הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
ראוני
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
1:0 הווקת חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
1:1 םילשורי ר"תיב -הפיח לעופה 0:1 הינתנ יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:2 םילשורי ר"תיב - א"ת יבכמ 0:0 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב

23 רוזחמ
[Down] [Up]
םיימיטפוא לבא םירגפמ
1:0 הווקת חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
תיבה דספה לע יול יחצ לש תונשרפ ןאכ םיאיבמ ונחנא ליגר קחשמ חוויד םוקמב
םילוחכה וחצינ ומצע קחשמב .ןורחאה עובשב ר"תיב יניינע לעו ת"פ לעופהל
ןא'ז .הבחרב בוקינסלט לש די תעיגנ ירחא 40-ה הקדב ןוקק יטומ לש לדנפמ
בוהצ סיטרכש ירה םודא ול עיגה אל םא םגו רעשל וכרדב היהש רודכ רצע
םיחונ םיבצמ ל'גרבאו היליבס וצימחה ןכ ינפל .ןכ םג ותוא קיחרמ היה (ינש)
ר"תיב התיה ,םינקחש 10-ב ,הינשה תיצחמב .םיפוקשמ ינש ויה ת"פ לעופהלו
המיענה העתפהה .דספהה תורמל תואושת הלביקו המחלנו הפקת ,תיטננימוד
הלודג הריסמ ללוכ ,אלפנ היהו הינשה תיצחמב קחישש 'ץיבורטפ רימידלו התיה
.הצוחה טעב ,רעושה לומ ,דבלש ל'גרבאל

יול יחצ / ?ימיטפוא ינאו ונדספהש תויהל לוכי ךיא
2001 ראוניב 29

שאר באכ םימעפל םה עובשה עצמאב םיקחשמ ,ץראה זכרממ ר"תיב ידהואל
טרופס דהוא לכ יכ ,היזיולטב םירודישה תא תוארל אנוש ישיא ןפואב ינא .יניצר
,(ידטב תקחשמ איה םא דחוימב) שרגימב ולש הצובקה םע תויהל בהוא יתימא
המוד אל וליפא הז .היזיולטב קחשמ תוארל תמאב רשפא יאש הזמ'צוחו
.תיבהמ תוארל יתצלאנ הז תא ,הנועה םיקחשמה בורמ לידבהל לבא .תואיצמל
,םלועה ברחיש ידיצמ) םינופלטה תא יתקתינ ,התיבה ףשנתמ יתעגה 20:05 -ב
רתוי דוע ינבצע ,היזיולטה לומ יתלחנתהו ,(...תקחשמ ר"תיבשכ הנוע אל ינא
.שרגימב חכונ יתייה םא רשאמ

ר"תיבמ והשמ וניאר ףוס ףוס לבא ,ןודעומה תודלותב לודגה קחשמה היה אל הז
לע תורשפ אלל המחלימ םע ,םישוחנ םינקחש לש הרובח .תמחולהו תיתימאה
ינאבו'ג םשל הנועה דחא יטאורק םג םש היהו .םינקחשה לכמ תוירחאו שרגמה
הריירקב םילודגה םיקחשמה דחא תא שרגימה לע ןתנש םיהדמה ינאבו'ג .וסור
.(ץראב תחנש זאמ תוחפל) ולש
קחשמל רשקב דחא ףא םישאמ אלו ,דחא ףא לע סעוכ אל ינא לבא ,ונדספה
,ךלמה ךרדה לע ונתוא תולעהל לוכיש קחשמ הז ,ירזכאה דספהה תורמל .הזה
.ךרדה ללגב הצובקב השדח הלחתה לע רשבלו
.ללודמ בכרהב דועו ,ךירצש ומכ הקחיש ףוס ףוס ךלש הצובקה ,ןמטוג קורבמ
ןקחש דחאוו .'ץיבורטפמ והשמ וניאר ףוס ףוס םגו ,קחשמל יוארכ םתוא תנכה
הנועה השע אוהש תויוטשה לכ לע ןמטוגל תרוקיבה לכ םע .ידטל תאבה
!ףיכב זא חבשל ךירצשכ ,ר"תיבב
יפקתה ךרעמב קחישו ,ולש היצפסנוקה תא ת"פ לומ קחשמב רבש ןמטוג ילא
ךכ לכ קחשל ותוא וצליא רסחה בכרהה וא להקה ץחלש תויהל לוכי .ןירדהמל
יד תרחא תיוזמש תורמל ,גונעת טושפ היה .הנשמ הז המ לבא ,חותפו יפקתה
תגצה םינתונ ףוס ףוס הרב'חהש דעו ,יתכלה הנועה קחשמ לכל טעמיכ .יתלבס
ונל השעת תחא הבוט קר ...ול ערו קידצ הרכשא .תיבב עקתינ ינא זא ,המיחל
אל התא םא) שרגימב היליבס לש תלכסתמה ותוחכונמ ונתוא רוטפ ,רקיה והילא
בוש הסנמ ,ידטב אשדה רכ לע לדבינב עוקת ןיידע יתעדל אוה ,ותוא אצומ
המ ול ןיא ,העקבה רשוכל רזוח אל אוהש דע .("יל סנכינ אל הז ךיא" ןיבהל
.לגסב אל ףא ילואו ,בכרהב תושעל
וירחא בקוע ןמטוגש דחוימ והשימ ןיא םאו ,יעביט דוח ץולח איבהל ןמזה הז
ה'צאפ לש ופורצ תא לוקשל שי ,(ןפיב הנועה לש הז בלשב יונפ הקיבוק) ל"וחב
,לזמ לש היצקנופ אל הז תמייסמ לגרב ןורסיח ,הנועה לש ר"תיבב .ןלימ םוקמב
אל ר"תיבש ריבס ,דולחה היליבס םוקמב יעביט דוח ץולח םע .תלוכי לש אלא
.ידטמ תחצונמ תדרוי התיה
תא הנועה םיימעפ דוע שוגפינ ונחנא ,םכריכזהל .הרומג תויהלמ הקוחר הנועה
שי ,שמא הצובקה הגיצהש רשוכבו ,תומיהדמ תוגצה תנתונ אל םגש ,הפיח יבכמ
.תוימיטפואל בר םוקמ

