ריחמה .םניח ץפומ
םניח :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 ראורבפ
האיצי ןיא
ראורבפב 13
הדות תרכה
האירוק חסונ
ראורבפב 13
ןוריואה
אירמהל רזוח
ראורבפב 9
תושדח אלמ
ראורבפב 6
!תרזוח המשנה
ראורבפב 4
ןוריואה םאה
?הלוח
ראורבפב 1
חמש תדלומוי
הנחוא ילאל
[Danny Greps loos at the remains of his team]
המעוט םילס לש ןישנוע רודכ זתינ התע הז .90-ה הקדה ,ידט
ןרדס תגולפ ,ספערג ינד .יר"תיבה רעשה ךות לא סיסקובא לש ושארמ
שואיב ףוסאל ליחתמ ,ר"תיב לש םיינש וא דספה רבכ הארש דהואו דחא שיא לש
תיבותיכ ףיסוהל והשימ טילחה וליאכו .שרגמה יוק ךרואל םירוזפה םירודכה תא
שח אוהש המ תא יאדווב אטבמש טלש ינפ לע ינד ףלוח ,וזה המוגעה הנומתל
".יל הרסח תא ,ר"תיב" :םיעגר םתואב
םיקחשמ תואצות
הנידמה עיבג
הגילב ר"תיב
2:1 ביבא לת לעופה - םילשורי ר"תיב
0:3 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
0:0 דודשא .וו.ס.פ - םילשורי ר"תיב
0:1 - םילשורי ר"תיב - ןולוח םירירפצימואלניב קחשמב - ראורבפב 27 ,ידט ןוידטצא
תצובקל ר"תיב הדיספה םילשוריב ברעה ךרענש יתרקוי
קנעה ןרצנוק ידי לע תנמוממה סגניוו ולב - האירוקמ תיליע
תיצחמב 0:2 וליבוה םיחרואה .1:3 האצותב - גנוסמס
ר"תיב .הינשה תיצחמה תחיתפ ירחא רצק ןמז 0:3-ל ולעו
חיטבמה שכרה וקחש לש וילגרמ דובכ רעש עיקבהו התשעתה
הנשב ותוא האיבהש תלוכיל רוזחל ליחתמש 'ץיבורטפ רימידלו
ינמזה ןמאמה ,רכב םיסינ .תפרצב הנושארה הגילל הרבעש
.ריעצה םלבה 'ץיבומרבא ןולא תא בכרהב בליש ,ר"תיב לש
.יבוקעי דעלאו יחרזמ ןתיא ,יערד ןנער תיבה ינקחשמ ופתוש דוע
םקלח - םיברועמ תושגרב ואציו קחשמב וחכנ םיפוצ 5000-כ
.םיבוצע םקלחו םימעוז
[Item!]


