתה ר"תיב
,דליפמולב ןוידטציא זכרמב קוסממ הצובקה ינקחש ותחנ ,1987 -ב
םידהואה ועיגה ,היינשה תופילאה קחשמ ירחא ,ןכמ רחאל םינש ששו
שיבכ לכש רחאל ,הלילה לש תונטקה תועשב קר םילשוריל הינתנמ
.םידוקיר תבחרל ותוא וכפהש םידהואה יפלא ללגב קוקפ היה ףוחה
םינקחשה וזרדזה הילע ,ר"תיב לש תיעיברה תופילאהו ,ורבע םינשה
טעמכ .ךכב המ לש ןיינעכ תספתנ ,"ןלוכמ הקותמה" לעכ ריהצהל
,אשדה לע שדד לצא החוראב גוגחל םינקחשה ואצי יטמוטוא ןפואב
שאר ,םלועה לכ תא אתווצב ולליקו ארפס רכיכב וסנכתה םידהואה
סיסקובא תא ורחב םינותיעהו תספרמהמ תוליצאב םהל ףפונ הלשממה
ררחתשהל השק ,ולאה תוניטורה לכל רבעמ לבא .הנועה ןקחשל
דגנ קחשמב רבודמ אל ,אל ."ידט" תכלממב חירסמ והשמש השגרההמ
ועמשוהש תוינעזגה תואירקה ביבס ירוביצה סומלופב וא ןאש -תיב
תיסיסבה השוחתב אלא ,הינפמשב םבל בוטכ םידהואהמ קלח דצמ
דואמ הברה ךכל אוצמל רשפא .ונתוא שגרל וקיספה רבכ תויופילאש
-ויצוס תועמשמ הזל סחיי חטב םערב םייחו ,םיגולוכיספ םירבסה
הז ,ונלגרתה :הניעב תראשנ הדבועה לבא ,תכל תוקיחרמ תוימונוקא
םתואו ,םישדח םידהוא תרבוצ הצובקה .םולכ ונל השוע אל רבכ
תא רוצעל ,א"קמי שרגמל ביבסמש םיצעה לע תבשל ולגרתהש םידהוא
,ץוח יקחשממ הרזח ךרדב שיבכה לע דוקרלו ךרדה דצב תינוכמה
טרופסה ינותיע לש םיביטקייבוא אלה םיחווידה תא םעזב אורקל
אל טושפ םידהוא םתוא ,םעזב םייניש קורחלו םיביבא -לתה
ר"תיב ."הנידמה לש הצובק"ל עתפל ךופהת םהלש הצובקהש םיניינועמ
םינשה ךשמב ולגרתה הידהואש המ לכל תכפוהו תכלוה םויה לש
םירשקב תדשחנש ,םיראת תללוז ,הריהי ,הרישע הצובק .אונשל
.תוביריה תוצובקה דצמ ידמ הקודה הדהאבו םיטפוש םע ידמ םיקודה
הל שיש ,היזיולטב רישי רודישב תועיבקב םירדושמ היקחשמש הצובק
תרמצ לכש ,ץראב (לודג יכה םג בורקבו) םישרמ יכה ןוידטציאה תא
איהה הבוהצה הצובקה ומכ והשמ :רוציקב -החתיפל תרזחמ ןוטלישה
הווחמב ןכתסנ ,תושרופמ המש תא ןאכ ריכזנ םאש ,והילא -דימ
זא .םתוא םיצימשמשכ קפנל םיליגר םידהוא םתואש גוסהמ תיתודידי
שחרתהש ערואמ) הדיספמ ר"תיבשכ בלה תא םילכוא ןיידע ונחנא
תועש שולש םיקחשמל םיאב ןיידע ,(םישדוח העברא ינפל הנורחאל
םיבוהצה םיקיטסלפה בטימב תוינוכמה תא םיטשקמ ןיידעו ןמזה ינפל
תפכא תמאב אל רבכ הזש -איה תמאה לבא ,וניתצובק םש תא םיאשונש
םיחילצמ ונא ףסכב םיקחשמ הנוק איהש ר"תיב לע םיבתוכשכ .ונל
הרימאה תפסותב אשנתמו לזלזמ טבמ רשאמ רתוי אל ונימצעמ קפנל
םינורחאה םיקחשמה תעבראב תקחשמ ונלש הצובקהשכ ,"םיאנקה ותומיש"
ןועטל םיכישממ ונא ,הגיל הדרי הב הנועב הקחיששמ רתוי עורג
ונלש ףאל תחתמשכו ןיינעו רבד לכל םינהמ תונוחצנב רבודמש
החילצמש ,טעמכ תיתרתחמ ,תינמחול לגרודכ תצובק םילשוריב תחמוצ
-תמאב םיטוהלו םירוסמ םידהוא יפלא המכ לש ןיערג הביבס שבגל
םיניבמ אלו ,יברדב םתוא ונחצינש לוזליזב םהל םיריכזמ ונחנא