:יל קיצמ שממש והשמ דועו
תינתמיא הרהדב הל תצרופ ,החיתפה תקירש ינפל הקד ,םינורחאה תועובשב
ברעב םויה דע .הצובקה לספס רבעל ,השבלהה ירדח ןוויכמ רוחשב השובל תומד
והז ילואו ,העיצפמ רזחש םלסמא דוד ונלש הפוסה ןגמ והזש בושחל יתיטנ
טושפ וא ,וזה הנועה לש םומעשהמ ונתוא לואגל רופכהמ רזחש יזריש המלש
רמא ימ ,הגילה עצמאב ונחנא םא המ זא) איבה ןמטוגש ימינונא שכר ןקחש
ודובכב ןמטוג ילא .המולעתה הרתפנ ברעה לבא .(....הרמגינ םינופפלמה תנועש
אלל קחרומה 'ץיבאס תא ברעה ףילחהל לכי אוה ,הזכ הצירפ רשוכ םע .ומצעבו
...היעב לכ
:םכתושרב תוניצר תצק לבא
יל אצי טעמיכ) תצובק לש המילאה םתוגהנתה תא תוארל שייבמו ליחבמ
,ועטת אלשו .ויפלכ ןמטוג לש לספסה ירוחאמ תבשויש םידהואה (..."ץמוק"
תוטלחה לע תבקונ תרוקיב שי יל םג .רתויה לכל םידהוא 10-15 רבודמ
הריפחמה תוללעתהה תשרפ ואר) םדא ןבכ ןמטוג לע םגו ,ןמטוג לש תויעוצקימ
תדרלו תולעל לגוסמ אל ןמטוג ילא םירוזחמ הרשע הזמ תוחפל לבא ,(רמאהב
.םידהוא םתוא לש םתוגהנתהב שייבתמ טושפ ינא .שונא ןבכ .דובכב שרגמהמ
.ול עיגמ אל הז - השע אל אוהש המ
אל ףא ןמטוג .לספסל השבלהה רדחמ ףופש ץר ותוא תוארל ץמחנ טושפ בלה
להקה תומילא דחפמ םינקחשל תוארוה תתל מ"ע לספסהמ חיגהל זיעמ
םגו ,ונלוכל השוב טושפ וז .וירזוע י"ע םימעפל םיכרדותמ םינקחשהו ,וירוחאמש
,שרגימב םינרדס שי הלהנהל .ףוס הזל םישל ךירצ .הצובקב תיעוצקמ העיגפ
ואצמת וב לארשיב דיחיה םוקמה םה ר"תיב לש םיקחשמ) הרטשמ םג הרסח אלו
.םש אל ומוקמ ,שרגימב שונא ןבכ גהנתהל לגוסמ אלש ימו ,(...םירטוש ףדוע
וא ,לספסהמ קוחר ,יחרזמל המכסהב םתוא ריבעהל אוה רתויב בוטה ןורתפה
לארשי תרטשמ לש םיממעושמה תוחוכה לופיטל רבעוי ןייניעהש םהל ריהבהל
לש ורבעל םיצפחה תקירז קספות אל םא ,(?ונרכזה רבכ תומוזי תודובע) ידטב
.ןמטוג

ילב רמאמה תא םייסל לוכי אל ינא ,(יתיסינש יל ונימאתו) יתקפאתה אלש המכו
."2000 תוקזחא ר"תיב" לש לש תרעוכמה תיטילופה הציבל תוסחיתה
.ומיחרו וליחדב חסנתהל הסנא ,ןניקסע (םירקי תמאב) םירקי םישנאבו רחאמ
לש הפיט ילב .הנידמב ונל שיש םישנאה ייבוטמ םה ןדיבא םייחו טאטב ןועמש
םאובב לבא ,וזה המואה ןוחטבל םהייחמ תובר םינש ומרתש םישנא ולא .תויניצ
עבונ הזש חינמ ינא .הרומח האיגש םיגוש םה הצובקב יעוצקמה רבשמב לפטל
.הלילח בל עורמ אלו ,ןויסינ רסוחמ רקיעב
[Avidan and his new toy] יפלו) ןדיבא םגו ,טאטב םג
(טרמלוא םג תונורחא תועידי
םידהואה ונחנאש המ תא םיאור
תובר תואיגש השע ןמטוג .םיאור
,הנועה תליחתב לגסה תיינבב
הז לכ .םינקחש רורחשבו ,שכרב
םייפסכ םיקזנ טעמ אל השע םג
תרוקיבהש חינהל שי .הדוגאל
ביט המ שחנמ קר ינא) םהלש
רוקממ עדוי אל ינא ,תרוקיבה
המ .תקדוצ ןמטוג לע (ןושאר
לכש אוה ,ןיידע םיניבמ אל םהש
,ןודנב תושעל םילוכי םהש המ
.וינפב םירבדה תא איבהל הז
אוה ןמאמה .רמגינ הז ןאכ
םיאשונב ידעלבה טילחמה
,הנועה ףוסב .םייעוצקימ
ךיראהל וא ,וחידהל םתוכמסב
ןכ םא אלא ,ולש הזוחה תא
תבייחמה הפורטסטק תשחרתמ
,םשה-ךורב הזו ,םיידימ ןירוטיפ
....הרק אל דוע
תא םיחינמ ויה םהש קר אל ,ןטשק וא ףרש ויה ןמטוג םוקמב םאש חוטב ינא
.םיקלתסמו ףוצרפב תוחתפמה תא הלהנהל םיקרוז ויה םה ,ןחלושה לע תוחתפמה
תורטפתה ....הצובקל םג תמלתשמ ןמטוג לש ותונשקע ףוס ףוס ונלזמל ,המ קר
וא חילצמ ןמאמ םא ןובשחו ,ר"תיבל בוט תושעל הלוכי אל הנועה עצמאב ולש
.הנועה ףוסב םישוע םימוכיס ,םירבח שדדמ ודמלת .הנוע ףוסב קר םישוע לשכינ
אוצמלו םלועה תא ךופהל םכדיקפת זא ,(ךירצו) קוזיח ךירצש בשוח ןמאמה םא
ימ יל תפכא אל ,םידליו) יבאז לצא ותיא חסכתהל אלו ,ךכל םייביצקת תורוקמ
.(...םדוק ליחתה
,הצובקה תבוט .חיננ .יבאזל ךרדב םכתוא ףקעו ,ץחלינ ןמטוגש תויהל לוכי זא
םכתוא תוארל סאמינ .ט-ק-ש הז ,וישכע םיכירצ םינקחשהו םידהואהש המ לכו
.םינותיעה תא םיסנרפמ

