הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
רבמטפס
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
0:0 הווקת חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:0 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ 0:1 ביבא לת לעופה - םילשורי ר"תיב

06 רוזחמ
[Down] [Up]
השיתכב םיכישממ
0:2 הווקת חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
שא םע הינש תיצחמל הלוע הצובקשכ - רבמטפסב 24 ,ידט ןוידטצא
המ" :םינקחשה תא לואשל לבוקמ ,העורג הנושאר תיצחמ ירחא ,םייניעב
- איה וניתומוקמב תלבוקמה הבושתה ."?הקספהב ןמאמה םכל רמא
הככ ."ףרטאל ונתוא סינכהו דובכ ונל ןיאש ונל רמא ,ונתוא ףטש ןמאמה"
לק .ימ תא ףטש ימ חוטב אל ,םויה קחשמה יבגל לבא ,ללכ ךרדב הז
- ןושלה דח ןופלח וא יתוכמסה סיסקובא - םינקחשה גיצנ תא ןיימדל
תארקנ ןמאמ אוהש הצובקהש ול ריבסמו הקספהב ןמטוג ילא תא ספות
לש תקפואמ תיצחמ דוע לובסי אל ץוחב להקהשו ,"םילשורי ר"תיב"
,תיבב ונלצא תוצרפתמ לע םיקחשמ ונחנא יתממ" .גוסנו ריהז לגרודכ
רצק ןתמו אשמ ירחאו ,ןקחשה ףזנ-לאש ,"!?הווקית חתפ יבכמ דגנ דועו
םילשורי ר"תיב תויהל רוזחת ןמטוג לש הצובקה .הרשפל םידדצה ועיגה
ףודהתו הלש שרגמה יצחב שדחמ ךרעית ךכ רחאו ,העש עבר ךשמל
הקספהל ודרי ונממ שרגמל ולע םינקחשה .ביריה תופקתה תא תונלבסב
לש החיתפה תקירשל תונלבסב וניתמהו ,םידהואה לש זובה תוקירש לוקל
:ךכ תואצותה חול הארנ רתוי רחואמ תוקד 17 .רובעב רינ
[Beitar Jerusalem 2 - Maccabi Petah Tikva 0]
הלביק ת"פ יבכמו ,הרמגנ הגיגחהש וינקחשל ןמטוג תתוא הזה בלשב
ןמטוג לצינ קחשמה םויס דע רתונש ןמזה תא .שרגמה תא הרזחב
רינל ומוקמ תא הניפ יחרזמ ןולא :וינקחש ברקב תיכוניח תוליעפל
,קחשמה לש חמשמה ףוליחהו ןהכ לארשי תבוטל אצי סיסקובא ,היליבס
,(!) ימלשורי ןקחש ,יחרזמ ןתיאשכ היה ,אצויה ןקחשה ללגב אקווד ואל
תא ריבעהל אוושל תוסנל הכישמה ת"פ יבכמ .ל'גרבא ביני תא ףילחה
לט ןדיעו ,'ץיבאס תא ןאלימ לש הרוצבה המוחה ךרד הלש תופקתהה
תרסחו המכח ,הפי הרוצב קחשמ להינו תוריסמ קליח ,םינקחש ריבעה
רורב היה - םידהואו םינמאמ ,םינקחש - םיחכונה לכל .ןיטולחל תילכת
רובעב טפושה היה תינפתל הוויק דועש דיחיה .הזמ אצי אל רעשש
לע בוהצ סיטרכ לבקל וסור ינאבו'ג קיפסה ןכלהמב ,תוקד 4 ףיסוהש
.םיקקפה תא םידקהלו תאצל וקיפסה הבשחמה יריהמ םיפוצהו חוכיו
[Maccabi Petah Tikva fans]
םיטעמ לע ךכ לכ םיבר ורמש אל םלועמ
.ידטב 13 שוגב ת"פ יבכמ ידהוא .ךכ לכ

