םילשורי ר"תיב
הפוריאב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
אבה ןוילגל תמדוקה הנועל
1:3 םילשורי ר"תיב - יקינולס .ק.ו.א.פ 3:3 יקינולס .ק.ו.א.פ - םילשורי ר"תיב
3:0 םילשורי ר"תיב - יסיליבט טיו 1:1 יסיליבט טיו - םילשורי ר"תיבינש בוביס/א"פוא
[Down]
הווש היה
3:3 יקינולס .ק.ו.א.פ - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]
הנורחאה תילארשי אלה הצובקה ימ - רבמטפסב 28 ,ידט ןוידטצא
םכילע ,הבושתל עיגהל ידכ ?ידטב םילשורי ר"תיב תא החצינש
.םילשורי לעופה ידהוא לש חנזומה טנרטניאה רתאל דע קיחרהל
האיכו ,98/99 תנוע לש 20-ה רוזחמה זאמ ןכדוע אל םנמא רתאה
הדוב לש הלמיס ןושארה ודומעב ססונתמ ,יגולואיכרא רתאל
.ידטב 1:5 ןהכ ילא לש ויכינח תא וחצינש םיגיידה תרובח - טמילג
ןיידעו ,(ומלוש אל ,הארנכ ,םבור) ןגו תיבב זאמ ומרז םימ הברה
לש גשיהה תא רזחשל החילצהש הפוריאב הצובק המק אל
.ידט ןוידטצא ,ישילשה שדקמה תיבב ר"תיב לע ןוחצינ - םיגברונה
.ק.ו.א.פ ןיב תועיצפ ןמזב תצרפתמ הפקתהב רעש קר דירפה םויה
.האבה לארשי תפולאל דספה ןיבל יקינולס
םינוויה וחילצי ובש םויס ןיימדל השק היה קחשמה לש 30-ה הקדב
תיר"תיבה הנגהה ,ינשה הרעש תא ןיידע הגגח קואפ .וקית "בונגל"
החדההש היה הארנו ,םירעש ינש דוע הגפס טעמכו םלהב התיה
עקבוה ןושארה רעשה .תברוצ הלפשהב הוולמ היהת הפוריאמ
המייתסה קואפ תבוטל הנושארה ןרקה .ר"תיב לש ףוצר ץחל ירחא
לש תופפכה תא הפשפיש ,םינקחשה ןיב הרבעש רטמ 6-מ החיגנב
ועיגה םינוויה לבא רוזחל התסינ ר"תיב .תשרל הכישמהו ןהכ דהוא
טעב ,ןימימ םהלש ןקחש רדח תויונמדזהה תחאבו ,הבחרל תולקב
רוקב טועבל ידכ דנואבירל םלוכ תא םידקהו ןהכ דהוא לש ופוגל
ריזחה ןונג יבוק רשאכ ישילש רעש הגפס טעמכ ר"תיב .המינפ חור
תא טעב ינווי ןקחשו ,ר"תיב לש רעשה ןוויכל רודכ שפנ רוזיפב
.תינוציחה תשרל הזה ךיבמה טסיסאה
.בוקינסלט םוקמב היליבס - ףוליח ןמטוג ילא עציב 0:2 לש רוגיפב
,תומוקמ ופילחה הנועה ר"תיב לש םיבזכאמה םינקחשהמ םיינש
דודיע בואשל השק היה םויה דע היליבס לש תלוכיב בשחתהבו
העש עבר לבא ,םילדבנ לש ינייפוא ץבקמב חתפ רינ .ךלהמהמ
:הרבעש הנועהמ דוע םיכחמ ונחנא ולש עגרה עיגה רתוי רחואמ
וק דע טעמכ םדקתה ,בבותסה ,הבחרל ץוחמ רודכה תא לביק רינ
זתינו ףוקשמל תחתמ עגפ רודכה .ןימיל לאמשמ אלפנ טעבו 16-ה
תא עינכהש זאמ רינ עיקבה אל הזכ הפי רעש .תימינפה תשרל
.םינש שולש ינפל הנועה קחשמב ךלמילא טיבש
ןווטשיא תא ףילחמ ל'גרבא בינישכ הינשה תיצחמל התלע ר"תיב
חיטבהל הרומא הפוריא עיבגמ החדהה ,רמאה בגא .שלחה רמאה
ןווכתה ןמטוג ילא ןכש ,הנשה ףוס דע תוחפל ר"תיבב ודיתע תא
רוזעיש יטאורק חתות תבוטל הירגנוה תרחבנ רשק תא ררחשל
הטפק ןסינ לומ םיקבאמל .א"פוא עיבגב אבה בלשב ר"תיבל
ירגנוהה שיטפהש קפס ןיא ,("רואה") קינפור רובאדו ("ךיסנה")
,השולשל ר"תיב לש םיצולחה ןיינמ תא הלעה ל'גרבא .קיפסי ונלש
ףגאב ףקות רשקכ קחיש ביניש יאדווב שיגדי ןמטוג ילאש תורמל
דיחיה ,םוקמ לכמ .(קחשמה יפל ןימי ,ףוליחה יפל לאמש)
,היליבס רינ היה קחשמה לע ומתוח תא עיבטהש דוחה תישילשב
לדבנה תדוכלמ ךרד סיסקובאמ ןיוצמ רודכ 55-ה הקדב לביק רשא
,רעשהמ םירטמ השולשכ לש קחרמל דע ץרפ רינ .קואפ לש