הריירקה ףוס תארקל ,סיסקובא ומכ ןקחש תחקל ןויערה הפיאמ יל רורב אל םג
תכראהו ,ףסכ םע הנועה עצמאב חומה תא ול לבלבלו ,יצחו הנש דועל הזוחו
םתא םייתנב לבא ,ותוא וצרית אל ללכב יצחו הנש דועש תויהל לוכי .הזוח
םינקחש קר לבקל םיכירצ חווט יכורא םיזוח .םכלש תיביצקתה תושימגב םיעגופ
קילומשו קאיטרט ,ןייפנרוק) ןודעומה לש םייתימא םילמס וא ,םיחיטבמו םיריעצ
,(ותוישיאב) ןייפנרוק אל שממ אוה ("תונוחצינ לש להק הז") סיסקובא .(יול
המדינש המ לכ תורמל) ר"תיבב למס םידהואה ייניעב תויהלמ קוחר םג אוהו
(?ןייפנרוק אל המל) ןטפקה תא הז ,תוארל הצור יתייהש ןורחאה רבדהו ,(םכל
.ול עיגמ אל טושפ .ותשירפ םע הדוגאב ךישממ תוילכה שולש לעב
.הצובקה לש דיתעה רוד חופיט לע הלהנהל הבוט הלימ םג העיגמ םויסל לבא
לגרודכל רפס יתב (!)26 הנשה החתפ ר"תיבש עובשה ןויארב רמא טאטב
תפיט ילב .דיתעה רודל תגאודש ר"תיבב הלהנה שי ףוס ףוס .ץראה יבחרב
ידטל אובנ םינש רשע דוע ילוא !דובכה לכ .ףיעצה תא םכינפב ריסמ ינא תויניצ
תפסותב תיב ינקחש אלא ,שרגימה לע הצר ברח יריכש לש הרובח הארינ אלו
ןיב רשקה תא קזחתו ,הכורב הניה ידטל םידליה תא איבהל המזויה .יתוכיא קוזיח
.ךשמהה רודל גאודש והשימ שי ףוס ףוסש םיאורש ,םידהואל השדחה הלהנהה
לש לגרודכל רפסה יתבמ םיטוטאז ,תויצחמב אשדה רכל תולעהל וכישמת
.הז תא תוארל בלה תא םמחמ .ץראה יבחרב ר"תיב
םינקחשה לש המיחלה לבא ,האצותהמ בזכואמ םנמוא יתוא תספות םויסה תקירש
.אובל דיתעל תוימיטפוא יב םיכסונ אשדה לע ול ץצורתהש דיתעה רודו ,שרגימב
.םכב םגש הווקמ ינא
תימואלה הגילה
23 רוזחמ
54 הפיח יבכמ 1
49 םילשורי ר"תיב 2
44 ביבא לת לעופה 3
41 הפיח לעופה 4
34 ת"פ לעופה 5
32 א"ת יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןהכ דהוא
,ןונג ,ןהכ .י
ןופלח ,םלסמא
,(קחרוה) בוקינסלט
,('ץיבורטפ) יערד
,וסור ,רודנאש
(דדח)היליבס
(יבוקעי) ל'גרבאו


[Jean Halashnikov]
:קחשמה לש יגארטה רוביגה
קחרוהש בוקינסלט ןא'ז
לווע אל לע (טעמכ)
ופכב

22 רוזחמ
[Down] [Up]
.ונעגעגתה .ןטק 0:1
0:1 הינתנ יבכמ - םילשורי ר"תיב
תארקל תדעוצ םילשורי ר"תיבש הארנ היה רבכשכ - ראוניב 20 ,ידט ןוידטצא
רוסמה ירוחאה םלבה חיכוה ,הידהוא דצמ זוב תוקירשב םייתסיש קחשמ דוע
להק ןיב לדבהה לכ תא תושעל םילוכי רצוי ןוימדו הישות תצקש ןהכ לארשי
רינ טפושה לש םויסה תקירש .קחשמה ףוסב םיפודיג לש רטמ ןיבל עירמ
הזה בלשב לבא ,יחרזמה עיציהמ תוקירשו יאנג תואירקל תואה תא הנתנ רוברבה
םידהואה לש שערה .להקה רבעל והשמ ארקו עזוימה ןהכ לארשי הצירב עיגה
תוקירש תא קיספה להקהו ןוסחה םלבה לש ולוק תא שירחה םיעיציה תא םיבזועה
םייתפש תועונתב וירבד לע רזח ןהכ .ןקחשה תא ןיבהל תוסנל ידכ ולש זובה
.וילעמש םיפוצה יפלא ומיקהש הלומהה לומ יוכיס ול היה אל לבא תושגדומ
רסמהש דע םידהואה ןיבל 30 רפסמ ןיב גולאידה ךישמה תוכורא תוינש ךשמב
םהש ול רמול יאדווב וצר הלאו ,"ונחצינ" םידהואל רמול שקיב ןהכ לארשי .רבע
ןהכ .םידדצה ינש תא שיתה ולוכ ךילהתהש אלא ,וזה תחמשמה הדבועל םיעדומ
אל םידהואהו שדוח טעמכ הזמ ןושאר ןוחצינ לע הצובקל וירבח םע גוגחל הנפ
.םהלש תושודנה הבזכאה תונגפהל רוזחל חוכ ואצמ
[Israel Cohen][Raanan Deri]
ןיוצמ היהש יערד ןנער :ר"תיב לש םייופצ אלה קחשמה ירוביגמ םיינש
ףוסה דע הבוט הדובע השעש ןהכ לארשיו הנושארה תיצחמב