ישוקבש רעיש ילב ןקחשו ןיע ילב ןקחשב םיאג ךכ-לכ םהש הז ךיא
טנרטניאה רתאב ונגגח תמדוקה תופילאה תא .הגילב ראשיהל וחילצה
חבש יריש דצל םיקוקיז לש היצמינא ירויצו דחוימ תופילא םובלאב
ושרת תאזה תופילאה תא ,הידהואו הילהנמ ,הצובקה ינקחשל ללהו
קחשממ חוויד לש תורוש עברא-שולשבו הז ילוכנלמ רמאמב םכסל ונל
.הווקת -חתפ יבכמ לומ תיבה קחשמ ,הרתכהה
,(!) םיפוצ ףלא רשע-השימח לומ ,תיב קחשמב :חווידה הנה זא
לש רעשמ ,0:1 ת"פ יבכמ תא םילשורי ר"תיב החצינ
!הלחא היה .עשתו םירשעה הקדב טנושיפ ןאווטשיאתימואלה הגילה
30 רוזחמ
69 םילשורי ר"תיב1
68 א"ת לעופה2
60 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


30-ה רוזחמה
0:1ת"פ יבכמ - ם-י ר"תיב
0:1הפיח יבכמ - ש"ב לעופה
2:5ןאש-תיב - הפיח לעופה
2:3ם-י לעופה - ת"פ לעופה
2:3א"ת לעופה - ןולקשא
1:2ס"פכ לעופה - הילצרה
1:7דודשא - א"ת יבכמ
1:2צ"לשאר ינוריע - הדוהי ינבםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
,יזרח ,(ןמכייר) יערד
,בוקינסלט ,םלסמא ,יאלוזא
טנושיפ רמאה ,סיסקובא
(ןמצלוה) יולאשו
29 רוזחמ
[Down] [Up]
האלפומ תודידי[Beitar Lamp]
יאמב 2 ,רזעילא תירק
ןיבל ןאש-תיב לעופה ןיב ברעה היהש קחשמה תא רידגהל השק
יאדווב ךל ןיא ,ביבא-לת לעופה דהוא התא םא .םילשורי ר"תיב
לבא ךייחמ התא ,ר"תיב דהוא התא םא .רוכמ קחשמב רבודמש קפס
םילשורי ר"תיבל 2:3 - תיפוסה האצותה .חמש התאש חוטב אל
רוזחמב תופילאב היכזל תנייוצמ הדמעב הצובקה תא הריאשמ -
יאוול םעט ונתיי קחשמה לש תונורחאה תוקדה 10 ,לבא ,ןורחאה
דרוסבאה הזחמ לש לילמתה הארנ ךרעב ךכ .וזה תופילאל םיענ אל
:רזעילא תירקב ןוידטצאב ברעה הלעוהש

קודבא ינא .ןמזב אשדה רכל הלוע אל םילשורי ר"תיב :טפושה
.היזיולטה תווצ םע םיכויח ףילחאו אשדה בצמ תא בוש
הרוק המ תעדל םיצור ונחנא .הז םע היעב ןיא ונל :ןאש-תיב
.הזה קחשמה ץמאתהל המכ טילחהל ידכ םירחאה םישרגמב
?הגילב ראשיהל םיצור .ןאש-תיב םולש :ר"תיב
.ףיכב :ןאש-תיב
םירוח השענו םירודכה בור תא םכל רוסמנ ונחנא ,בוט :ר"תיב
?הז ךיא .הנגהב
?לוג םישל רשפא .רשע :ןאש-תיב
בוקינסלט ,הבחרב רודכ רוחאל חגונ םלסמא ,הנה ?המ ונ :ר"תיב
.המינפ טועבל לוכי םכלש ןקחשו ותוא איטחמ
לע םארח אל .(תיעיבר הקד ,רעש העיקבמ) .הדות :ןאש-תיב
?תופילאה
ונחנא ,הגילב וראשית .הזה טרסב רבכ ונייה ,תויוטש :ר"תיב
ןויזב עונמל ידכ ,ינש דצמ .האבה הנשב םכמ תודוקנה תא ךרטצנ
קזחל ידכ יאלוזא רמות תא סינכנו יערד ןנער תא איצונ ,טלחומ
.ןימי ףגאב הפקתהה תא
הנה .לאמש ףגאב איה םייתניב היעבה ,דובכה לכ םע :ןאש-תיב
רבועו בחורה וק לע ץרופש ונלש ןקחש רוצעל חילצמ אל םלסמא
.ןייפנרוק תא
הטיעבה תא רוצעי יול קילומש ןוחטיב רתיל לבא ,ןכ :ר"תיב
.םיעוגר םתאו לדנפ וחק .קחרויו רעשה וק לע דיב
(38-ה הקדב לדנפ קסופו יול קילומש תא קיחרמ) .ןוכנ :טפושה
סיבהל םיכירצ אל ונחנא לבא בלה לכמ הדות ,ה'רבח :ןאש-תיב