תא סייג ופרוע לע ינוויה ןגמה לש ויתומישנ תא שחש שגרבו
רינל קינעה ירגנוהה טפושה .הצרא ללצו ילרטאיתה ונורשיכ אולמ
תא העטה סיסקובא לש לדנפהו ,קחשמל א"פוא סרפ תא דימ
ר"תיב לע הפכנ ךכ רחא תוקד המכ .תינמיה הניפל וכרדב רעושה
שרגמה תא שטנ עוצפה רודנאש שאמאתשכ ,ישילש ףוליח
לע םייתוקד וליפא רגס אל דדח .דדח ינב קחשל הלע ומוקמבו
ךרד ותוא הריבעה סיסקובא לש תניוצמ הריסמ דועשכ ,אשדה
וכרדב הכורא המדקמ ינב ומצעל ןתנ ,לזמה עורל .תינוויה הנגהה
תוקד המכ .ןרקל קיחרהו השילגב עיגה ינווי ןגמו ,הבחרה ךות לא
לש ץחל .דדח ינבלו ןוריואל תנייוצמ שוביכ תונמדזה התיה ךכ רחא
ירחא ,ומצע תא אצמ רינו ,הפיטחל איבה ןימי ףגאב היליבסו וסור
חנוה ולש ןיוצמ בחור רודכ .הבחרה ךותב ,ןגמ לש תחלצומ היעטה
תא אצמו חוטש טועבל הסינ ןוריואה לבא ,יחרזמ ןולא לש ולגר לע
ןוויכל רזוחה רודכב טעב דדח .חטתשמה רעושה לש ופוג
-ה הקדב .ןרקל רודכה תא זיתהש ףוג םש היה בוש לבא ,תרגסמה
הנפתמ וסור םעפהשכ ,המוד בצמ ר"תיב לש ןימי ףגא קיפה 67
קוניזב חגנש היליבס לש ושארל רשיה תישקמו הבחרה ךותב
תונמדזהה לבא ,הקינפב םינוויהו ףוריטב היה להקה .המינפו אשדל
ןגמ לעמ רודכ ומצעל ץיפקה ןולא .יחרזמ ןולא ידי לע הזבזוב האבה
תינוסכלא רעשהמ רטמ 14 ,הבחרב ןיוצמ הטיעב בצמל עיגהו
קיפסה דוע טפושה .רעשה דצל הכלה ולש הטיעבה לבא ,ןימימ
לש הרדס הלחה זאו ,הבחרב ןוריואה לע הרורב הפיחדמ םלעתהל
םירודכ ןהכ דהוא רצע םיימעפ .םינוויה לש תוצרפתמ תופקתה
תובהלתהה תכעודו תכלוה ינשה דצבשכ ,םייופצ לבא םישק
המ ,הדדמ הארנ יקסונייוטס םגו לגר בחס ינאבו'ג .הבוהצה
ןרק רודכ רשאכ ,87-ה הקדב ולש הלודג הצמחה ילוא ריבסמש
שולגל רחיא ןלימו ,םינוויה לש תילאמשה הרוקה דיל וילגרל זתינ
ינקחש ואצמ ,ןמזה תפסות לובג לע שממ ,ינשה דצה ןמ .הטיעבל
סנכנש ןקחש ,ר"תיב לש שרגמה תיצחמב הלילד הנגה קואפ
ופוגל תחא הטיעב ירחאו הטושפ הריסמ לביק לאמש דצמ הבחרל
ידכ ףוקתל התסינ ר"תיב .המינפ תולקב ךישמה ןהכ דהוא לש
תונלשרב וטמש םינוויה אקווד לבא ,דבוכמ ןוחצינ תאז לכב גישהל
בלל העיגה םהלש תצרפתמ הפקתה דוע .הערכה רעשל תונמדזה
תא תוקחל תוסנל ףקותה ןקחשה טילחה םשו ,תיר"תיבה הבחרה
לאמשל עו'גע'ג ,ןימיל לבירד .הילרטסואב הנחוא ילא לש עצבמה
ריתוהו םויסל טפושה קרש רתוי רחואמ תוקד יתש .רודכה ךלהו
וליפאש גשיה - התיבב תחצונמ יתלב תימלשוריה הירפמיאה תא
ןניא ,דירדמ לאירו דטיינוי רטס'צנמ ,תונורחאה הפוריא תופולא
םותב םילבלובמ ורתונ םיפוצהמ םיבר .וב תואגתהל תולוכי
ןאכ .האצותה תועמשמ המ ןיבהל ושקתהו ,םירעשה בר קחשמה
תונויארהו םיילארשיה טרופסה ינשרפ ,ליגרכ ,םתרזעל ואב
תא התשע השעמל ר"תיבש ונדמל הלא ירבדמ .קחשמה רחאלש
תמישמב הדמע אל ןיידע לבא ,םירעש השולש העיקבהשכ הלש
ונייה םא .םירעש השולש הגפסש רחאמ אבה בלשל היילעה
ונייה אל ללכ םיגפוס ונייה אל םא םג יזא ,םירעש תוחפ םיעיקבמ
יד היה אל ,םירעש השולש ונגפסש רחאמ ,ךדיאמ .םילוע
לע ר"תיבב קופיסל םוקמ שי ךכל יא .ונעקבהש םירעשה תשולשב
,םוקמ לכמ .הצמחה לש םעט שי הזה קופיסל לבא ,תויפיצב הדימע
.הפוריא הז הפוריא ,הגיל הז הגיל" - ןמטוג ילא חסנל ביטיהש יפכ
".שדח םוי הז היהי רחמ ,לכה ירחא