יבכמ ןיבל ר"תיב ןיב קחשמב תונושארה תוקדה 45 .קחשמה תחיתפל רוזחנ
ללגב היה אל הז .רבעה לא תשגרמו תימואתפ הרזח ,ירובע תוחפל ,ויה הינתנ
אוהשכ לאמש ףגאב קרבכ תוריהמ תוצירפב יביל תא רבשש רמאה ןווטשיא
רוחש-בוהצב םיטאנפ 2000 ועיגה ידטלש ללגב אל םג .הינתנ ידמב שובל
םידחא םיעגרלש ךכל הביסה .םינש המכ ינפלמ ר"תיב לש להקה תא יל וריכזהש
םע ר"תיב לש היפהפיה תופילאה תנוע לש המוציעב בוש אצמנ ינאש יל המדנ
,רהוז קיציא ול בבותסה ,תרקובמ תויטיאב ,םש .ידטב אשדה לע התיה ןהכ ילא
תא תוארל דחאכ שגרמו עיתפמ הז היה .תופילא התואב ונלש םיבכוכה דחא
רבודמ .ן"צחוימה בכוכה יפלכ לוכסתו סעכ ייוטיבב ורדגמ אצוי יתיינתנה להקה
ותורואנ תא חיכוהש שיאל דגוס םינותיעה יפ לעש הז ,הינתנ לש להקה ותואב
לש "םינימה אצומ" תרותב תיבמופה ותכימת תא ץמואב אטיבשכ ןורחאה שדוחב
ותוא םימולהיה לש םיפורשהמ איצומו רוחש-בוהצב בוש םויה קחשמ רהוז .ןיוורד
45 .רחא רוחש-בוהצ להקמ ונמזב קיפהש םעז ינעטמו םיילילש תושגר לש ןווגמ
תוקעזה לע יתגנעתהו יחרזמה עיציה לש 13 שוגב םתציחמב יתיליב תוקד
םשייל - החלצה אלל - הסינ םעמ םרומה 10 רפסמש םעפ לכב םהלש תורסוימה
רהוז לש ןישנוע תוטיעב שולש .בכוכל ותוא ךפהש תועונתה רצואמ לולעת דוע
יסוי ףטוק ותוא םימוחינה סרפ תא וליפא איבהל וחילצה אלו רעשה תא ואצמ אל
תובקעב יאופר לופיטל קקזנ אל ר"תיב ינקחשמ שיא :הלאכש םיבצמב סיסקובא
ויה וליאכ ,לע לא ואירמה טושפ םירודכה .וינפלש המוחב רהוז לש "ליט" תעיגפ
- ךרעל תירישעה הקדב - תחא םעפ .ןוידטצאה ילושב ותחנו ,םוילהב םיאלמ
הנגההו רושיקה לכ תא שרגמ יצח לע רבעש ןבס ימילקמ זפ רודכ רהוז לביק
הנחוא ילאל הווחמ תושעל טילחה הבחרה ןתפממ ץיצפהל םוקמבו ,ר"תיב לש
לע םיניגמה לודג אוה רבודמ ובש רעושהש אקע אד .רעושה תא רובעל תוסנלו
רודכה רתונ ךלהמה לש ומויסבו ,ןייפנרוקמ ר"ומדאה ,ןוכיתה חרזמב תשרה
דה ויה ידילש םיתיינתנה לש רבשה תואירק .ונלש 1 רפסמ לש תוצימאה וידיב
קיספת" וא "!רוסמת" עיציל ירבח םע דחיב יתחרצשכ ,קוחר אלה רבעהמ
."!?ה-מ-ל ?קיציא ,המל" םתס םימעפלו "ריבעהל
רוחש-בוהצב תטשוקמ תינוכמ :ידטל ךרדב יתרגש אל הזחמ
.הביריה הצובקה לש םידהוא הליבומ

לכ ךשמ הקחיש םילשורי ר"תיב .הזה קחשמב התיה דיאל החמיש קר אל
המגמ םע לבא םכחותמ וא קירבמ אל - דובכ ררועמ ןפואב הנושארה תיצחמה
ירוחאמ - יעבטה ומוקמל רודכה תא ריבעהל תוסנלו ביריה תבחרל עיגהל הרורב
ןושארה םויאה התיה 5-ה הקדב ינאבו'ג לש קוניז תחיגנ .הינתנ לש רעשה ןק
לעמ תשקוהש וסור לש םכחותמ-וליאכ רודכ םג עיגה ךכ רחאו ר"תיב הקיפהש
םתארק רבכ ןייפנרוק לומ שובכל רהוז לש תונמדזהה לע .רעשה לעמו רעושה
ומכ ,רעשה .30-ה הקדב םיבוהצה לש ןורתיה רעש היה אבה יתועמשמה עוריאהו
10-כ הריסמ לביק ינאבו'ג .םוקמ םושמ עיגה ,רבעש עובשב ר"תיב השבכש הז
תבחר ךותל ריהמו חוטש רודכ חלש עתפלו בוביס השע ,עצמאה וק ירחא רטמ
זירזה ל'גרבא ידי לע לצונ העתפהה לש הינשה רירבש .הינתנ לש 16-ה
לש וידי לעמ קזחו הפי טעבו הבחרל וינפל סנכנ ,ולש רמושה תא םידקהש
תויונמדזה ר"תיבל ויה אל הנושארה תיצחמה םויסל דע .ההובגה תשרל רעושה
קזח רודכ םירוביחהמ ןייפנרוק קיציא איצוה הקירשה ינפל שממו תובוט שוביכ
.הינתנ ידהואמ לודג "!שי" קיפה רבכש ןבס לש
[Celebrating Abargel's goal]
וגגח ךכ לבא תינומה הטטק ומכ הארנ הז
.ל'גרבא לש ורעש תא ר"תיב ינקחש
ןויסנ .תועט .יחרזמה עיציב ליגרה ימוקמב תולבל יתרחב הינשה תיצחמה תא
בטומ ר"תיב לש הריבס תיצחמ ירחאש יתוא דמלל ךירצ היה םינורחאה תועובשה
המ קוידב הזש המדנ היה םיתיעל .הקירשל ללפתהלו םייניע םוצעל הידהואל
- ןייפנרוק קיציא - םלוכמ לודגה טעמל ,אשדה לע םיבוהצה םינקחשה ושעש
ץמואב שלג הבש ןמזה תפסותל דע שממ ר"תיב תא ליצהו ץרפב דמע בושש
ךכב םיוסמ קדצ רסוח שי .ידטב תודוקנה תא ריאשהו רנליו ןוריל ילגרל
םשורהש ךכל םרוגש המ ,הנושארה ירחא האבש וז דימת איה הינשה תיצחמהש
יתסנכנ קחשמה תא םכסל ידכ .ידמל םוגע אוה הנועה ר"תיב יקחשממ רתונש
יתובוחרה ףינסה ירבחמ דחא תא יתשגפ םש ,ידט לש םיתורישב ןורחא רוקיבל
דול לעופהש רמא ימ" :ויסנכמ תא סכור ודועב ריטפהש ר"תיב ידהוא לש
"...ידטב םייעובש לכ תקחשמ איה ?הקרפתה
[Abuxis on the ground]
ףחי ךלוה דימת אל רלדנסה
תימואלה הגילה
22 רוזחמ
51 הפיח יבכמ 1
49 םילשורי ר"תיב 2
43 ביבא לת לעופה 3
41 הפיח לעופה 4
31 ת"פ לעופה 5
31 ת"פ יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,ןהכ .י
,(בוקינסלט) ןונג
,(דדח) יערד
רודנאש
,וסור ,ןופלח
היליבס ,סיסקובא
(םלסמא) ל'גרבאו


