ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 5 :הפיחב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

1999 רבמטפס-טסוגוא
ם-י-ד-ח-פ-מ ונחנא ,ילא
טסוגואב 12
הליחתמ המקנה
טסוגואב 6
ר"תיב- צ"לשאר
2:2
ילויב 16
והשמ אל בצמה
ילויב 12
ןחבמ קחשמ
ןושאר
ילויב 12
שכרה בצמ
יבוקעי דעלאל הרוכב רעש
רבמטפסב 25 ,דודשאב ינוריעה ןוידטצאה
,לצב ,עיציב תבשל .תרוקיב ריבעהל הז לק יכה
אל המ דיגהלו ,םיניערג תיקשו היתש תיחפ םע
שי תוטלחהה ילבקמלש רורב רתאה תווצל .רדסב
הנובירטהמ ער הארנש המ לכ אלו םהלשמ םילוקיש
םיבייח ונחנא םעפה תאז לכבו ,תועט חרכהב אוה
תווצה לע הרישי תרוקיב ריבעהלו ונגהנממ גורחל
אל וא ימשר רתא .םילשורי ר"תיב לש יעוצקמה
לש תושובלתה :רמאיהל תבייח תמאה ,ימשר רתא
ןומיל-בוהצהש םעפ לכב .םינפה לע ןה הנשה ר"תיב
הנומת וזש השגרה שי םינקחשה תרהנממ ץבצבמ הזה
.םיעבצה ירותפכ םע הב קחיש והשימש היזיולטב
ילב תקחשמ ר"תיבש םויה ורמא "םירעשו םיריש"ב
לגרודכ ינקחש - הרורב הביסה ונתעדלו ,תובהלתה
םעפ לכבו םהלש םידפקומה שובלה ילגרהב םיעודי
חותמש קירבמה דבה לע לפונ םימלשוריה לש םטבמש
.םהלש ךודכדה סלפמב הילע דוע תמשרנ ,םפוג לע
,היזיולטב םמצע תא תוארל םיכירצ דוע םה ךכ רחא
ךסמה לע שטשוטמ םתכ רצוי הזה עזעזמה בוהצהשכ
ןיא .םישיגרה םיפוצה לצא הלק הליחב ררועמו
היהיש רבד םוש תושעל אלש םילדתשמ םיר"תיבהש אלפ
םילכתסמ םירבחהו החפשמה ,תאז לכב - ךסמ ןמז הווש
.השובה לע לבחו
...ךשמהקחשמה חוויד תא םכל םיבייח ונחנא ,השוב בגא
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
1:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
הגילב ר"תיב
1:1 םילשורי ר"תיב - דודשא .ק.ט.מ
2:4 הינתנ יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:3 םילשורי ר"תיב - הווקית-חתפ יבכמ
1:1 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:0 - םילשורי ר"תיב - םילשורי לעופה


טסוגואב 11 ,ןובסיל
רהנ להקהו הגגח תרושקתה ,שגרמ היה סקטה
קיתוה הרעושמ הדירפה סקטל םויה וינומהב
םוהדורפ לשימ ,ןובסיל הקיפנב תצובק לש
םידהואה ףלא השימחו םיעבש ברקבש אלא .יגלבה
תא ולאשש םיבר יאדווב ויה,עוריאב וחכנש
בוטה רעושה תא דבאל הווש היה םא םמצע
לע חינז ןוחצינ תרומת ןודעומה תודלותב
.ןוכיתה חרזמהמ תינומלא לגרודכ תצובק
[Michel
םילשורי ר"תיב הסבוה 1998 טסוגואב 12-בש ריכזנ ,חכשש ימל
.ןובסיל הקיפנב ,זאד לגוטרופ תפולא ידיב 0:6 ןובסילב
ר"תיבל גועלל ידכ וזה האצותב ושמתשה םיבר לגרודכ ינשרפ
קחשמבש הדבועהמ ןיטולחל םימלעתמ םהשכ ,םיכורא םישדח ךשמ
לגרודכב םידקת רסח גשיה - 2:4 םימלשוריה וחצינ ןילמוגה
םויה רדסל ורבעי ידטמ םירוחש-םיבוהצהש בשחש ימ .ילארשיה
העשב הבושתה תא עובשה לביק ,וגפסש תיבמופה הלפשהה לע
ןקחשה לש לגרודכמ ותשירפ לע יבמופב עידוהל הצלאנ הקיפנבש
ריחמה תא ישיא ןפואב םליש 38-ה ןב םוהדורפ .הלש 1 רפסמ
קר תיר"תיבה המקנה לבא ,ר"תיבל ותצובק לש תולכנתהה לע
תורושב םיבר םינקחש לע אורקל ולכות תובורקה םינשב .הלחה
םינודעומל ורבעי םקלח .תונוש תוביסמ הצובקה תא ובזעיש הקיפנב
ראשהו ,םימס תוקידבב וספתי וא וקחרוי ,ועצפי םירחא ,םירחא
סמועב רתוי דומעל לוכי וניאש דע ןקדזמו ךלוה םפוגש ולגי
רתווי אל םינש הרשע-םיתש דועב .ינעוצקמ לגרודכ קחשמ לש
,םילשורי ר"תיב תא ליפשהש לגסה ךותמ דחא ןקחש הקיפנבב
וגזאלג םע ר"תיב לש םישגפמב ופתתשהש ימל יופצ המוד לרוגו
.'זורב-באלקו ןובסיל גניטרופס ,סר'גנייר
[Item!]