םע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
'ץיבאס, יקסונייוטס
ןופלח ,ןונג
,(ל'גרבא) ראמה
(דדח) רודנאש
,(היליבס) בוקינסלט
וסור ,סיסקובא
ןוריואהו,
ינש בוביס/א"פוא
[Down]
ונמחלנ (שממ אל) םינוויב
1:3 םילשורי ר"תיב - יקינולס .ק.ו.א.פ
[Beitar Lamp]
טעמכ ר"תיב תקחשמ םינש עבש הזמ - רבמטפסב 14 ,יקינולס
,םירעוש העברא ,םינמאמ השימח ונל ויה וזה הפוקתב .הפוריאב תופיצרב
וליאכ המדנ ,תאז תורמל .(הדדוח ודוד) דחא ןייסעו םיר"וי ינש ,םינטפק השולש
קחשמ ,דחא ףצר םה תשביהמ לגרודכ ינודעומ דגנ הצובקה לש םישגפמה לכ
לדבהה אוה הלאה םיקחשמב רזומה קלחה .ךיבמו לכסתמ ,םמעשמ דחא
וא םיינש םידמוע ,ר"תיב לש הפקתהה לומ :שרגמה יאצח ינש ןיב םוצעה
לש יללכה רוזאל עיגמש רודכ לכ תוליעיב םיקנמש םיישונא םידומע השולש
לש הפופצו הבוהצ תשר השורפ ,ר"תיב לש שרגמה יצחב .םהלש הבחרה
ןותנ עגר לכבו םירוח אלמ הזה גראמהש רורב םיפוצה לכל לבא ,םינקחש
רודכ לכ .ןהכ/ןייפנרוק/גאייסא לומ םמצע תא אוצמל ביריה יצולח םילוכי
המרהב ,ןרקה וקל בורק םייתסמש ץואמל ךפוה ףגאל םיחלוש םיביריהש
/ראמה/םלסמאל םירגשמ םיר"תיבהש רודכ לכ ,דגנמ .הבחרל תקייודמ
ונלש ןקחש םא םגו ,הנממ תאצל רשפא יאש תדוכלמ ומכ הארנ ןופלח
עיגי בחורה רודכש רורב םלוכל ,םהלש תווצקה דחאב ומצע תא אצומ
הפקתהל ךופהי עורגה הרקמבו ,רעשה ירוחאמ לא בוטה הרקמב
.ביריה לש תצרפתמ
םייעובשב .1:3 קר .1:3 לש דספה םע יקינולסמ הלילה תרזוח ר"תיב
תיבב 0:2-ש הז לע (ןייארתהל רושיא ולבקיש הלא) םינקחשה ורבדי םיאבה
.12-ה ןקחשה אוה להקהשו "הז תא תושעל רשפא"ש ,םיימשב אל הז
וניארש המ יפ לע .םיקויד לע םירבד דימעהל ,אופא ,יאדכ
:םינורחאה םיישדחב ר"תיבמ
חילצנ ילוא הנגהב בוט רוגסת ר"תיב םא .םיימשב אל תמאב הז 0:2
.םיינש קר לבקל
.הז תא תושעל רשפא יא
11-ה ךותמ המכ םדוק רתאת הצובקהש יוארה ןמ ,12-ה ןקחשה יבגל הז
.םינושארה
לכ היה אל ("קואפ" ןלהל) יקינולס .ק.ו.א.פ דגנ קחשמה ,ר"תיב ידהוא יבגל
ןועמש דגנ הווחנ ונלש הזטסקאה יעגר תאש םיעדויו ,םיליגר ונחנא .ארונ ךכ
קחשמה תובקעב ארונ חור בצמ היה והשימל םא .לליה בוקעיו ןוטיב
תוקזחא ר"תיב תלהנהב ויחולשמ דחאל וא יבאז דגל יאדווב הז ,יקינולסב
ידכ אל - הפוריאב תובלתשה לע םיריהצמ םהש םישדח המכ רבכ .2000
ףסכה אצמנ םשש ינפמ אלא ,םייוגה לצא הרונמה לש הנרק תא תולעהל
ודי לע "סדידא" לש טמרוג) יומס םוסרפ ,תויוסח ,םירישי םירודיש .לודגה
המל - היליבס לש וילגר לע "הפאק" לש םעט בוטב םייברג ,סיסקובא לש
ועיקשה םה לקש ןוילמ םישימח .(?ןמזה לכ ןתוא חתומ אוהש םיבשוח םתא
קחשמבו - ףסכ הז ףסכ לבא ,תובוח יוסיכל בורה - וישכע דע הצובקב
.איבהל הזה םוכסה לוכי המ קוידב ואר םה ןורחאה