,םיר"תיבה תניחבמ דואמ תבזכאמ התיה קחשמה לש הנושארה תיצחמה
ויכינח ורגס הבש תולקהו תוטשפהמ תולעפתה תולוק ועמשנ יחרזמה עיציבו
הריגס תוכזב דבע אל ונלש םיפגאה קחשמ .ר"תיב תא יחרזמ יסוי לש
תופקתה איצוהל םיאווקית חתפה וחילצה שרגמה זכרמבו ,ביריה לש הקודה
לש ורעשל הנושארה הטיעבה .יר"תיבה ץחלה תא ורבשש תוריהמ תוריסמב
הפוסב ר"תיב לש תצרפתמ הפקתהב ,25-ה הקדה תוביבסב התיה 'ץיראס
תשולשמ דחאל רוסמל םוקמב 16-ה תבחרל ץוחמ טועבל יחרזמ ןולא רחב
ינא ןמאמה ינא םא" .םיניגמה לע תירפסמ תופידעב ויהש הצובקל וירבח
ךישמה ןהב תוקד המכ דוע רחאל .זגרנ דהוא זירכה ,"וישכע ותוא איצומ
םיחווידה יפ לע .ןמאמה וניא הזה דהואהש ררבתה ,שרגמב ץצורתהל ןוריואה
יפ לעו ,ר"תיבל רמאה ןווטשיא לש ותמאתהל ןחבמ היה הזה קחשמה ,םינותיעב
ןווטשיאה" הלבונלטב ישילשה קרפב עובשה תוזחל םירומא ונייה הנושארה תיצחמה
- ולש תומכחותמה תולועפהו קיודמ רמאה היה אל ,הצובקל וירבח ומכ ."ןורחאה
.בירי ינקחשו קיר אשד קר ואצמ - תולופכ תוריסמ וא םיתמ םיחטשל םירודכ
.ןופלח סקילפל רוזעלו רוגסל ל'גרבא רחיא ובש ,ןימי ףגאב היעב הרכינ הנגהב
דהוא תוחטתשהב רצע ןתוא תויונמדזה יתשל םיחרואה ועיגה ךכמ האצותכ
לדנפ עיגה םיחרואל וליאכ הארנ היה ןכ ומכ .ןיוצמ קחשמ דוע ןתנש ,ןהכ
.ןימימ ןרקה וק דיל ,הבחרה הצקב לפוה ןמצלוהש ירחא
[Maccabi Petah Tikva fans]
הינשה תיצחמה לש החיתפה תיינש

ר"תיב שרגמל התלע הינשה תיצחמה ףוסב זוב תוקירש ירחא ,רומאכ
תוקד יתש ירחא רבכ .םינקחשה תוצלוח לעש למסל תעדומו השוחנ םילשורי
היה ךלהמה .רודנאש לש הלודג הריסממ תניוצמ תונמדזה רמאהל התיה
ךישמה אוה .ביריה תבחר זכרמב ריואב רודכה תא לביק רמאהו דואמ ריהמ
הכישמה ר"תיב .רעשה לעמ ףדהו הלעמל אלפנ קניז רעושה לבא הצפקהב
רצויה תיבמ לגרודכ לש םוסק ךלהמ קחשמה יפוצ ואר 54-ה הקדבו ץוחלל
הפקתהל האיציב לכה ךסב רבודמ .רודנאש שאמאת ףרגואירוכה לש
.ולש םידחוימה קרבבו ןחב הז תא השע ונלש 19 רפסמ לבא ,תצרפתמ
תחת היה שאמאת .ונלש שרגמה יצחב רודנאשל רסמנ הנגהב ץלוחש רודכ
אוה וילגרל רודכה עיגהשכ .ביריה רעשל ובגשכ דמעו תישיא הרימש
םירטמ הרשע .םלשומ בוביס השע העיגנה ידכ ךותו ןגמה דצל ותוא ךישמה
,אשדה לע ןיידע היה ולש רמושה לבא ,רודכה תא קיבדה אוה ךכ רחא
רודנאש :ולש חורה בצמ תא רפיש אל ךכ רחא האר אוהש המ .םומה
.ל'גרבאל הנימי טיסהו רעשהמ רטמ 20-כ לש קחרמל דע הצירפב ךישמה
הדח הטיעב .רמאה ןווטשיא רהד םשל ,הבחרה ךותל הלאמש ריזחה ביני
,הבורקה הרוקה דיל ,המינפ רודכה תא הליחשה "יס .מא" לש תקיודמו
ולש םינחבמה תפוקת תכראה תא גגח רמאה .םלשומ לגרודכ ךלהמ המייסו
.ץוחלל הכישמה ר"תיבו יחרזמה עיציב להקה לא תיארפ הצירב ר"תיבב
.בושח דיקפת שיטפה קחיש וב םגו ,ינשה רעשה עקבוה ךכ רחא תוקד עבש
טיסהו ןקחש רבע ,הבחרה ןוויכל העונת ךות ףגאב הריסמ לביק רמאה
הניפל תונמאב ץיפקה יבוק .הבחרה ךותב היהש ןונג יבוקל הלאמש
םוצ ירחא דע תוחפל ךראוה רמאה לש הרשאה ףקותו הקוחרה תילאמשה
ידכ סקאפ שפחל ואצי ןמטוג ילא םעטמ םילוהב םיחילשש העשב .הילדג
ףגאל םירזה םידמעומה ראשו 'ץיבוליאסיא ,הנירוטאב לש םהינכוסל עידוהל
תובייחתהה תא םיבוהצה םינקחשה ואלימ ,יופצ אלה בוכיעה לע לאמש
ר"תיבב ,לכה ירחא .תופקתהה ףטש תא וקיספהו ,הקספהב ןמטוגל ונתנש
.דבכל ךירצ םימכסהו הלימ וז הלימ ,שדחה ףלאה לש םילשורי
Kashtan before his expulsion
לש קיתו דהוא
יחרזמה יבשוימ ,ר"תיב
.הפיכל בל ומיש .ןותחתה