טסוגואב 6 ,צ"לשאר
לש םינומיאה שרגמב צ"לשאר ינוריע לומ הקחיש ר"תיב
קחשמה לש םדקומ בלשב 0:1 הכילוה ןושאר .הביריה
תא ה'צאפ הלעה הינשה תיצחמב .הוושה תירטש רפועו
ר'גנמה .ןושאר התוושה 90-ה הקדבו 1:2 ןורתיל ר"תיב
שלח קחשמ וגיצהש ,וינקחשב רועגל הברה הנחוא
בכרהה ינקחשמ דחא) הנושארה תיצחמב רקיעב ,דואמ
סיסקובא יסוי .("יצחה תא הרבע אל הצובקה"ש דיעה
הבכרהב ר"תיב התיה ול טרפ לבא קחשמהמ רדענ
ינש םעו םירזה לכ םע ,עגרכ רתויב קזחה
.םיליבומה םיצולחה
[Item!]


ינשה ןומיאה קחשמ - ילויב 16 ,טייגניו ןוכמ
אל הכובמ רצי הנחוא ילא לש ותכרדה תחת ר"תיב לש
םינקחשהו שוביג יבלשב םנמא לגסה .הדוגאב הנטק
.הנועל היתונכה תא תעכ הליחתמ הביריה םג לבא הרגפ ירחא
דגנ הרבעש הנשב הקחיש אל הינתנ יבכמ ,ר"תיבמ לידבהל
החצינ תאז לכבו הנויצ-סנ .כ.ס דגנ אלא סר'גנייר וגזאלג
.םינוש םיבכרה ולגרות ןחבמ יקחשמב ליגרכ .0:2 תולקב
.תועיצפ ללגב וקחיש אל ןמכייר רינו יול קילומש ,סיסקובא
[Item!]


ירחא םימי עובש - ינויב 12 ,עבש ראב ,רסייר ןוידטצא
יתלב ןיידע םילשורי ר"תיב ,99/2000 תנועל הינומיא תחיתפ
הגילה לש העיתפמה הצובקה דגנ ךרענש ץוח קחשמב .תחצונמ
םילשורי ר"תיב החילצה ,עבש ראב ר"תיב ,רבעלש תיצראה
,ןג-תמר יבכמ חכה תמגוד לגרודכ תוירא ולשכנ וב םוקמב
הנושארה תיצחמב הליבוה ר"תיב .תג תירק יבכמו הבייט לעופה
,תירטש רפוע לש (?המ אלא) תחלצומ םירטמ 11 תטיעבמ
.םיפסונ םירעש תשבוכ התיה וליא האצותה תא לידגהל הלכיו
,םינחבנו רעונ םינקחש הנחוא ילא ר'גנמה בליש הינשה תיצחמב
.ףירג איג רעושה גפסש הבוח רעשב ותזועת לע םלישו
רודכ טעב ,תימורדה תוחאה לש ןייטצמה רזה ,ןדורפ לאינד
,קדצומ ןוחצינ ר"תיבמ לזגו המינפו תורוקה ירוביחל רידא
.גשיהה לדוגמ ערג אלש המ
[Item!]


<םינומיא לש עובש ירחא - ילויב 12 ,ןגו תיב
.ןטיבא יסויו ץרפ דוד תא ןוחבל הנחוא ילא ךישממ
.היצביטומו ההובג תלוכי תולגל ךישממ ילאומש יסוי
רזח ,הצובקה תא קזחל דמעומה ,בופופ ליאכימ
ההובג ןקחשה לש ותולע .םתחוי םא קפסו דרפסל
הצור הניא ר"תיבו םינומיאב ןיגפהש תלוכיל סחיב
ידנלוהה רבעה ןקחש ,ףלוו-הד ןו'ג םידקת לע רוזחל
ומתוח תא ריאשהו ןולקשא לעופהל עיגהש םסרופמה
.דדוב ימצע רעשב
[Item!]