2001 וטוטה עיבג רמג
0:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
[Right Banner]

[Beitar fans in Ramat Gan]
תולימ הנשה ךסח אל הזה רתאה ,ימשר אל וא ימשר - ראוניב 23 ,ןג תמר ןוידטצא
םיפירח םייוניגל יוארש הצובקב רחא םרוגב דקמתנ םויה .ר"תיב ןמאמ ,ןמטוג ילאמ החכות
םישוחינב םכתא עגייל אל ידכ .הנועה תליחת זאמ םהל הכוז ןמטוגש הלאמ הברהב
רוביצה יסחי תשא תינורל וא ,ןייטצמה יאנספאה ,שורה ריאמל הניא הנווכהש דימ הלגנ
ילהנמה לגסה ישנא לכש הצובקב יגולותימ ףוגל סחייתמ םויה ונלש יוניגה .ונלש
,ר"תיב לש 12-ה ןקחשה .ותוא רקבל אלש םירהזנו ודובכב דימת םירהזנ יעוצקמהו
- יבאז תצובק לש תויקסעה תוינכתב יזכרמה טנמלאהו הגילה ירבזג לש בוטרה םולחה
.םילשורי ר"תיב לש להקה
,םינקחש הרשעב ,ר"תיב .וטוטה עיבג רמגב 60 הקד
.יאפיחה רעשה תא תופיצרב העש עבר רבכ תפקות
ביריה ,האיטחהו שוביכ יבצמל הצובקה העיגה םיימעפ
ר"תיב לש רודכ דוביא איבמ זאו יצחה תא רבוע ישוקב
םיסנ ןרוא תא םלוב 'ץיבאס .םימודאה לש תחא הפקתהל
טיבמש ,ונלש להקל .ץוחל אצוי רודכהו הבחרה דיל
,תיצחמה תליחת זאמ תובוהצה תופקתהה לע הממדב
עיבג רמגב !?ונדגנ ?ץוח תאצוה .תונלבסה תרמגנ
יפלכ תובוצק תוללק :תינומהו תידיימ הבוגתה !!?וקושה
תוריבעה יתשל יארחאה הארנה לככ אוהש ,ןמטוג ילא
וליבוהש הנושארה תיצחמב סיסקובא יסוי לש תוסגה
ביני לומ טאווא ודוד לש הלודגה הלצהל ,ותקחרהל
לומ ר"תיב ינקחש לש תואטחהלו תיצחמ התואב ל'גרבא
טרפ .הינשה תיצחמה לש תונושארה תוקדב רעשה
ידהוא לש "הלוא"ל תופרטצהו ןמטוג יפלכ תוללקל
אלש חטבו ,הברה ונלש םידהואה וגיצה אל הפיח לעופה
בוטה להקה" ראותה תא םהל הנקהש דודיעהמ והשמ
ושדג ר"תיב ידהוא טעמ אלש תואורה םכיניע ."הנידמב
ובשי םירחא םיבר דועו םויה ןג תמרב יחרזמה עיציה תא
הכיחו םמוד בשי הזה קנעה ישונאה שוגה לבא ,לוממ
עיגה ל'גרבא בינישכ .ותוא וריעי אשדה לע םינקחשהש
טעבו ןגמ העטה ,וסור לש תמכחותמו הריהמ הריסמל
הקד יצחל להקה ררועתה ,טאווא לש השק הריצעל קזח
ה'רבח המכ םג ויה .ףייע "םילשורי ,םילשורי" תצק םע
יפלכו םינקחשה לכ יפלכ תוללק הברה ,תוכמ וכלהש
ןיב םיריחמ תאוושהב תיביסנטניא תוקסעתהו ןמאמה
םח הלגיב םתחתמאבו םירבעמב ודריו ולעש םילכורה
ץורעב טנרג םהרבא ומכ םישבי םי'ציבדנסו לומתאמ
להקב אל ?םייפכ תואיחמו תוקירש ?םיריש .טרופסה
המרב דודיע ןתונ לבא הפי לגרודכ עבותש 2001
םירכוז אל רבכ ביבא-לת לעופהב וליפאש
תופיצרב תישילשה הנועה וזש ןוכנו ונתוא םידרה םמעשמה לגרודכהש ןוכנ
םידהוא םתוא לבא ,90-ה תונש בור לש ר"תיב תא ריכזהלמ הקוחר הצובקהש
םה .היעב התואב קוידב םיקול םהלש קוניפה לע םינקחשה תא םיללקמש
אלכהמ םירופיס ףילחהלו ןשעל ,קיטסלפה תואסכ לע אתוחינב תבשל םיפצמ
לודגה ץמאמה .הטמלש אשדב לגרודכ לבנרקמ םג תונהל ךרדבו יאבצה
ךכ רחאו םניחב שרגמל סנכיהל םיכרד תאיצמב אוה םיעיקשמ םהש רתויב
,"םינלטב" םינוכמ תויהל וא םלשומ לגרודכ קחשל םינקחשה םישרדנ
ןוחטיב לש הבר הדימב רמול רשפא ."םינמוקרנ"ו "םניח ילכוא" ,"םיספא"
ףוג היה ןומהה ,םינמזה לכבו םלועה לכב .תוגיהנמ רדעיהב איה היעבהש
.תרצויו תיבויח הסמל ותוא ךופהל הלוכי תיטמזירכ הלבוה קרו םוטאו שפיט
לוקשל רשפא ,הטופח לש ותומ זאמ הזכ גיהנמ חימצמ אל ידט םא ,ילוא
.ךלופיטל ,יבאז לכימ ?שכר

