הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
ראורבפ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:3 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ 2:1 ביבא לת לעופה - םילשורי ר"תיב
0:1 - םילשורי ר"תיב - ןולוח םירירפצ 0:0 דודשא .וו.ס.פ - םילשורי ר"תיב

27 רוזחמ
[Down] [Up]
האיצי ןיא
2:1 ביבא לת לעופה - םילשורי ר"תיב
,תויתרוסמה תואנשה לכל רבעמש יל המדנ - ראורבפב 25 ,ידט ןוידטצא
ידהוא לש תוניועהמ לודג קלח הנפומ ,לגרודכב תויתביסנהו תויטבשה
.הלילב םויה ומכ םיעגרב םיללצהמ תוחיגמש תויומדל הזה םוסקה קחשמה
ר"תיב לש יתיב דספה - שפנ חפמ ךל בסהש קחשממ התיבה רזוח התא
ךתוא האור לוממ תיבהמ דמחנה ןכשהו - תנייוצמ אמגוד אוה א"ת לעופהל
שיש יפוי הזיא .ךייחמ אוה "םה םעפו םיחצנמ םתא םעפ ,ארונ אל" :בוחרב
וישכע םישל דמחנ היה ,לשמל ,ותוא .היצרופורפב םירבד םישל עדויש ימ
.םיווש םיקלחב תוחורס םיציבו הקימונוקא ,לוזילמ תבכרומש היצרופורפב
םתינהנ תוחפל" :האבה הנינפה תא בינמ הדובע יניינעב יארקא ןופלט
תוארל הנהית ךלש החפשמה ךיא הארנ ."ןשקא הברה םע יטמרד קחשממ
רסח היהי אל ןשקא .יזטסקא לע ףנרקמ חרוב ךלש תמלוצמה הסריגה תא
בכשמ לש יטמרדה םוחתל עיגהל לוכי הז קולד קיפסמ ףנרקה םאו ,םש
דימת הז ,יפיטואירטסו שודנ הזש המכ דע ...זאו .יאמבה תסריג ,המהב
ילוא ?םתדספה בוש" :הקימתירל הרומה/אמאה/השיאה םע החישה :עיגמ
אל ידכ ךלש תונלבסהו סומינה יבאשמ לכ תא סייגמ התא "?הצובק ףילחת
.הרומת וזיאבו ףילחהל הלוכי איה המ - וליפא בושחל אל - הל ריבסהל
.ונממ הטמל ןיאש לפשל תעגהש חוטב תייהשכ ידטמ האיציב תייה םימת המכ

א"ת לעופה ידהוא לש דיאל החמשה תושודג תועדוהה תא ארוק ינאשכ
הלאה םישנאה .תוהדזה םג לבא ןובלע לש גודגד שיגרמ ינא ,ונלש םורופב
םש היהא ינא ונל ודיספי םהשכ .םשיימו ריכמ ינאש םיקוחה יפל םיקחשמ
םע אל איה היעבה .תיביר םע רגסיי םויהמ ןובשחהו םיעצפב םהל טטחל ידכ
לע םיפפוטצמש םיקינדונה םע אלא סרתמה לש ינשה דצה ןמ םיאצמנש הלא
"םייעוצקמ" םיחנומ קיפסמ םיריכמש הלא םה םהיניב םיעורגהשכ ,םיוקה
ארונ אל ,הקזח הצובק לעופה לבא":רעיש תרמסמ תונעדיב םהב םישמתשמו
םוקמ ןיידע םתא" ;"םכל ךלוה אל בזע הנחואש זאמ" ;"םהל םתדספה םא
לע יתארק .קחשל הצובקל םינתונ אל םכלש םידהואה" ןבומכו "?אל ,ישילש
."בירעמב הז

עיגהלו תודבועה םע קחשל ךרד ןיא .םויה לש קחשמה לע המחנ ןיא ,אל
שי ,לגרודכ קר הז" םע וליפא וליחתת לאו .".בושח אל הז"ש הנקסמל
לעופהל דספה םא םיחמש ויה קיציא הילד לש םידליה ,םיבושח רתוי םירבד
תקקולמ הצובקל הדיספמ איהשכו ר"תיב דהוא ינא ."םהלש תורצה לכ היה
,ידטב ,םירשוקמ לבא םילבגומ רצח יאנותיע תדעו םינבצעמ םידהוא םע
.והזו .יל ער ,90-ה הקדב
[It's over, Sarah]
,העיקבה בוש ר"תיבו ,רודנאש לש הפי לוג היה ,ןוכנ
?הגילל ורתונ דועש םירוזחמה 11-ב השענ המ לבא

