ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 5 :הפיחב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות

1999 ינוי-יאמ
תונואג לש ןורחא ץוצינ
יאמב26
הירורעש
הנולצרבב
יאמב 21
בזוע יולאש
ר"תיב תא
יאמב 4
- רמגב
א"ת לעופה
יאמב 1
רעונה תצובק
הפולא
ייב הללאי
רורד לש הדירפה קחשמ - יאמב 29 ,דודשא
עודמ תפסונ םעפ םיגדה םילשורי ר"תיבמ ןטשק
.ימומרע לגרודכ לעושל רעישה ףוסכ ןמאמה בשחנ
,וטוטרטניאה לעפמל ר"תיב תא איבהל לולע היה ןוחצינ
עדונה היציזיוקניאה ןוגריאל ינרדומה ףילחתה
ינוריע תא תיצראה הגילל דירומ היה וקית .הצמישל
ריאשמו ,ר"תיב לש הקיתו תודוקנ תיקפס ,דודשא
ר"תיב המעט העורז תחנ תאש ןולוח םירירפצ תא
םוש ויניע דגנל האר אל אצויה ןמאמה .םעפ אל
ויתוארוה תא שממל וליכשה ויכינחו ,דספהל טרפ רבד
לומ םיחצונמ םהיתודלותב הנושארה םעפב תדרלו
...ךשמה .1:2 ,דודשא ינוריע
םיקחשמ תואצות
הנידמה עיבג
2:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת לעופה
4:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי-ינב
5:1 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
3:2 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע
0:7 םלש-רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
1:2 םילשורי ר"תיב - דודשא ינוריע
1:4 אבס-רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
2:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת יבכמ
1:1 הדוהי-ינב - םילשורי ר"תיב
1:1 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב


לעופה תלהנהב םימרוג - יאמב 26 ,פמאק ואונ ןוידטצא
תוצובקל הפוריא עיבג רמגב םויסה תקירש םע דימ ועידוה ביבא-לת
ןוקרי בחרמ תרטשמב הנולת הלילה דוע שיגהל םינווכתמ םהש תופולא
יטאמרדה םויסהמ" .למור לשרמדליפהו רלזאב ויראמ ,דלפציה רמטוא דגנ
הלהנה רבח רמא "תותיחש ףירח חיר ףדונ רמגה קחשמ לש לוכיבכ
גציימה םש אשונו הדוגאל דואמ ברוקמ ,ריכב יאמוסריפ" ומצע רידגמה
רורב תוא אוה ןמז תפסותב ןוחצינ רעש" ."םיימשה תולזממ דחא
ישנא תונעט .שיאה ףיסוה "יביטרופס ךרע לכ דביא קחשמהש ךכל
העיקבה ןהב ,קחשמה לש תונורחאה תוקדה שולשל תועגונ ביבא-לת לעופה
.2:1 ןוחצינל 0:1 לש רוגיפ הכפהו םירעש ינש דטיינוי רטס'צנאמ
רקפהה ןמ הכוז רייקסלוס רנוג הלוא

ומלוצש ואידיו יעטק בושו בוש םייתש ץורע ןירקה קחשמה רחאל
.ויכורש תא רשוק רלזאב ויראמ הארינ םהב ,תונורחאה תוקדה ךלהמב
רשקש תעב הצובקה לספס לע בשי ןהיפל (!) ינמרגה ןקחשה תונעט
תיביבא-לתה הדוגאה ישנא ידי לע שפנ טאשב וחדינ םיכורשה תא
"תולפא תופוקת הריכזמו השיבמ" ינמרגה ןטפקה תוגהנתה תא ורידגהש
שקבתת רומאכ ".יפוריאה לגרודכה לש הילדג םוצ" ולוכ עוריאה תאו
רמטוא ןמאמה - הינונקל הרואכל םיפתוש ינש דוע רוקחל הרטשמה
,תונורחאה תוקדב ותושרל ודמעש ןמזה יקסיפ תא לצינ אלש דלפציה
ברקב הינשה םלועה תמחלמ תא עירכהל לוכי היהש למור לשרמדליפהו
ריעה וללכבו - יטירבה יאה חופיסל םורגלו ןיימלע-לא
.ישילשה ךיירל - רטס'צנאמ
[Item!]


יכ טלחוה יולאש ןפטסו הנחוא ילא ןיב החישב - יאמב 21
ןפטס .האבה הנועב םילשורי ר"תיבב קחשי אל ירגנוהה רשקה
םרטב דוע .תיעוצקמה וכרד ךשמה לע ןיידע טילחה אל יולאש
רפסממ תועצה יולאש לביק ר"תיבב ךישממ וניא אוהש םסרופ
.הירגנוהב הצובקמ העצה ןכו תוילארשי תוצובק
[Item!]


םתח ןולקשא לעופה לומ 0:0 וקית - יאמב 1 ,םילשורי
ויכינח .םילשורי ר"תיב לש רעונה תצובק לש האלפנה הנועה תא
,תיצראב םינש שמח ירחא תימואלה הגילל וליפעה ןמיונ ינד לש
:םהיתובירי לע תרערועמ יתלבה םתונוילע תא ףקשמש ןזאמ םע
המייסש) ןולקשא לעופהל דדוב דספהו וקית 3 ,תונוחצנ 21
ביהלמ ןוחצינו ,הבוח ירעש 24 קרו תוכז ירעש 90 ,(הינש
תרמצמ הפיח "ףסוי הוונ" לעופה לע הנידמה עיבג תרגסמב 0:3
ינקחש וטקיל ,תרגובה הצובקה תרוסמל םינמאנ .תימואלה הגילה
תונוחצינב םילשורי לעופה לומ יברדה יקחשמב תודוקנ שש רעונה
.1:2-ו 0:3
[Item!]