[Rosso with his new number]
השדחה הצלוחב וסור ינאבו'ג
םיבוטו םינשי םימי ריכזה

ןופלח סקילפ םע רמאה ןווטשיא
.ונחנא םג ."המל" לאוש

21 רוזחמ
[Down] [Up]
רסמה אוה ןשרפה
1:1 םילשורי ר"תיב -הפיח לעופה
.ראוניב 16 ,הפיח ,רזעילא תירק ןוידטצא
.וארית
םירזוח םיכוליה שי היזיולטבש ןוכנ .שרגמב קחשמ תוארל ףידעמ ינא ללכ ךרדב
,טפושלו הזל הז ןיסומינ תולימ םירמוא םהשכ םינקחשה ינפ לש בירקת ימוליצו
היזיוולט תינכת אל .תיתימא המרדל קחשמה תא תכפוהש הריווא שי שרגמב לבא
ינא .ךסמה ןמזמ דואמ הנוש עיציב ןמזה םג .העיז תפטונ םייח תסיפ אלא ,תקתרמ
ןאש תיבש ינפל ריוואב תועש שולש ההוש ןזח גומלא לש רודכה תא רכוז
עיציה לש תוצצופתהל רוכמ ינא לכל לעמ .םסרופמ קחשמ ותואב התוושה
םיידיה םימ םילועש החמשה ידא ,ןומהה םע תוגזמתהה .העיקבמ ר"תיבשכ
.םיגאוש תויפ יפלאב ,תחא תבב ,םיתצינ םואתפש םירישה ,תופפונתמה
יתיארש חמש אקווד ינא הפיח לעופה דגנ קחשמה תא לבא ,ללכ ךרדב הז הככ
ןונזמהמו רטפתהל ןמטוגל וארקש םיינטנופסה םיטלשהמ םימלעתמ םא .היזיוולטב
טושפ יתייה הזה קחשמה לש הינשה תיצחמבש קפס יל ןיא ,רבד לכל יאפוריאה
,היזיוולטב .חצנל הצמאתה שממ אל הפיח לעופהו ארונ הקחיש ר"תיב .םמעתשמ
לעש ירורפאה גצימה תא ךפה ןהכ איגש .עגרל חונל היה רשפא יא ,תאז תמועל
.םינמאמה ןיב תוחומ תוברקו ,דגנ ינונכתו םינונכת ,הקיטקט לש הגיגחל שרגמה
ולכשו ויניע גוזב קר דיוצמ אוהשכ ,עיציהמ קחשמה תא תוארל ץלאנש ימל
יפוצל .הינשה תיצחמה לכ ךשמ רקנוב תקחשמ ר"תיבש היה הארנ ,רשיה
תויוחתפתהל םישיחרתו םיטירסת עפש לע דומלל תוכזה התיה היזיוולטה
,הטמל דרי ,הלעמל הלעי וסור ינאבו'ג םא הרקי המ :קחשמה לש תויביטנרטלא
תא לצנל ל'גרבא ביניל יאדכ הפיא .חלמ ביצנל ךופהי וא ומוקמ לע ראשי
רומשל רמאה הסנמ ימ לע ןיפוליחלו רמאה ןווטשיא לע רמוש ימ .ולש תוריהמה
ר"תיב הליחתמ הפיאמ .(הפיח לעופה לש ןקחשב הארנכ רבודמ ןוכנ יתנבה םא)
החילצמ אל הפיח לעופה עודמו ,ןתוא םייסל הכירצ איה ךיאו הלש תופקתהה תא
תויהל ךישממש לודגה ןייפנרוק ללגב הזש בשוח יאדווב יתייה עיציהמ) עיקבהל
תא הלבמ יאדווב יתייה ,שרגמב יתייה וליא :דועו תאז .(ונלש ןצמחה רוניצ
,םידקתה רסח ,לופכה ףוליחה לע םידהוא םע תוחישב הינשה תיצחמה תיברמ
המכ לש ףדרמ ירחא דודשאמ לאשוהש םולהיה .סיסב ןוריל םע ןמטוג ילא השעש
דעלאב ףלחוהו 40-ה הקדב רודכב עגנ ,32-ה הקדב היליבס םוקמב סנכנ םישדח
תא ףרש המלש הפיח יבכמ ןמאמ ףילחה םינש 16-כ ינפל .53-ה הקדב יבוקעי
הנחוא ןכ השוע היה אלמלאש ךכ רחא ריבסהו ,42-ה הקדב ינלסרפ ןורי םלבה
ותוא לש הנושארה תיצחמב גגח רבכש הישילשל ףסונב רעש דוע שבוכ היה
הווחש הלפשההש קפס ןיא .םילשורי ר"תיב ןיבל םיקוריה ןיב חכשנ יתלב קחשמ
תוקדה 21 ירחא סיסב ןורילב יאדווב הזחאש השובה דיל תדמגתמ ינלסרפ זא
אל הפיח לעופהש ירחא שחש ןובלעל ופרטצהש ,רזעילא תירקב ולש תומוסקה
תחיתפ ינפל וסור ינאבו'גו ןמטוג ילאל התשעש יפכ םיחרפו עיבגב ותוא התכיז
רפסמ לש ותקוצמב קמעתהל יאנפ היה אל היזיוולטה יפוצל ,םוקמ לכמ .קחשמה
בוקעל ידכ ונלש טקלטניאהו בשקה יבאשמ אולמל םיקוקז ונייה - שדחה בוהצ 15
לש רשפה ירסח םיעוטרקה ביבס יח רודישב המקרנש הכובסה הירואיתה ירחא
ל'גרבאש הטושפה הדבועה תא .(חכשנ לב ,רסח בכרהב) ונלש תומולחה תצובק
עיבטה ,רעשה דיל יוכיס ירסח םירורדכב תעדל ר"תיב לש הפקתהה תא דבאמ
תיסאלקה הירואיתה םע תיסורפה הנגהה תייגטרטסא תא ודחיאש םילימ לש דשא
קלדתל חילצה אלש ךכ ידכ דע לד היה שרגמב לגרודכהשכ .םינימה אצומ תודוא
קימעמ חותינל ולש רדשהו ןהכ ורבע ,ןופורקמה ירוחאמש םיטסקטה ללוחמ תא
הזה קחשמה עיציב םיפוצל .טפושה תבוגת ןיבל תוריבעה תרמוח ןיב סחיה לש
םיטפושה דוגיא לש יסופיט גיצנ לש הטמו תינוניב הגוצת דוע ומכ המדנ
הזילנא ,רסומה תרות לש חצנמ בולישל םיכוז היזיוולטה יפוצ דועב ,ילארשיה
.תוילוח ילעב לש הימוטנאו תירמונ
שרגמב םיפוצהו ימוחת ברה ןשרפה לש תואיצמה תוסיפת וחילצה דבלב םיימעפ
קמוע תריסמ רחא ץואמב ורמוש תא ל'גרבא ביני גישה 11-ה הקדב :דכלתהל
םעפה .המינפו רעושה לש ופוגל הבחרה לש לאמש דצמ טעבו היליבס רינ לש
לגליג םיסינ ןרואשכ (ןמזה תפסותב םייתוקד דועו) 45-ה הקדב התיה הינשה
.הבחרל ץוחמ ינותיז לש הקזח הטיעב ירחא ףדה ןייפנרוק קיציאש רודכ רעשל
רעש עקבוהש תיבב םידימלתה להקו שרגמב םיפוצה וניבה הלאה םירקמה ינשב
רגרובמהב תרהרוהמ הסיגנ וא סעכ ,בצע ,החמש - םביל תויטנל םאתהב וביגהו
.םהינפלש יסיסעה
לכ ובש םוקמב ,םינשרפה לכ ירבדל ,איהשכ 21-ה רוזחמה תא המייס ר"תיב
עיציב םידהואה .התיא ףלחתהל תוחמש ויה הפיח יבכמ טעמל הגילה תוצובק
תומכמ יצחכ תיבה יקחשמב םישכורו ןמאמה תונגב םיטלש םיפינמ ,םימעוז
ילוטנ ,םייובכ ,םידחופמ םינקחשה .הנועל ר"תיב ביצקת ססבתה הילעש םיסיטרכה
ןורחאה ףוליחה .הפלחהל אבה דמעומה ימ םיעדוי םניאו תויתריציו קחשמ תוודח
רישי דספה םרג - הרומת אלל ררחושש רמאה םוקמב 'ץיבורטפ - ןמאמה השעש
וירחאש ןקחשה .הרומתב ונלביק המ וניאר אל ןיידעו םילקש ןוילממ הלעמל לש
- בלתשהל השקתמו דולחכ - העתפה וזיא - הלגתה יתשביניב ףדרמ ךרענ
ילב םילקש ןוילמ העבשכ ןודעומל תולעל לולע ןמאמה ידי לע בזעוהש ןקחשהו
דרח ינא ,ונתיא ףלחתהל תוחמש ויה הגילב תוצובק רשע םא .רבד םורתיש
.ןהלש גגה תרוק תחת תוללוחתמ תועווז הזיא בושחל
תימואלה הגילה
21 רוזחמ
48 הפיח יבכמ 1
46 םילשורי ר"תיב 2
40 ביבא לת לעופה 3
36 הפיח לעופה 4
31 ת"פ לעופה 5
31 ת"פ יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,ןהכ .י
ןופלח, ןונג
(דדח) בוקינסלט
וסור ,רמאה
היליבס
,(יבוקעי)(סיסב)
ל'גרבאו

