םילשורי ר"תיב
הפוריאב
[Right Banner]

1998/99 תנוע
אבה ןוילגל תמדוקה הנועל
1:1 סר'גנייר וגזאלג - ר"תיב 2:4 ר"תיב - סר'גנייר וגזאלג
0:6 ר"תיב - הקיפנב 2:4 הקיפנב - ר"תיב
1:4 B36 - ר"תיב 1:0 ר"תיב - B36ינש בוביס/א"פוא
[Down] [Up]
קפוד הנומה
2:4 ר"תיב - סר'גנייר וגזאלג
[Beitar Lamp]
סאמנ ?רמאנ המ - רבוטקואב 1 ,וגזאלג ,סקורבייא ןוידטצא
סר'גנייר וגזאלג .הפוריאב ץוח דספה םע םילשהל לק םנוקיתכ םימיב .תצק
זוזיק ירחא םג) ונלשמ לודג רתוי םהלש ביצקתה ,ראופמ ןודעומ איה
אשדה ,םירגנוה ונלשו םייקלטיא םהלש םירזה ,(יולאש לש תוסנקה
םיריכמ םתא ,בוט ...ל םיטוקסה םיטפושה לש תוהמיאהו ילגנא םהלש
הפיח יבכמשכ לבא ,תויעב ילב רבוע היה הז ליגר םויב .סקטה תא
םיצוריתב םחנתהל השק ןמר'ז-ןס סיראפ תא תרבועו הירוטסה השוע
הפוריאב םיבושח םיקחשממ םירזוח אל ונחנא תונורחאה םינשב .םיליגרה
השק םירעש ינש ונעקבה םעפה םא םגו תשרב םירודכ השולשמ תוחפ םע
קחשמל הנושארה הקדב .הסובתמ תוחפ לאכ ,2:4 ,האצותה לא סחייתהל
ןושארה רודכה תא ןייפנרוק האר - קויד רתיל ,הנומשו םירשעה הינשה -
המינפ התרונו רעשה ינפ לע הפלח ןימי דצמ בחור תריסמ :ולש תשרב
(םיבוהצ) במודו (העיצפ) קאיטירט לש םנורסחש ךכל ןושאר תותיא .בורקמ
רבכ ןכמ רחאל תוקד שמחו םירשע .תואבה תוקדה םיעשתב ילרוג היהי
לידגה םיעבראה הקדב .המינפ הטושפ החיגנו ןימימ ןרק ירחא 0:2
ץרפ תירטש .הפוריאב ר"תיב לש םירעשה ךלמ תלבטב רעפה תא יולאש
טעב ןפטסו שמחה תבית זכרמל הרוחא ןוסכלאב רסמ ,לאמשמ רעשל ךומס
החיגנב ךישממ יולאש ,לאמשמ היבגמ רמאהו תוקד יתש דוע .המינפ רשיה
.רעושה לומ דבל ומצע תא אצומ רודנאשו 5-ה תבית לש תינמיה הניפל
דיל חרוב -ךיא רורב אל - רודכהו ריעצה ירגנוהה לש הקזח הטיעב
קחשמה תא ראתל םיענ רתוי הברה היהש ענכושמ ינא .תילאמשה הרוקה
איביש רקנובל סנכהל הלוכי ר"תיבו - רעש .םינפב היה הזה רודכה םא
30-מ רודנאש לש הטיעבה םאו ,ךכ רחא תוקד יתש .רמגה תינימשל התוא
,סנכהל רודכהמ ענמ רעושה .היצסנס ףס לע ונייה בוש תסנכנ התיה רטמ
לומ סר'גניירה יצולח תא דקפ המוד לרוגש ריכזהל םוקמה הז ילואו
לומ ץמואב אצי קיציא .םיימעפ תוחפל הנושארה תיצחמב ןייפנרוק
תפסונ םעפו ,תונרקל םירודכה תא ףדהו ולש הבחרל דבל ועיגהש םינקחש
תיטוקסה הצובקה לכב ןכש ,הלימה לש יזוחה ןבומב) יטוקס ןקחש טעב
.ףוקשמה לעמ החוטב העקבה תדמעמ (יטירבה יאה דילי היהש דחא קר היה
,דחוימב תחתומ תויהל הרומא הינשה תיצחמה התיה הקספהב 1:2 םע
םיחראמה .רופיסה תא ורגס 60-ו 55 תוקדב םיטוקסה לש םירעש ינש לבא
ראותה םש תא דספהל קינעהש רעשל התכז ר"תיבו תויונמדזה דוע וצימחה
ילאו ,לפוהו הכחרב ספתנ תירטש רפוע .80-ה הקדב "דבוכמ" ףסכנה
הניפל חור-רוקב לדנפה תא טעב ,יול קילומש םוקמכ סנכנש ,הנחוא
,קאיטירט לש םנורסח לע בוש רעטצהל ?ראשנ המ .הנוילעה תילאמשה
תונמדזה ונל ןתיתש הגילב תחלצומ הנועל תווקל ,רכב ןליאו במוד
בלה לכמ תוכרב חולשל רקיעבו ,הפוריאב דמח תוניפ ריכהל תפסונ
לגרודכהו םידקתה רסח גשיהה לע הפיח יבכמל (האניק טעמ אלב תולובט)
.רדהנה