[Mizrahi out, Sivilia in]
ןולא - הינש תיצחמ
רינ ,אצוי יחרזמ
סנכנ היליבס


קחשמהמ ואדיו יעטק
תועצאמב לעפומ

ןיקתהל שי היפצל
RealPlayer

רעשה תא גגוח רמאה


תימואלה הגילה
6 רוזחמ
16 םילשורי ר"תיב 1
14 הפיח יבכמ 2
12 ת"פ יבכמ 3
10 ביבא לת יבכמ 4
10 ביבא לת לעופה 5
8 הינתנ יבכמ 6
8 הפיח לעופה 7
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
ןונג ,ןופלח
רמאה ,רודנאש
(יחרזמ .א) סיסקובא
,וסור
,(ןהכ .י) ל'גרבא
(היליבס) ןוריואהו

05 רוזחמ
[Down] [Up]
'וגו רעוכמ תויחל ףידע
0:1 ביבא לת לעופה - םילשורי ר"תיב
רדתסמ אל והשמו ,לגרודכ ןמאמ התא םא - רבמטפסב 18 ,ידט ןוידטצא
םיפילחמש םינמאמ שי .יוניש תושעל ךירצ ,ךלש הצובקה לש קחשמה תטישב
השע םויה לבא ,הצלוח םיפילחמש הלאכ שיו הקיטקט םיפילחמ םירחא ,םינקחש
,שקבתמה דעצה תא עציב אוה קירבמ ךלהמב .הלא לכל רפס תיב ןמטוג ילא
הרק ךכ .הביריה תא ףילחה אוה :ויתימע לש םהיניעמ המכ דע קמח המ םושמש
בל תומיעפ לש םיעגר הברהו תירקמ טעמכ האצות ,ןבצעמ קחשמ תורמלש
לעופה .הצורמ אצי להקהו ,שרגמהמ הדיריב תואושת הצובקה הלביק ,תוצאומ
- םייתנש ינפל דע הגילה תא הליכאה איה הבש הפורתהמ השודג הנמ הלביק א"ת
.הנועה הינשה םעפב הלבטה תושארב ר"תיב תא ביצהש ןטק 0:1
א"ת לעופה דגנ קחשמה לילב ר"תיב לש לגרודכה שדקמ