20 רוזחמ
[Down] [Up]
תוררופתה
0:0 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב
תובקונ תורוקיב ,שפנ ןובשח לש עובש ירחא - ראוניב 7 ,ידט ןוידטצא
,הצובקה לש תורדרדיהה תא תונשל ר"תיב תלהנה לש ץמאמו ץוחמו תיבמ
לש ןיע תיארמ הל קינעהל לוכי היהש קחשמל םילשורי ר"תיב העיגה
העיגה ידטלו ןכ ינפל םוי 0:3 יברדב הדיספה הפיח יבכמ .תוששואתה
ידהוא ונימאה המכ דע .םיישפט םירעש תגיפסב החמתמש תיתחת תצובק
םיעיציב תוארל היה ןתינ וזה תונמדזהה תא לצנת םתצובקש ר"תיב
רכ לע התמאתה וזה תוימיספה .םידהוא 9000-מ תוחפ וסלכיאש םילילדה
תוקפקופמ טופיש תוטלחה תוכזב קר דספהמ הלצינ ר"תיב רשאכ ,אשדה
לכב .האלנ יתלבה ןייפנרוק קיציא קפינש הזה םלועהמ אלש תחא הלצהו
דועב ,תובוט העקבה תויונמדזה ןמטוג לש םיבוהצל ויה אל ולוכ קחשמה
ויה ,הינשה תיצחמה תליחתב לספנש דחא רעש ועיקבה הדוהי ינב ינקחשש
רודכ קיבדמ תירטש רפוע םרבח תא וארו קחשמה יהלשב לדנפל םיאכז
החיגנ םוקמ םושמ ףטק ןייפנרוקשכ ,90-ה הקדב .םויסה תארקל ףוקשמל
תרובחל יתיב דספה - רתוי ליפשמ היה המ ונטבלתה ,המינפ הכלהש
שדקמב 0:0 וקית ונצליחש ךכמ החוורה תחנא וא הנחוא לש םיטילפה
.ונלש יררהה לגרודכה
תימואלה הגילה
20 רוזחמ
47 הפיח יבכמ 1
45 םילשורי ר"תיב 2
39 ביבא לת לעופה 3
35 הפיח לעופה 4
30 ת"פ לעופה 5
28 ת"פ יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,ןהכ .י
ןופלח, ןונג
דדח ,רמאה
וסור ,בוקינסלט
היליבסו ל'גרבא