םע הקחיש ר"תיב
,יערד ,ןייפנרוק
,יחרזמ , חלש
,בוקינסלט (הנחוא) יול
,רמאה,סיסקובא
תירטשו יולאש ,רודנאש
ינש בוביס/א"פוא
[Down] [Up]
בוט םהל השוע הפוריא
1:1 סר'גנייר וגזאלג - ר"תיב
[Beitar Lamp]
אל רבכ ר"תיב ידהוא לש ןובאיתהו ,סיסקובא יסוי לש קנע ברע דוע
םינומשה הקדל דע יחרזמה עיציב רתויב עמשנה טפשמה :תולובג עדוי
דחא" היה סר'גנייר וגזאלגל םילשורי ר"תיב ןיב קחשמה לש םייתשו
םינש עברא וא שולש ינפל החידב ומכ עמשנ היהש המ ."קיפסמ אל ספא
,םינקחשה םגו - ר"תיב ידהוא :ימלשוריה ץיקה יהלש לש תואיצמ םויה אוה
הפקתה .ידטב הצובק לכ טעמכ חצנל םילוכי םהש םינימאמ - הארנה לככ
לש יפוריאה םולחה תא הארנה לככ ,העטק סר'גניירה לש תחא תצרפתמ
הלוכי םילשורי ר"תיבש הדבועה תא הנשמ אל לבא וזה הנועל ר"תיב
.הפוריאב ןושארה גרדהמ תוצובק לומ הוושכ קחשל
יבכמ דגנ םימלשוריה לש הגצהה תורמל םויה אלמ היה אל ידט ןוידטצא
וריאשה ידמ השק קבאמהש השוחתהו היזיולטב רישיה רודישה .תבשב הפיח
ילב העיפוה ר"תיב - ועיגה אל םידהואה קר אל .תיבב םידהוא הברה
,קאיטירט ,היליבס ,יולאש - םינושאר םיפילחמ וא ןושאר בכרה ינקחש
םכותמ ,שיא םיפלא תרשעכ - ועיגה ןכש םידהואה .רכב ןליאו הנחוא
םיר"תיבה תא וחירכהש סר'גניירה לש תצחול החיתפ ואר - םיטוקס 300
.לגרודכה קחשמ לש תילארשיה הסרגב לבוקמש הזמ הברהב ריהמ בצקב קחשל
אל אוהש םיטוקסל הארה דחא שיא לבא ולבלבתה םיבוהצה םינקחשה בור
ללעתה סיסקובא יסוי :ולש שרגמה יצחב םהלש תויוצצורתההמ שגרתמ
העטיה ,ריבעה אוה .תימואלה הגילב הליגר תבש וז התיה וליאכ םיחרואב
תוקד שמח .םינוא ירסח םיביריה תא וריאשהש םוקמה לע םיבוביס השעו
טועבל רהימ תירטש רפועו ביריה תבחרל עיגהל ר"תיב החילצה החיתפהמ
קחשמה תמגמב ךופיה הנמיס וזה הפקתהה .רעושה ידיב רצענש קזח רודכ
יארחאו השקונ הנגה קחשמ .תיטננימודה הצובקה תויהל הכפה ר"תיבו
רודנאשו רמאה ,סיסקובא לש תונורשכה בולישב הפקתהל הריהמ האיציו