םילשורי ר"תיב - ראורבפב 14 ,ןולקשאב ינוריעה ןוידטצאה
ענכשמ ןפואב תועובש השולש תב םירעש תרוצב םויה המייס
תכילומ לצא החראתה הצובקה .רתויב היוארה המבה לעמו
םורדה רוזאמ םיבכוכב תקזוחמ ,ןולקשא לעופה ,תיצראה הגילה
יבכמ לש הגיהנמ ,ןרזע ריאמו דודשא .צ.פמ וביבר דוד ומכ
.תג תירק
,יחרזמ ןולא לש ולוס תסיטמ חולה לע הנושאר התלע ר"תיב
- ירוקמה ועוצקמ תא חכש אל לבא הצלוח ףילחהש ץולחה
לש ריכב גיצנ דוע) יול ריאמ קחשמה טפוש .םירעש תעקבה
לע קספשכ רעושה לומ דבל ןולא תא ריאשה (ימורדה לגרודכה
תא חלשו לבלבתה אל ןוריואה .ר"תיב תוכזל רטמ 11 תטיעב
תוקד עבש קר .תשרה - ריכמ אוהש הדיחיה תבותכל רודכה
ויה ןולקשאב םיעיציה תא ושדגש ר"תיב ידהואו תופלוח
וגזאלג לש התשרל הנחוא ילא לש לדנפה זאמ .םימלוחכ
ןקחש ףא הרונמה ידמב עיקבה אל 1998 רבמטפסב סר'גנייר
לש וקלחב דובכה לפנ םויהו ,א"א םה ומש לש תוביתה ישארש
דמעמב אקווד םינושאר תורטש ערפש ירטה שכרה ,ריפוא ןולא
לש קיתוה ןטפקה ,הקנא וללמ הדירפה קחשמ לש בייחמה
רעשה תא הקנא אקווד עיקבה ,תיתימא המרדל יוארכ .ןולקשא
הצובקל ורבח תא האר הינשה תיצחמבו ןולקשא לש קמצמה
רעשב תחראמה לש דובאה הדובכ תא והשמב ריזחמ יבר'ג יפר
ןושמש לש וריע ,ןולקשא .ןהכ דהוא לש ותשרל קפקופמ ןויווש
תוקזחא ר"תיבב שדחה ןדיעל חולישה ןכ םויה התיה ,רוביגה
רוזחמב ,הפיחב ךפהמ לש ותליחתו ןוחצינל ךרדב ,(2000)
.בורקה הגילה
[Item!]


םייתסה םיעוריא שודג הדובע עובש - ראורבפב 9 ,םילשורי
ףוסל דע ר"תיב לש הינפ תא טטרשל ליחתהל רשפאו םויה
.תיחכנה הנועה
םיתחהל םייוכיסה וספא ,ונלוכ בל תניגמל - קאיטירט ייגרס
חכהב הנועה םות דע םתח אוהו הצובקב ישימח רזכ ותוא
לש ותבהאמ בוש לעפתהל םילוכי ר"תיב ידהוא .ןג תמר
הצובקל רובעל ותוא האיבהש הבהא ,לגרודכה קחשמל ייגרס
.ר"תיבב ןמאמ רזועכ ול תחטבומה תרוכשמה תורמל החינז
ילא ןמאמה .הנועה םות דע הצובקב ראשנ - יקסונייוטס ןאלימ
ןקחשהש ירחאו רמאה תשרפ לע רוזחל אלש טילחה ןמטוג
וקספוה ,תרחא הצובקל ונוצרמ רובעל תרדוסמ השקבל בריס
.ןיינעה תא םדקל תונויסנה
ןבל לש םדיצמ תוילאיר אל תויפסכ תושירד - ןבל לאומש
הדיחיה תורשפאה .םמיע ןתמו אשמה תקספהל ומרג ויבאו
רעונה תצובקל ןבל ףוריצ איה הזה אשונב תעכ החותפה
.ר"תיב לש
הרומש הצובקלו ר"תיבב םתחוה אל - בולאבונוק ייגרס
.האבה הנועל תונכהה דעומל דע ותוא שוכרל היצפואה
ידמב הפהפיה רעשהמ בוטל רוכזה ןקחשה - ריפוא ןולא
,'96-'97 תנועמ ביבא לתה יברד ביבא לת לעופה
.הנועה ףוס דע הלאשהב הצובקב םתחוה
ראב לעופה דגנ ץוחב קחשל הלרגוה ר"תיב - הנידמה עיבג
חצנל חילצנש הדימב .סרמב 6-ב םייקתי קחשמה .עבש
(13/3) אבה בוביסב ימלשורי יברד םייקתהל לוכי הזה קחשמב
הגילה תלבטב הנורחאה לש ןוחצינ אוה ךכל יאנת .עיבגה לש
הגילב הינשה דגנ עיבגה קחשמב ,םילשורי לעופה ,הינשה
.ןולקשא לעופה ,תישילשה
[Item!]