30-מ לוג םכל םש רבכש ,בייט ןתיא ,הנה .קיפסמ וקית ,םכתא
.ףוקשמה לעמ לדנפה תא טעבי הנשה רטמ 20-מו םייתנש ינפל רטמ
.קחשל וליחתת ,תוניצרב וישכע
:רעש הגישמ 45 'ד ןמזה תפסותבו ,תפקות) .הסננ ,רדסב :ר"תיב
המינפ תישקמ ,הבחרה לש ןימי דצב םיניגמה ןיב ךתוח סיסקובא
.(רודכל ץפוקש רעושה ידי לעמ רעשה זכרמל חגונ יולאשו
ילוא ,תסבומ הדוהי-ינבש ונעמשש וישכע .בוט רתוי :ןאש-תיב
רמאהו םלסמא תא םיבזוע ונחנא ,הנה ?וחצנתו רתוי תצק וצמאתת
.והשמ הזמ אצי םא וארת ,לאמש ףגאב
,וקית השוע םג ביבא-לת לעופה םייתניב לבא ,דמחנ :ר"תיב
.ץימחנו םיבוט םיבצמל עיגנ ונחנא םכתושרב זא
,םואתפ עיקבת לעופה םא ?וצימחת תרמוא תאז המ :ןאש-תיב
תמוח דימענ ונחנא ,הבחרה ףס לע ןישנוע תטיעב וחק ?ושעת המ
.הז םע תושעל המ ועדת רבכ םתאו ימד
ןישנוע רודכ הרוי סיסקובא) .םישקעתמ םתא םא ,ונ :ר"תיב
.(םיינמיה םירוביחל ,62-ה הקדב הפי
?רמגנ ,ונ :ןאש-תיב
םירסמתמ ,קחשל םיקיספמ ונחנא הז עגרמ .ןכ ונתניחבמ :ר"תיב
בורק םנמא ןטשק רורד .רובעי ןמזהש םיכחמו ונלש שרגמה קלחב
ונחנא המ םיעדוי ונחנא לבא םיבצע בורמ םיוקה לע ץוציפל
.םישוע
,בוט ?הכילומ ביבא-לת לעופהש םיעדוי םתא ?תמאב :ןאש-תיב
.רמגנ טעמכ רבכ ןמזה הנה .קוחרמ קר טעבנ ונחנא ןוחטיב רתיל
הז ,םיעדוי םתא ?דיספהל םיצור םתאש םיחוטב םתא :ר"תיב
םיעדוי םתא .הגילב ראשיהל ידכ םירעש שרפה לע ךמתסהל ןכוסמ יד
האצותה זאו ,(86 הקד) סנכיהל םכלש הטיעבל ןתינ ונחנא ?המ
...היהת
,ה'רבח ,הללאי ?תופילאה םע המ ?םיפרוטמ םתא !?2:2 :ןאש-תיה
.ועיקבת קר ,םכלש הבחרה קחשמה ףוס דע וישכעמ
הצימחמו םיחוטב םיבצמ העבראל העיגמ) תמאב ,הדות ,אל :ר"תיב
.(םלוכ תא
ונחנאו ,םויסל הקד דוע .תונלבס ונל ןיא ,וארת :ןאש-תיב
ועיקבת .דחא לע דחא לש םיבצמב ןייפנרוק לש םיידיל םיטעוב
.בוט היהי אלש וא
לבקמ (!)ןייפנרוק ,הרצק ןרק איצומ סיסקובא) .רדסב :ר"תיב
ןגמ לש לגרמ ףדהנ רודכה ,רעשה ןוויכל טעובו הבחרב הריסמ
.(2:3 .הנוילעה תשרב עגופו בורקמ הבוגל טעובש טנושיפ לא
?בוט ,שרגמל םיצרופ ונחנא :להקה
.םירעשה תא תחתופ ינא הנה ,רדסב :הרטשמה
.ףיכ אל הז .וחרב םינקחשהמ יצח תחתפש דע לבא ,בוט :להקה
םינקחשהשכ זאו ,רוזחל תוצובקה תא חירכא ינא .ילע :טפושה
.חורבל ןאל םהל היהי אלו ,םויסל קורשא אשדה לע ויהי
.םיוקה לע םיכחמ ונחנא .יחא ,הבבס :להקהתימואלה הגילה
29 רוזחמ
66 םילשורי ר"תיב1
65 א"ת לעופה2
57 הפיח לעופה 3
האלמה הלבטל


29-ה רוזחמה
3:2ם-י ר"תיב - ןאש-תיב
0:1ש"ב לעופה - ם-י לעופה
4:1הפיח לעופה - הדוהי ינב
4:1ס"פכ לעופה - דודשא
0:1ת"פ לעופה - א"ת לעופה
0:2ןולקשא - הילצרה
2:0א"ת יבכמ - ת"פ יבכמ
3:5צ"לשאר ינוריע - הפיח יבכמםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
,(יחרזמ) יזרח ,(יאלוזא) יערד
,בוקינסלט ,םלסמא ,יול
יולאשו טנושיפ רמאה ,סיסקובא