.תויצרופורפל םירבד ריזחהל הסננ ,םיבצע תצק ונררחשש ירחא ,בוט
ויה אלמלא .יקינולסב ומכ עורג קחשת אל יאדווב ר"תיב ,ידטב ןילמוגב
היה לומתא קחשמה ,תירטש רפוע לש םיקוחר רשב יראש םיינוויה םיצולחה
אלו הלעה אל ןהכ לארשי לש ימצעה רעשה .תיתרפס-וד האצותב רמגנ
התיה ןהכ דהוא לש רעשל ולש תיתונמאה הטסהה םא םג ןכש,דירוה
.סנכנ םינוויה ואיטחהש םירודכה תרשעמ דחא היה ,תרגסמה תא האיטחמ
םה - השבלהה רדחב רשאמ רתוי ר"תיב לש הבחרב וליב םירוחש-םינבלה
,תוקייודמו תוקזח תוהבגהבו הריהמ הצירב ,תוטושפ תוריסמב םשל ועיגה
טעמ תא .וידדצל וא רעשה לעמ טעביש רחא בדנתמ אצמנ םעפ לכבו
לש תרדהנ הגוצתב ןהכ דהוא ללכ ךרדב חקל תרגסמל וכלה ןכש םירודכה
ישאר ושעש תושיחבהו תושיכרה לכמ .חור רוקו תויטלתא ,םיטקניטסניא
.רתויב תחלצומה וזש המוד ,ץיקב ר"תיב
לש "רבק"המ תאצל תדמוע ר"תיבש היה הארנ ,תונושארה תוקדה םירשעב
הקדב רבכ תחא תררמצמ האטחה םנמא התיה םינוויל .דובכב קואפ
ףס לע שממ לשכוהש יחרזמל וסור לש הריסמ האב כ"חא לבא ,תינימשה
תא ענכשל בלל עגונ ןויסנב המידק רטמ השימח דוע לגלגתהו) הבחרה
- ןישנועה תטיעב תא סיסקובא חקל לזמה עורל .(לדנפ ול קינעהל טפושה
אציו המוחב עגפ רודכהו - הבזכאב ושארב דינהו דצהמ לכתסה קר וסור
שאמאת לש ןמאה תנדסמ ,קירבמ ךלהמ ר"תיב הקיפה 18-ה הקדב .ןרקל
ינש ןיב תויזואוטריוב ול ריזחהו יחרזממ רודכ לביק רודנאש .רודנאש
רעושה דע ירמגל יונפ ןורדסמ םע רעשהמ רטמ 20 דמוע ןולאשכ ,םיניגמ
דואמ תוכורא וארנ הבחרה ךותל 11 רפסמ םדקתה ןהב תוינשה יתש .ינוויה
ןיכשהל ןוריואה לוכי ןהב תונוש םיכרד רשע יאדווב ןיימד ר"תיב דהוא לכ -
םיבצמב ויללעמו ,רחא 11 רפסמב ורכזנש ימ יאדווב ויהו ,תשרב רודכה תא
,ידמ תירטסיהו ידמ תמדקומ ,הדח הטיעבב תוילשאה תא עטק יחרזמ .םימוד
.רעושה לש וילגרל רשי
תא ץוחלל הלחה קואפו קחשמה תמגמ התנתשה ,וזה הצמחהה ירחא תצק
,הבחרב בירי ןקחש לישכמ 'ץיבאסש היה הארנ 20-ה הקדב .הרעשל ר"תיב
תוקד שמח ךותב .זוב תוקירשמ שעג ןוידטצאהו ךישמהל ןמיס טפושה לבא
העגפ 30-ה הקדבו ,ןהכ לש ורעש ידיצ ינשמ םינוויה לש םירודכ ינש ורבע
33-ה הקדב .ץוחל האציו תילאמשה הרוקבו עקרקב םהמ דחא לש החיגנ
דהוא לבא תרגסמל קיודמו קזח טעב ,הנגההמ רזוח רודכ קואפ ןקחש טלק
.ליצהו חטתשה ןהכ
בבוס וניכז הבש ןרקה תא לבא ,דגנה תפקתהב םייח ןמיס התארה ר"תיב
עברא ...שרגמל ץוחמ לא ןרקה תדוקנמ - לבוקמל ךופהה ןוויכב סיסקובא
רגיש סיסקובא יסוי .לאמש ףגאב ןוריואה לשכוה (39 הקד) כ"חא תוקד
ךותו אלפנ םוקימב ,רמאה ןווטשיאו ,הבחרה זכרמ לא הקזחו תיתשק הטיעב
רודכה תא טיסהל ידכ בקעה םע תיתונמא העיגנ קפיס ,ולש ןגמה תפיקע
הקד יצח לש קחרמב היהש רמאה לש לודג רעש .הקוחרה תילאמשה הניפל
