ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 7 :ופיב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
ןותיעב ובתכ

1999 ראורבפ-ראוני


- קאיטירט ייגרס
?הנועה תא רמג
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
2:1 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
0:3 ת"פ יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:0 םילשורי ר"תיב - ת"פ לעופה
1:2 םילשורי ר"תיב - ןאש-תיב
3:2 םילשורי ר"תיב - ת"פ יבכמ
1:2 ת"פ לעופה - םילשורי ר"תיב
0:4 ןאש-תיב - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
3:0 םילשורי ר"תיב - םילשורי לעופה
1:1 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:1 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע
0:2 הווקית-חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:4 דודשא ינוריע - םילשורי ר"תיב