ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 5 :הפיחב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
ןותיעב ובתכ

1999 לירפא-ץרמ

- רמגה יצחב
הדוהי ינב

- רמגה עברב
הפיח יבכמ
אבה בוביסה
ץוח קחשמ :עיבגב
צ"לשאר דגנ

סוידר שנוע
ר"תיבל
-רכב ןליא
לירפא שדוח לש עיתפמה ןקחשה
-רודנאש שאמאת
לירפא שדוח לש ןייטצמה ןקחשה

םיקחשמ תואצות
הנידמה עיבג
5:1 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
3:2 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע
0:7 םלש-רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
4:1 םילשורי ר"תיב - ןאש-תיב לעופה
0:2 הווקת-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
0:0 - םילשורי ר"תיב - ופי יבכמ
0:1 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:0 םילשורי ר"תיב - ןולוח םירירפצ
1:0 א"ת לעופה - םילשורי ר"תיב


,לארשי תרחבנ ןמאמ ,ףרש המלש - לירפאב 15 ,ןג תמר
תרחבנל ןימזיש עידוהש ירחא .םילשורי ר"תיבל לכנתהל ךישממ
קיציא לש אלפנה ורשוכמ תומלעתה ךות ,גרובזניג ינוב תא
ר"תיב לש האבה התבירי תא לרוגב ףרש םויה הלעה ,ןייפנרוק
.הפיח יבכמ דגנ ץוח קחשמ :האצותה .הנידמה עיבגב םילשורי
רובעל םתלוכיב ןוחטיב הפיח ישנא ועיבה םינושאר תונויארב
םתבזכא תא וריתסה אל םיר"תיבה דועב ,רמגה יצחל
.השקה הלרגההמ
[Item!]


ךרעי הווקית חתפ לעופה דגנ ר"תיב לש הגילה קחשמ - סראמב 18
רזג לגרודכל תודחאתהה לש יתעמשמה ןידה תיב .ידט ןוידטצאל ץוחמ
ידט ןוידטצאל ץוחמ םידהוא תוערפתה תובקיעב הז שנוע ר"תיב לע
.ביבא-לת לעופה דגנ קחשמה רחאל
[Item!]