ריחמה .םניח ץפומ
ןטק 0:1 :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 רבמצד
תואלפנ טלחהב לבא םיסינ אל
רבמצדב 28
בוש עיבגה
ונלש
רבמצדב 26
- הדוהי ינב
3:2 ר"תיב
רבמצדב 18
דוהא הז ימ
?הליחכ
רבמצדב 9
הלשממה שאר
רטפתה קרב
רבמצדב 1
הליחתמ ר"תיב
שדח שדוח
[Guttman, we, uh, love you?]
ריתכהלו ונרדגמ תאצל ךירצ אל זא ,ןושאר הלוכ .ףוסהמ ליחתנ
ילא :הרוחא העש עבר חקינ .הפוריאב הנשה תצובקכ ר"תיב תא
ץרפ לומ הנגהה תא בציילו האצותה לע רומשל הצור ןמטוג
:אצוי .בוקינסלט ידנד לידוקורק :סנכנ .ןושארב זחאש תונפקותה
דוע רוזחנ .תואושת לבקל ידכ אלו ,וסור (תובו'ג ןוילמ) ינאבו'ג
בינישכ הינשה תיצחמל הלוע ר"תיב :ןועשה ןוויכ דגנ העש יצח
תיצחמב להקה תמח תא הלעהש יחרזמ ןולא תא ףילחמ ל'גרבא
תוקד רשע הזל ופיסות .ץחמ רסחו יכונא קחשמב הנושארה
הנקסמל ועיגתו ,יבוקעי דעלא ימוקמה אלפה דלי לביקש תומלש
ילוא איה הנומתבש הזרכה .ונבשחש ומכ עבוקמ אל ןמטוג ילאש
תווחמ ילב םג לבא ,יחרזמה עיציב חורה יכלהל גציימ יוטיב אל
דועבש ער אל יוכיס שי ןמאמב תנגרואמ הכימת לש תוכיבמ
.ץמוקה ברקב הדוהא תומד תויהל ןמטוג ילא ךופהי תועובש המכ
,ינניחו ליעי והשמל רבחתהל ליחתמ ולש הצובקה לש לגרודכה
לש רעשה קרו ,קחשמ לכב יתימא םסק לש םיעגר המכ םע
.צ"לשאר ינוריע לע ןוחצינל סיטרכה תא הווש היה היליבס

...אלמה חווידל
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
3:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב
3:2 םילשורי ר"תיב - ןאש-תיב לעופה
4:4 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
4:0 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
הגילב ר"תיב
0:2 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב
2:0 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ יבכמ
1:0 םילשורי ר"תיב - א"ת "קיטסלפמ רתכ" לעופה
0:0 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב


שדד השמ - רבמצדב 28 ,םילשורי
בתכמ תכישמ לע לומתא עידוה
ינפל ר"תיבל שיגה אוהש תורטפתהה
הליחתב החדנ שדד לש ודעצ .שדוחכ
וניבה רתוי רחואמ םלוא ,הלהנהה ידי לע
ןומטה לאיצנטופה תא ר"תיב יטינרבק
ועידוה םה .שדד לש ודעצ רורשאב
ייגרס טעבש לדנפה תא תכשומ ר"תיבש
תובקעבו ,ןורחאה עיבגה רמגב קאיטרט
לגרודכל תודחאתהה השקבתה תאז
הנידמה עיבג תא רתלאל ריבעהל
(2000) תוקזחא ר"תיב ידרשמל
תעכ הליעפמ ר"תיב תלהנה .םילשוריב
ינש תא ךושמל יניס השמ לע םיצחל
,1984-ב א"קמיב עיקבהש םירעשה
הנושאר תופילא ר"תיבל קינעהל ךכבו
.תירוטסה
[We are the champions!]
:1984 יאמ ,א"קמי
םיעמוש םירשואמה ר"תיב ינקחש
שדד ללוחש ךפהמה לע
[Item!]


?ונילע קרב דוד טפושל תובוט תולעמ המכ
יקוח רעש הדוהי ינבל לספ אל וליא
יזריש יזח תא קיחרה אלו יקוח רעש הדוהי ינבל לספ וליא
יקוח רעש דוע הדוהי ינבל לספ אלו יזריש יזח תא קיחרה וליא
תבוטל קר טעמכ קרש אלו יקוח רעש דוע הדוהי ינבל לספ וליא
ר"תיב
לדנפ ונל ןתנ אלו ר"תיב תבוטל קר טעמכ קרש וליא
,קרב דוד טפושל תולפוכמו תולופכ תולעמ המכו המכ תחא לע
,ונתבוטל ןמזה לכ קרשו ,םייקוח םירעש ינש הדוהי ינבל לספש
ידכ "בהז רעש"ל ךפהש לדנפ ונל ןתנו ןקחש םהל קיחרהו
ןושאר ראותמ תוקד 90 ידכ ונברקלו וטוטה עיבג רמגל ונתולעהל
.וזה הנועל