תא ודביאשכ םגו םיבר הפיקת יבצמל םימלשוריה תא ואיבה יטנגלאה
שולשו םירשעה הקדב .םהלש שרגמה יצחב םיטוקסה תא וצחל םה רודכה
אוה .בוביס ךות שדחמ רודכב הכזו םלבנ ,הבחרב רודכ תירטש לביק
סיסקובא יסוי .ותוא רבעש העשב רעושה ידי לע לשכוהו המידק דעצ השע
.זירקב התיה ר"תיב .0:1 עבקו תינמיה הניפל חוטש לדנפה תא טעב
,הריסמהו הבשחמה תוריהמב םהילא וותשהו םיטוקסב ועתעת סיסקובאו רמאה
קחשל ולחה םיטוקסה .םיינשה יכלהמל יטנגילטניא ףתוש שמשמ רודנאששכ
המולהמ גפסש לארשי ןקחש ללגב קחשמה רצענ םעפ רחא םעפו תומילאב
סר'גניירה ובג ששואתהל וחילצה במודו רודנאשש ירחא .טפושה יניעמ הרתסנש
ר"תיבב חתופה בכרהב הנושארל קחישש ןבואר יבוק :ןושארה ןברוקה תא
יבוק .ששואתהל חילצה אלו ימלשוריה שרגמה יצחב ןימי ףגאב לפוה
.חתפתהש ריהמה קחשמב בלתשהל חילצה אלו קחישש תוקדב דואמ שגרנ היה
המכ רסמ רודכב הביהלמ הטילש דצלש ןמכייר רינ ידי לע ףלחוה אוה
.דגנ תופקתהל וכפהש תולשוכ תוריסמ
היה םימלשוריה לש קחשמהו ,רתוי הפייע ר"תיב האצמ הינשה תיצחמה
ףידעה ינפוגה רשוכה .םהלש שרגמה יצחב תוריסמ הברה םע רקובמו יטיא
הפקתהל ר"תיב לש רודכ דוביא לכ ךופהל םהל רשפיא סר'גניירה לש
,ואטחוה םהלש תויונמדזה יתש .ןייפנרוק לש הבחרל תוינש ךות העיגהש
ופוגל ןמכייר לש הצירפ ירחא וילא עיגהש רידנ רודכ טעב תירטש רפועו
.ןסנוי תא טרבלא ץולחה ףילחה ,הנומשו םיעבשה הקדב ,זא .רעושה לש
דיל ןישנוע תטיעב ירחא רודכ ר"תיב הדביא רתוי רחואמ תוקד עברא
סיקסל'צנאק ינמיה ינוציקה היה ןיע ףרהכ .םיטוקסה לש ןרקה לגד
טעב ףילחמה טרבלא .הלאמש רסמו זכרמל ךתח ,תימלשוריה הבחרה ףס לע
לש תוחטתשההו הקוחרה הניפל ינוסכלא רודכ רטמ םירשעמ רוצעל ילב
.הסאב .הריצעל הבורק התיה אל ןייפנרוק
30-מ ןישנוע תטיעב סיסקובא טעב ןמזה תפסות תוקד עברא לש ןמויסב
הטיעב תדמעב ומצע אצמש יול קילומש דע זתינ ,המוחב עגפ רודכה .רטמ
.רמגנ קחשמהו רעושה לש וידיל רשי טעב קילומש .הבחרה הצקב