יתימאה ןחבמה והזש השוחתו תונחמה ינשב חתמ ,םירצי בוהלש לש עובש ירחא
רתויב הבוטה הרואפתה עקר לע א"ת לעופהו ר"תיב ושגפנ ,הנועה ןהלש ןושארה
שודגו םירוקרז רואב לבוט ,ידט ןוידטצא .לארשיב לגרודכ קחשמ לבקל לוכיש
המחה תודדומתהה תא הלילה חריא ,רוחש-בוהצ להקב םלועמ היה אלש יפכ
.םיבוהצה רהה ישנא דגנ הלפשהמ םימודאה - קפסל ונלש הגילה הלוכיש רתויב
רכ תא דיערמש דהה ,םירישה ,תושגרתהה תא ,םישעוגה םיעיציה תא םיאורשכו
רכוז ימ .תוחכשנ תויניצה תויונשרפה לכ ,םיבוהצה םיפיעצה םי תאו אשדה
במוד יסאש ,בכרהב דחא ימלשורי ןקחש וליפא םויה ןיא ר"תיבבש הלאכ םיעגרב
.ןוה יליא ינש ןיב קבאמב רבודמ םצעבשו תוצובקה ןיב םיימעפ רובעל קיפסה


לכתסמ אל דחא ףא ,"הווקתה" לש תימלשוריה הסריגה ילילצל םידמוע םינקחשהשכ
ר"תיב .קחשמה תחיתפל יול ריאמ טפושה קרש 20:15 העשב .םהלש תוהזה תודועתב
לש ינמיה ףגאה .שרגמה לכ לע ץחלב הפוצמכ החתפו תימורדה המוחה ןוויכל הפקת
תולקב םיפקוע ל'גרבא ביניו סקילפ ,ינאבו'גשכ ,קחשמה בור ךשמ ליעפ היה הצובקה
ןכותמ עברא ,תונרק שמחב ר"תיב התכז תונושארה תוקדה עבשב .המעוטו יבטנא תא
רודכה ,בוקינסלט ידי לע הטעבנ הנורחאה ןרקה .ןימימ תוריסמ וא תוהבגה ירחא
עיגה לעופה יניגמ לש תוקחרה תרדס ירחאו ,ל'גרבא ידי לע הבחרל רזחוה ,קחרוה
רודכה תא הצענ הדח הטיעב .לאמש דצב רעשהמ רטמ השימח דמעש ינאבו'גל רודכה
הלש תופקתהה - םינוא תרסח התארנ לעופה .ץצופתה ןוידטצאהו הנוילעה תשרב
םיכורא םירודכב ןהכ דהוא לש רעשל עיגהל תונויסנהו שרגמה תיצחמב רבכ ומלבנ
קחיש רודנאש .הבר תוירחאבו ןיוצמ וקחישש וקנארב תא ןאלימ ידיב תולקב ולכוס
דיקפתב זבזוב ולש ןורשיכהמ הברהש תורמלו ,סיסקובא יסוי דיקפתב םימלבה ינפל
םינקחשה תא אצמו ןוכנה דצב הפקתה םעפ לכב איצוהו הבוט הדובע השע אוה הזה
לש ירוטסהה אישה תריבש לע דבועש ,בוקינסלט רוחאמ קחיש רודנאש דצל .םייונפה
רודכ ליבוה ןא'ז ןהבש תודדובה םימעפב .םידדצלו רוחאל תוריסמב ץרווש בוקעי
תורמל ,ינאבו'ג .תוקיודמ אל וא/ו תופוקש ולש תוריסמה ויה תצרפתמ הפקתהב
המכ .ולש םינורחאה םיקחשמב רשאמ קיודמ רתוי הברה היה לבא טלב אל ,רעשה
,לעופה יניגמ ךרד לילק רבעמב ולש האלפנה הצירפה תלוכי תא םיגדה אוה םימעפ
לכב ר"תיב לש ביציה ןקחשכ הלגתמו ךלוה ןופלח סקילפ .ןימי ףגאב רקיעב
.ולש ףגאב בטיה ץרופו םישק םירודכל עיגמ ,הנגהב בטיה רגוס אוה - ולש םידיקפתה
םיינמיה םיניגמה לכ תונורחאה םינשה רשעב וקפינש המ ומכ תוארנ ולש תומרהה קר
דחא לכ ,םישלח ויה ר"תיב לש םינקחשה רתי .רשע לכמ הבוט תחא - ר"תיב לש
ןווטשיא .רשופ היה הנגהבו הפקתהה קחשמב שגרוה אל טושפ ןונג יבוק .ולש וכרדב
,הלא לכל - תחתמ וא - לעמ .שקבתה הינשה תיצחמב ולש ףוליחהו שלח היה רמאה
