הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
סראמ
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:4 הווקית-חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב

28 רוזחמ
[Down] [Up]
תיביאנ הצובק
0:4 הווקית-חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
לבא רעוכמ ,ןטק 0:1 הכירצ ר"תיבש ורמא םיחמומה לכ - סראמב 3 ,ידט ןוידטצא
,ימצע רעש ,לדנפ .ךיא בושח אל ,תודוקנ שולש ,ןוחצינ .רבשמהמ תאצל ידכ שוחנ
סנכיו גרבדלוג לאוי ד"וע לש ךלכולמה הפהמ חרבי רודכהש וא סנכיו טפושב עגפיש
רכב םיסינ לבא ,הז תא ורמא םיחמומה לכ .סחאנה תא רובשל רקיעה .רעשל תועטב
םה - תונלשר טעמכ - תונבבוחב .םימכחותמ םישנא םניא ,תושעל המ ,ולש םינקחשהו
תגוצתו םיפי םירעש העברא םע ת"פ יבכמ תא וסרד ,ידט לש אשדל םויה ולע
וריכזהש םיוקה לע תוגיגחב עשפ לע אטח ופיסוהו ,ליעיו שוחנ ,קיודמ לגרודכ
.ןשיזופהו הרקה תונעוצקמה ןדיע ינפל ,םילשורי ר"תיבב תורחא תופוקת
תכרעהל דוגינב) םיפוצ 5000-מ הלעמל ידטל םויה איבה שמש ףוטש ביבא םוי
םכותמ 12-כ .(ר"תיבב רבשמה תנומת תא םיצעהל הארנה לככ הדעונש םיאנותיעה
ךומתל :אוה ויתוביסמ דחא לכ ועיגהש םיר"תיב ראשהו הווקת חתפ יבכמ ידהוא ויה
ףש לש תומסרופמה תויקינקנהמ תונהיל ,יונמה סיטרכ תא לצנל ,רכב םיסינב
גיצנ ינזאב ןנולתהל וא (בלח לגע לש יחש תיב תורעשו םיינזא 100%) ןוידטצאה
ןיבמ שיאש שחנל רשפא .סיסב ןוריל אשונב תובתכה טועימ לע רתאה תווצ לש
טושפה ןבומב לגרודכ תיווחל יופצ אוהש ומצעל ראית אל ידט יעיציב םיפסאנה
םייפכ תואיחמו עיציב תובהלתה ,םייתצובקו םיישיא םיעצבמ ,םירעש - ןשוימהו
הגיל שגפמ תצק ריכזה הזה קחשמה ,העתפהה תניחבמ .םויסבו הקספהב תוכשוממ
ויהש תויומדהמ םייתש בריעו םוקמ ותואב םינש 6-מ הלעמל ינפל שחרתהש רחא
,ןמטוג ילאו ,ת"פ יבכמ ןמאמ םויהו ר"תיב ןמאמ זא ,יחרזמ יסוי :םעפה םג תויזכרמ
אל שיא .הילצרה יבכמ לש רטפתמה הנמאמ זאו ר"תיב לש ילאוטריוה הנמאמ םויה
עיקבת םילשורי ר"תיבש 1994 רבוטקוא שדוחב םיירהצ רחא ותואב ומצעל ראית
ןלוגל םיבוהצה וליחשהש היעיברה התיה םעפה םגו ,הילצרה לש התשרל הינימש
,רכב םיסינ לש ותכרדהב םיימוי ירחא ,רבעש עובשב .הרומג העתפה תקזחב לולמ
זאמ ןושארה ןוחצינה עיגה םויהו ,שדוחמ רתוי תב םירעש תרוצב ר"תיב הרבש
זאמ הגילב העיקבמ ר"תיבש הנושאר היעיברו הגילה לש ישילשה בוביסה תחיתפ
"םשאה" תא ולתיש ימ ןבומכ ויהי .הרבעש הנועב צ"לשאר לע חכשנה ןוחצינה
,תופילאל ישעמה יוכיסה ןדבא ירחא ץחלה תדיריב ,תממעושמהו השלחה הביריב
םיצוריתה לכ .לילגב םילבוקמ לצא םינקחשה וכרעש םירוקיבבו ורזחש םיעוצפב
לכ תאש ירחא שדחה ןמאמהמ תואמחמ עורגל ןגוה הז היהי אלש אלא ,םינוכנ
-הלוחה רמולכ ,אצויה ןמאמב ונילת םימדוקה םירוזחמה העבשו םירשעב םיאולחתה
.םייוציפה-תייגוסל-ףופכ-ליעפ-ןומיאל-הרזח-תרשפאמש-הדימב -אל-ךא-ששואתמו
[Happiness? R U Sure this is Teddy?]