רמול רבכ ונלגרתה .הנושארה תיצחמה בור ךשמ ער רתוי הברה הארנ הזו
,ןיקת ןונגס לע הרימש ןעמל זא ,"םתבוטל 0:5 היה ןייפנרוק קיציא אלמלא"
.םתבוטל 0:7 היה ןייפנרוק קיציא אלמלא : תרחא הז תא חסנל הסננ
כ"חאו שואיי תואירק הטחסש העפוה םויה ןתנ ר"תיב לש 1 רפסמ .תיצחמב
הז םיקרפל ."קיטסלפ רתכ" ילעפמב רוצייה ילעופ ןורחאמ םג תולעפתה
דמועש רוחשב גמה בר לש םירזוע םה םימודאה ובש ,הוואר עפומ ומכ הארנ
תביתמ וחגנ ,הבחרל דבל וסנכנ ,בורקמ וטעב ,קוחרמ ורי םה .תורוקה ןיב
םיניגמה ןיב ץצורתה ןייפנרוקו ,רעשה יפ לע ומירהו 16-ה וקמ ותישקה ,5-ה
ירחא בקועש ימל .הרוקה לעמו הדיצה ,הלעמל םירודכ ףדהו ולש םיכובנה
לבא לארשיב ומוחתב בוטה עוצקמה שיאב רבודמש קפס ןיא ונלש רעושה
ראש .טרופסורויב הנשה םוכיס תינכתב ץבקמל םיאתה םויה היהש המ
הדובע ושע ,םייכרבל דע םיבורגו םיבוהצ םידמ םישובל ,ר"תיבב םינקחשה
לש התדילל להקה תווקת תא גגופל ידכ הנושארה העשה יצחב דואמ הליעי
דחא לכ ,םיעורג ויה םלוכ .ןמטוג ילא לש ותביזע תובקעב השדח הצובק
יקסונייוטס לש םימיאה עפומ תא ביצהל ןגוה הז היהי אל לבא ,ולש וכרדב
.הצובקל םהיתימע לש יללכה תופרינה גצימ םע דחא הרושב 'ץיבאסו
תוציבה שוביי תכאלממ הארנכ וששואתה אל ונלש םיצולחה תשולש
תרוסמ בטימב הכילהב ןשי רודנאש ,דבכנה ראותה תא םהל התנקהש
:המגדה הנה ,בוט - סיסקובא ,ירגנוה-ורטסואה אבצב תונוריטה
[Why Oxygen is important to professional athletes]
.רעשה .3 .רודכה .2 .רעשל הטיעב םייסמ סיסקובא יסוי .1
ירוחאמ רטמ ללכ ךרדב ,םיוקה לע הברה וצר ןופלח סקילפו םלסמא דוד
חילצה ןופלח יכ םא ,םהלש ףגאה לע דקפומ היהש לעופה לש ןקחש
רודכ לכ איטחהל וא דבאל דיפקמ םלסמא דועב םיינש וא ךלהמב ףתתשהל
.וילא רסמנש
ןולא לע הריבע ןושרג ןועמש עציב הב ,30-ה הקדל דע ןוכנ היה הז לכ
ר"תיבל ויה 55-ה הקדל דעו הז עגרמ .ינש בוהצ סיטרכב קחרוהו יחרזמ
ואצי אל םירעש .הגילב ןושארה בוביסה זאמ וניווח אל םתומכש הנדע יעגר
רמנו ורוע ישוכ ךופהיה" - סומע איבנה חסנל ביטיהש יפכ וא ,הזמ
םייתצובק םיכלהמ םיעצבמ ר"תיב ינקחש תא וניאר לבא - "?ויתורוברבח
דע ,ביריה לש שרגמה תיצחמב תופוצר תוריסמ (!) עבראו שולש לש
הרצק ךרדה התיה םשמ .ןופיפעה וא היליבס ,ל'גרבא ילגרל עיגה רודכהש
ןייפנרוק ןיב םיסחיה לש תגליע תצקו הנושמ הסריגב ,רעושה לש וידיל
לע זוזל ךירצ היה אל ךלמילאש היה ירקיעה לדבהה ,רמולכ .לעופה יצולחל
לש ידמל רוויח יוקיחל עפומה תא ךפהש המ ,םירודכה תא טולקל תנמ
.שרגמה לש ינשה ודיצב םיטוטהלה
ועבקש םירעשה לע םתעמש אל ןיידעו ,םילימה 700 לובג תא ונרבע הנה
60%-ש ךכ לע תורומ רתאה לש תוקיטסיטטסה .הזה קחשמה תאצות תא
-ה הקדב :הרצקב זא ,םילימ האממ תוחפ דועב שורפל םידמוע םכמ םיזוחא
הקוחרה הרוקה דיל דרי רודכה ,ןרקה וקל ךומס לאמש דצמ יבטנא היבגה 55
המויסב הריבע ירחא 'ץיבאס קחרוה ךכ רחא תוקד רשע .המינפ חגנ ילילבו
טעבש רודכב םיעיציה תא רודנאש םירה 75-ה הקדבו תיר"תיב הפקתה לש
תא ףילחה ןונג .ןונג יבוק לש ההבגה ירחא ,המינפו הרוקל ,ריואהמ הפי
המרההו (תומרוצ זוב תוקירש לוקל אצי דוד) ןכ ינפל תוקד יתש םלסמא
.הנועה תליחת זאמ ול תשבלתמש הנושארה הארנכ איה וזה
[A drop of happiness in a sea of sorrow]
ירחא יחרזמה עיציב להקה - ידטב רשוא לש דדוב עגר
רודנאש לש הפיה ורעש
םוקמב ריפואו היליבס םוקמב 'ץיבורטפ - רכב השעש םירחאה םיפוליחה ינש םג
הטיעבה טעמל ,ןורתי רעשל הבורק התארנ ר"תיבו םיחלצומ ויה - יערד ןנער
,ןמזה תפסותל דע םירבדה וכשמנ ךכ .הללמוא ללכ ךרדב התיהש הנורחאה
רודיס .16-ה וק לע שממ א"ת לעופה תוכזל ןישנוע תטיעב הקספנ הבש
רמגנ הז זאו ,וקיתב סיסקובא לש וביל בוטכ וכשמנ רודכה םוקימו המוחה
זתינ רודכה ,המוחה דצבש תקהובה תחרקל ןוויכ המעוט :הרהזא ילבו רהמ
תואמ המכ קר םיעיציב ורתונ תוקד יתש ךותבו תשרב תחנ ,יסוי לש ושארמ
ועגרנ אל ןיידעש ר"תיב ידהוא לש המוד תומכ דועו ,לעופה ידהוא
יקוליח תא םתיא ןבלל ושקיבו קחשמה ןמזב םימודאה לש תויורגתההמ
לע םיבשוח םאו ,"האיצי ןיא" םיקעוצ םתוא עומשל ןתינ היה ץוחבמ .תועידה
.םיכסהל אלש השק ,הנועה תליחת זאמ ר"תיב הרדרדה הילא םוהתה
[Men of the match]
לעופהל םיעיקבמה ינש
תימואלה הגילה
27 רוזחמ
62 הפיח יבכמ 1
51 ביבא לת לעופה 2
50 םילשורי ר"תיב 3
47 הפיח לעופה 4
43 ת"פ לעופה 5
42 א"ת יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
,(ןונג) םלסמא
,ןופלח ,סיסקובא
,(ריפוא) יערד
,ל'גרבא ,רודנאש
('ץיבורטפ) היליבס
ןוריואהו