הקספהל הנתמהב וקה לע דמעו שובלו םח היה רבכ ןונג יבוק - ףוליחמ
הלחהו הדדועתה ר"תיב ,ףוליחה תא עצבל אל טילחה ןמטוג .קחשמב
האצי קואפ .תוקד שמח ךות ונמליש ריחמה תאו ,םישלושמ םינוויל תושעל
רודכהו ,קחשמה לכ ץורפ היהש (ר"תיב לש לאמש) ןימי ףגאב תצרפתמל
הארנכ הסינ ןקחשה .רעשהמ תינוסכלא רטמ םירשעכ דמעש ןקחשל עיגה
ךופה הבבותסה הטיעבה סיסקובא לש ןרקב ומכ לבא ,םירוביחל הננב טועבל
חגנש ינווי ןקחש דמע ,לזמה עורל ,םש .הקוחרה שמחה תבית תניפל הכלהו
םע בולישב החיגנה תמצע .הקוחרה תילאמשה הניפל קזחה רודכה תא
ירחא .ריצע יתלבל הזה רודכה תא וכפה המרהל הכפהש הטיעבה תמצע
תחלצומ התיה האצותה .הרזומ התיה השגרההו תיצחמה הרמגנ תוקד יתש
.לזמ ןומה ךרטצנ הילע רומשל ידכש רורב היה לבא
הלצה דוע 48-ה הקדב .הינשה תיצחמב תוקד רשע ךות וגגופתה תוילשאה
התשקה .ולש תשרב רודכה ךכ רחא תוקד יתש לבא ,ןהכ דהוא לש האלפנ
ודיצלש ץולחהמ רודכה תא טיסהל ןויסנב ןהכ לארשיו ,ןימי - הזיא ושחנ - ףגאמ
תיצחמב רודכ םיפטוח םינוויהו ,תופלוח תוקד שמח דוע .המינפו הרוקל טעוב
,דהוא לש רעשהמ רטמ םישולש אצמנש ןקחשל הריסמ ,םהלש שרגמה
הניפל רשי ךלוה ולש ליטהו הערפה אלל רטמ הרשע םדקתמ ןקחשה
לש םינמיס התשע אל וליפא ר"תיב .רופיסה רמגנ .הנותחתה תילאמשה
רוגס ךפה אל ולש ףגאה לבא ,רמאה תא ףילחה םנמא ןונג .ךפהמל ןויסנ
יטתאפה ףוליחה .איה םג המלענ הפקתהל רמאה לש המורתה טעמו ,רתוי
המ .ןהכ לארשי תא ףילחה היליבס רינ רשאכ ,80-ה הקדב היה קחשמה לש
םיניגמ דגנ דדומתהל לוכי אלש ןקחש א"פוא עיבג קחשמב תושעל רומא
ילאל ?ר"תיבב רתויב בוטה יפקתהה ןקחשה ,ל'גרבא םע המו ?ןולוחמ
ויתוטלחהב תוחפ םיניינעתמ יעבט ןפואבש ,קואפ ינקחש .תובושתה ןמטוג
וכישמה ,םהלש םירעשה שרפהב רתויו יר"תיבה ןמאמה לש תוירותסמה
הפיח יבכמ לש הלא לע וליפא וליפאה םהלש תוצמחהה לבא ,השיתכב
םוקמבו הבחרל ןקחש סנכנ 80-ה הקדב .ר"תיב לש ןורחאה הגילה קחשמב
ןקחש 86-ה הקדב .ןרקל קיחרהו לגר קחד ןהכ דהואש דע םדקתה טועבל
לעמ ריואהמ טעוב רעשה לומו ,5-ה תבית זכרמב רודכ לבקמ ינווי
היה ןהכ דהוא לבא תויונמדזה המכ דוע םינוויל ויה ןיבל ןיב .ףוקשמה
,תוזחתה לע בוהצ סיטרכ 90-ה הקדב לבקל קיפסה יחרזמ ןולא .םוקמב
לע טלתשה אל ,ןימי ףגאמ וסור לש תניוצמ הריסמ הזחה לע רצעש ירחא
תונמדזה דוע התיה ר"תיבל .ינווי ןגמ ודיל רבעש עגרב ללצו רודכה
לבא ,הלופכ הריסמ סיסקובא םע להנל הסינ וסור רשאכ ,93-ה הקדב תחא
יפכו 16-ה וק דע רטמ 10-כ ךרואל ץרפ ,ולצא רודכה תא ריאשה יסוי
,רעשה לש יללכה ןוויכל טעב ,רודכה תא לביק הב הינשב דוע רורב היהש
.םויסל טפושה קרש הקד דוע ירחא .ףוקשמה לעמו רעושה לעמ קוידב