ץימחה אוהש לדנפה קר אל הז .דואמ השק הפוקת רבועש ,היליבס רינ ותונכסמב טלב
ךרדה הז - הבחרב בחור ירודכל ולש העורגה העגהה וא ,הינשה תיצחמה תליחתב
.חילצהל הלוכי אל תושעל הסנמ אוהש הלועפ לכש ןידה תא לביק אוהש המוד הבש
לדבנ תורבוש תוריסמל ולש האיציה ,תויביטקפא אלו תורחואמ רינ לש תושילגה
ץולחל המיאתמ אל תוצרפתמ תופקתהב ולש תובלתשהה יא ,תומייק אל וא תויטיא
.ביריה רעש לע םויא ללכ הווהמ וניא אוהש רמול רשפא יללכ ןפואבו דוח
.שוביכל תויונמדזה הברה ר"תיבל ויה אל ,הנושארה תיצחמב וסור לש רעשה דבלמ
לעמ טעבו 16-ה תניפל רפיש ,לאמש ףגאב רזוח רודכ ל'גרבא ביני לביק תחא םעפ
לגליג קפס רסמ קפס רינו רעשה לומ היליבס תא וסור דימעה ףסונ הרקמב .רעשה
הבחרב ספתנ ל'גרבא רשאכ ,47-ה הקדב התיה רתויב הבוטה תונמדזהה .רעושה ידיל
לבא ,ןישנועה רודכ תא טועבל וירבחמ שקבמ הארנ ביני .לדנפ ר"תיבל קינעה טפושהו
לעופה לומ ר"תיב לש תרוסמה בטימכ התוא עציב אוהו היליבס לע הלטוה המישמה
.ישוק אלל ףדה ךלמילא טיבשש הבוג יצחב השלח הטיעב - תונורחאה םינשב א"ת
שרגמה זכרמב וטלש םה קחשמה ףוסל דעו לעופה ינקחשב תובהלתה הסנכנ הז עגרמ
,לאמש ףגאב ר"תיב לש השלוחה בוש הטלב וזה הננגמב .ןנוגתהל ר"תיב תא וחירכהו
וסינ םימודאה .תורבעב ביריה ינקחש תא רוצעל בוקינסלטו ןונג וצלאנ תובר םימעפו
רוחאמ תופרטצה ,תוריהמ - םיליגרה םיינטשקה םילכב ןהכ דהוא לש הבחרל סנכיהל
,הפי םתיא ודדומתה 'ץיבאסו ןאלימ לבא - תחא העיגנב קחשמו םיבר םינקחש לש
תאז לכב ויה לעופהל .קאיטירט ןונגסב יטנגילטניא קחשמ לש םינמיס הארמ ןאלימשכ
דצמ קירבמ רודכ המעוט טעב הנושארה םעפב :הינשה תיצחמב םיבוט םיבצמ השולש
םיימעפ .םיקוחרה םירוביחה לעמ טעמ לזמב המייתסה תשקה - הבחרל ץוחמ ,ןימי
88-ה הקדב תשחרתמ הינשה םעפהשכ ,בחור ירודכ לעופה ינקחש ואיטחה תופסונ
ואצי תיר"תיבה הננגמה ךותב .םימלשוריה םידהואה יפלא לש םתמישנ תא החירפמו
ןווקה לבא ,היליבס ילגרמ רעש ושבכ ןכלהמב ,תוצרפתמ תופקתה המכל םיבוהצה
,דבל טעמכ הבחרב היהש ל'גרבא .לגדה לש הריהמ הפנהב החמשה תא תיבשה
תוקדה םירשעב .לדבנל 10 'סמ תא הסינכה תירבחה הריסמהו היליבסל הריסמ ףידעה
יבוקעי ,שלחה רמאה תא ףילחה דדח ינב :םיפוליח השולש ןמטוג עציב תונורחאה
תונורחאה תוקדה .ןופלח סקילפ םוקמב סנכנ ןהכ לארשיו היליבס תא ףילחה
םיאצומ ,ןושארה םוקמה תורמל ,קחשמה םותבו ,הפיחב הננגמה תא שממ וריכזה
ןוחצינ ירחא ,רומאכ .םיקחשמ 5-ב תוכז ירעש העבש םע םהלש הצובקה תא םידהואה
ת"פ יבכמ ידטל עיגמ םימי השימח דועב לבא ,תונעטב אובל השק א"ת לעופה לע
.תונחלס תוחפ הברהב לקתי הזכ קחשמו
Kashtan before his expulsion
לע ןבצעתמ ןטשק רורד
ינפל עגר ,יול ריאמ
תא קיחרה יולש
יביבא לתה ןמאמה