26 רוזחמ
[Down] [Up]
תיסופיט עיבג תצובק
0:3 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
זאמ ופלח םימי 12-ו םישדוח השולש ,םינש שש - ראורבפב 17 ,רזעילא תירק
םילשורי ר"תיב ובש םויה .1995 רבמבונב העברא .תחכשנ יתלב תבש התוא
לש קיעמה ןוידטצאב תולפשה לש תונוע שולש ירחא הפיחל העיגה ןהכ ילא לש
יתש .המלש הגיל תדוקנו םרומ שארב - הידהוא תמהדתל - האציו רזעילא תירק
ולומ .לאמש ףגאב רודכ הנחוא לביק הנושארה תיצחמל הקירשה ינפל תוקד
.בעותמה הקילמ ריאמ ול םרגש העיצפה ירחא רבכמ אל הז רזחש ץפ ןמור בצינ
הינש רירבש הטיעב איצוהו הרוחא דעצ חקל ,הבחרה קמועל ץפ םע ךלה הנחוא
- ןרקה וקמ יצחו רטמ - ולש תכבוסמה הדמעהמ .ותוא רוגסל רזח םלבהש ינפל
רינ ריעצה רעושה לש תוטשומה וידי ינפל ףלחש ביהרמ רודכ הנחואל "שבלתה"
תוושהל הפיח הקיפסה קחשמה םויסל דע .הקוחרה תשרב רצענו 'ץיבודיווד
לבא (?'ץיבוקרב הז היה אמש וא) וביבר לש רעשמ ליבוהלו בורואדנק ילגרמ
ןוחצינ רעש עיקבה טעמכ םלסמאו ןפטס לש לושיבמ ר"תיבל הוושה יזרח ןנור
.87-ה הקדב
רזעילא תיירקב חצנל ר"תיב החילצה ירוטסה 2:2 וקית ותוא זאמ ופלחש םינשב
לש םכיחמ םויה דע רס אל ומעטש 1:5 - עיבגב םעפ דועו הגילב םימעפ שולש
הירפמיאל ופרטצהש הלא - םיר"תיבהמ קלחלש הרוק ךכ .םיפורשה םידהואה
ומכ הפיח יבכמל םויה הסובתה תיארנ - ןטשק רורדו ילא לש תוראופמה םינשב
יחל תריטס ;הנממ ששואתהל השק היהיש הלפשה ;תיביטרופס המדא תדיער
,םש היהש ימל .תלכת הלוכש תילטו רוזח-לא תדוקנ ,ריקה לע תבותכ ,תלצלצמ
העיסנו הבוקנ תשרב םייתסמ היה קחשמ לכ ןהב רזעילא תירקב תושקה םינשב
הבוט תוחפ הצובק םתס ונייה םהבש םימיל תרוכזת לכה ךסב הז ,התיבה הבוצע
.הפיח יבכממ
ילוא - םג אלא תוחלצהב רכזיהל ידכ קר אל ,רבעה לע קפרתהל ףיכ הזכ םויב
רעש תויהל הלוכי רזעילא תירקב הסובתו בבותסמ לגלגהש רוכזל ידכ - רקיעב
ידי לע ולפשוהש יזרחו הנחוא םתוא .םילשורי ר"תיב ימי ירבדב בהז רות דועל
ועיקבהש הלא םג ויה םירעש 5-ו 4 ,3 לש תוסובתב לגיפש ארויג לש ותצובק
יבכממ קוחצ השעש ל'גרבא ביני ותוא .הצובק התוא דגנ ןוחצינו ןויווש ירעש
ירשפא יתלב בצממ םויה ץימחה 94/95 תנועב ביבא לת ר"תיב ידמב הפיח
,קחשמל רוזחל ר"תיב לש הייוכיס לע ללוגה תא םתסו 45-ה הקדב האטחהל
קחשמ ותואב ץלחיהל הפיח לש היתונויסנ תא ופוגב רצעש ןייפנרוק ותואו
ילגרמ ונגפסש הישילשה תא םויה עונמל היה לוכי אל 3:2 לש רוגיפמ םסרופמ
.ונרות עיגה הנועהו םימעפל םידיספמ םלוכ .םיקוריה
תא בלשל ןמטוג ילא לש ןויסנה .ער התארנ אל קחשמה תליחת לש ר"תיב
וכרדכ הסינ ינאבו'ג .ךרפומ ירמגל אלו ןיינעמ היה ירוחאה רושיקב יקסונייוטס
קוחרמ תוטיעבו רורדכ - ולש םיליגרה םילכה לבא ויפתכ לע קחשמה תא תחקל
סיטרכ לביק אל יכ םא) ררועתה אלו םודר עיגה רודנאש .םייביטקפא ויה אל -
ונל ונתנ ,ץרמנה ריפוא ןולא םע דחי ,ןופלחו ןונג םיפגאה יניגמ לבא (בוהצ
10-ה הקדב הילארפ דננ לש הקרבהה דגנש התיה היעבה .הצובק ומכ תוארהל
דע ררדכל הסינ המידק ףיעהל םוקמבו הנגהב רודכ לביק ינאבו'ג .קיפסה אל הז
טיסה ןוינב יסויו ץחל תחת טעב אוה רבד לש ופוסב .יונפ ןקחשל הריסמ תדמעל
הילארפ תא הריאשה יאפיח ןקחש לש העיגנ .הבחרה ןוויכל ריואהמ רודכה תא
ןיב רעצה הברמל דריש הנושמ רודכ םירה יטאורקהו 16-ה וק לע רודכה םע
.ןייפנרוק לש תורוקה ירוביח
- םייעובש ךותב היינשה םעפב - םיברועמ תויהל וניכז ךכ רחא תוקד םירשע
יסוי לבא ןייפנרוק לש וידיב המייתסה הפיח לש הפקתה .הנושמ טופיש תירקתב
םלבה .רוחאמ ותוא ףחדו ןהכ לארשי ול רמאש והשמ לע סעכ לכסותמה ןוינב
לבא הנומידמ חורפאה לש קפרמה תקיחד תא שיגרה שממ אל ףוגה אירב
תומלצמ ."םולהיה" לש יללכה ןוויכל קוריל ול המרג הזה דעצה לש הפצוחה
המולאה דוע .ותובילע אולמב יאפיחה רשקה תא הזה עגרב ופשח היזיוולטה
ףינה ,ןוינב לש ויתולגרמלש אשדל הכרד תא השוע ןהכ לארשי לש הלילדה
אוה" רומאל ,ןווקה יפלכ רבש תוקעז לש הרדסב חתפו וינפ לא וידי תא רוחבה
תורמל ,סחייתה אל ןוינב תא םיבבוסהמ שיא ."!ילע קירוה אוה ,ילע קירוה
הפאכ תתל (רשיה לכשה לע רבדל אלש) לגרודכה תקוח תשרוד הזכ בצמבש
תא ןוינב הנפה וילאש ןווקהו ר"תיב לש הלזמ ערתיא .שפנה בולע הזחתמל
.(ףקתה ןמזב תרכוס הלוח לש םייניעו) המוחר הידוהי םא לש בלב ןחינ ויתוללי
דליב לודגה לארשי לש השיבמה תוללעתהה לע ול רפיס ,טפושל דימ ארק אוה
לע םד יאיפקמ םירואית הנהכו הנהכ םתסה ןמ ףיסוהו הקוריה הצלוחה םע דומחה
לש וימחר .לזוגה לש תוירירבשה וינפ תא ףטשש טשווה יצימו קורה ןוליס
לש םולה טבמב שרגמה לע ךלהתהש םונצה ןקחשה לע ורמכנ תפי ןולא טפושה
ץר אוהו הלפשהה לע רבגתהל ידכ םינש לש יגולוכיספ לופיטל קקדזיש ימ
דרי רבכ קחרומה ןהכ .רומג היה ןיינעה ךכ רחא הקד .ןהכ לארשי לש ונוויכל
לש קייודמה לדנפה רודכ תא ותשרמ איצוה ןייפנרוק קיציאו השבלהה רדחל
טילחה קחשמ תריצע לש בצמב הרואכל היה עוריאהש תורמל ,ןכ .ונא'ז ישיבא
הריבע לאכ הרואכל הקיריה לא סחייתהלו הקוחל ינוקרד שוריפ ץמאל טפושה
.רבד לכל הבחרב
םיבורק םיר"תיבהש היה המדנ דוע םיימעפ .רתוימ תמאב היה קחשמה ראש
ישוקב ףדה 'ץיבודיוודש רודכ רטמ 20-מ טעב ריפוא ןולאשכ תחא םעפ - רעשל
תורעשה ידירש תא שולתל םידהואל םרג ל'גרבאשכ תחא םעפו ,ןרקלו ףוקשמל
,ןרקה וק לע ןגמ הפי רבע 18 רפסמ .תעזעזמ הצמחהב םתחדפ לע ורתונש
םירטמ ינש לש קחרממ ,רעושה לומו שמחה תבית עצמאל ךתח ,הבחרל סנכנ
תוצמחהב םילגרותמש םידהוא וליפא .ףוקשמל לעמ לא רודכ סיטה ,תשרהמ
םיאלפתמ ךכ רחא .וצלפתה הנועה תליחת זאמ ל'גרבא לש תוירשפא יתלבה
םורגל הלוכי וזכ הצמחה .םישחל ישחלמו םינועדי ,םילבוקמל םיכלוה םינקחשהש
.ערה ןיעו םיפושיכב ןימאהל ליחתהל ינוליח םדאלו ויהולא תא שוטנל יתד םדאל
רשיה בחור רודכ טיסה 'ץיבאסשכ 65-ה הקדב רעש דוע הפיסוה הפיח יבכמ
הינשה תיצחמה התיה ךכל טרפ .תשרל םשמ ךישמהש וקנ'צשלק לש וילגרל
לש תורדס המילשמ הפיח יבכמ תא וארש םיר"תיבה רובע תולפשה לש תכסמ
ויה ןמטוג לש םיפוליחה .הכיבמ תולקב הבחרל העיגמו תוריסמ םירשעמ הלעמל
םוקמב יערד ןנער ,ל'גרבא םוקמב 'ץיבורטפ - תועמשמ ירסח לבא םיריבס
-ה תואירק תולוקל קחשמה תא המייס הפיחו - רודנאש םוקמב סיסבו יקסונייוטס
ונחנא ונייה ןמזמ אל דעש תואירק ,םיעיציהמ הצמשל תועודיה "הל-וא"
.הגיל יקחשמ לש תונורחאה תוקדב םיעימשמ
תימואלה הגילה
26 רוזחמ
59 הפיח יבכמ 1
50 םילשורי ר"תיב 2
48 ביבא לת לעופה 3
44 הפיח לעופה 4
40 ת"פ לעופה 5
39 א"ת יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,ןהכ .י
,ןופלח ,ןונג
,ריפוא ,יקסונייוטס ,
('ץיבורטפ) ,רודנאש
,(סיסב) ל'גרבא
ןוריואהו וסור

