[Left Banner] םילשורי ר"תיב תושדח
תשרה לע רתויב [Yellow] ןותיעה
 [Right Banner]

אבה שדוחה 1997 ינוי-יאמ
טנרטניאב םניח ץפומ
םדוקה שדוחה

...תושדח יקזבמ...

דרפסל ךרדב יזרח [Bullet]
ןחביי רהוז קיציא
תילגנאה סאלאפ לטסירקב
[Bullet]
דרי םפשה [Bullet]
םתח ןטשק
(םילשורי ר"תיבב)
[Bullet]
ןטשק םע מ"ומב ר"תיב [Bullet]
תיצראב ראשנ רעונה [Bullet]
בזוע ןהכ ילא [Bullet]

םיחווד
הגילה יקחשממ

- ןאש תיב תוארתהל
הפוריא םולש

3:2 םילשורי ר"תיב - ןאש תיב

חותפ לכה
1:1 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב

הרקי ץוח תדוקנ
1:1 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב

םינומלא םילייח
0:3 ביבא לת לעופה - םילשורי ר"תיב

תואצות
עיבגה יקחשמ

תיסופיט עיבג תצובק
1:0 ביבא-לת יבכמ- ר"תיב


קחשמב תוזחל ידכ דרפסל הלילה סט יזרח ןנור- - יאמב 31
עגרכ .הינשה תידרפסה הגילב הקרוימו הקנמלס תוצובק ןיב
חצנת םא .תחא הדוקנב הלבטב הקנמלס תא הקרוימ המידקמ
היתורושב קחשי יזרח ןנורו הנושארה הגילל הלעת איה הקנמלס
בקע 96/97 תנועל ר"תיב לש ןורחאה קחשמב .האבה הנועב
,היגלבב הנושארה הגילהמ טכלרדנא תצובק לש גיצנ ןנור ירחא
.קחשמה רחאל ןקחשה םע שגפנ םגש
[Item!]


ראשה ןיבו ינשה ץורעל ןהכ ילא ןייארתה יצחו הנש ינפל
תופילאב הכזת םילשורי ר"תיב םא ומפש תא חלגיש ריהצה
הכילוה ר"תיב :ינרמויו שולת זא עמשנ ןויארה .ותכרדהב
םירוזחמ לש ןטק רפסמ רחאל היה רבדה םלוא הגילה תא םנמא
יולגב רבדל ידכמ קזח ןיידע היה תומדוקה תונועה לש םשורהו
ותואב ססבתל המ לע ול היהש הארהש רחאל ,עובשה .תופילא לע
דבאמ אוהשכ ,ומפש תא חליגו ורובידב ןהכ ילא דמע ,ןויאר
.דסא-לא זפח לש וליפככ הדובעמ סנרפתהל יוכיסה תא תינמז
[Item!]


אשמ תלהנמ איהש הרשיא םילשורי ר"תיב תלהנה - יאמב 12
ןטשק .האבה הנועב הצובקה ןומיא לע ןטשק רורד םע ןתמו
הגילהמ הדיריה תנכס תרסהל דע רבד םכסי אלש עידוה ודיצמ
ןהכ ילא עידוה ליבקמב .ביבא לת לעופה - תיחכנה ותצובקמ
לעופה תא האבה הנועב ןמאי אוהש ר"תיב לש יחכנה הנמאמ
םינמאמה םיננכתמ תוינודנ וליא תוארל רתונ תעכ .ביבא לת
ינש יאדוב םיאצמנ ןהכ ילא לש .תנווכה לע םמיע איבהל
סיסקובא יסוי שכרה ינקחשו הצובקה לש םירגנוהה
.ביבא-לת לעופהב וקחיש רבכש םלסמא דודו
[Item!]


ר"תיב לש רעונה תצובק הדיספה ןורחאה תבש םויב - יאמב 11
תא הלעמ היה הז קחשמב ןוחצינ .אבס רפכ לעופהל םילשורי
הלבת איה דספהה תובקעב םלוא תיליעה הגילל רעונה תצובק
תיצראה הגילל הדרי רעונה תצובק .תיצראב תפסונ הנוע תוחפל
המכ הזמ .ששואתהל החילצמ הניא זאמו םינש עברא ינפל
תוריעצה תורחבנב גיצנ ףא ןיא םילשורי ר"תיבלש םינש
.םינש שולש דועב תיבה ינקחש ויהי ימ רורב אל עגרכו
[Item!]


םויה עידוה םילשורי ר"תיב לש הנמאמ ,ןהכ ילא - יאמב 10
היה ןהכ לש ודעצ .הנועה םותב הצובקב ותדובע תא םיסיש
.הנשה ךלהמב תובר םימעפ וילע זמר ומצע אוהו יופצ
לש בורקה ויונימ לע תועומש וצופנ םינורחאה םישדחב
רבכ ןמאמל הקוקז הצובקה .דיקפתל .ןטשק רורד
תופולאה תגיל תומדקומל ןנוכתהל ידכ םיבורקה תועובשב
.הפוריא לש
[Item!]

[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
May 31 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]