לביק קחשמה ינפל
םיחרפ רז במוד יסא
ןטפקה ,היליבס רינמ
ינמזה


קחשמהמ ואדיו יעטק
תועצאמב לעפומ

ןיקתהל שי היפצל
RealPlayer
ר"תיב לש להקה
םינקחשה ינפ תא לבקמ
(1) הווקיתה
(2) הווקיתה
לדנפ איטחמ היליבס
םויסה תקירש
שרגמהמ םידרוי םינקחשה


תימואלה הגילה
5 רוזחמ
13 םילשורי ר"תיב 1
12 ת"פ יבכמ 2
11 הפיח יבכמ 3
9 הינתנ יבכמ 4
8 הפיח לעופה 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
,(ןהכ .י) ןופלח
ןונג ,בוקינסלט
,רודנאש
,(דדח ינב) רמאה
ל'גרבא ,וסור
(יבוקעי) היליבס

04 רוזחמ
[Down] [Up]
המשנ לש ןיבק העשת
0:0 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
םילשורי ר"תיב הבש הנורחאה םעפה - רבמטפסב 9 ,רזעילא תירק
תיבה קחשמב התיה הלש להקה תואושת לוקל 0:0 וקית לש קחשממ הדרי
תציר תא םויה הארש ימ .םינש שולשמ רתוי ינפל ,ןובסיל גניטרופס דגנ
היה לוכי ,םויסה תקירש ירחא דימ בוהצה להקל וסור ינאבו'ג לש החמשה
ומכ ,לבא ,יפוריאה לגרודכה תרמצמ הבירי דגנ הדדומתה ר"תיבש בושחל
םויה הגיצה אל הפיח יבכמ ."ונחנא הז ,םה אל הז" ,םיסחי תוכרעמ הברהב
לע רומשל החילצה ר"תיבש ךכמ םירשואמ ויה םידהואה לבא ,לודג לגרודכ
.םינקחש העשתב המלש תיצחמ טעמכ תורמל יקנ רעש