25 רוזחמ
[Down] [Up]
ידטב רצענ ידודשאה רטקה
0:0 דודשא .וו.ס.פ - םילשורי ר"תיב
ראורבפב 10 ,ידט ןוידטצא
איהש םסקה קמועל תדרל ידכ ,הלודג ונלש הצובקה תא השוע המ ןיבהל ידכ
קותמה דוסהמ תצקמ חנעפל ידכ ,היסולכואה תובכש לכמ םישנא לע תכלהמ
ר"תיב ןיב ברעה היהש קחשמב 40-ה הקדל רוזחל יאדכ ,םילשורי ר"תיב יורקה
השימח רבכ דיספהל ןאממש הגילה לש ינסרודה רושה ,דודשא וו.ס.פ ןיבל
ליחתמו סיסקובאמ דודמ רודכ ןופלח סקילפ לבקמ וזה הקדב .תופיצרב םירוזחמ
רשפא ונלש יטגרנאה 9 רפסמ תאש עדוי רבכ ולומש ןגמה .רעשה ןוויכל ץואמב
הארמ טילחהל קיפסמ אוהש ינפל .םימורמב בשויל הליפתב וא הריבעב קר רוצעל
הנגהה איה האבה הכושמה .הטעשב ךישממו ולש הצלוחה בג תא סקילפ ול
דועבש ,ימומרעה ןגמה לש ויתונווכ תא שחנל םיסנמ םה .16-ה וק לע השורפה
םיהות םה "?שארב ול רבוע המ" .וילגרל קובד רודכהשכ םהל עיגמ הינש רירבש
.רומשי םיהולא ?םירוביחל הטיעב ?שאר הזיאל ?ההבגה ?ימל ?הנימי הריסמ -
ףלחתהל ןכומ היה אל ידטב ץעה עיצי תא םויה ושדגש םיפוצה 6000-מ דחא ףא
תא תושעל ןמז היה אל ןופלח סקילפל לבא ,עגר ותואב דודשא תנגה םע
ףקעש יתשק רודכ ררחישו לגר ףינה אוה 16-ה וקמ .ביריה לש תונובשחה
רעושה תא רבע ,הבחרב םינקחשה ישאר לעמ סט ,וינפלש םיניגמה תא תולילקב
ףוקשמ לעמ ףעיב ףלח ,תוינמח הדש עצמאב ץע לילחד היה ןורחאה הז וליאכ
לע תחנו ינופצה עיציה לש ריקה ינפל טעמ ךימנמ לחה ,ההובגה תשרהו רעשה
.עיציל תחתמש ןוטבה חטשמ
ילאמשה ןגמה לבא ,שרגמה זכרמ ןוויכ הרזח לולסמב ולחה רבכ םינקחשה יטבמ
עקרקה לע םעפ דוע ול ץפיק ןורחאה הז .רודכהמ עגרל ויניע תא ערג אל ונלש
ירוחאמ ,הרקמב וליאכ ,בצוהש םינומיאה רעש לש תשרה ךותל ךישמה זאו
.דודשא לש הרעש
ןותיעב םינויצ ,תוימרפ ,ףסכל רבעמ םהש םירבד שי .קחשמ תוודח םיארוק הזל
,הנוכשב םיליחתמש םירבד .ןטשק השמ לש תועגיימה תואלבטב םוקימ וא
עוגפל הלילה ךות לא םיכשמנש תונויסנבו שרגמ יצחמ תוטיעב לע תויוברעתהב
רתווי אל סקילפ ומכ יחצנ דליש םירבד .ףוקשמה לע תדמועש הלוק תיחפב
בושח קיפסמ הארנ אל םינומיאה רעשב םש לגלגתהש הזה רודכה .םלועל םהילע
.םייחב רשוא לש עגר דוע ומצעל םשר ןופלח סקילפ לבא ,היזיוולטה ימלצל

