ריחמה .םניח ץפומ
םניח :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 ראוני
םיימיטפוא לבא םירגפמ
ראוניב 28
הרישעה הצובקה
?לארשיב
ראוניב 16
ןווטשיאל םולש
ןורחאה
ראוניב 1
שודק ריאמ
לגרודכמ שרופ
ראוניב 1
- 01/01/01
ולוכש ךיראת
2000 ר"תיב
[Jean Halashnikov]
בוקינסלט ןא'ז - 2000/2001 תנוע לש המולעתה
.קחשמה תודוסי תא חכש וליאכ המודש יטנגילטניאה
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
0:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
3:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב
3:2 םילשורי ר"תיב - ןאש-תיב לעופה
4:4 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
4:0 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
הגילב ר"תיב
1:0 הווקת חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
0:1 הינתנ יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
0:0 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב
0:2 םילשורי ר"תיב - א"ת יבכמ


טירטסדרב תא ןד תרבח המסרפ עובשה - ראוניב 27
תוצובקב העקשהה תויאדכ לע לש רקחמה תואצות תא
תכרעה רקחמה ללכ ראשה ןיב .תוילארשי לגרודכ
.הנורחאה הנשב ןהיביצקת יפ לע תוצובקה לש ןרשוע
,םילקש ןוילמ 62 לש ביצקת םע ,ןושארה םוקמב
טעמכב המידקמ איה .םילשורי ר"תיב ונתעדוימ תבצינ
תבצינש הפיח יבכמ תא (!) םילקש ןוילמ םישולש
.ינשה םוקמב
סחייתה ןקלחו ,תונווגמ ויה הזה םוסריפל תובוגתה
הביצקתל סחיב םילשורי ר"תיב לש םילדה םיגשיהל
טרופסה ירודמב ר"תיב זאמ הנוכמ יטמוטוא ןפואב .םוצעה
לע וכחיג וא ונילהש םיבר ויה ."םינוילמה 60 תצובק"
הברהב בוט לגרודכ ר"תיב הגיצה ורבע םינשבש ךכ
.הנשה לש הזמ 70%-ב ךומנ ביצקת םע
תויעוצקמ תויעב הברה שי ר"תיבלש ךכ לע ןיררוע ןיא
ול ןיאו ךחוגמ אוה קנעה ביצקתה רופיס לכ לבא ,הנשה
עודיכ .רכשלו שכרל ןודעומה הצקהש םיבאשמל רשק
ןגו תיב ישרגמ ורכמנ הרבעש הנשב ,הצובקה ידהואל
הצובקהש הזירכה שדד השמ תושארב ר"תיב תלהנהו
ונייה ךכ ידכ דע .תובוחמ היקנ איהשכ הריכמל תדמוע
ומצעל חקל רבעשל ר"ויהש תיסנניפ הניחבמ םינזואמ
ותעקשה לע יוציפ ,הריכמה םוכסמ םינוילמ המכ
ימ לכ .("המשנ" ןיא תולבקב ,תולבק ילב) ןודעומב
יבאז דג - איהה הזרכהה ףקות המ עדוי םינותיע ארוקש
יוסיכל םילקש ינוילמ םירשע טעמכ תוצקהל ץלאנ
םימוכסה .קפואב הארנ אל דוע ףוסהו רבעה תובוח
םימרות אל םה לבא םייניע ירקנמ ילוא םיארנ הלאה
קלח - תאזמ הרתי .קזחתהל ןודעומה לש ץמאמל םויה
שדד להינש "הלוז"ה הצובקל ורשפיא הלאה תובוחהמ
לוהינב הפ רבודמ אל ,ועטת לבל .םיגשיהב תוכזל
םכמ דחא לכש טושפ יד ליגרתב אלא םכחותמ יסנניפ
,ףסכ והשימל םיחיטבמ :ישפוחה ונמזב עצבל לוכי
.תיבב הז תא וסנת לא .םימלשמ אלו הדובע םילבקמ
[Beg, borrow or steal. Moshe Dadash]
[Item!]