19 רוזחמ
[Down] [Up]
ןבל לייח הכמ בוהצ לייח
0:2 םילשורי ר"תיב - א"ת יבכמ
.הליל ,ראוניב 1 ,ביבא לת
בטימב דלישטור תורדש לש יברעמה ןדיצב העונתה יא אלמתמ תוצח תארקל
לש ונרט ,ישיבוצימ לש ור'גפ .תימלועה תוינוכמה תיישעת לש חטשה יבכר
דועו הלא לכ - הדנוה לש תיטנגלאה CRV-הו תיטירבה רבור-דנל ,ןאסינ
ידי לע ןוזפיחב ובצוע וליאכ םיארנש םייתנפוא לכוא יתב המכ ינפל םיפפוטצמ
תוכזב םתליהת תא ושכרש יוליב תומוקמב רבודמ .לכסותמ םילכירדא תיילוש
תא םג חכשנ לב .ןרשב תולד לע םיסכמ ןהלש הסחה ילוסלסש לכוא תונמ
םיקפנמש גוסהמ הנחבא תורדענו תופנחתמ תודעסמ תורוקיב לש הבידנה ןתרזע
יאדלוח ןור לש םריעב להקה תעד תא םיבצעמה םינומוקמב וימאותו יאמש ירא
תא סלפל חילצה הלוכ ריעב דחא םדא םא קפס ,לשמל ךכ .'ץיבוקיצרה ינולו
תללוהמה "הטיד" תדעסמב תרכמנה קיבדה פוריסהו ןמושה תמירע ךרד וכרד
םייתעבש ףקת םישדחה ךלמה ידגב לשמש אלא ,"סביר-רפס" יוסיכה םש תחת
ןוממה תלוצא .שדחה ןוכיתה חרזמה לש םיאטחה ריעב ישילשה ףלאה תישארב
ןמזהמ םיכורא ןהיתומשש תונמהמ תיזכ תמעוט ,םש הל תצבקתמ תימוקמה
םילפונה םיירישל תינלבס הנתמהב הנמז תא הריבעמו ןתוא לכעל ידכ שרדנש
.ריעה תוצק ינשמ םיריעצ לגרודכ ינקחש לש םיבהאה תואתשממ

,2001 ראוניב 1 ,ינש םוי לש וברעבש ירה ,םנקתכ םימיב םירבדה ינפ הלא םא
םיתורישה תא ןיקניש בוחרל ברעממ תודעסמה םחתמב הנוכתה הריכזה
קושיחל קשנ לקינ שוגפ .תיצחמל הקירשה ירחא הקד יצח ידט ןוידטצאב
,ראב וסרפסאב יונפ אסיכ לכו יניוול ןופלטב הככחתה לעוש תוורפ ,םויזנגמ
בטיה זורא ,דחא ןבשי תוחפל סלכיא רוזיאב ראב סומוחו ראב טימ ,ראב ישוס
הכישמה ריעה לש םייתנפואה לכואה יתבב הליחתהש הגיגחה .םיבצעמ סני'גב
ןמו ןידה יכרוע תוכשלב ,ריעה לש םיבשחנה םוסריפה ידרשמב רקובב תרחמל
- החצינ ביבא לת יבכמ תצובק .לגרודכה יטפוש דוגיא תונורדסמב םג םתסה
תנש לש ןושארה הגילה קחשמב םילשורי ר"תיב תא - הריבדה ,המילעה ,הקחמ
ידכ ריעה תובוחרל הליל ותואב אצי ומשל יואר תוטכאי טישמ לכו ,2001
שכור םג אוה דהוא לכ הבש הצובקה לש םירורמה עבש להקה .גוגחל
לש ומשב עבשיהל םינכומ ויה םישדח העברא ינפל ךאש םידהואה ,ילאיצנטופ
הרובחה לע ןוחצינה תא וגגח ,םולש תירקל ךרדב תאצמנ תופילאהש ורדוק והמ
דדמב תודוקנ 1000 לש הילע וז התיה וליאכ ןמטוג ילא לש תלבלובמה
םיבוהצ-םילוחכה וכז ןהב הלאה הגילה תודוקנ שולשש הדבועה .קדסאנה
ףוא-יילפב הליפשמ תופתתשהמ טלמיהל םהייוכיס תא טעמב ךא תורפשמ
ןמז ביבא-לת תא הפטשש לוהוכלאה תגיגחב תועמשמ תרסח התיה ןותחתה
ישנא רובע קותמ ר"תיב לע ןוחצינ .תפי ןולא לש םויסה תקירש ירחא רצק
םה םהב םיקחשממ םירשואמ םירזוח רהה יבשויש הדימ התואב תוחפל הלפשה
לע תוימדתה תורבוג הזכ שגפמב .לודגה ךרכהמ םהיביוא תא תוכהל םיכוז
ןורילש ומכ ךרעב תימלשורי איה 2000 תוקזחא ר"תיבש הדבועהו ,תואיצמה
םישוחה ןורכיש ןאכמ .םידדצהמ דחא ףאל ללכ הנשמ הניא ,ץולח אוה סיסב
הלפשהה תשוחת ןאכמו ,הרואכל עונצ 0:2 ותוא ירחא ןוילעה ןויאמה תא ףיצהש
לא ונימורעמב ונגצוהש דבלב וז אל .דספהה ירחא יר"תיב לכ האלימש המויאה
לגרה תלזא ומב ונרזחהש אלא ,היזיולטה תומלצמו םישודגה םיעיציה לומ
ינרקמ תחא ויה םילדה ויגשהש ןודעומל החמשהו ןוחטיבה תא ונלש הכיבמה
.וזה הנוחשה הנועב תודדובה רואה