םע הקחיש ר"תיב
,יערד ,ןייפנרוק
יול ,במוד , חלש
,סיסקובא ,בוקינסלט
(ןמכייר) ןבואר ,רמאה
תירטשו רודנאש
ינש בוביס/תופולא
[Down] [Up]
?המכ שש [Beitar Lamp]
,ןובסילב הסובתה ירחא םייעובש - טסוגואב 26 ,ידט ןוידטצא
רתויב לודגה ןוחצינה תא המשרשכ הפרחה תא םילשורי ר"תיב הקחמ
התיה 90-ה הקדה דע .הפוריא יעיבגב םעפ יא תילארשי הצובק לש
הנורחאה הקדב וטניפ לש קמצמה רעשה םגו ,ר"תיב תבוטל 1-4 האצותה
איה םילשורי ר"תיב :הנותחתה הרושה תא הניש אל ןמזה תפסות לש
.קפנל הלוכי לארשיש הפוריאל רתויב בורקה רבדה
םשרנ אלש רודנאש ילבו ,םיעוצפ קאיטרטו היליבס ,יול קילומש םע
הליבוה הקיפנב .השלח החיתפ לע רבגתהל ר"תיב החילצה ,א"פואב ןמזב
הטמשה לצינ רמאה ןווטשיא לבא ,םירטמ 11-מ ןישנוע תטיעבמ 1-0
הבחרב ךכ רחא לשכוה יולאש .תוושהל ידכ רעושה םוהדורפ לשימ לש
החיגנ .1-2 ןורתיב הקספהל הדרי ר"תיבו ,יפוד אלל לדנפה תא עציבו
רכב ןליא קחרוה זאו ,1-3ל םימלשוריה תא התלעה תירטש רפוע לש
שובכל סיסקובא יסויל העירפה אל תירפסמה תותיחנה .ינש בוהצב
רומאכ וב ,םויסל דע ץימחהלו טולשל הכישמה ר"תיבו ,רטמ 16-מ
.קמצמ רעש שבכנ
,יולאש ןפטסו ,ר"תיב תורושב םיבוטהמ רכב ןליא היה ותקחרהל דע
ףגאב שדחה ודיקפתב ןיוצמ היה ,הפוריא עיבגב תיב יקחשמב ולגרהכ
ןתנש ,ריעצה יערד ןנערל תנייוצמ המב קפיס רסחה בכרהה .ןימי
ןיידע אוהש ר"תיב ידהואל ריכזהש ןמכייר רינלו ,וייח קחשמ תא
קחישש ,חלש רימא םג .שרגמה זכרמב הצובקה לש תולודגה תווקתה תחא
,םלסמא לש ותביזע לע רבגתהל ןטשק לש תונויסנה תרגסמב לאמש ףגאב
םייוכיסה .ןובסילב קחשמהמ ימצעה ורעש תא חיכשהו ןייוצמ היה
תוחכונל ומרג סנוס םהארג לש תויראה לומ והשמ תושעל םישולקה
היהת ,צ"לשאר לומ ,תבשבש חינהל שי לבא ,יר"תיבה להקה לש הלד
ריעמ םימותכה םא איה הדיחיה הלאשה .הנוש טעמ םיעיציב הנומתה
תושעל תוסנלו אובל ידכ תושורדה שפנה תומוצעת תא ואצמי הלפשה
ר"תיב תא חצנל - חילצה אל הפוריאב םינודעומה ילודגמ דחאש המ
.ידטב םילשורי