םויה ןמאתה רמאה ןווטשיא - ראוניב 16 ,הינתנ
ררחוש רקובה .הינתנ יבכמ ,השדחה ותצובקב
םילשורי ר"תיב תורושמ תיפוס ירגנוהה רשקה
תא לבקי אוהש ןודעומה ןיבל וניב םכסוהש ירחא
המליש ר"תיב .הרומת אלל ולש ןקחשה סיטרכ
הרבעש הנשב רלוד 200,000 סיטרכה תרומת
לבסה לשב רמאהל ותוא קינעהל הצלאנ לבא
הסינ רוכזכ .הנועה תליחת זאמ ןקחשל המרגש
ףילחהל ר"תיבב םינושארה וימי ןמל ןמטוג ילא
ךכ רחא ,הנירוטב הטאמב הליחת ,רמאה תא
ןמטוג .'ץיבורטפ רימידלוב תעכו 'ץיבוליאסיאב
ר"תיב ןקחש אוה רמאהש םימעפ רפסמ ריהצה
הסינ ליבקמב םלוא ,הנועה םות דע הזכ ראשיו
לש ותפלחה תא ןממל ר"תיב תלהנה תא ענכשל
הצובקה העידוה רבכ רבמטפס שדוחב .ירגנוהה
תקסע ץוציפ ירחא לבא ררחושמ אוהש רמאהל
התצר הליחת .רוזחל ונממ השקיב 'ץיבוליאסיא
רשפא היהיש תנמ לע רוזחי רמאהש הצובקה
,ןמטוג ילא תונגב ויתויואטבתה לע ותוא סונקל
ףתשל בריס (טרפל בריסש תוביסמ) רמאהש אלא
ר"תיב תלהנה הככרתה ןכמ רחאל .הלועפ
,לגרודכ קחשל תנמ לע רוזחי רמאהש המיכסהו
ולש ןקחשה סיטרכש החטבה לבקמ אוהש ךות
ותקסעה םות םע הרומת אלל ותושרל רובעי
תע התואב ועדי ןודעומה ילהנמ םא קפס .הצובקב
.םישדח העברא ךותב שממתת וזה תובייחתההש
אוה .97/98 תנוע תליחתב ר"תיבל עיגה רמאה
ולש ןושארה הגילה קחשמב הפי החיגנ רעש שבכ
רשופ קחשמ םיבר םירוזחמ ךשמ ןיגפה לבא
,רמאה תא איבהש ןמאמה ,ןטשק רורד .הטמו
סעכ תא וילע ררועו תבש ידמ בכרהב ותוא ביצה
ןולשיכב הדוי קיתוה ןמאמהש וצרש םידהואה
הגילה לש ןורחאה שילשה תארקל .ולש הריחבה
תורושב םינייטצמה דחאל ךפהו MC ררועתה
ףגאב ףקות רשק - בצוה ובש דיקפתה .הצובקה
תא גיצהל וילע השקהו ול רז היה - לאמש
תרחבנ לש חתופה בכרהל ותוא האיבהש תלוכיה
ר"תיבב בכרה ןקחשל ירגנוהה ךפה זאמ .הירגנוה
שבכ םכלהמב הגיל יקחשמ 120 טעמכב עיפוהו
דגנ ולש םולאלסה דחוימב םירוכז .םירעש 20
התשקההו 1999/2000 תנועב ביבא לת יבכמ
יבכמ לע 1:5 לודגה ןוחצינב 'ץיבודיבד רינ לעמ
.98/99 עיבגה רמג עברב הפיח[Item!]


קיתוה יתנגהה רשקה - ראוניב 6 ,םילשורי
לכב דחא רעש םושר ותוכזלש ,שודק ריאמ
,ר"תיב לש תרגובה הצובקב ולש הריירקה
וילענ תא הלות אוהש םינש שש ינפל עידוה
העידוה הבוגתב .םייטרפ םיקסעל רבועו
סיסב ןוריל לש ופוריצ לע ר"תיב תלהנה
םינודינש םיפסונ םייוניש .הצובקה לגסל
םשב 26 ןב יטאורק ץולח לש ופוריצ :תעכ
טעמכה תיבה ןקחש לש ותלאשה ,'ץיבורטפ
לככ רפמש ,יערד ןנער ר"תיבב ןורחא
לת ןיב ר"תיבב ןידעה ןוזיאה תא הארנה
לש ותלאשהו ,םיטאורקו םירגנוה ,םיביבא
תדמעמ רזחשל השקתמש ל'גרבא ביני
ץולחכ ויעוציב תא ילאמש/ינמיה רשקה
.רבעב קחיש ןהב תוצובקב יזכרמ

שודק ריאמ
[Item!]