.םירוסא ריתמו םיפופכ ףקוז ,םילוח אפור ךורב
"םישושיג"ב םיקסועש ןירבד ינד חסונ םיחיתפ לע גלדנ םכתושרבו ,לגרודכ וישכע
לש ןגמו ר"תיב לש הפקתה המייתסה קחשמב 24-ה הקדב ."ידדצ-וד קחשמ"בו
ןלוג לש ורעשמ םירטמ 30-כ לש קחרמב רודכה םע להנתה הווקית חתפ יבכמ
לע ,רודכ תפיטח לע רבדל רשפא היה ,סיסקובא ףסוי ולומ בצייתמ היה וליא .לולמ
יאווקת חתפה ןקחשה לומ לא הלק לגר טישוהש שיאהש אלא .קבאמ לע וא לוקית
.רודכה "תליטנ"כ קר רידגהל רשפא השע אוהש המ תאו ,רודנאש שאמאת היה
הנידע העונתב ונממ ותוא לטנ אוה - ביריל הזה רודכה תא חקל אל וליפא רודנאש
16-ה וקל ךרדב .תדקוממ הצירל תינמלוח הכילהמ רבע עגר ןבו לגרה ףכ לש
רחא תחונמ תא רפהל הצר אל רודנאשש אלא ,תלכתב םינקחש השולש דוע ופפוטצה
ךותב בצייתהו םיאפר חור ומכ םהיניב ףלח אוה הלילק ףוג תייטהב .םהלש םיירהצה
ןמ היה ,עור רתוי טעמב רודנאש ןחינ וליא .לולמ ןלוג תעובמ דמוע ולומשכ הבחרה
תחתמ ספ וא םיילגרה ןיב הנטק וזיאב ותוא ליפשמו רעושה רבעל םדקתמ םתסה
תישקה אוה .חוכה ןגפמ לע םסקה תא בוש ףידעה ונלש ירגנוהה ךיסנה לבא ,ןטבל
טעמ רעשל רדחו רתנמה רעושה לש וידי לעמ רטמ יצחכ ףלחש רודכ תונידעב
.םימלוחכ ונייה .םיקוחרה םירוביחל תחתמ
ןואגה תליה תא םיצעה קר ךכב לבא הזה קחשמה םות דע הברה השע אל רודנאש
תא שממל לגוסמ הזה לגרודכה ךאלמ היה וליאש קפס ןיא .ול הרשקנש זבזובמה
ידמב ןמזמ רבכ עיפומ היה אוה קחשמה ןמזמ 5%-מ רתוי ךשמב ולש לאיצנטופה
ינשה קחשמה הז הבוטל עיתפמש ,לשמל ריפוא ןולא .הפוריאב ראפה ינודעוממ דחא
שיגדמ קר אוה ךכבו הבוט תיטקטו תיתנגה הדובע תוקד 90 ךשמב השוע ,תופיצרב
םינש דוע ריכזנ רודנאש לש רעשה תא .לגרודכ ומכ ירודיב טרופסב קדצה רסוח תא
ומכ עמשוממו ץורח ןקחשש דועב ,םיקחשמ ינפלש תוכוראה עיציה תוחישב תוכורא
לש היגיליבירפמ הנהנ רודנאש .הנועה םות דע בטיה קחשי םא םג חכשיי ריפוא
.רודנאשמ םינהנ ונחנאו םינואג
[Raana Deri]
גאד יערד ןנער .הווקית חתפ לש הרידנ הפקתה
.לטבומ טעמכ ןייפנרוק תא ריאשהל
33-ה הקדב .0:3 רבכ האצותה התיה 19 רפסמ לש ורעש ירחא תוקד הרשע תחא
רודכ היבגהו המינפ ךתח ,ןרקה לגדל ךומס דע ץרפ ,ןימי ףגאב רודכ ןופלח לביק
וקמו הלאמש החיגנב המרהה תא ךישמהו ןגמה םע םמורתה 'ץיבורטפ רימידלו .רצק
ורבע דבלב תוקד יתש .תשרל רודכה תא ,רוחאמ הצירב עיגהש ,ינאבו'ג סיטה 5-ה
הבחרה תניפ דיל ןימי ףגאב םדקתה ןיוצמה 'ץיבורטפ-ורטפ-ורטפ .אבה רעשה דע
טיסה יחרזמ ןולאש רודכ רעושה ינפלש דדובה םלבה לעמו ולש רמושה לעמ היבגהו
לש הגיגח ומילשהו החמשמ וללותשה םיעיציה .תינמיה הניפל הקזח החיגנב