.רוא תודוקנ המכ שי ,קחשמב םיעוריאה ךלהמ לש השקה רואיתה תורמל
הזו ,(םימימתו) םיבר םיפוצ ידטב ןילמוגל איבי ךפהמל יוכיסה ,תישאר
,תינש .הלש תוסנכהה יפצ ירחא תרגפמ םייתניבש הצובקל ףסכ דוע רמוא
ןויסנה לש השיבמה השרפל ינוריאו חלצומ םויס אוה רמאה לש ורעש
הלאכ םיקחשמ המכ דוע ,תיעיבר .ןהכ דהוא ,תישילש .ותוא ףילחהל
.תמאב השדח ךרדל אצנ ילוא זאו ,יוניש אובל ךירצש וניבי ר"תיבב םיסובהו

םע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
'ץיבאס, יקסונייוטס
,(היליבס) ןהכ .י
,(ןונג) ראמה
בוקינסלט ,רודנאש
,ןופלח ,סיסקובא
יחרזמ ,וסור
ןושאר בוביס/א"פוא
[Down] [Up]
רטניאל םינפה םע
1:1 יסיליבט טיו - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]
קחשמ ר"תיב המייס הנועה הנושארה םעפב - טסוגואב 24 ,ידט ןוידטצא
הקדב לדנפ איטחה וסור ינאבו'גש ירחא גשוה 1:1 וקיתה .ןוחצינ אלל ימשר
תא ךלהמב תדבאמ ר"תיבשכ ,רורב לדבנמ רעש ועיקבה םיניזורגהו 55-ה
לש רעשה םג .ירירשה בוקינסלט םע תושגנתהב וכרב תא בבוסש ןייפנרוק
התעטהו בירי ןקחש לש בגב העגפש רודנאש לש הטיעבמ ,ירקמ היה ר"תיב
היה אל הפוריאב ונלש ינשה קחשמהש םכסל רשפא לכה ךסבו ,רעושה תא
.עיציהמ ותוא תוארל תוכזה רובע ובגנש םילקשה 70 ךותמ 7 םג הווש
וענמו תופוכת תוריבע ועציבש ,םיניזורגה לש קזח ץחלב לחה קחשמה
םירודכ המכ וסינ םיבוהצה .20-ה הקדה דע הפיקת ןויסנ לכ טעמכ ר"תיבמ
ןויסנה תורמל .הרימשהמ ררחתשה אל ןולא לבא יחרזמ ןוויכל םיכורא
תוטיעב יתש ר"תיב תבוחל וקרשנ ,ןייפנרוק לש ורעש ןוכיס תא עונמל
לש די תעיגנ ירחא תחאה - הנושארה העשה עברב םינכוסמ םיחווטמ ןישנוע
לש הננגמב .16-ה וק דיל 'ץיבאס לש הריבע תובקעב הינשהו יקסונייוטס
ןמזב לרטינו חור רק היהש ,יקסונייוטס לש קירבמ קחשמ טלב ר"תיב
רעשה ןוויכל ר"תיב לש הנושארה הטיעבה .םיניזורגה לש םינכוסמ םיבצמ
-מ הריו הנגההמ דנואביר טלק ינאבו'גש ירחא ,21-ה הקדב וסור לש התיה
לש ינשה יתועמשמה ןויסנה .המישרמ תוחטתשהב רצוע רעושהשכ רטמ 20
ךרד הצירפ דוע םילשה ןופלח סקילפשכ ,40-ה הקדב היה עיקבהל ר"תיב
תיצחמהו הצוחה חגנ יחרזמ .ןוריואה לש ושארל רשיה תישקהו ולש ןגמה
.תוקד המכ ירחא הרמגנ
הקדב .הינשה תיצחמה לש תונושארה תוקדה רשעב השעמל ערכוה קחשמה
,הבחרה תניפל ךתח ,דחא ןגמ העטה ,ןימי ףגאב רודכ רודנאש לביק 48-ה
הניפל טסוה ,יניזורג ןקחשב עגפש ינוסכלא רודכ טעבו ןגמ דוע רבע
הרורב הרבע בוקינסלט עצבמ ךכ רחא תוקד יתש .רעשל רדחו תילאמשה
לשכוה (55 הקד) ךכ רחא דימ .טפושה לש הקירש אלל ר"תיב לש הבחרב
םייעובשה לש ןטקה סוחנמה תא רובשל הצרש וסור ינאבו'גו ,הבחרב ןוריואה
.ףוקשמה לעמ רבעש ליט טעב םינורחאה
לעמ רודכ רסמו ר"תיב לש ןימי ףגאב תולילד יניזורג ןקחש ההיז 66 הקדב
םהמ דחאו ,רורב לדבנב ,םש ודמע בירי ינקחש ינש .בוקינסלטו 'ץיבאס
האצי הבש הינשב .הקוחרה תילאמשה הניפל טעבו הבחרה ךותל םדקתה
עגפו רודכה תא רוצעל ידכ שואי תשילגב בוקינסלט ןא'ז עיגה הטיעבה
אוהש ררבוה תוקד יתש ירחאו םיבאכמ קעצו לתפתה קיציא .ןייפנרוק קיציאב
ולש חתפיסה תא השעו םומיח ילב רעשל סנכנ ןהכ דהוא .ךישמהל לוכי וניא
הקדה התיה וז .רעשה זכרמ לומ רטמ 18 - ןכוסמ חווטמ ןישנוע תטיעב לומ
ףוקשמל תחתמ רדוח רבכ הארנ הלעמלמ המוחה תא ףקעש רודכהו 74-ה
גפס המוחה תנכה ךלהמב .ןרקל תילאמשה ודיב ףדהו ףוחירב עיגה ןהכשכ
.טעובהמ רטמ 9 לש קחרמ לע הדפקה יא לשב בוהצ סיטרכ יחרזמ ןולא
(65-ה הקדב רמאה תא ףילחהש) ל'גרבא ביני ץרפ ןכ ינפל תוקד המכ
וסורשכ ריזחהו לביק ,הבחרה דיל וסורל רסמ ,שרגמ יצח טעמכ ךרואל
.תילאמשה הרוקה דיל תפלוחש הטיעבב ךלהמה תא םייסמ
ןרקה וק דע ץחל תחת ץרופ ,הריסמ לע אלפנ טלתשמ ל'גרבא 77-ה הקדב
.אצוי רודכהו השילגה תא ץימחמ ןוריואה - חוטב לוגל רעשה יפ לע רסומו
רתויב םיקזחה םייפקתהה םיפלקה דחא אוה ל'גרבא ביניש ןייצל רבכ רשפא
אלו וקחשי םיבוטה" - וילע ריהצמ ןמאמ לכש ללכה םאו ,ןמטוג לש רגאמב
דחאב רבכ חתופה בכרהב 18 רפסמ היהי ,ר"תיבב לחוי - "תומשה
.םיבורקה םיקחשמה
סיסקובא - דספהמ ענמהל הצורש הצוחל הצובקל יסופיט היה קחשמה םויס
רתיוו אלו םיביריה ירחא ףדר וסור ,ולש םיינייפואה רודכה יצוליח םע ליחתה
ידי לע ץלוחש רודכ ינאבו'ג לביק םיחרואה לש תופקתהה בלב .רודכ ףא לע
יצחב ןולא תא האצמ הקירבמה הריסמה .ןוריואל "רוויע לע" רסמו 'ץיבאס
דצב הבחרל ל'גרבא תא סינכהו רטמ 20-כ םדקתה אוהו ,ביריה לש שרגמה
רעושה לש דיה הצקב הפידה דוע האיצוה ביני לש הבוט הטיעב .ןימי
הטיעב הטחס ר"תיב הלביקש ןרקה רודכ ירחא דגנ תפקתהב דימו,יניזורגה
.ןהכ דהוא לש תנייוצמ הפידה דועו קורי ןקחש לש קוחרמ
.חצנל םיצור םלוכ המכ ר"תיב לע תוארל היה רשפא םויסה תארקל שממ
רודנאשו ריהמה ל'גרבא ךרד תיניזורגה הנגהה לע ץורפל וסינ םינקחשה
ימ לכ) תערכמה הריסמה ינפלש עגרב רודכה חקלנ םעפ לכב לבא ינכטה
הריסמה ינפלש עגרב רבודמש תעדל םילוכי ונחנא ךיא ומצע תא לאושש
קחשמב הנורחאה הפקתהה .(רועישה ירחא ונילא תשגל שקבתמ תערכמה
-כ לש םרות עיגה קחשמה תא םייס טפושהשכו ,םיניזורגה לש אקווד התיה
.קורשל ,סיטרכל ח"ש 70 ומליש לודגה םקלחש ,םיעיציב םיפוצ 9000