אל ר"תיבלו ,שרגמה יקלח לכ לע קזח ץחלב קחשמה תא החתפ הפיח יבכמ
םהלש הנושארה הטיעבה השעמלו יצחה תא ורבע ישוקב םיבוהצה .הנעמ היה
.קחשמה תליחתב ןונג יבוק לש ןויסנ יצח דוע םע ,45-ה הקדב התיה רעשל
הלש םישקה םימיב ומכ תלהובמ התארנ ר"תיבו תוריבעב ולחב אל םיקוריה
םירמואש ומכ ,היה יחרזמ ןולא .םיעשתה תונש עצמאב רזעילא תירקב
הקדצ המכ דע ררבתה 22-ה הקדבו ,קחשמל ץוחמ ירמגל ,םיאנותיעה
העצובש הריבעמ תומלעתה לע תוחמל ידכ טפושל שגינ יחרזמ .תרושקתה
,ןרוק .ןרוק ינדל תורכומ ןניאש תוהובג םילימב שמתשה הארנה לככו ,וילע
לש גוס אוה ידמ תצלמנ הפשב שומישש רבס ,ודובכל ותושיגרב עודיה
אחמ ,הבוגתב ,יחרזמ .בוהצ סיטרכ יחרזמל ףלש ןכלו טפושה לעמ תואשנתה
םע שיאה תא זיגרהל חילצה בוש לבא ,הנכ הטרח תעבה ךותו הכרעהב םייפכ
דרחנ ,וסקנפב בוהצה סיטרכה םושירב עוקש היהש ,ןרוק ינד .תיקורשמה
תחא לע ןוריואה תא שינעהל טילחהו םייפכה תואיחמ לש קזחה לילצה עמשל
ןוריואה ,רבד לש ורוציק ."טפוש תלהבה" - לגרודכב תועודי תוחפה תוריבעה
שאמאת תא היליבס רינ ףילחה תוקד יתש ךותבו הצוחה וכרד תא השע
חילצמ אלש ץולח תסנכהו ,וסור דצל דיחיה יתריציה רשקה תאצוה .רודנאש
ותואב תרתוומ ר"תיבש ךכל רורב תותיא התיה ,הנש טעמכ רבכ עיקבהל
- ןמטוג ילא לע ביבחה קחשמה קלחב תדקמתמו הפקתה קחשמ לע עגר
ינפל הקד ,בגא .ןמז זובזב ןרקיעש תוצרפתמל האיצי ךות תרדוסמ הננגמ
לע עורש רתונו יאפיחה שרגמה קלחב 'ץיבאס עגפנ יחרזמ לש ותקחרה
לש תוקזח תוקירש תורמל קחשל וכישמה םיאפיחה .תוקד יתשכ ךשמ אשדה
רצונ תאז תובקעב .םיבוהצה םינקחשה לש תושקב תורמלו ימלשוריה להקה
,קחשמה תריצע יא לע ולש תונולת בקע התיה יחרזמ לש הקחרההש םשורה
תוצובקל ינייפואו רעוכמ עגר םתס .םיעוריאה ינש ןיב רשק ןיא לעופב לבא
.טנרג םהרבא ןמאמ ןתוא
תרמסמ הרוצב וצימחהו ףרה אלל םיקוריה ופקת הנושארה תיצחמה ףוס דע
הפקתה רשאכ ,35-ה הקדה תוביבסב התיה רתויב תמרוצה האטחהה .רעיש
ןהב הנורחאהש ,הנימי תוריהמ תוריסמ יתשב המייתסה לאמש דצמ היפהפי
וירבח ושע ךכו ,םיימשל טעב ןהכ .ףושח רעש לומ ןהכ יפר תא הדימעמ
תא האצמ לאמש ףגאמ תחא ההבגה .הנושארה תיצחמב תויונמדזה יתש דועב
תנווכמ התיה ולש החיגנהו ,תילאמשה הרוקהמ רטמ השולש ,ישפח וקנ'צשלק
עיגה 45-ה הקדב ,רומאכ .הרוקה לש (ר"תיב תניחבמ) ןוכנה דצל - בטיה
עיתפמב טעב וסורשכ ,'ץיבודיוד לש ורעש לע ר"תיב לש ןושארה םויאה
.ןרקל ףדה יאפיחה רעושה לבא קיודמו קזח רטמ 20-מ
[Talesnikov and Badir]
םינקחשה ינש ,רידאב דילאוו בוקינסלט ןאז
.הפוריאב םהילע ורתיו םתס אלש וחיכוהו הילגנאמ ורזחש
.ליעי אלו רזופמ םתס היה ןא'ז ,חוטב רעש ץימחה רידאב
חבטל ךורע הארנ לכהו הינשה תיצחמה תחיתפב ףוליח התשע אל ר"תיב
- םתוא רוצעל ידכ לכה ושע םיבוהצהו ףוקתל וכישמה םיאפיחה .יביטרופס
תיצחמב בוהצ סיטרכ לביקש ,יסוי .ל כ ה רמוא לכה סיסקובא לש הרקמבו
יחרזמ ןולא לש הקחרהה ןמל גהנתה ,דצהמ תיארפ הלשכה לע הנושארה
ינקחש לע לפנתה אוה .ותוא קיחרהל ץמוא היהי אל טפושלש עדויש ימכ
רשקה אל .תובירי תוצובק ידהוא ברקב ולש עורגה יומידה תא קידצהו ביריה
רסח ןחסכ אלא ,(ריכהל םיצור וא) םיריכמ ונחנאש השקונהו רוסמה יביסנפדה
התיה ןרוקל .טפושה יניע לומ ,םוכחת ףדוע אלל ,בירי ינקחשב סנכנש השוב
הקדב לבא ,ךכ לכ שיגר קחשמב ימלשוריה ןטפקה תא קיחרהל היעב תמאב
םק ,יסוי לש השילגמ ץלחנ וקנ'צשלק .הרירב סיסקובא ול ריתוה אל 52-ה
לוקית-קוניזב ,זאו וירחא םוקל הסינ יסוי .רודכה רבעל הנפו ןושאר
אל ,שרגמהמ דרי יסוי .ףתכ תכמב ותוא ביכשה ,יאקירמא לובטופ חסונב
.ךישמה קחשמהו ,םיליגרה םיחוכיוה ינפל