לע ןבדבודה קר היה ר"תיב לש ילאמשה ןגמה לש הזה שפנה בבושמ לולעתה
לש ףצר ירחא םילשורי ר"תיב לש םוקישה ךילהתב ןושארה קחשמה לש תפצקה
הצובקהש םויסה תקירש ירחא ןמטוג ילא רמא םניחל אל .םיבזכאמ םיקחשמ
זאמ ר"תיבב לחש רופישה תא שיחמהל ידכ .שרגמה לע ןוכנ הדמעו בוט הקחיש
.קחשמה לש טופישה תילוח יעוציבב טיבנ םא יד ,ןולוח םירירפצל שיבמה דספהה
וקפוה םויהש ירה ,דדח ינב ושארמ יקוח רעש תירטש יש לספ רבעש עובשב םא
דודשא העיקבהש החיגנ רעשמ 21-ה הקדב םלעתה בקעי םייח טפושהו םיחקלה
רודכה ןכש רעש םתוכזל קוספל שיש ונעט דודשא ינקחש .ןייפנרוק לש ותשרל
תמלעתמש ,וזה תוממתיהה תא הנק אל טפושה .ופקיה אולמב וקה תא רבע
.רודכה לש ףקיהב אלו וקה לש ףקיהב רבודמ היפ לע ,קוחל תיפולח תונשרפמ
רעש ץימחהל - היליבס רינ החוכ אב ידי לע - ר"תיב החילצה עוריא ותואל דע
לש הפידה ,הבורקה הניפהמ החיגנ ,ןרק רודכ ירחא ,5-ה תבית ךותמ חוטב
ביני .ידודשא ןגמ לש חטתשמה ופוגל רינ לש הטיעבו הבחרה זכרמל רעושה
עדוי אוהש ךכ רחא תוקד המכ םיגדהשכ הפקתהל ורבח םע דסח השע ל'גרבא
ויה ולש תוצמחההש ןייצנ ל'גרבא לש ותבוחל .תוחפ אל ביהרמ ןפואב ץימחהל
ךכ םג לבא ,עיקבהל תורשפא ול התיה אל הרקמ לכבש ךכ לדבנ יבצממ ןלוכ
םירטמיטנס לש קחרמל םעפ רחא םעפ רודכ איבהל ותלוכימ םיפוצה ומשרתה
עובשב ומכ ארונ הקחיש אל ר"תיב תוצמחהל רבעמ .הרוקה לש ינוציחה קלחהמ
ףנכה התיה דגנמו וסורו ןופלח לש םחוצינב דואמ ליעפ היה ןימי ףגא .רבעש
ישממ חוכ אצמנ אל ודיצלו שלח היה םלסמא דוד .ןמזה בור הממוש תילאמשה
תיטננימוד ר"תיבש היה המוד ךכ םג .ךרואה וק ךרד תופקתה איצוהל ול רוזעיש
המזויה ורבע דודשא לש יקוחה רעשה תליספ רחאלש אלא ,שרגמה לע רתוי
תיצחמה .הקספהל הקירשל דע ר"תיב תא ופקת םהו םיחרואה דצל תובהלתההו
(ל'גרבא תא ףילחה) יחרזמ ןולא קר לבא הבוהצ הטילשב הבורב התיה הינשה
תא תחקל תוחונ תויונמדזה המכ ויה דודשאל .שובכל ברקתה תוחיגנ יתשב
יתשב םכתסמ היקנ הרתונ ןייפנרוק לש ותשרש ךכל רבסהה ידכ לבא תודוקנה
ךבתסה לבא רעש שובכל רפוע היה לוכי תוחפל םיימעפ .תירטש רפוע :םילימ
רודנאש לש קוחרמ תוטיעבב עיקבהל התסינ הדיצמ ר"תיב .עגרה תא דביאו
םיבוהצה .ידודשאה רעושה ,שאקאק לע םשור ושע אל הלא לבא ןהכ לארשיו
הצירה תארקל הפונת רובצל ידכ ילוא ,קחשמה ףוסל ךומס םילייח וריבגה
.הקירשה ירחא הרהנמל
תונותמ ויה ןה לבא ןמטוג תורטפתהל להקהמ תואירקה בוש ועמשנ קחשמה ירחא
תושידאב רבודמש ורמאי םינקיניצ .םינורחאה תועובשה לש הלאמ רתוי
יברעמהמ הקרזנש תחא םיניערג תיקשש תורמל) םיעיציה לע הטלתשהש
םיכילשמ ונחנא רתאב ןאכ .(ןמטוג ילא לש ונימי די לע טויש ליט ומכ התייבתה
הנשי-השדחה תפסותה תובקעב תשדוחמ תובהלתה רודח תווצה .ונמצעמ אקווד
שורפל ץלאנ שדד .םילעפהו תויוכזה בר ,שדד השמ אוה אלה ,הצובקה תלהנהל
התיה אל הדוגאהש אלא ,תיביצקתה הרקבה תשירד תובקעב הצובקה תלהנהמ
יניינעל תובדנתהב ץעויכ תירוחאה תלדב רזח אוהו ויתוריש לע רתוול הלוכי
םע רשקה תא קדהל יבאז תצובקל רוזעי רבעשל ר"ויה .יבאז תצובקב טרופס
האור אלו יחרזמה עיציב בבותסמש ימל רזומ תוארהל ילוא לוכיש המ ,םידהואה
תא הצימחמש תיעטומ הבישח ,ןבומכ ,וז .שדדל תיבויח תוסחייתה וא הקיז םוש
םתואו ,םיעיציל אובל םיכישממש הלא םה שדדמ םידלוסש םידהואה :היעבה בל
,תובזכאה לש תלוברעמה ךותב .םש רבכ םה - םיקחשמל רוזחל ענכשל ךירצ אל
שדד שמשמ ,ר"תיב ידהוא םייורש םהבש לובליבהו ךרדה ןדבא ,תוששחה
ונחנאשכ ,םויסה תקירש ירחא תוקד ,םויה .רשי לכשו תוביצי לש רולדגמ
בצייתה ,תיחכנה הנועב תופילא לע תומולחה ידירשמ רבכ דרפיהל םיליחתמ
,שדד רמא ,"םיכירצ" :תשדוחמ הווקת ונב ךסנו היזיוולטה תומלצמ לומ ץעויה
".רדסב היהיש תווקלו ךרדה ותואב תכלל ךישמהל"
.ןוצר יהי ןכ ,ןמא
תימואלה הגילה
25 רוזחמ
56 הפיח יבכמ 1
50 םילשורי ר"תיב 2
48 ביבא לת לעופה 3
41 הפיח לעופה 4
40 ת"פ לעופה 5
36 א"ת יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,'ץיבאס ,ןהכ .י
,סיסקובא ,םלסמא
ןופלח
,(ריפוא)'ץיבורטפ
,וסור ,רודנאש
(ןוריוא) ל'גרבאו
היליבסו

