[Left Banner] םילשורי ר"תיב תושדח
תשרה לע רתויב [Yellow] ןותיעה
[Right Banner]

אבה שדוחה 1997 לירפא-ץרמ
טנרטניאב םניח ץפומ
םדוקה שדוחה

םירוסיב תינקנ הלואגה [NewsPaper]
ר"תיב המליש רלוד ףלא םירשע - לירפאב 18 ,אבס רפכ
הוש םויה שבכש רעשהו היליבס רינ לש ויתוריש רובע םילשורי
הצובקה ינקחש םייורש ויה וב םוצעה חתמה .ריחמה תא ודבל
תרחבנ ינקחש .םיעיציב ןהו שרגמב ןה ויתותוא תא ןתנ הידהואו
,(תרגסמל הטיעב לע רבדל אלש) הטושפ הריסמ איצוהל ושקתה
םימלשוריל חיטבהו תשרב דדוב רודכ ץענ ,היליבס אבש דע
...ךשמה.חמש חספ גח םיבצעה יטורמ


...תושדח יקזבמ...

דוע עירכמ הנחוא
ימואלניב קחשמ
[Bullet]
רזוח רהוז [Bullet]
םלסמאל הבוצע הנומימ [Bullet]
לצנתמ רהוז קיציא [Bullet]
רהוזל היעשהו סנק [Bullet]
"הנועה תא רמג" טנושיפ [Bullet]
םימוחנת רוקיב
םירקבמ ר"תיב ינקחש
הראב'ג תיבב
[Bullet]
הקדצ קחשמ
עיקבמ בוש יזרחו...
[Bullet]

םיחווד
הגילה יקחשממ

תרוסמ לש ןינע
2:0 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב

םלשומ ןומזת
1:2 םילשורי ר"תיב - הווקת-חתפ לעופה

טרופס קר הז
0:5 הבייט לעופה - םילשורי ר"תיב

ןופיפע ונילא דר
3:1 םילשורי ר"תיב הדוהי-ינב

םיעיציב הממד
0:5 ןולוח םירירפצ - םילשורי ר"תיב

יסוי ,הדות
0:1 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב

תואצות
עיבגה יקחשמ

טרצנוק שגוי הקספהה ירחא
0:4 ןאש תיב לעופה - םילשורי ר"תיב
הרצינ רוגסל וחכש
2:5 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב


םילשורי ר"תיב ןטפק הנחוא ילא - לירפאב 30 ,ןג-תמר
לומ םירעש ינש םויה שבכ תימואלה תרחבנה ץולחו
תא שבכ הנחוא .ןוחצינל תרחבנה תא ליבוהו ןיסירפק תרחבנ
ןגמ ןיב הנבה יא לצינש רחאל תישילשה הקדב ןושארה רעשה
םיעבשה הקדב עקבוה ינשה רעשה .ולש רעושה ןיבל יאסירפק
הדוהי ינב ץולח יחרזמ ןולאמ זפ תריסמ לביק ילא :םייתשו
המינפו הקוחרה הניפל שמחה תבית ךותמ טעבו


[Item!]

לש ותיבב עיתפמב שמא עיפוה רהוז קיציא - לירפאב 30
תקספהב ותוגהנתה לע וינפב לצנתהו ןהכ ילא ר"תיב ןמאמ
רוזחי רהוזו תולצנתהה תא לביק .ןמאמה אבס רפכ לומ קחשמה
.הצובקה תורושב קחשל

[Item!]

לש ילאמשה הניגמ ,םלסמא דוד - לירפאב 29
ןמאמה ידי לע לארשי תרחבנ לגסמ םויה העשוה םילשורי ר"תיב
תרחבנה לש םינומיאה הנחמל עיגהל רחא םלסמא .ףרש המלש
עובשב חיטבה תרחבנה ןמאמ .םינקחש השולש דוע םע דחי
תובקעב ,תעמשמ תורפה לע םויה רדסל רובעי אלש רבעש
.ןהכ ילאל רהוז קיציא ןיב תירקתה


[Item!]

