ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 4 :הינתנב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

1999 רבמבונ-רבוטקוא
רבוטקואב 26
הטקש הכפהמ
רבוטקואב 23
(?)רעש
(!?)רכב ןליאל
רבוטקואב 19
םילשורי ר"תיב
תותדה דרשמב
רבוטקואב 18
תירטש רפוע
ר"תיב תא בזוע
רבוטקואב 17
DBS תקסיע
הרשוא אל
רבוטקואב 17
יבוקעי
תרחבנב שבוכ
רבוטקואב 6
השכר DBS
ר"תיב תא
רבוטקואב 3
יערד ןלוג
ןתחתמ
רבוטקואב 2
ןונג יבוק
ר"תיבב
רבמטפסב 28
?תוששואתה
ןקחש הז ה'גרפ !בוהצ איצות ,טפוש"
הריבע ירחא ר"תיב דהוא) !יתריצי
(ה'גרפ ןד לע
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
2:1 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
1:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
הגילב ר"תיב
1:1 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:4 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת לעופה
0:3 םילשורי ר"תיב - ת"פ לעופה
0:2 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב
2:1 םילשורי ר"תיב - אבס-רפכ לעופה
1:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
1:0 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב


תויוכזה תרבעה םכסה תא םויה הרשיא םילשורי ר"תיב תתומע
םיימוי ינפל הסנכתה התומעה .DBS תרבחמ תוינמ ילעב תצובקל
לש הדיתע תא חיטבהל ידכ םישכורהמ תורהבה שקבל הטילחהו
.יוסיכ ןהל היהי אלש תויובייחתהל הסינכמ ענמיהלו הצובקה
םכסהה תא רשאל וטילחה םה םקופיס לע ואב התומעה ירבחש רחאל
דוהא םילשורי ריעה שאר רבוטקוא שדוח תליחתב וזירכה וילע
הצובקה םירזת הנשה רבכ .רוג-ןב יבוק םישכורה גיצנו טרמלוא
וילע םוכסל ביצקתה תא איבהל ידכ רלוד ןוילמכ ר"תיבל
ןודעומה תלהנה ראשית העש יפל .לקש ןוילמ 28 - הבייחתה
,םילשורי ר"תיב תתומעב היהי דיחיה יונישהו תיחכונה התנוכתמב
.םישכורה ידי לע ונומיש םירבחל בור היהי םש
[Item!]


הדיח

-תיתשבד דח היח ינא
רבדימה תניפס םג הנוכמה
ןושאר רעש יתעקבה לומתא
(רכב ןליא אוה ימש)

?ינא ימ

רבוטקואב 24 ,ביבא-לת
רשאכ שפנ חפמ רכב םייחו ןליא םיחאה ווח שמא
,םיהדמ רודכ .העובקה םתינכת עוציבב ולשכנ
דכלנ ,עיציה רבעל ,ןליא רוכבה חאה חלש רשא
.שרגמב המוהמ רציו ,הינתנ יבכמ תשרב
יתבשי ,הרשע הנומשה הקדב היה הז" :רכב םייח
קוידב ןליאו רעשה ירוחאמ עיציב ילש עובקה םוקמב
יל היהיש ידכ ,ליגרה רודכה תא יל רדסל הסינ
תינודז די וזיא לבא ,קושב הטסבב רחמ רוכמל המ
לילפהל הצור אל ינא לבא ,תומש המכ יל שי) הינתנמ
תרגסמ ןימ לע הקיקד תשר החתמ ,(ןיידע דחא ףא
דכלנ רודכה ,תשרב ןיחבה אל ןליא .הרזומ תכתמ
".הטסבב רוכמל המ יל ןיא וישכעו הב
יתיסינ - הרק המ ןיבמ אל טושפ ינא" :רכב ןליא
עיציב תבש לכ בשויש יחא םייחל רודכה תא רוסמל
םע תשר הזיא םש חתמ והשימ לבא ,םירודכ ףסואו
טפושל יתצר רשי .רודכה תא הספתש םינטק םירוח
ףוסבש לזמ .בישקה אל אוה לבא הרק המ ול יתרבסהו
תוצפל יתלוכי ובש ףסכ תצק יל ונתנ יפרו השמ
".יחא תא

הבשנש .ת :בתכ

הבוהצה הפוקתב רכב ןליא
[Item!]