24 רוזחמ
[Down] [Up]
לבאדה ךלה
0:1 - םילשורי ר"תיב - ןולוח םירירפצ
.ןוכנ הארנכ הזו ,םיימעפ הכמ אל קרבש רמוא םגתפה - ראורבפב 3 ,ןויצל ןושאר
תוכהל םילוכי םג םילוכי םה דחיבו ,םיטפוש דוע שי קרב דודמ ץוחש איה היעבה
וילע תיחנהש המולהמהמ ששואתהל ר"תיב לש להקה קיפסה םרט .תחא םעפמ רתוי
ילארשיה םיטפושה דוגיא קיפה אל וליאכ ,הנהו ,םירוזחמ 586 ינפל ןיילק םהרבא
,ןימימ ןרק היבגמ סיסקובא :93 הקד .המצע לע הידמוק-יגרטה תרזוח ,חקל םוש
.תשרל דדח ינב חגונ ךכ רחא הינש רירבשו הריבעל קרוש תירטש יש טפושה
רעשל םהלש ןורחאה יוכיסה ןדבואמ רידא לוכסיתב תירטש לע םיטע ר"תיב ינקחש
לעמ ףלוח רודכה .תצרפתמ הפקתה ינולוחה רעושה איצומ םייתניבו ,ןויווש רבוש
- ןולוח לש שרגמה תיצחמב םינקחשה לכש ןוויכמ לדבנ ןיא - ר"תיב ינקחש לכ
תולקב ותוא ףקוע ,ןהכ דהוא דע ...חרזמ יסוי דע ץרו תולקב טלתשמ היפלא יסויו
.המינפ לגלגמ םד תאיפקמ תויטיאבו םידעצ ינש דוע השוע ,ןימימ
א"קמיב אוהה ןויזיבה זאמ לוקה ונל רזח אל דוע .םלהב ר"תיב יעיציב םידהואה
תטלחהב ר"תיב תחפוקמ ,רוחשב םישנאה לש תנגרואמ תולכנתהב וליאכ ,בושו
לש רעשה ינפל התיה ללכב הריבע וזיא ?ןויגהה קוח היה הפיא .תיתיירורעש טופיש
?היפלא יסוי תא הררחיש תרצנ י"חאשכ םיענ סקילפ טואקסה היה הפיא ?דדח ינב
תומולחה תצובקל ףרטצהל םוקמב ןולוח םירירפצב זבזבתהל ךירצ הזכ ןורשיכ המל
?סיסב ןורילו יקסונייוטס ןאלימ ,ןונג יבוק לש