לצנתה םילשורי ר"תיב לש הרשק ,רהוז קיציא לירפאב 23
התיהש תירקתב ותוגהנתה לע ינשה ץורעב תונויאר תינכתב םויה
רמא רהוז .אבס רפכב קחשמה תקספהב ןהכ ילא ןיבל וניב
םירוק הלא ןיעמ םיעוריאש תורמל יכו םחה וגזמל עדומ אוה יכ
יכ רמא ןקחשה .תירקתה לע רעטצמ אוה לגרודכב םעפל םעפמ
הרקמה זאמ תונמדזה ול התיה אלש םושמ ןמאמה ינפב לצנתה אל
אטבתה עובשה תליחתב רבכש ריכזה אוה .בורקב תאז השעי ךא
תוהז ללגב חפונ ןינעה יכ ףיסוהו ,תרושקתה ילכב וז חורב
קחורמ וא אשנתמ הצובקל וסחיש שיחכה רהוז .תולעופה תושפנה
וניאש םג רמא אוה .(ןייארמה ירבדל) םידהוא המכ םינעוטש יפכ
לומתא וירבדל דוגינב ,ביבא-לת לעופה דגנ קחשי םא עדוי
םישקבתמה םידעצה תא השוע רהוזש הארנ .לארשי לוקל ןויארב
ילא ןמאמה ידיב תעכ אצמנ רודכהו ,הצובקל רוזחל דכ ותניחבמ
הלהנההו ןהכ


[Item!]

םילשורי ר"תיב רשק רהוז קיציא - לירפאב 22 ,םילשורי
יפסכ סנקל הצובקה לש תעמשמה תדעוב ןודינ לארשי תרחבנו
.הנועה ףוס דע היעשהלו רלוד םיפלא תשמח לש
.ןהכ ילא ןמאמל רהוז ןיב ילולימ תומיע רחאל היה רבדה
.הרקמה לע הז בלשב ביגהל תנינועמ הניא הצובקה תלהנה
תרגסמה תא רומשיש דבוכמ אצומ םישפחמ יכ הארנ
תלהנה .ךדיאמ עוזעז ענמיו דחמ הצובקב תיתעמשמה
רהוז התניחבמ יכ לארשי תרחבנ ןמאמל העידוה הצובקה
תרחבנה ןמאמ .תרחבנה ינומיאו יקחשממ העשומ וניא
םלוא רומח אוה עוריאה ותניחבמ יכ רמא ףרש המלש
תעמשמה תדעו לש הדיקפת תא אלמל ןווכתמ וניא אוה
ותוגהנתה לע ותרוקיב תורמל ןכלו םילשורי ר"תיב לש
.תרחבנה תורושב קחשלו ןמאתהל ןקחשה ךישמי רהוז לש


[Item!]

םויה רבש טנושיפ ןווטשיא לירפאב 12 ,םילשורי
.הפיח יבכמ ןקחש םע תושגנתה רחאל עורזה םצע תא
חתונ ןקחשה קפרמל ףתכה ןיב תודוקנ יתשב הרובש םצעה
ודעונש םיגרב ועבוק ועורזבו םילשוריב הסדה םילוחה תיבב
רתוי קחשי אל טנושיפ .רבשה לש ןיקתו טלחומ יוחיא אדול
.תיחכנה םיקחשמה תנועב


[Item!]

םויה הכרע םילשורי ר"תיב תצובק - לירפאב 8 ,הבייט
לעופה לש חונמה הנקחש לש ותחפשמ לצא םימוחנת רוקיב
עובשה ףוסב עיתפמב רטפנ ביהאוו .הראב'ג ביהאוו הבייט
רוקיבב .הדוהי ינבל הבייט ןיב לגרודכ קחשמ לש ומוציעב
דוגינבו ,יעוצקמה לגסה ישנאו הצובקה ינקחש לכ ופתתשה
.ותארקל םידחוימ החטבא ירודיס לכ וכרענ אל םינוש םימוסרפל[Item!]

תצובק תא החצינ םילשורי ר"תיב - לירפאב 8 ,הירבט
ינוריעה ןוידטצאב ךרענש תודידי קחשמב 0:2 הפיח לעופה
דליב יאופר לופיט ןומימל ושדקוה קחשמה תוסנכה .הירבטב
תא וארש ,םיפוצ 5000-כ וזח קחשמב.ריעה בשות 12 ןב
,ר"תיב תוכזל ינשה רעשה תא 80-ה הקדב עיקבמ יזרח ןנור
.ראוני שדוחב ולגרב חתונ זאמ ןושארה וקחשמב
.הנושארה תיצחמב הנחוא ילא ידי לע עקבוה ןושארה רעשה


[Item!]

[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
April 4 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]