שרגמהמ קחרומ סיסקובא יסוי

ינפל התארנ ר"תיבש ומכ לבא ,םיענ ללכ ךרדב הז רשע דחא לומ העשת
,הננגמל שדחמ הכרענ הצובקה .ונלצא לקלקל המ הברה היה אל ,תוקחרהה
.לאמש ףגאב רוחאל דרוי רמאה ןווטשיאו ןונג יבוק תא ףילחמ ןהכ לארשישכ
חסונב ןמז זובזבב םג ולחב אלו םירודכ ופיעה םיר"תיבהו וצחל םיאפיחה
,רעוש תוטיעבו ץוח תואצוה ,ןישנוע תוטיעב תייהשה ומכ ,תיתחת תצובק
.תועיצפ ירחא םיכשוממו םייטמרד םילוגלגו
ןהכ דהוא :םינקחש השולש ר"תיבב וטלב הנורחאה העשה יצחב
תא לכיסש ןופלח סקילפ ,םישק םירודכ המכ חקלו ןוחטיב הליגש ,רעושה
הינשל דע תובהלתהב קחישש ,וסור ינאבו'גו ולש ףגאהמ הפיקתה תונויסנ
ףוריטב םיידי ףינה ,ףדר ,לקית וסור .ול היהש המ לכ שממ ןתנו הנורחאה
תא ףודהל םישתומה וירבחל ורזעש היגרנא יננע רזיפו ימלשוריה להקה לומ
רטע ןבור לש ותסינכמ םייוסמ דודיע באש יאפיחה להקה .ביריה תופקתה
המכ ויה קחשמל םורתל לתלותמה חילצהש המ לכ לבא ,80-ה הקדב
תילאמשה הרוקה ךותל רשיה ,החוטשו הקזח ,תחא הטיעבו תולשוכ תוריסמ
ולחהש ,רזעילא תיירקב םיבר םיפוצ השאיי וזה הצמחהה .ןהכ דהוא לש
תלוגל תגנעמ המדקה קר התיה איה לבא ,האיציה ירעשל םכרד תא תושעל
ודי לע טעבנו ,הבחרה לש ןימי דצב רידב דילאוו לביקש רודכ - תרתוכה
ןרוק קרש הבש הינשב .קוחרה ןרקה לגד ןוויכל חוטב טעמכ רעש לש בצממ
ייוטע םידהואב סלכואמה ,13 עיצי ןוויכל וסור ינאבו'ג הרונ קחשמה םויסל
התע הז התכז ר"תיב וליאכ םידהואה םע חמשו רדגה לע ספיט ,רוחש-בוהצ
ידהוא ויה ובש ינשה עיציל (!) ונלש אלפומה עבש רפסמ ץר ךכ רחא .עיבגב
וקיתה לש והשמ הנושמה הגיגחב םינקחש דוע וילא ופרטצה םשו ,ר"תיב
רוזחמה לש 11-ב רחמ" ?שרגמהמ האיציב דחא ר"תיב דהוא רמא ךיא .ספא
."םינקחש העשת קר ויהי
[Giovanni Rosso after a tackle]
בלהמ לוקית דוע ירחא וסור ינאבו'ג
[Ohad Cohen]
:קחשמה ירוביגמ דחא
ןהכ דהוא ,ר"תיב רעוש

[Yossi Abuxis Expelled]
דרוי סיסקובא יסוי
סיטרכ םע שרגמהמ
:ותוא הוולמ .םודא
.יזרח ןולא

[Israel Cohen]
תמעתמ ןהכ לארשי
הפיח ינקחש םע
הקירשה ירחא

תימואלה הגילה
4 רוזחמ
10 ת"פ יבכמ 1
10 םילשורי ר"תיב 2
8 הינתנ יבכמ 3
8 הפיח יבכמ 4
7 א"ת לעופה 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
,בוקינסלט ,ןופלח
,(ןהכ .י) ןונג
,(היליבס) רודנאש
(ל'גרבא)
,רמאה ,וסור
(קחרוה) סיסקובא
(קחרוה) ןוריואהו