תא רקסל םויה חלשנש גיצנהש ךכל ומרג רתאה לש םיבכרה יצב תונוש תולקת
תוקדה תא .לק רוחיאב עיגה ןולוח םירירפצ ןיבל ר"תיב ןיב ןרקסמה קחשמה
ןנח חוחזה ןשרפה עבק םש ,"םירעשו םיריש" תינכתב גיצנה עמש תונושארה
ףצרמ לבס דומל .םירעשה שרפה איה הזה קחשמה יבגל הדיחיה הלאשהש לטסירק
הדרח גיצנה ףקתנ ,יטילופהו יביטרופסה םוחתב לטסירק ותוא לש תולשוכ תויזחתה
:ותעד החנ ןוידטצאל הסינכה םע .וקית תאצות םג תונקל םיעגר םתואב ןכומ היהו
קשנה ילכמ דחא לכל ןורתיפ אצמ ןמטוג ילאש היה המודו ופלח קחשמ תוקד רשע
באילא זראו ןונגו םלסמא ידי לע רגסנ יסימח ול ץולחה .םירירפצ לש םיינתמיאה
חתפל חילצה אל ,הפוס ןגמ ,יאקרב עבג .יקסונייוטסו סיסקובא תרזעב לרטונ ריהמה
יסויו ןימי ףגאב 'ץיבאסו וסור לש הקירבמ הריגס בקע ולש ליגרה קחשמה תא
.ןהכ לארשיו רודנאש לש דומצ חוקיפמ "הנהנ" הזה קחשמב רבודי דוע ובש היפלא
םולשב חולצל ר"תיבל רשפאל הדעונש ,וזה הקודהה הרימשה ,םירבדה עבטמ
ימדקה קלחב םינקחש הברה הריתוה אל ,עייש לש םידבאתמה לומ השק ץוח קחשמ
לש תוביהרמ תוריצע לע ססבתה ר"תיב לש הפקתהה קחשמ ,השעמל .ר"תיב לש
עצמאה לוגיעב רודכ תחקל 'ץיבורטפ רימידלו-ו ל'גרבא ביני לש תונויסנו ןהכ דהוא
םיבצמ טעמכ ויה אל הנושארה תיצחמב .רגניזנייש לש ורעשל דע ותיא ץורפלו
בינהש ץחל ,תונושארה תוקדה שולשב יר"תיב ץחלל טרפ םירעשה דיל םינכוסמ
םהלש ןקחש הריאשהש ןולוח לש תימולח תצרפתמ הפקתהו ,תופוצר תונרק עברא
חיוורה תקיודמ הריצעב ןהכ דהואו חוטש רודכ .הבחרה ךותב החונ הטיעב תדמעב
.הז שדוחל ותרוכשמ תא
השבלהה ירדחל הינקחש ודרי ,הקספהה ינפל שממ רוגיפמ הלצינ ר"תיבש תורמל
רוצעל חילצה םיבוהצה לש יטקטה ךרעמהש הדבועה .להקה לש זוב תוקירש לוקל
ועיגהש םיפלאה תא המישרה אל הדבכ ויזו באילא זרא ,םואבנגייפ ןנור תא
לע וצחלו ךכ לכ ארונ וניא ינולוחה דשהש ואר הלא .ץראה ראשו םילשורימ
.ץוח ןוחצנ גישהל תוסנלו ירשפא יתלבה תא תושעל םהילילא
[The beauty and the beast - Salloi and Bayer]
םויב אקוודש וביל תניגמל הליג ,יולאש ןפטס ,עיציב דובכה חרוא :קחשמה תקספה
.ןופלח סקילפ ,יחכונה 9 רפסמ ,שרויה ילב שרגמל ר"תיב התלע לארשיל ותעגה
ץעיימ םתסה ןמש רעייאב ןויצ ןב ןידה ךרוע - ףסונ חור קנע דמוע ןפטס דיל
ראותב ולש תירשפאה היכזה ןיגב טרופסה ץורעמ ףסכ תובגל רשכומה ירגנוהל
רפעב קבאתהל שקיבש ןסלינ דר'ציר - הנומתב דוע ."הגילה תודלותב בוטה רזה"
.הרופה וחומב הרוצאה לגרודכה תמכחמ טעמ דומללו רעייאב לש וילגר

ירחא ."הז תא תושעל רשפא"ש הנומא ירודח םהשכ הינשה תיצחמל ולע םיר"תיבה
המ חוטב וניא םהמ שיאש איה םהילע השקמש הדיחיה היעבהש רווחתה תוקד המכ
,בוטל וויקו "ןשיזופ"ל םינקחשה לכ ורזח םהל רצב .ותושעל ןתינש "הז" ותוא אוה
הנחואו יזרחשכ 1997-ב וישכע ונייה לשמ וקה לע םלסמא תא וצירה ךכ רחא
,הדיצמ ,םירירפצ .לספסל םייניעה ונפוה הלשכ וזה היצפואהשכו ,הבחרב םיניתממ
ר"תיב לש םיסונמה םיניגמב ולתיה הינקחש רשאכ הלש םייאמה יומידה תא הקידצה
רודכה תא ורסמ ללכ ךרדב םש ,הבחרל ורדח םיישיא םיעצבמבו םעפ רחא םעפ
ר"תיב תורושב ןייטצמה היה ןהכ .וירבח תורוש תא שדחמ ןגראיש ידכ ןהכ דהואל
- ןייפנרוק קיציא ןייטצמ ללכ ךרדב םהבש םיבצמב "םיחוטב" םירעש השולש ענמו
.ל"דו .רעושה תא קר ללוכה ההז רפסמ לומ םינקחש לש קירפ יתלבו ןטק רפסמ
[Rosso and Feigenbaum]
לכ הסינש םואבנגייפ ןנור - ודיצל .קחשמב םיברה שואיה יעגרמ דחאב וסור ינאבו'ג
.ינאבו'ג לש המיתח גישהל קחשמה

ךרעל 60-ה הקדב .העושיה העיגה ןכא םשמו לספסל תונפומ ויה ,ןכ םא ,םייניעה
וחטוהש םיעיציהמ םיפודיגה .דימ שגרוה יונישהו ןונג יבוק םוקמב סיסב ןוריל סנכנ
םיפיקת תרוקיב ירבד ועיפוה םמוקמבו וקספנ ןונג יבוקב הנושארה תיצחמה לכ ךשמ
דיקפתה תא יפוד אלל טעמכ עציב סיסב .דודשאמ טנלטה יפלכ (םייתוברת לבא)
ןכש ,יפוד אלל "טעמכ" ונרמא .םיצולחה לע ךשמתמ ץחל - ןמטוג וילע ליטהש
טעמב ביעהש המ ,ל'גרבאו 'ץיבורטפ ,ר"תיב יצולח לע רקיעב היה סיסב לש ץחלה
תננערמ סיסב לש ותעפוה התיה הזה ימוקמה לשכל טרפ .םיעיציב החמשה לע
.הווקת תררועמו
[Run, Liron, Run]
.יל הלוע הז המכ ,רקי בוהא
- תוארל וליפא יתרצע אל
[Run, Liron, Run!] [Run, Liron, Run]
,יל היהיש
.רק הלילב
,רקי בוהא
- ןורכיז אל םג תראשה אל
[Run, Liron, Run!] [Run, Liron, Run]
,ךתוא בוהאלש
.באכב םלשל הז
,שארמ עודי לכה
,בלהמ חכשנ לבא
[Run, Liron, Run!] [Run, Liron, Run!] [Run, Liron, Run!] [Run, Liron, Run!] [Run, Liron, Run!]
[Run, Liron, Run]
,הז
.תכלל ןמז
,רקי בוהא
.יל הנתשמש התא אל הז
...תכלשה תא האור התא

