[Left Banner] םילשורי ר"תיב תושדח
תשרה לע רתויב [Yellow] ןותיעה
 [Right Banner]

אבה שדוחה 1997 טסוגוא - ילוי
טנרטניאב םניח ץפומ
םדוקה שדוחה

...תושדח יקזבמ...

'זורב .צ.פ דגנ קחשת ר"תיב
א"פוא עיבג תרגסמב
[Bullet]
תבשב קחשל יושע םלסמא דוד
.ביבא -לת יבכמ דגנ
[Bullet]
לאשוה יזרח ןולא
.םילשורי ר"תיבל
[Bullet]
וטוטה ספוטמ האצוה ר"תיב [Bullet]
אל במוד יסא
ר"תיבב ךישמי
[Bullet]
1999 דע םתח הנחוא [Bullet]
םתח היליבס רינ
תפסונ הנועל
[Bullet]

םיחווד
הגילה יקחשממ

,ןיע תחת ןיע
לוג תחת לוג

3:4 אבס רפכ - םילשורי ר"תיב

וו -ה'זד
3:3 םילשורי ר"תיב - א"ת יבכמ

קיפסמ אל דחא שיטפ
1:1 דודשא ינוריע - םילשורי ר"תיב

יקחשמ
וטוטה עיבג

והשמ ורמשת
!לגוטרופל

3:2 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר

המיענ העתפה
2:5 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב

!ןוחצינ הזיא
0:2 א"ת לעופה - םילשורי ר"תיב

תואצות
תגיל תומדקומ
תופולאה

תוכחל ץלאיי ןדע -ןג
0:3 ר"תיב - ןובסיל גניטרופס
ןדע ןגמ תוקד 90
0:0 ןובסיל גניטרופס - ר"תיב
תועמדה םשגב החמש תפיט
0:3 ובוטרק סקליס - ר"תיב
יסיטרכ תא ולטבת לא
...ןובסילל הסיטה

0:1 ר"תיב - ובוטרק סקליס


הלרגהה הבנ'זב הכרענ םיירהצה רחא -טסוגואב 29
,םילשורי ר"תיב .א"פוא עיבגב ןושארה בוביסה יקחשמ תעיבקל
תומדקומ יקחשממ החדוהש רחאל םיקחשמה בבסל הפרטצהש
דגנ קחשל הלרגוה ,ןובסיל גניטרופס ידיב תופולאה תגיל
םילשוריב ךרעיי ןושארה קחשמה .היגלבמ 'זורב .צ.פ תצובק
םייעובשכ 'זורבב ךרעיי ןילמוגה קחשמו ,16.9.97-ה ,ישילש םויב
תואצותש הארנ .ירבעה הנשה שאר אוה ,30.9.97 -ב ,ןכמ רחאל
דגנ קחשל התוויקש ,ר"תיב רובע תובזכאמ יד ןה הלרגהה
תיביטקרטא הצובק דגנ ןיפולחל וא ,רתוי הכומנ המרב הצובק
הביריל תבשחנ 'זורב .לופרביל וא דירדמ וקיטלתא תמגוד ,רתוי
לומ הצובקה הדדומתה םינש עבראכ ינפל .ר"תיב רובע דואמ השק
החצינו ,הפוריא לש תופולאה עיבג תומדקומ תרגסמב ביבא -לת יבכמ
םייח םייופצ אל ר"תיבל םגש הארנ .םיקחשמה ינש םוכיסב 4:0 התוא
אובנ ,םידהואה ונאש ןייצל רתוימ ךא ,היגלבמ הצובקה לומ םילק
,דובכב דדומתהל הצובקל עייסל ידכ וניתלוכיבש לכ השענו קחשמל
לש ינשה בוביסל ליפעת איה ,ר"תיב חצנת םא .עיתפהל ףא ילואו
.בורקה רבוטקוא שדוחב וכרעיש ,א"פוא עיבג יקחשמ
[Item!]