תלהנה - ראורבפב 6 ,םילשורי
וענכנ יחרזמ ןולאו םילשורי ר"תיב
םידהואה רוביצ בל ישחרל םויה
"ןוריוא"ה תרזח לע המכסהל ועיגהו
ליעפה ר"תיב לש להקה .הצובקל
לע דבכ ץחל םינורחאה תועובשב
תמחלמ תא קיספהל םידדצה ינש
תבוטל דחיב לועפלו תוחוכה
,רעייאב ןויצ ןב ןידה ךרוע .הצובקה
תדוגאב בדנתמו קיתו ר"תיב דהוא
וצרמ אולמ תא עיקשה ,"הרש די"
רזעו םידדצה ןיב ךוויתב ונמזו
ןיב םישקה םיעקשמה תא גגופל
יר"תיבה ץולחל ןמטוג ילא ןמאמה
תרבכ ךלה יחרזמ ןולא .("םדב")
ריכהשכ הצובקה תארקל ךרד
הז .ןמאמה לש תיעוצקמה ותוכמסב
המכסה הרומתב עיבה ןורחאה
םירעש עיקבי יחרזמש ךכל תינורקע
.הרונמה ידמב
[Alon Mizrahi - a man barely alive?]
יחרזמ ןולא
"קחשמה םש" :םוליצ
[Item!]


ץולחה ,יחרזמ ןולא םאה - ראורבפב 4 ,םילשורי
תיאופר היעבמ לבוס ,םילשורי ר"תיבמ ררחושש
לש וניד ךרוע םויה ןתנ ךכל זמר ?הרומח
רתאל ןויארב רמאש ,רעייאב ןויצ ןב רמ ,ןוריואה
קר ,עודיה לככ .'םדב יר"תיב אוה ןולא'ש YNET
לכמ יקנ יחרזמ רמ לש ומד היה םייעובש ינפל
החישה ראשה ןיב הדיעמש יפכ ,יר"תיב ןממס
יבא הפיח לעופה ל"כנמ םע ןקחשה להינש
ותווקת תא יחרזמ עיבה וז החישב .ןמפואק
םילשורי ר"תיב לע רובגת הפיחש ונוחטבו
רבתסמ תעכ .תוצובקה ןיב הגילה קחשמב
םינורחאה םייעובשב שחרתהש והשלכ עוריאש
רבודמ םאה .יר"תיבל יחרזמ לש ומד תא ךפה
םילוח תיבב ןוריואה לביקש תיביסמ םד תמורתב
התיה המ ,ןכ םא ?ר"תיב דהוא חרזאמ ימלשורי
קקזנ ,ונוא אישב רוחב ,יחרזמ ןולאש ךכל הביסה
היהת רשא היהת ?וזכ תומכב םד תפלחהל
תואירב ילוחיא יחרזמל חלוש רתאה ,הביסה
לכב החלצה ול םילחאמ ונא ןכ ומכ .םימי תוכיראו
יר"תיבה ומד םא םג ,קחשל רחבי הבש הצובק
.הב בלתשהל וילע השקי
וירבד לע םויה ביגה טרמלוא יסוי ר"תיב רבוד
תעזעזמה תיאופרה הפישחל רבעמש ,רעייאב לש
רפסמ הצלוחה תא הרזחב לבקל ושרמ םשב עבת
יונימ ,תולבגומ יתלב קחשמ תוקדל החטבה ,11
רמא טרמלוא .דועו עובק םילדנפ טעובל
הלאשל הבושתב .חש קחשל ידכ םיינש םישורדש
ןולא רופיס ןיבל וזה הבוגתה ןיב רשקה המ
.תוניפ שולש שי עבוכ לכלש רבודה רמא ,יחרזמ
[Alon Mizrahi - a man barely alive?]
וינפ םאה - יחרזמ ןולא
הידגרט םיריתסמ םיבוצעה
?בל תערוק תישונא
[Item!]