לש חפטמ רתוי וליגו ץחלהמ ןולוח ינקחש םג וררחתשה קחשמה םויס ברקש לככ
ר"תיב .הנועה תליחת זאמ לעה תגיל לע םארומ תא ליטהל םהל הרזעש תלוכיה
לש ויכינח לש הפקתהה תונויסנ .םירודכ םיקיחרמ ולחה הינקחשו הרעשל הצחלנ
לשו (יחרזמ ןתיאב כ"חא ףלחוהש) 'ץיבאס לש קוחרמ תוטיעבב ומכתסה ןמטוג
םג לבא םחליהל הסינ ינאבו'ג .םלתשמ ביבחתל םירודכה דוביא תא ךפהש ל'גרבא
ינקחש רתי לש םהיעוציב תא םג רוקסנ וז תונמדזהב .ביריל רקיעב רסמ אוה
לש רעשל ןולוח יצולח לש םכרדב העונת תסוומכ דקפית יקסונייוטס ןאלימ :ר"תיב
זאמ לאמש דצל ךשומ אוה עודמ ינמי ןגמכ וקחשמב ריהבה 'ץיבאס .רגניזנייש
ןושאר עיגהל ץמאתה סיסקובא ,עדוי אוהש המ השע ןונג יבוק .הנועה תליחת
סיטרכ לביק אלשכ עיתפה רודנאש ,ודבלמ והשימ ידיב וטעבי אלש ידכ ןרק ירודכל
קויד רסוחו ןוחטיב רסוחב וקחיש יחרזמ ןתיאו דדח ינב ,בוט היה ןהכ לארשי ,בוהצ
.ןייוצמ רעוש אוהש חיכוה ןהכ דהואו
םהלש תופקתהה תא םישדחמ ולחהו םיבוהצה ותשעתה תונורחאה תוקדה שמחב קר
ןקחשה תא סינכהו ול חרוב קחשמהש שח ,ודיצמ ,םואבנגייפ עייש .ןולוח רעש לע
דבעידב .ןארטיב ידוד - החיתפה תקירש ינפל דוע ונממ ששח יר"תיבה לספסה לכש
:עיקבהל םינורחא תונויסנ דוע התשע ר"תיב .קחשמה לש ףוליחה היה הזש רבתסה
רעושה לש וידיל רשיה רטמ השולשמ 'ץיבורטפ לש רודכ וסור ךישמה תחא םעפ
תיר"תיב לגרש ינפל הינש רירבש בחור רודכ םואבנגייפ ןנור קיחרה תונמדזה דועבו
.םיעדוי רבכ םתא היתואצות תאו 93-ה הקדב התיה וזה ןרקה .תשרל ותוא הקחד

"רטפתת" תואירקו זוב תוקירש לש יופצה הזחמל תואה תא הנתנ םויסה תקירש
יא תא הצובקל ריבסהל ידכ ןוידטצאב וראשנ ר"תיב ידהואמ ןטק קלח .ןמטוג ילאל
אל הז .התיבה םירוסי אלמו ךורא עסמ ןוכנ םירחאלש דועב ,קחשמהמ םהלש תחנה
"ןשרפ" ותוא ,לטסירק ןנח לש ינמרוצה ולוקל ןיזאהל חרוכה ומכ דספהה ךכ לכ
לטסירק לש יביטרופסה וגהלש םנמא ןוכנ .ןולוח תשרל יר"תיב םירעש חטמ הזחש
בישקמש ימל שממ לש המחנ הניא וז לבא ,תיטילופה ותונשרפ ומכ יליווא וניא
ימוטל םיעוגעג ררועמש וידרב דיחיה לוקה תא עומשל ץלאנו "םירעשו םיריש"ל
תשרמ ןצילה לש תוממוקמה תויוטשה ףסוא לע ןאכ רוזחלמ העיריה רצקת .דיפל
ןוידטצאל ץוחמ ודדוגתהש ר"תיב ידהואל סחייתהש ולש טפשמב אופיא קפתסנ .'ב
- הלש תושקונב העודי" ,לטסירקה רמא ,"ןושאר תרטשמ" .ןמטוג ילאל הנתמהב
לופריעה לע דיעמש טפשמה לש ףפורה יגולה הנבמה תא חינזנ .".הווקמ ינא ךכ
םירטושה וליעפיש תומילאל וב שיש עלבומה לוחיאב דקמתנו רבודה לש וחומב
שיאל םיאתמש ראותה םש תא רוחבל םיאשר םתא .םיר"תיבה םידהואה יפלכ
עבצה תא םישבולש םילכסותמהו םיבוצעה םישנאל לחאמ עשורמ ךויחבש ןשודמה
ךלוה םג "החוד" ,ריבס עמשנ "ליעגמ" .םידמה ילוחכמ תוכמ גופסל ,אנוש אוהש
ותוא תדקופש השוחתב תועטל השק תווצל ,תאז םע .ןובשחב אב טלחהב "בולע"ו
.הליחב :תחא הלימב הזה חווידה תא םכסנ ןכלו ,לטסירק ןנח לע הביתכה תעב
תימואלה הגילה
24 רוזחמ
55 הפיח יבכמ 1
49 םילשורי ר"תיב 2
44 ביבא לת לעופה 3
42 הפיח לעופה 4
37 ת"פ לעופה 5
33 א"ת יבכמ 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןהכ דהוא
,יקסונייוטס ,ןהכ .י
,(סיסב) ןונג
,סיסקובא ,םלסמא
,(יחרזמ ןתיא) 'ץיבאס
,(דדח) 'ץיבורטפ
,וסור ,רודנאש
ל'גרבאו


[Jean Halashnikov]
טעמ ויה קחשמה ףוסב
דחא .םיעיציב תוכייחמ םינפ
לש ויבא :םירשואמה
.יאקרב עבג ןולוח ןקחש

[Basis and Petrovic]
לש לגסל תונורחאה תופסותה יתש
ץלחל םייתניב וחילצה אל ר"תיב
,בגא ,רמאה .םידספה ינשמ ונתוא
יבכמל ןוחצינ רעש לומתא עיקבה
.הינתנ