ר"תיב לש ימואל -ןיבה הניגמ ,םלסמא דוד -טסוגואב 2
ידמב קחשל רובעל רומא רשא ,תפלוחה הנועב םילשורי
ר"תיב ידמב תבשב קחשל יושע ,תילגנאה םאהטסוו תצובק
.ביבא -לת יבכמ דגנ הגילה קחשמב
הדיתע ןכא איה םא העידוה אל ןיידע םאהטסווש ןוויכמ
,היתורושב קחשיש הרטמב הזוח לע םלסמא תא םיתחהל
ונכוס םע תחא הצעב .הז בלשב תוליעפמ ןקחשה תבשומ
הזוחה תריגסל דעש םכוס ,תילגנאה הצובקה יגיצנ םעו
יולת ךלהמה .ר"תיב יקחשמב ףתתשהל םלסמא לכוי ,הילגנאב
םיניינעה ורדוסי םא .ותמתחהל תויפסכ תויוברע תגשהב םג
הגילה קחשמב רבכ הצובקל ףרטצהל םלסמא דיתע ,םיינכטה
.בורקה
[Item!]


ר"תיב הטילחה ,תואצוהב ךוסחל ןויסנב - ילויב 29
.הפיח יבכממ יזרח ןולא לש ויתוריש תא רוכשל םילשורי
- יזרח ןנור לש םיישיאה םירזיבאה לכב שמתשהל לכוי יזרח
ךכו - םצעה יניגמב הלכו החתלמב לספסה לעמ טלשהמ לחה
.הדוגאה יאנספא ,דרומ ילא לש תורקי הדובע תועש וכסחי
יריכבמ דחא יזרח ןולא לש ותויה איה השיכרה לש תפסונ הלעמ
לארשי תרחבנב רבכמ אל דע קחיש יזרח .לארשיב םינלגרודכה
ןגמ וליפאו גוסנ רשק ,ימדק םלב - םינוש הנגה ידיקפתב
תא לחה אוה .ץראב םיריהמה םינקחשה דחא אוה ןולא .ינמי
קחיש ןהב תוירוחאה תודמעהמ םגו ,ץולח דיקפתב ולש הריירקה
.םיבר םירעש שבכ ךכ רחא
[Item!]


לש האצות ללכ ךרדב איה וטוטה ספוטמ האצוה - ילויב 24
הרקמב לבא ,םייביטרופס יתלב םיעוריאל דשח וא הדורי תלוכי
הפועתה למנ ידבוע לש תיארפהו תינחוכה התיבשה איה הביסה הזה
הירגלוב תריב היפוסב "םיעוקת" ר"תיב ינקחש .ןוירוג ןב
רורב אל םייתניב .הצרא םתסיטל שדח דעומ תעיבקל םיכחמו
לעופה דגנ תבש םויב וטוטה עיבג קחשמל ןמזב עיגת הצובקה םא
.וטוטה ספוטמ קחשמה אצוה ןכלו ,ביבא לת
[Item!]


לאשוהו ביבא לת יבכמב לדגש רשכומה ץולחה ,היליבס רינ
.תפסונ הנועל הצובקב ךישמי ,םילשורי ר"תיבל הרבעש הנשב
הצובקה לש טנרטניאה רתא ליעפהש ץחלל הענכנ ר"תיב תלהנה
.תפסונ הנועל תיפמילואה תרחבנה לש הפקתהה בכוכ תא המיתחהו
דצלשכ ,בכרהה לש ימדקה קלחב םוקמ לע אירב קבאמ יופצ תעכ
ירשואו ןהכ יליג םג ודדומתי היליבסו יולאש ,הנחוא ילא
.תונמדזהל םיכחמה הנחוא
[Item!]


םע שדח הזוח לע לומתא םתח הנחוא ילא ילויב 7 ,םילשורי
הריירקב םיאבה םיבלשה תא טרפמ הזוחה .םילשורי ר"תיב
.םילשורי ר"תיב םע רחא םדא לכמ רתוי םויה ההוזמה ןקחשה לש
קחשממ שורפלו ,תונוע יתש דוע לגרודכ קחשל רומא ילא
.הדוגאה לש יעוצקמה להנמה תרשמל רשיה - 1999 תנשב ליעפ
[Item!]


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
August 31 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail
Box]