קהבומ תוא הזה קחשמב ר"תיב לש השלחה החיתפה התיה םנקתכ םימיב
תא תורתבמש תוריהמ תופקתה ,שרגמה יפגא לכב ביריה לש הטילש :תואבל
ורעש לומ העקבה יבצמ לש הרדס ,"ר"תיב לש הנגהה" הנשה ארקתמש המ
םתובילעב בלל םיעגונ תונויסנו קחשמ לש העש עברמ תוחפ ךותב ןייפנרוק לש
םנקתכ םימיב אלש אלא .שרגמה לש ינשה דצב הפקתה לש ןיע תיארמ רוציל
הלמיס ןה תירקמ הציקעו תשאונ הננגמש 2000 תוקזחא ר"תיבב אלא ,ןניקסע
קחשמל םיחראמה תוכז תא הלצינ יבכמ) ןבלב םינקחשה לש םידהואה .ירחסמה
,רבכ רובעי קחשמה לש הזה קיעמה קלחהש וכיחו םייניש וקרח (םיבוהצ םידמב
ראש ינקחשל ופרטצי ביריה יצולחש ,ולש תולודגה תולצהה תא ןתיי ןייפנרוקש
ךותמשו הנועה תליחת זאמ רמגנ וניאש תוצמחהה ןגפמב הגילה תוצובק
תרדסו ןופלח לש יוכיסה תורסח תוהבגהה ,ל'גרבאו וסור לש יפוסניאה רורדכה
."תוכז רעש" לגרודכב הנוכמש המ אלפ חרואב רצוויי היליבס רינ לש תוליפנה
1 רפסמשכ ,הזה טירסתב םקלח תא ןייפנרוקו יבכמ ואלימ תוקד םירשע ךשמב
םירשע .וינפלש הנגה-ןיאב תוצרפה תא םותסל ידכ הנאו הנא ץצורתמ ונלש
ןקחשש ידכמ קזחו בטיה חווטמ ,דחא רודכש דע ,רקנובב םיינזא ונמטא תוקד
זכרמב רודכ הפטח יבכמ .תיר"תיבה תשרל קשנ ,וילא עיגהל לכוי ונלש הנועה
-מ ינוסכלא רודכ העונת ידכ ךות זיגפהש ןינב לטל הלאמש טיסה ינמנ ,שרגמה
ליגר קחשמב .םיילאמשה םירוביחל ךישמהו קנזמה ןייפנרוק תא רבעש רטמ 20
וזמ הרתי תובהלתהש אלא ,העיקבהש הצובקל הפונת ןתונ הזכ רעש היה
ויה םיבוהצה .םישק ץרמ ימסב שומישל דשח הלעמ התיה רבכ יבכמ הניגפהש
בוקינסלטו לכסותמה סיסקובא - ונלש יטיאה הדשה זכרמ תא ורבע ,םוקמ לכב
התארנש תולקב םיירירבשה םיפגאה תא וחציפ ,ישוק לכ אלל - םינואה רסח
לע העיז אלל טעמכ 'ץיבאסו יקסונייוטס לש םידודרה םימל ועיגהו תמייובמ
לש ןוירבה ידיב הכוהש ירחא םעז ףקתה םייבמש שלח דלי ומכ ,ר"תיב .םחצמ
לש יבכמל .ל'גרבאו היליבס רבעל םירודכ תוהבגהב ביגהל התסינ ,הנוכשה
דחיב םיאשנתמ ירוחאה םלבהו רעושהשכ לבא ,הפרות תודוקנ הברה שי הנועה
רתויב המכחה הקיטקטה אל םה הבוג ירודכ ,רטמ העברא טעמכ לש הבוגל
קחשמ - ידוסה קשנה תא ר"תיב הליעפה הרירב תילב .ליעפהל רשפאש
לש וינקחש תא ועיגרהש םיבוהצ םיסיטרכ לש הרדס דיימ הגפסו - יביסרגא
השלוחה ןגפמש אלא ,רודנאש לש ונורסח לע ןבומכ ורביד םינשרפה .ןמטוג
לכ .תונשל לוכי היה ירגנוהה ךיסנה לש םסקה עגמש גוסהמ היה אל יר"תיבה
,היהיש לככ רשכומ ,דחא ןדקרו ,דחא קחשמב םאישל ועיגה ר"תיב לש םיילוחה
.טלאב עפומל הזה םירוכישה דעצמ תא ךפוה היה אל
ירה ,םיחראמל קינעה אוהש הוואגהו ויפוי ללגב לכסתמ היה ןינב לש רעשה םא
ילא .ליפשמ טושפ היה ,תיצחמל הקירשה ינפל תוינש ,ונגפסש ינשה רעשהש
- אבס רפכמ תוינוכמה רחוס לש ותרדגה יפל "לקש ינש לש ןקחש" - ןוטיב
ןייפנרוק לא ךרדה לכ ץרו ןמטוג לש עוערה לדבנה וק ךרד רודכ לביק
גוהנל ןוטיב היה ךירצ דציכ .דעצ לכב ותוא תוולמ ר"תיב ידהוא תוליפתשכ
רעושה ךרד רובעל המוד בצמב הסינ האופר יבוק רשאכ ,קחשמה יהלשב ונדמל
תא השע ,ותמועל ,ןוטיב .ונלש 1 רפסמ לש אלפה תופפכ ןיב רודכה תא הליגו
קרש טפושה .תשרל לגלגו הנימי ךתח ,הלאמש העטה ,רפסה יפל הדובעה
.הלוכ הנועל ילואו הזה קחשמל תוילשא אלל ורתונ ר"תיב ידהואו תיצחמל
יולאשו יזרח ,הנחוא םא אלא ,2:0 רוגיפמ תרזוח אל 2000 תוקזחא ר"תיב
קפנל היה לוכי ןמטוג לש לבגומה םיפוליחה יאלמ .שרגמל אלפ ךרדב םיחנצומ
ןולא רבעה ץולח תאו לבלובמה יקסונייוטס םוקמב לכסותמה ןהכ לארשי תא קר
ינפ דימעהל ר"תיבל רזע הזה יונישה .שגרומ יתלבה בוקינסלט םוקמב יחרזמ
ונלש רעשה תא הררוח אל יבכמש הדבועהו ,תומימת תוקד רשע ךשמל תפקות
תולצההמ רקיעבו םיבוהצה לש תוצמחההמ קר תעבונ הינשה תיצחמב
,הרקמ לכב .ןייפנרוק קיציא לש ןימאהל ידכמ תוריהמהו תוצימאה ,תוילותחה
רשאמ םיבכמה לש ןוחצינ תגיגח תניחבב רתוי התיה וזה תיצחמה לכ טעמכ
הארנ הזה קחשמהש הדבועה .האצותה תא תונשל ר"תיב לש יתועמשמ ןויסנ
רתוי הברה תיתועמשמ קרומרמ לעופה לומ תפרצ תרחבנ לש ןומיא ומכ
ידירש רובע םגו עיציב תנמשה ידלי לש סומרה דובכה רובע םג ,האצותהמ
ןוילעה קלחה ילושב שדשדל וכישמי םיטסיבכמה .ר"תיב ידהוא לש תוימיטפואה
תא עורקל םילוכי ויה םה םיצור ויה קר םאש םמצעל וננשיו ,הלבטה תיתחת לש
דמועש דיחיה חישמה ובש בצמל ונרדרדיה דציכ ןיבהל הסננ ונחנאו ,הגילה
.סיסב ןוריל אוה םילשורי ירעשב םויה
תימואלה הגילה
19 רוזחמ
47 הפיח יבכמ 1
44 םילשורי ר"תיב 2
36 ביבא לת לעופה 3
32 הפיח לעופה 4
27 ת"פ לעופה 5
27 ת"פ יבכמ 6
האלמה הלבטלהנועה לש שיאה


םע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,(ןהכ .י) יקסונייוטס
'ץיבאס
ןופלח, ןונג
(דדח) רמאה
וסור ,סיסקובא
,(ןוריואה) בוקינסלט
היליבסו ל'גרבא