םילשורי ר"תיב - רבוטקואב 19 ,םילשורי
הכ דע הלש רתויב הריכבה תוגיצנב םויה התכז
רבודל ררהלא ןליא לש ויונימ םע ,יתדה דסממב
ולש הריירקה תא לחה ררהלא ןליא .תותדה דרשמ
יבכמב תוהש ירחאו ,םילשורי ר"תיב לש רעונב
,הינשה תופילאה תנוע תארקל ר"תיבל רזח הנבי
ריעצל תותדה דרשמב בל ומש זא רבכ .1992/93
יטנגלא קחשמ ןיגפהו םירעש השולש שבכש חיטבמה
אלפנה רעשה לושיב ללוכ ,הדשה זכרמב חור רקו
24-ה רוזחמב ביבא-לת יבכמ דגנ יזרח ןנור לש
דרשמ יריכבל תתואל ךישמה ררהלא .הנוע התוא לש
החיתפה רוזחמב לשיב רשאכ 1995/96 תנועב תותדה
לעופה לע 1:2 ןוחצינ ומילשהש םירעשה ינש תא
לע עקבומ ינשה רעשהשכ ,טנרג םהרבא לש הפיח
רורב היה הז בלשב .89-ה הקדב ודעס רהס ידי
ךרואל 2 רפסמ הצלוחה תא שבלש ,רשכומה ררהלאש
תבוטל הצובקה תא בוזעל ךרטצי ,ולש הריירקה לכ
שרפ אוה .תותדה דרשמב רתוי םיריכב םידיקפת
תויונמוימ שכרו שדוק ידומילל רסמתה ,ליעפ קחשממ
תא םדקל טלחוה הנשה .תותדה רש לש וגהנכ חטש
אוהו תוגרדה םלוס הלעמב בלש דוע ררהלא ןליא
תונותיעל ולש הנושארה העדוהב .דרשמה רבודל הנמתה
רקיעה לבא ,רבודל יתינמתהש חמש ינא" :ררהלא רסמ
".חצינ דרשמה לכש
(לוח םויב םלוצ) ררהלא ןליא
[Item!]


ונכוסל םויה עידוה שדד השמ - רבוטקואב 18 ,םילשורי
םייתסה ךכב .הצובק ומצעל אוצמל ישפח ןקחשהש תירטש רפוע לש
םימולשתב םירוחיא עקר לע הצובקל ןקחשה ןיב ץרפש ךוסכסה
ודמעמ רוערעל ומרגש ותפלחה לע תועומשו תירטשל םיעיגמה
ןושארה בוביסה תוכזב דימת ר"תיבב רכזי תירטש .יעוצקמה
יר"תיב איש - םירעש 14 שבכ וב ,98/99 תנועב ולש אלפנה
וב ינשה בוביסה תוכזב ןבומכו ,םינורחאה םירושעה ינשב
עיקבהל רזח אלו 18-ה רוזחמה דע םירעש ינש דוע שובכל חילצה
.ןכמ רחאלש הנועב יעיברה קחשמה דע הגילב
[Item!]


רבוטקואב 17
םילשורי ר"תיב לע YES תרבח הננכתש תניועה תוטלתשהה
תאזב .DBS םאה תרבח לש םילהנמה תצעומ ידיב םויה הלכוס
,רדואל ןור ,דלופ דוד ,גנלקדלוג ןיורמ לא YES תפרטצמ
תומיזמ ישרוח םיטסיבכמ לש הרוש דועו דרא לייא ,רשיפ קיציא
וצוע" .קיזמהו קוריה םפסכב םילשורי ר"תיב תא ליערהל וממזש
:חספ לש הדגהה ןושלכ וא ,תורוקמב רמאנ ,"רפותו הציע
ונישכורל ונילע םידמוע רודו רוד לכבש"
."םדימ ונליצמ אוה ךורב שודקהו
[Item!]


רבוטקואב 17
םיירהצה ינותיעב םייארחא אל םיחוויד יפ לעש ,יבוקעי דעלא
,ן'גיברזאב רינרוטב רעונה תרחבנ םע ןומיא ךלהמב עצפנ
.3:3 וקיתב בושח רעש שבכו דנלוה דגנ תרחבנה קחשמב םויה ףתוש
[Item!]


שאר לש ותיבב םיאנותיע תביסמב - רבוטקואב 6 ,םילשורי
הנחוא ילאו יול םהרבא ,שדד השמ תופתתשהבו םילשורי תייריע
ןודעומ תשיכר לע DBS ןיוולב היזיולטה ירודיש תרבח העידוה
לע םישכורה ועידוה אל הז בלשב .םילשורי ר"תיב לגרודכה
תיללכ היצקידניא ונתנ לבא ןודעומב ינבמ יונישל תוינכת
ובייחתה םישכורה .הנועה רבכ הצובקה תא קזחל םתונוכנל
הנומשו םירשעכ םהש רלוד ןוילמ 7 לש ילאמינימ יתנש ביצקתל
.ח"ש ןוילמ
[Item!]


יבוק ,אבס רפכ לעופה לש ילאמשה הניגמ - רבוטקואב 2
.הנועה םות דע םילשורי ר"תיבל לאשוה ,ןונג
[Item!]


םויה הסיבה םילשורי ר"תיב - רבמטפסב 28 ,הנומש תירק
הנש םישימח ןויצל תודידי קחשמב 0:7 הנומש תירק לעופה תא
רודנאש שאמאת ,(2) ןמכייר רינ ושבכ ר"תיבל .הנומש תירקל
קחשמה ךלהמב .רמאה ןווטשיאו ה'גארפ טונד ,גיווש ןנור ,(2)
קחשמה ירחא חותינ רובעי אוהו הליחכ דוהא לש ופא רבשנ
.ביבא-לת יבכמ דגנ
[Item!]