הקירשה ירחא
Ohad Cohen

הפיא .ןהכ דהוא םולש
?ךתוא םיספות ונחנא

.ת"פל ,התיבה ךרדב

.ךמצע לע תצק רפס
ת"פ יבכמב יתלדג ,25 ןב ינא
.םייתנש ינפל דע יתקחיש םשו
קחשל יתרבע הרבעש הנועב
.תימואלה הגילב ןאש תיבב

?ר"תיבל תעגה ךיא
ינושאר רשק רצי ואדנל יליג
דימ ינא ,ןמטוג ילא ןיבל יניב
תונמדזה וז ר"תיבש יתבשח
הלודג הצובק ,ירובע תנייוצמ
.בוט יל השעת קרש

?ר"תיב דגנ םעפ תקחיש
חתפ יבכמ לש דספהב ,ןכ
ינפל ר"תיבל 2:1 הווקת
קאיטרט .םייתנש
ךכ ירחאו לוג סינכה
...יולאש לש רעש דוע היה
בחור ןתנ יולאש ,אל
.סינכה תירטשו

ךלש הנושארה הריצעה
.תרדהנ התיה םויה קחשמב
?לודג והשמ היה הזש תשגרה

אצי רודכהשכש איה תמאה
יל רבעש המ לכ לגרהמ
,לוג לבקנש רוסאש הז שארב
קר .ודבע םיטקניטסניאה קרו
רודכה םאש יתבשח ךכ רחא
היהי קחשמה זא סנכנ אל הזה
יולת דואמ הברה .רדסב
.ןושארה רודכב

קיציא ?ינש םויב הרוק המ
?רעשל רזוח אוהש וא עוצפ

לכמ לחאמ ינאו גשומ ןיא
.םילחיש קיציאל בלה

?ר"תיבב טוסבמ התא
רתוי והשמ ןיימדל יל השק
ףא .יחכנה בצמהמ בוט
בוט ךכ לכ יל היה אל םעפ
שיגרמ ינאו הריירקב
.ןוכנ דואמ דעצ יתישעש

םע הקחיש ר"תיב
(ןהכ .א) ןייפנרוק
'ץיבאס ,יקסונייוטס
(ןהכ .י) ןופלח
,סיסקובא ,םלסמא
,וסור ,בוקינסלט
,(ל'גרבא) רמאה
יחרזמו רודנאש
ןושאר בוביס/א"פוא
[Down] [Up]
?החיגנב ?ןונג
3:0 םילשורי ר"תיב - יסיליבט טיו
[Beitar Lamp]
םירהרוהמו באב העשת םוצמ םישולח םהשכ - טסוגואב 10 ,יסיליבט
ולע ,לדבנה תדוכלמ לע ותעפשהו םילשורי ןברוח לע םינוידה תובקעב
.היזורג ,יסיליבטב ימואלה ןוידטצאב ןושארה ימשרה םקחשמל ר"תיב ינקחש
חיטבהל ןמטוג ילא לש ויכינחל ועירפה אל הלאה םיקפקופמה החיתפה יאנת
םישוע םהשכ ,א"פוא עיבגב אבה בלשל םתלפעה תא ןושארה קחשמב רבכ
יצח ידמ .ןרצולב םינומיאה הנחמב יאדווב הדמלנש תירציווש תונקיידב תאז
הפי רעש םע וסור ינאבו'גל ךייש חוניקהשכ ,רעש הצובקה העיקבה העש
.םויסה תקירש ינפל