םע הקחיש ר"תיב
,יערד ,ןייפנרוק
רכב ,במוד , חלש
,סיסקובא ,בוקינסלט
ןמכייר ,רמאה
(הנחוא) תירטשו יולאש

ינש בוביס/תופולא
[Down] [Up]
חלשל הרוכב רעש [Beitar Lamp]
ר"תיב ישנא תא ווילש םידבכה תוששחה - טסוגואב 12 ,ןובסיל
.ברעה ותמאתה ילויב השישב הבנ'זב הלרגהה עגרמ םילשורי
לש ינשה בלשב ,לארשי תפולא ןיבל ןובסיל הקיפנב ןיב קחשמב
.תיצחמב 0:2 ירחא 0:6 םימלשוריה וסבוה ,תופולאה תגיל תומדקומ
דספהל הווקית ןובסילל ועיגהש םידהואה טעמל הנתנ תיצחמה תאצות
תוטיעב יתשו הדש רעש הקיפנב הפיסוה הינשה תיצחמב לבא ,"דבוכמ"
םילשורי ר"תיבב ןושארה וקחשמב - חלש רימאו ,רטמ 11-מ ןישנוע
לש ותשירל ,םירוחש-םיבוהצה םידמב ולש הרוכבה רעשב דבכתה -
,קחשמה ךלהמב תונמדזה ףאל עיגה אל ר"תיב .םהדנה ןייפנרוק קיציא
רורד לש קחשמה תטישב יונישל ולגרתה םרט םינקחשה יכ הארנו
ולצונ ,36-יב דגנ תיבה קחשמכ רבכ וארינש ,הנגהב תוצרפה .ןטשק
םירשעכ בוש קחיש הנחוא ילא .םיזגוטרופה םינקחשה ידי לע םות דע
.תירטיש ןווטשיא תא ףילחהש ירחא ,תוקד

םע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
רכב ,במוד , חלש
,סיסקובא ,בוקינסלט
יערד ,רמאה
(הנחוא) תירטשו יולאש

ןושאר בוביס/תופולא
[Down] [Up]
לפרעב טול
1:0 ר"תיב - B36
[Beitar Lamp]
םילשורי ר"תיב החילצה דבכ לפרע תוסח - ילויב 27 ,וראפ ייא
ןופצה םייאב ורקיבש תוילארשי תוצובקמ הכ דע רצבנש המ תושעל
העשב .ריואה גזמ תאו תימוקמה הביריה תא חצנל - םייטנלטא
גזמ יאנתש תורמל ,קחשמה תחיתפל יאטילה טפושה קרש ברעב עבש
שרגמה זכרממ .תחא הממיב תודדומתהה תא תוחדל ותוא ובייח ריואה
תיצחמב רתוי דבכ ךפה קר לפרעהו ,םירעשה תא תוארל ןתינ היה אל
רעש ר"תיב העיקבה יביטרופס ךרע היה אל קחשמלש תורמל .הינשה
דצל ךתח ,בוקינסלטמ הריסמ יול קילומש לביק 65-ה הקדב .הפי
הרוחא ריאשהו רמאה םע תוריסמ יפוליח ךות שרגמה לש ילאמשה
ירגנוהה ינוציקה .הבחרה לש ילאמשה קלחל הצירב עיגהש רמאהל
טביה דוע .קחשמה תאצות תא עבקו הבוג יצחב רוצעל ילב טעב
טעמכ ירחא הנחוא ילא לש הרוכבה תעפוה התיה קחשמה לש ירוטסה
אוהשכ ,רעשה ינפל הקדכ סנכנ ילא .םישרגמהמ תורדעה לש הנש
.היליבס רינ תא ףילחמ

םע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
,יערד ,רכב ,במוד
,סיסקובא ,בוקינסלט
,יול,רמאה
(הנחוא)היליבסו תירטש

ןושאר בוביס
[Up]
ןובסילל עגעגתמ ןפטס
1:4 B36 - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]
םילשורי ר"תיב לש הרוכבה תעפוה - ילויב 22 ,ידט ןוידטצא
לש תוליעיה לבא ,דחוימב הארשה תררועמ התיה אל 98/99 לדומ
אבה בלשל ר"תיב לש רבעמה תא חיטבהל ידכ הקיפסה יולאש ןפטס
,(10 ,45 ,77) הישילש עיקבה יולאש .תופולאה עיבג תומדקומב
םיחרואל ריתוה אל (3 הקד) תירטש רפוע לש החיתפה רעש םע דחיו
ןישנוע תטיעבב עקבוה B36 תוכזל דיחיה רעשה .יוכיס וראפ ייאמ
במוד יסאש ירחא ,ןוסרטיפ ןהו'ג י"ע 72-ה הקדב רטמ 11-מ
.הבחרב ותוא לישכה

םע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ןייפנרוק
יערד ,רכב ,במוד
,סיסקובא ,בוקינסלט
,יחרזמ רמאה
תירטשו יולאש