ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 7 :ופיב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
תואצות
ןותיעב ובתכ

1998 רבמצד-רבוטקוא
רבמצדב 23
תנייוצמ העפוה
תרחבנב סיסקובאל
רבמצדב 12
,המ :םיעיקשמה
?ולסכ רבכ
רבוטקואב 30
טילחנ :םיעיקשמה
םייעובש ךות
[Ofer Shitrit]
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
3:2 םילשורי ר"תיב - ת"פ יבכמ
1:2 ת"פ לעופה - םילשורי ר"תיב
0:4 ןאש-תיב - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
0:1 א"ת יבכמ - ר"תיב
3:0 ר"תיב - הדוהי ינב
1:2 ר"תיב - הפיח לעופה
0:6 ןאש-תיב לעופה - ר"תיב
2:3 םילשורי ר"תיב - ת"פ לעופה
1:7 ופי יבכמ - ר"תיב
4:1 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
2:1 ןולוח םירירפצ - ר"תיב
0:1 ר"תיב - א"ת לעופה


שבכ ףאו ןייטצה סיסקובא יסוי - רבמצדב 23 ,ןג תמר
סנכנ יסוי .היבלסוגוי דגנ תרחבנה לש תודידיה קחשמב רעש
.הדשה זכרמב יטננימוד היה ןושארה עגרה ןמלו הינשה תיצחמב
ותופרטצה רחאל הקדמ תוחפ שבכנ לארשי תוכזל ןושארה רעשה
קפס אלל ךא לט ןדיע לש וילגרמ ,םילוחכה םינקחשל יסוי לש
רסמ ךרעל םיעבשה הקדב .ימלשוריה לגרודכה ןמא לש ותארשהב
ונקהש םיקייודמו םיכורא םירודכ םתואמ דחא דוע סיסקובא
םייח לש וילגרל רשיה שרגמה זכרממ ,לארשיב ותליהת תא ול
ירמגל איטחהו רוצעל ילבמ טעב וביבר .בוטה ורבח וביבר
וילע ביבחה 8 ןכש ,16 תרחבנב ורפסמש) יסוי .תרגסמה תא
לע וגיו הטלס לש הרשקב ףוזנל בשח (וביבר ידי לע סופת
שמח .םילימ ףלא הווש דחא רעשש רכזנ ךכ רחא לבא האטחהה
,המוד הדמעב יסוי תא אצמש וביבר הז היה רתוי רחואמ תוקד
סיסקובא תארקל אצי רעושה .16-ה תבחר לש תילאמשה הניפל ךומס
.לארשי תרחבנל 0:2 עבקו תונמוימב וילעמ רודכה תא תישקה הזו
[Item!]