ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 12 :עבש-ראבב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
תואצות
ןותיעב ובתכ

1998 ינוי-יאמ
ףסואל תחא דוע
לירפאב 25
רמג היליבס
הנועה תא
[3 Goals, 3 Assists, 3 Istvans]
הנועה ןקחש - סיסקובא יסוי
.תרושקתה ילכ לכב

יאמב 9 ,ידט ןוידטציא
החילצמ התייה הנידמה תופילאב הייכז םהבש םימי ויה
תופילאה קחשמב .תיתימא תושגרתה ר"תיב ישנאב ררועל
ינקחש ותחנ ,1987 -ב ,לשמל ,ר"תיב לש הנושארה
םינש ששו ,דליפמולב ןוידטציא זכרמב קוסמב הצובקה
םידהואה ועיגה ,היינשה תופילאה קחשמ ירחא ,ןכמ רחאל
רחאל ,הלילה לש תונטקה תועשב קר םילשוריל הינתנמ
וכפהש םידהואה יפלא ללגב קוקפ היה ףוחה שיבכ לכש
תיעיברה תופילאהו,ורבע םינשה .םידוקיר תבחרל ותוא
הקותמה" לעכ ריהצהל םינקחשה וזרדזה הילע ,ר"תיב לש
.ךכב המ לש ןיינעכ תספתנ ,"ןלוכמ
...ךשמה
םיקחשמ תואצות
הגילב ר"תיב
0:1 הווקית-חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
3:2 םילשורי ר"תיב - ןאש-תיב לעופה
רעונה תקלחמ תואצות

:ראורבפב 13-14 תבש-ישיש

1:1 ופי יבכמ - רעונ
2:0 - הדוהי ע"נדג - 'א םירענ
(עיבגה רמג תינימש) 0:8 הינתנ יבכמ - 'א-םורט םירענ


[Beitar Separator]

Site hosted by
[OptiMedia]
Copyright ) 1998 Beitar Jerusalem FC Web Committee
Your feedback is welcomeונל ובתכת םא חמשנ
[Macintosh!]