עיבג רמגל םויה הליפעה ר"תיב :ןג תמר ןוידטצא ,רבמצדב 26
.2-ה הקדב 5-ה תבית ךותמ הטיעבב 0:1 עבק יזריש יזח .וטוטה
ןימי ףגאמ ןישנוע תטיעבב תירישעה הקדב הוושה סיסקובא
הקדב שבכ רודנאש שאמאת .(רעושה לש העיגנ ירחא) םירוביחל
ההבגה ירחא 16-ה תבחר לש לאמש דצמ ןמוא תצפקהב 16-ה
ןימי דצמ החוטש הטיעבב (36) קינרובאי .ןופלח סקילפ לש ןימימ
.5-ה תבית הצקמ שארה םע ול דירוה זול ןבש ירחא הבחרה לש
16-מ הרידא הטיעבב ןמרביל ידוד לש הפהפי רעש הינשה תיצחמב
תא האר אל ןמלטז ןווקה .המינפ רוריבב סנכנו ףוקשמב עגפש רטמ
.רעש שבכנ אל ותניחבמש טפושל רמא לדחמ תרירבכו ךלהמה לכ
רשע לבא ףוקתל וכישמהו וששואתה םימומהה הדוהי ינב ינקחש
לביקו ןונג יבוק תא יזריש יזח ליפה ,67-ה הקדב ,ךכ רחא תוקד
תורמל .טפושה תא לליק םגש ירחא הארנכ ,ינש בוהצ סיטרכ
ףאו ר"תיבמ רתוי תנכוסמ הדוהי ינב התיה תירפסמה תותיחנה
.הבחרה לש ילאמשה הצקהמ תיתשק החיגנב הפי רעש השבכ
שרגמה תיצחמל דימ ורזחו גוגחל הדוהי ינב ינקחש וסינ אל םעפה
אוה םא קפסש הריבע תנעטב רעשה תא לספ טפושה ןכש ,םהלש
תא יבוקעי דעלא ףילחה ר"תיבב .הרואכל עציב ימ עדוי ומצע
לש לאמשמ ההבגה ירחא שובכל היה לוכי אוה הכראהבו היליבס
לע ךישמה רודכהו ידמ הנידע התיה ולש העיגנהש אלא ,בוקינסלט
רודכ לע תירטש רפוע טלתשה ינשה דצב .ץוחל אציו רעשה יפ
לש ינוציחה דצל - ולגרהכ - טעבו ןוויכ לדנפה תדוקנמו הבחרב
תירטשל קרב טפושה קינעה רתוי רחואמ תוקד המכ .תינמיה הרוקה
,עצמאה ךרד הפקת ר"תיב :הנבלה הדוקנהמ הטיעבב םניח רועיש
ינב ןיב ידדה לוקית היה ,רעשה לומ ,םשו הבחרה ןוויכל ךלה רודכה
תא הארש קרב דוד .םותכה ילארק ןיבל ,רודנאש תא ףילחהש דדח
קזח טעב סיסקובאו לדנפל קרש רטמ 15-כ לש קחרממ עוריאה
תוכורא תוקד דוע םירתונ הדוהי ינב ידהואשכ תילאמשה הניפל
תגוצתב םתס וא ער םולחב רבודמ םא ןיבהל םיסנמ םהשכ עיציב
.םהימימ ואר םהש רתויב תידדצ דחהו העורגה טופישה

[Item!]


םיחכונ םילשורי ר"תיב ינומיאב :רבמצדב 18 ,םילשורי
רדעיהו הצובקל הבהאהש ,םיפורש םידהוא עבק ךרד
ידכ ןגו תיבל םוי ידמ םתוא םיאיבמ העובק הדובע
אוה הלאמ דחא .אשדה רכ לע םיצר םהילילאב תוזחל
.ןודעומה ר"ויכ רבעב ןהיכש קיתו ימלשורי ,שדד השמ
תפיסאב לאשש ימכ שדד השמ טטוצמ םויה ינותיעב
ר"תיבב השע אוה המו הליחכ דוהא הז ימ" :הצובקה
רוסמה דהואה לש ותונרקס קופיס ןעמל ."?םילשורי
דוהא אשונב רצק ןונער ןאכ שיגהל םיחמש ונא ,שדד
:הליחכ

?הליחכ דוהא הז ימ
.םילשורי (לעופה) דילי ,32 ןב (ימדק םלב) לגרודכ ןקחש


?םילשורי ר"תיבב השע אוה המ
תולעל הצובקל רזעו 91/92 תנועב ר"תיבל ףרטצה
תירוטסהה תופילאל ףתוש היה .תימואלה הגילל הרזחב
היה ןכלהמב תונוע עברא דוע קחישו ךכ רחא הנש
לע בזעוה .96/97 לש הלודגה תופילאב בכרה ןקחש
רשאכ ,'99 ץיקב ר"תיבל רזחו 97/98-ב ןטשק ידי
קחיש לכה ךסב .ימדק םלב ילב "העקתנ" הצובקה
קחשמ ןיגפה ןכלהמב ,לגרודכ תונוע 9 ר"תיבב הליחכ
אוהשכ תובר םימעפ שרגמל הלע ,םידקת רסח הברקה
לכש םיבר םירודכ בל ץמואב םלבו סבוגמ ףאו שובח
ותוא וגיית םידהואה .םהמ קמחתמ היה ילמרונ םדא
.תורשפה רסח וקחשמ תא וצירעהו "המשנ" ןקחשכ

?םילשורי ר"תיבב השע אל אוה המ
ימוחתבש ןייצלמ סונמ ןיא ,הליחכל הביחה לכ םע
אל םא ,החינז ןודעומל ותמורת התיה םיבושח תוליעפ
לש ונורכזמ ותומד החכתשנ ךכ לשבש ןכתייו ,תיספא
בייחתה אל ,םילופכ םיזוח לע םתח אל הליחכ .שדד רמ
אל ,בייחתמה סמה תא שירפהל ילבמ וטנ תורוכשמל
שרדנה ןמזה תא הליב אלו רעונה תקלחמ תא חינזה
תורמל .הליל ינודעומו ירפ יטויד תויונח ,וניזק יתבב
.הבוטל ותוא רוכזל לדתשנ ,הלא וילדחמ

ףורש דהוא ,שדד השמ
[Ehud Kahila]
[Item!]