[Shalom Kadosh and friends]
ץמוקה לש רתוי םיפי םימי ריכזמש םידהוא ץמוק
המכ ויה ,ל'גרבא לש הטיעבה תא ונרכזה .םויה קחשמב היה אל שממ לגרודכ
ןב ןר .45-ה הקדב לוגהו תונושארה תוקדה רשעב ןהכ דהוא לש תולצה
עגפו רעשל לאמשמ רטמ 25-כ לש קחרממ ישפח רודכ טעב ןועמש
לוקיתל סיסקובא דרי ןמזה תפסות ךותב הקד דוע .םיבורקה םיינמיה םירוביחב
.רוצ לייא טפושה לש ינש בוהצ סיטרכל םקו
[Abuxis, innocent as ever]
.ץוציק תכסמב היגוס םינבלמ רוצ לייא טפושהו סיסקובא יסוי

םינקחשהשכ הינשה תיצחמל הרזח להקה תשובלו רוגיפב תיצחמל האצי ר"תיב
םישלח םיקחשמב םג םידקת תרסח העפות - יחרזמה עיציהמ זוב תוקירש םיעמוש
ותעד תא עיבמ להקהש עבק הכ דע ףקותב היהש בותכ יתלבה םכסהה .הצובקה לש
תונתינ הלאכ זוב תוקירש .תיצחמה תליחתב תוימיטפוא ןיגפמו הקספהל האיציב
םינפה תלבק .הצובקל שממ לש האניש תואטבמו הביריה הצובקל ללכ ךרדב
היליבס םוקמב דדח ינב םע - ר"תיב לש םינקחשה תרשעל העירפה אל וזה השיבמה
דועו תויונמדזה יתשל ועיגה הכלהמבש הפוצר העש עבר ךשמב ףרה ילב ףוקתל -
.תוישפח תוטיעבו תונרק המכ
[Talesnikov, our new deadly left striker]
.(הסנמ תוחפל וא) הרוי בוקינסלט םג ,סיסקובא ןיאב

םלסמא - ותחתמאבש םילכה לכ תא הסינ ןמטוג .תלכסתמ התיה הנורחאה העשה יצח
םוקמב יבוקעי דעלאו תומר זוב תוקירש לביקש וסור םוקמב 'ץיבורטפ ,ןונג םוקמב
הסינו בירי תופקתה סרה רודנאש ,םיוקה לע ץר 'ץיבאס ,ומחלנ םינקחשה .ל'גרבא
,רבתסמ ,ןמאמה .הבחרה זכרמבש םימלבל דימת העיגה הנורחאה הריסמה לבא תונבל
ויהש תודוסי םתוא דמלל לוכי אל אוה לבא שרגמה לע םינקחשה תא דימעהל לוכי
הז להקה תא .קחשמ תמכח םתס וא הלופכ הריסמ ,ההבגה - רעונב שכרהל םירומא
ןושרג ןועמש לש אמאו םינלצע םינקחשה ,םשא ןמטוג ילא ותניחבמ - ןיינעמ אל
הנקמ ושכר םהש סיטרכהש םינש שולש ינפל םתוא דמיל הנחוא ילא .ראשל תיארחא
תוקבדב הז תא םישוע םה זאמו ,ללקל ,הבוחה רמול אלש ,תוכזה תא םהל

[Beitar fans, the next generation]
אבה רודה ,2001 לדומ ר"תיב דהוא :הנושאר הפישח

ותוא הקיתשמ ,םידהואה תונגב ,זמורמב ,תונידעב אטבתהל זעמ םינקחשה דחאשכ
תא סנרפמש ימ תא בילעהל רוסא .הלהנהב תמייתסמו תונותיעב הליחתמש הלהקמ
םידהואה" לע םירבועש םיילילשה םיכילהתהמ תומלעתהה לבא ,ןוכנ הז ,הצובקה
םיעיצי :םילשורי לעופה ומכ היהנ תורופס םינש ךותבש הזל םורגת ונלש "םיאלפנה
.ןודעומל רושקש ימ לכ תא ללקל ידכ םיעיגמש "םיפורש" תואמ שמח םע םיחרק
םיעיבטמ הפיח לעופה לש םימודא םידהוא 2500 ךיא וניאר ,לגרודכל רבעמ ,םויה
היכזה לע בוט לזמ םהל לחאל היעב ונל ןיא ןכלו קנעה יר"תיבה להקה תא שערב
.ונל רשאמ רתוי הברה םהל עיגמ .וטוטה עיבגב
[Vladimir Petrovic]
ששואתהל ךישממ םלסמא דוד :2 רוא תדוקנ קחיש 'ץיבורטפ רימידלו :1 רוא תדוקנ
.דחו ץרמנ הארנו תוקד 5
[Abuxis - too many cards, too little dandruff]
.הנחוא לש שרויה אוה סיסקובאש םינימאמש םידהוא שי :3 רוא תדוקנ