תיצחמל דע .ןורש לאירא לש תוריחב יקתפ יפלא ריוואל םיכילשהב היטרקומד
,סנכנה ןמאמהו אצויה ןמאמה לע םתעד תא עיבהל יברעמהו יחרזמה יבשוי וקיפסה
.םייפכ תואיחמב השבלהה ירדח לא םינקחשה תא וויל זאו
[Raana Deri and Milan Stojanoski]
ןאלימ ,שוביי לש הנוע ירחא םייחל רזוח יערד ןנער
.םימדקומ ויה םידפסההש הארמ יקסונייוטס
הדובע יערד ןנער השע יתנגהה דצבו ףוקתל ר"תיב הכישמה הינשה תיצחמב
םוקמב עיציל ופעש םירודכ המכ םע ןוחטיב רסוחב קחשמה תא לחה ןנער .תנייוצמ
אוה קחשמה תוקד ףולח םע םלוא ,ר"תיב לש חריקהו יתנגהה רושיקל המידק רסמיהל
סיטרכה .םיקייודמו םיטושפ םילוקית ידי לע הבחרב םיכיבמ םיבצמ המכ ענמו רפתשה
םימיל רזוח בכרהב ןורחאה תיבה ןקחשש ךכל החכוה קר היה גפס אוהש בוהצה
ןלימ וליפא .ינש םוי אצוישכ םג ,תבש ידמ הזכ סיטרכ ומצעל ףסא םהב םיבוטה
וניאר אל םעפה .ןמצלוה ישו יבוט יסא תא רוצעל חילצהו ער הארנ אל יקסונייוטס
.הנהמו טושפ לגרודכ םתס - ביריה יצולחל רעיש תורמסמ תוריסמו הבחרב םירורדיכ
דדחו רודנאש םוקמב ןתיא - תואושת בוביסל םינקחש איצוהל רבכ לחה רכב םיסינ
סיסקובא יסוי .ךכ לכ ול עיגהש יעיברה רעשב דבכתה 'ץיבורטפשכ - םלסמא םוקמב
םיניגמה לעמ תישקהו הבחרה ןוויכל םידעצ המכ השע ,ןופלחמ הריסמ לביק
תינמיה הניפל רודכה תא חגנו קניז רימידלו .לדבנמ ענמיהל ליכשהש 'ץיבורטפל
תואושת לוקל 'ץיבורטפ אצי רעשה ירחא הקד .הפי רעשב ןייוצמ קחשמ םתוח אוהשכ
תרזוח ר"תיב ובש הזכ םויבש ובשחש ויה .היליבס רינ סנכנ ומוקמבו תוכשוממ
[Petrovic out, Sivilia in]
הארנ בוש םיינוניב םייעובש ירחא .סנכנ היליבס ,אצוי 'ץיבורטפ
.בכוכ םיתחה ןמטוג ילא וליאכ
אצי רעשה ירחא הקד
לוקל 'ץיבורטפ
תוכשוממ תואושת
רינ סנכנ ומוקמבו
ובשחש ויה .היליבס
ר"תיב ובש הזכ םויבש
אובי רבקהמ תרזוח
ןדיע לע םג ץקה
רשע רפסמ לש ךשוחה
.ונלש לכסתמהו בוהאה
תוליפנ לש העש עבר
התארה קרס יצמאמו
דוע שי רכב םיסינלש
.ר"תיבב ללוחל םיסינ המכ
תימואלה הגילה
28 רוזחמ
63 הפיח יבכמ 1
54 ביבא לת לעופה 2
53 םילשורי ר"תיב 3
48 הפיח לעופה 4
45 א"ת יבכמ 5
44 ת"פ לעופה 6
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
ןייפנרוק
,יערד ,יקסונייוטס
,(דדח) םלסמא
,סיסקובא ,ןופלח
,(יחרזמ ןתיא) רודנאש
(היליבס) ץיבורטפ
ןוריואהו וסור

[Two scorers - Tamas Sandor and Giovanni Rosso]
:ר"תיב לש םיעיקבמהמ םיינש
רודנאש שאמתו וסור ינאבו'ג

[Alon Mizrahi and Nir Sivilia]
הז - ר"תיב לש הפקתהה
סנל הכחמ ןיידעש הזו ררועתהש

[Vladimir Petrovic]
'ץיבורטפ רימידלו