ולוכ היה דספההו ,היזורגל העסמב הצובקה תא וויל םידהוא םירשע קר
הידמיטלומ תיווח היה ןוכיתה חרזמה ץורעב קחשמה רודיש ןכש ,םהלש
הלקתש ירחא .תמלוצמ תונותיעב תונייוצמ לש שדח ףר הביצהש תיביטרופס
דקמתה חווידהו יח רודישב הנושארה תיצחמה תרבעה תא הענמ תינכט
יליג ןשרפהו ביבח יטומ ןרדשה ונפתה ,סוראלבב הפיח יבכמ לש הקחשמב
הז בלשב .היזורגב םילשורי ר"תיב לש היתורוק תא יח רודישב רקסל ואדנל
לש הקד ירחאו ,יחרזמ ןולא לש רעשמ ר"תיבל 0:1 רבכ התיה האצותה
תורמל .ןוריואה לש תחלצומה החיגנה ובו טלקומ עטק סנכוה רישי רודיש
ביבח יטומ שגרתה ,םינקחשה ןוויכו קחשמה ךלהמ ,םוליצה תיוזב יונישה
הניפל יחרזמ לש הלילקה הטסההו םלסמא דוד לש ההבגהה הארמל
רישיה רודישה .0:2 רבכ הליבומ ר"תיבש החמישב עידוהו תילאמשה
תא ללהל ךישמה ביבח לבא - טלוב ילאוזיו יונישב ,בוש - דימ שדחתה
רדשה תויהל ךפוה אוהשכ ,הפוריאב ןוריואה לש םישרמה העקבהה רשוכ
0:1-ל ליזרב תא הלעה יתיוק םיסינש ירחא ,רעש עיקבמש לארשיב ינשה
שרגמב םיעוריאה םע האצותה תא בשייו תשעתה ביבחשכ .1990 לאידנומב
תא הסינש ביבא לת לעופה לש רבעה ןקחש - ואדנל יליגל ןופורקמה רבע
ןמזב דוע םיפוצה תא םישרה ואדנל .תונורחאה םינשב לגרודכ ןומיאב וחוכ
םיקוריה תא הלעה ןטק ביניש ירחא :הפיח יבכמ לש הקחשמ לש רודישה
םוטנמומה תא לצנת הפיחש וא - תויורשפא יתש תומייקש ריבסה אוה ןורתיל
הווקתב ץרפ יבא לש ורעש לע םצחל תא וריבגי םיחראמהש וא ,ףוקתתו
.השממתה ולש תיזחתהש ןייצל ואדנל חמש ןויוושה רעש לפנשכ .תוושהל
תוהזל היה רשפא הנגהב .םידחוימ םיעוריא אלל ךישמה ר"תיב לש קחשמה
ידכמ םישלח ויה םיניזורגה לבא יקסונייוטסו 'ץיבאס לש םדיצמ ןויפר
רתוי וררדכש וא הנורחאה הריסמב דימת ולשכ םה .העקבה יבצמל עיגהל
םירודכה תופיטח תא ךופהל החילצה אל ר"תיב .יחרכהה דוביאל דע ידמ
תונויסנבו וקחשמב קוידה רסוחב טלב וסור ינאבו'גו תוליעי תופקתהל
,ליגרכ ,סיסקובא .הנגהה ידי לע תולקב ומלבנש ןימי ףגאב ולש הצירפה
טפושה םע החיש להנל הסינו ביריה ינקחש תא תחא ךרדמ רתויב דירטה
רסוח רכינ לאמש דצבו ןימי ףגאב ליעיו ריהמ היה ןופלח .תינניחה וכרדב
לע רומשל םיסנמ רשאכש תורמל ,רושיקה ראשל בוקינסלט ןיב םואית
םירה 65-ה הקדב .קיודמ אל קחשמ לע םינקחש טופשל השק האצותה
ךישמה ןונג יבוקו טיו לש שרגמה תיצחמ זכרממ הבוג יצחב רודכ םלסמא
רמאה תא ןמטוג סינכה ןכמ רחאל דימ .םיינמיה םירוביחל קוניז תחיגנב
השקתמש יסופיט ףגא ןקחשב רבודמש ריבסהל רהימ ואדנלו היליבס םוקמב
העקבה תדמעל "יס םא" תא איבה הזה תואצמתהה רסוח .שרגמב אצמתהל
תופקתהה תיינבב הליעפ תופתתשהלו רתוי רחואמ תוקד שמח הרוקל החיגנו
לע ןמטוג ילא תא חבישו ר"תיב תנגהל ןשרפה לפטינ ךכ רחא .ר"תיב לש
ונחנ אלש ,םיניזורגה .איבהש םישדחה םינקחשה ןיב סינכהש "קבד"ה
ורדחו קבד ותואב ןיחבהל וחילצה אל ,ואדנל לש תיעוצקמה קחשמה תייארב
םצמצל םהמ ענומ םהלש םויסה תלוכי רסוח קרשכ הבחרל םעפ רחא םעפ
דמע קחשמהו ,ימ םוקמב רורב אל ,אוה םג ףרטצה יערד ןנער .האצותה תא
.הבחרה לובג לא ותוא האיבה לאמשמ בוקינסלט לש הצירפ רשאכ םייתסהל
רעשל טרפ ללכב קחשמב ברועמ היה אלש ,יחרזמ ןולא ןמיס זכרמב
לבא ,ןוריואה דיל דמע יר"תיב ןקחש דועו המינפ וכרדב היה ןופלח ,עיקבהש
.רטמ 18 לש קחרמב רעשה לומ דמעש וסור ינאבו'גל רודכ רשיי ןא'ז
הבוג יצחב רודכ ,תקיודמ לבא הקזח אל ,תחא העיגנב הרי בוהצ 7 רפסמ
אל ואדנל יליגו ,ולשמ המרב תונשרפל יואר הזכש רעש .תילאמשה הניפל
,קוריב םיניגמ השולש םיפקות םיבוהצ השימח הבש הנומתה עקר לע .בזכיא
אוה וניארש ומכ םכחותמ םיפגא קחשמש לגרודכ יניינעל וננשרפ ריבסה
םישימחמ עיקבהל וסור הסינ ךכ רחא הקד .תופופצ תונגה חצפל רשפאמש
,ףוקשמה לעמ ףלח רודכה לבא תישפח תטיעב הקספנ ר"תיבלש ירחא רטמ
.קחשמה רמגנ תוקד יתש דוע ירחאו


םע הקחיש ר"תיב
,יקסונייוטס,ןייפנרוק
(יערד) 'ץיבאס
,םלסמא ,ןונג
,ןופלח ,בוקינסלט
,(סיסקובא ) רודנאש
יחרזמ ,וסור
(רמאה) היליבסו